Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюзДата22.07.2016
Размер184.67 Kb.
#183
ТипРегламент
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4
КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г.РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Раздел III — Комисия
Раздел IV — Съд на Европейския съюз

Като взе предвид:

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1, и по-специално член 41 от него,

общия бюджет на Европейския съюз за 2013 финансова година, приет на 12 декември 2012 г.2,

проекта на коригиращ бюджет № 1/20133, приет на 18 март 2013 г.,

проекта на коригиращ бюджет № 2/20134, приет на 27 март 2013 г.,

проекта на коригиращ бюджет № 3/20135, приет на 15 април 2013 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проекта на коригиращ бюджет № 4 към бюджета за 2013 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm). За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Въведение 5

2. Европейска агенция за ГНСС 5

3. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура 6

4. Съд на Европейския съюз 7

5. Обобщаваща таблица по функции от финансовата рамка 9

1. Въведение

Проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2013 г. включва следните елементи:  • промяната в щатното разписание на Европейската агенция за ГНСС (GSA), която отразява искане за 20 допълнителни щатни бройки (всички от които длъжности AD). Съответното увеличение на средствата от ЕС за GSA възлиза на 1 750 000 EUR и се предлага то да бъде финансирано чрез вътрешно преразпределение на ресурсите в рамките на съществуващия бюджетен пакет за програмата за ГНСС;

  • промяната в щатното разписание на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), отразяваща искане за 2 допълнителни щатни бройки (длъжности AD), компенсирани от 2 освободени длъжности в щатното разписание на Комисията. Това се прави в контекста на разширяването на мандата на Агенцията, което води и до прехвърлянето на договорно наети служители (13 еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) от Комисията към EACEA. Вследствие на това се стига до общо увеличение с 1 516 000 EUR на средствата, с които ЕС участва в покриването на текущите разходи на Агенцията, като се предлага това увеличение да бъде финансирано със съответно намаление на бюджетните кредити за разходите за персонал и административна подкрепа на Комисията;

  • промяната в щатното разписание на Съда на Европейския съюз, която отразява създаването на допълнителна длъжност на генерален адвокат и съответно искане за 7 допълнителни щатни бройки (4 длъжности AD и 3 длъжности AST). Предлага се това да се финансира с наличните бюджетни кредити в бюджетния раздел за Съда.

Тези корекции не се отразяват на бюджета, тъй като предложените увеличения на средствата, които отпуска ЕС за двете агенции, се компенсират изцяло от съответните намаления на съответните разходи в бюджетния раздел за Комисията, докато допълнителният персонал за Съда ще бъде финансиран с наличните бюджетни кредити в раздела за Съда.

2. Европейска агенция за ГНСС

На 30 ноември 2011 г. Комисията прие предложение за нов регламент за ГНСС6, като предложи нова управленска структура за EGNOS и „Галилео“ и тяхното финансиране за периода 2014—2020 г. Съгласно тази структура на Европейската агенция за ГНСС (GSA) ще бъдат възложени задачи по управление на програми, включително експлоатацията на двете системи от 1 януари 2014 г. GSA ще трябва да изпълни подготвителни задачи още през 2013 г., за да постига ефективни резултати и за да се избегнат забавяния или прекъсване на услугите. В това отношение Агенцията ще осигури координацията на всички задачи, свързани с експлоатацията на системите, като например поддръжката, операциите и предоставянето на услуги, както и предоставянето на обратна информация за променящите се оперативни нужди и изискванията на потребителите във връзка с бъдещите поколения на системите.

За да представи на Европейския парламент и Съвета цялостна картина на условията, при които GSA ще изпълнява възложените ѝ по новия управленски модел задачи, на 6 февруари 2013 г. Комисията прие преразгледан регламент за GSA за изменение на Регламент (ЕС) № 912/20107. Във финансовата обосновка, придружаваща преразгледания регламент за GSA, за 2013 г. се предвиждат 20 допълнителни срочно наети служители, което ще доведе до увеличаване на общия брой на длъжностите по щатно разписание от 57 на 77. Подробните задачи и описанията на длъжността на всеки поискан срочно нает служител бяха подложени на внимателен анализ от службите на Комисията.

Незабавно след приемането на предложението за преразгледан регламент за GSA Агенцията започна необходимата подготовка, за да гарантира бързото започване на подготвителните задачи. Въпреки това официалното назначаване на служители ще приключи едва след приемането на настоящия проект на коригиращ бюджет, тъй като, за да може Агенцията да пристъпи към реално назначаване, е необходимо предварителното съгласие на бюджетния орган за промените в щатното разписание на GSA.

Ако се приеме, че назначенията ще започнат от средата на юли 2013 г., общите допълнителни разходи за бюджета на Агенцията за 2013 г. се оценяват на 1 750 000 EUR. Това налага да бъдат съответно увеличени средствата, които ЕС отпуска за Агенцията. Предлага се бюджетните кредити за поети задължения и за плащания да бъдат осигурени чрез преразпределение посредством вътрешен трансфер на Комисията в рамките на бюджетна глава 02 05 от програмата „Галилео“ към Агенцията, и по-конкретно от бюджетна статия 02 05 01 „Европейски програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)“ към бюджетна позиция 02 05 02 01 „Европейска агенция за ГНСС — вноска по дялове 1 и 2“.

Промененото щатно разписание е включено в бюджетното приложение. То включва 20 допълнителни длъжности AD, от които 3 длъжности AD 10, 3 длъжности AD 9, 6 длъжности AD 8, 7 длъжности AD 7 и 1 длъжност AD 6.

3. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

През 2012 г. Комисията одобри разширяването на мандата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с цел разширяване на задачите на Агенцията за изпълнението на програмата MEDIA Mundus, както и за разширяване на дейностите ѝ в областта на училищното образование и младежта, които попадат в обхвата на функция 4 от многогодишната финансова рамка, и включи в Програмата за младежта дейностите, които тя вече изпълнява в рамките на европейското звено „Евридика“ в областта на образованието. Делегирането на EACEA на допълнителни задачи за управлението на разрастващите се разходни програми за периода 2007—2013 г. носи несъмнени качествени и количествени ползи чрез разширяването на експертните знания на Агенцията в съответните области на политиката, което се оказва най-икономично.

В качествено отношение делегирането на допълнителни задачи на EACEA се оправдава от досегашните резултати на Агенцията в предоставянето на висококачествено управление на програми. В количествено отношение управлението от EACEA води до икономии на разходи за 2013 г. в размер на 574 000 EUR в сравнение с „вътрешното“ управление от Комисията. Тези икономии се генерират главно от повишаването на ефективността на EACEA, което позволи на Комисията да сведе до минимум допълнителните средства за текущите разходи на Агенцията. Това на свой ред води до увеличение на оперативните бюджетни кредити за програмите, които ще бъдат управлявани, в рамките на общия финансов пакет за всяка от съответните програми.

През октомври 2012 г. Комитетът за изпълнителните агенции изрази положително становище по разширяването на мандата на Агенцията и Европейският парламент не изрази възражения в определения с „работните договорености“ срок. След като по този начин получи одобрението както на Европейския парламент, така и на Съвета, през декември 2012 г. Комисията при решението за разширяване на мандата на Агенцията (C(2012) 9474 и 9475).

Проектът на коригиращ бюджет съдържа бюджетните аспекти на разширяването на мандата на ЕАСЕА за 2013 г., що се отнася до увеличението на средствата от ЕС за Агенцията и на броя на нейния персонал, което се компенсира изцяло от съответно намаление на персонала и съответните бюджетни кредити за разходите за персонал и административна подкрепа на Комисията, съгласно изложеното по-подробно по-долу.

Допълнителните задачи, делегирани на ЕАСЕА във връзка с разширяването, ще доведат до увеличение на средствата, които ЕС отпуска за Изпълнителната агенция, в размер на 1 516 000 EUR, от които 458 000 EUR за програмите, управлявани по функция 3б (бюджетна позиция 15 01 04 31 „Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от програми по функция 3б“), и 1 058 000 EUR за програмите, управлявани по функция 4 (бюджетна позиция 19 01 04 30 „Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от програми в областта на външните отношения“). То ще бъде покрито със съществуващите бюджетни кредити по позиции ХХ 01 01 01 „Разходи, свързани с персонала“, 15 01 02 01 „Външен персонал“, 15 01 04 68 „МЕДИА МУНДУС  разходи за административно управление“, 15 05 55 „Младежта в действие“, 19 01 04 01 „Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) — разходи за административно управление“ и 19 01 04 02 „Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) — разходи за административно управление“.

От гледна точка на човешките ресурси персоналът и щатните разписания на Агенцията трябва да се коригират по следния начин: 15 допълнителни еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ), от които 13 договорно наети служители (изчислени въз основа на средните разходи в Агенцията) и 2 временно наети служители (2 длъжности AD 8), тъй като за трансфера на програмата Media Mundus и за дейностите на Агенцията за „Младежта в действие“ са нужни двама срочно наети служители с тази степен. Допълнителните бройки, необходими за Агенцията, се компенсират точно от съответно намаление на персонала на Комисията. Бюджетните кредити, които съответстват на 13 договорно наети служители и 2 длъжности в щатното разписание (2 длъжности AST 7), се освобождават и с настоящото се заличават от бюджета на Комисията.

Всички подробности за въздействието на разширяването на мандата върху бюджетните кредити с административен характер и върху персонала на Комисията и на ЕАСЕА са посочени в бюджетното приложение.

4. Съд на Европейския съюз4.1 Искане на Съда

В съответствие с Декларация № 38 към заключителния акт на междуправителствената конференция, на която бе приет Договорът от Лисабон, през януари 2013 г. Съдът поиска трима допълнителни генерални адвокати, от които един генерален адвокат ще встъпи в длъжност на 1 юли 2013 г., а след него ще встъпят в длъжност още двама на 7 октомври 2015 г. За да може първият допълнителен генерален адвокат да встъпи в длъжност на 1 юли 2013 г. (другите двама се очаква да го направят през 2015 г.), Съдът иска да бъде променено щатното му разписание с цел създаване на допълнителни длъжности по щатно разписание за персонала в кабинета на генералния адвокат, състоящ се от седем души (1 длъжност AD 14, 1 длъжност AD 12, 1 длъжност AD 11, 1 длъжност AD 10, 1 длъжност AST 5, 1 длъжност AST 3 и 1 длъжност AST 2). Съответният разход за бюджета на Съда за 2013 г. възлиза на 910 000 EUR.

Едновременно с това, за да се справи с постоянно нарастващото високо работно натоварване, Съдът поиска 9 допълнителни съдебни помощници („référendaires“, 1 длъжност AD 14, 3 длъжности AD 12, 3 длъжности AD 11 и 2 длъжности AD 10) — по един за всеки състав на Общия съд. Съдът изчислява съответните допълнителни разходи за бюджета си за 2013 г. на приблизително 930 000 EUR, вследствие на което общите допълнителни разходи за бюджета на Съда за 2013 г. за допълнителния генерален адвокат (плюс кабинета) и допълнителните съдебни помощници възлизат на 1 840 000 EUR.

4.2 Предложение на Комисията

Като част от проекта на коригиращ бюджет № 4/2013 Комисията предлага да се промени щатното разписание на Съда, за да се включи в него персоналът за кабинета на допълнителния генерален адвокат (1 длъжност AD 14, 1 длъжност AD 12, 1 длъжност AD 11, 1 длъжност AD 10, 1 длъжност AST 5, 1 длъжност AST 3 и 1 длъжност AST 2), но да не се включат съответните допълнителни бюджетни кредити в частта от бюджета за 2013 г., предназначена за Съда. Комисията отбелязва намерението на Съда да използва наличните бюджетни кредити в бюджетна глава 14 (външен персонал) от раздела за Съда в бюджета, за да финансира един допълнителен договорно нает служител (функционална група I) във връзка със създаването на нов кабинет.

При все това Комисията не предлага искането за 9 допълнителни съдебни помощници да бъде включено в проекта на коригиращ бюджет № 4/2013. Във връзка с това Комисията припомня писмото, изпратено от комисаря по финансовото програмиране и бюджета до другите институции8, относно ключовото политическо значение на това да се следва подходът на Комисията за намаляване на персонала с 1 %, което писмо бе изпратено във връзка с предложението на Комисията за намаляване на персонала на всички институции на ЕС с 5 % в течение на пет години. По-конкретно Комисията изтъква несигурността, свързана с предложението на Съда от март 2011 г. за създаване на дванадесет допълнителни длъжности на съдии за Общия съд с цел справяне с нарастващото му работно натоварване, и предлага да бъдат изчакани решенията на законодателния орган по този въпрос.

По отношение на бюджетните кредити Комисията отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2013 не оставя никакъв марж под тавана за плащанията за 2013 г., освен за покриване на нуждите от плащания, свързани с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за които Комисията възнамерява скоро да представи проекта на коригиращ бюджет № 5/2013. Освен това, като се има предвид времето, което обикновено е необходимо за назначаване на допълнителния персонал, поискан в проекта на коригиращ бюджет № 4/2013, Комисията е на мнение, че Съдът ще бъде в състояние да определи своите назначения в зависимост от бюджетните кредити, понастоящем налични в бюджета на Съда за този вид разходи. Ето защо Комисията не включва допълнителни бюджетни кредити, свързани с искането за генералния адвокат и съответните седем допълнителни длъжности. По същата причина се предлага да не се включват в бюджета допълнителните приходни вноски, които ще бъдат направени от допълнителните членовете на кабинет през 2013 г. и които Съдът оценява на 121 000 EUR.

Промененото щатно разписание е включено в бюджетното приложение.

5. Обобщаваща таблица по функции от финансовата рамкаФинансова рамка
Функция/подфункция


Преразгледана финансова рамка за 2013 г.

Бюджет за 2013 г. (вкл. ПКБ 1—3/2013)

ПКБ 4/2013

Бюджет за 2013 г.

(вкл. ПКБ 1—4/2013)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

1а. Конкурентоспособност за растеж и заетост

15 670 000 000
16 168 150 291

12 886 628 09516 168 150 291

12 886 628 095

Марж1 849 709

 1 849 709

 

1б. Кохезия за растеж и заетост

54 974 000 000
54 958 049 037

56 349 544 73654 958 049 037

56 349 544 736

Марж15 950 963


15 950 963
Общо

70 644 000 000
71 126 199 328

69 236 172 83171 126 199 328

69 236 172 831

Марж9
17 800 672

 17 800 672

 

2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

  

 

От които разходи, свързани с пазара, и преки плащания

48 583 000 000
43 956 548 610

43 934 188 71143 956 548 610

43 934 188 711

Общо

61 310 000 000
60 159 241 416

58 095 492 96160 159 241 416

58 095 492 961

Марж1 150 758 584

 1 150 758 584

 

3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 

  

 

3а. Свобода, сигурност и правосъдие

1 703 000 000
1 440 827 200

1 046 033 6521 440 827 200

1 046 033 652

Марж262 172 800

 262 172 800

 

3б. Гражданство

746 000 000
738 364 000

654 249 615

316 000

316 000

738 680 000

654 565 615

Марж7 636 000

 7 320 000

 

Общо

2 449 000 000
2 179 191 200

1 700 283 267

316 000

316 000

2 179 507 200

1 700 599 267

Марж10
269 808 800

 269 492 800

 

4. ЕС — ФАКТОР ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ

9 595 000 000
9 583 118 711

6 898 914 2609 583 118 711

6 898 914 260

Марж11
275 996 289

 275 996 289

 

5. АДМИНИСТРАЦИЯ

9 095 000 000
8 430 690 740

8 430 365 740

-316 000

-316 000

8 430 374 740

8 430 049 740

Марж12
750 309 260

 750 625 260

 

6. КОМПЕНСАЦИИ

75 000 000
75 000 000

75 000 00075 000 000

75 000 000

Марж 

  

 

ОБЩО

153 168 000 000

144 285 000 000

151 553 441 395

144 436 229 059151 553 441 395

144 436 229 059

Марж1314
2 464 673 605

14 770 9412 464 673 605

14 770 941
1ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

2ОВ L 66, 8.3.2013 г., стр. 1.

3 COM(2013) 156.

4 COM(2013) 183.

5 COM(2013) 224.

6 COM(2011) 814.

7 COM(2013) 40.

8 Ares(2013) 14771, 7.1.2013 г.

9Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчисляването на маржа по функция 1a (500 млн. EUR).

10Сумата за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е записана над съответните функции съгласно предвиденото в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (ОВ С 139, 14.6.2006 г.).

11Маржът за 2013 г. за функция 4 не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ (264,1 млн. EUR).

12За изчисляване на маржа под тавана за функция 5 е взета предвид бележка под линия 1 от финансовата рамка за 2007—2013 г. за сума от 86 млн. EUR за вноските на персонала по пенсионната схема.

13 Общият марж за поетите задължения не отчита бюджетните кредити, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (500 млн. EUR), Резерва за спешна помощ (264,1 млн. EUR) и вноските на персонала по пенсионната схема (86 млн. EUR).

14 Общият марж за плащанията не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ (80 млн. EUR) и с вноските на персонала по пенсионната схема (86 млн. EUR).

BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница