Към отчетите за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31. 12. 2015 гстраница1/2
Дата07.08.2018
Размер0.64 Mb.
  1   2

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

към отчетите за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.

В изпълнение на ДДС № 14/21.12.2015 г. на Министерство на финансите, Министерство на културата изготви обобщени тримесечни отчети за касово изпълнение към 31.12.2015 г., включващи формите: • „Наличности” (НАЛ-3)

 • „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” (Б-3)

 • „Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

 • „Отчет за други средства от Европейския съюз” (СЕС-3-ДЕС)

 • „Отчет за средствата по други международни програми” (СЕС-3-ДМП)

 • „Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства” (Б-3 с код 33)


І. „Наличности” (НАЛ-3)
Салдата по съответните банкови сметки в обобщеният формуляр НАЛ–3 за системата на Министерство на културата отговарят на предоставената от Българска народна банка информация за наличностите по сметки (форма 91).
ІІ. „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” (Б-3)
В Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на културата към 31.12.2015 г. са включени отчетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата и на администрацията на министерството.
С чл. 17, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. е приет бюджета на Министерството на културата за 2015 г., както следва:


Показатели

Сума (хил. лв.)

І. Приходи, помощи и дарения

22 500,0

1. Неданъчни приходи

22 500,0

в т.ч. приходи от държавни такси

300,0

ІІ. Разходи

126 693,6

1. Текущи разходи

122 009,9

в т.ч.
1.1. Персонал

67 179,9

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

10 176,7

1.2. Субсидии

14 500,0

1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия

13 900,0

1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

600,0

2. Капиталови разходи

4 683,7

ІІІ. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – (+/-)

104 193,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет

104 193,6

С чл. 17, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. са утвърдени разходите по области на политики и бюджетни програми, както следва:


Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 590,6

2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

108 456,2

3.

Бюджетна програма „Администрация“

4 646,8
Всичко:

126 693,6

С чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. са утвърдени максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на културата, както следва:


Показатели

Сума (хил.лв.)

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.

59 241,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.

59 513,7

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са извършени следните корекции по бюджета на Министерство на културата:


- Вътрешни компенсирани промени по бюджетите на културните институти в областта на сценичните изкуства във връзка с за установеното превишение на постъпленията над плащанията по чл. 23в от ЗЗРК.

- Промяна в числеността на персонала в изпълнение на ПМС № 30/12.02.2015 г. за изменение и допълнение на ПМС № 14/2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в МК

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на БКИ – Лондон за подпомагане провеждането на Фестивал на българската култура в Лондон, и за съфинансиране спектакъла на Камен Донев в зала ТРОКСИ – Лондон.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на Софийска опера и балет за концертно турне в гр. Фюсен, Германия.

- Вътрешна компенсирана промяна на разходите и намаление на утвърдените размери на ангажиментите и задълженията с 15 000 лв. във връзка с необходимостта от осигуряване на средства по бюджетите на НМУ „Л.Пипков” – гр. София за подпомагане провеждането на Международен конкурс „Млади виртуози”, и на Куклен театър – гр. Пловдив за подпомагане провеждането на Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много”.

- Увеличение на текущите разходи с 87 975 лв., капиталовите разходи с 440 000 лв. трансферите с 527 975 лв., ангажиментите и задълженията с 493 447 лв., във връзка с неусвоени от 2014 средства от дарения за Център за подводна археология гр. Созопол, Музей „Христо Ботев” – Калофер, Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив, Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян и Национален литературен музей.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 3 500 лв. в изпълнение на ПМС № 72/2015 г. за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война през 2015 г.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 10 600 лв. в изпълнение на ПМС № 77/2015 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 1 018 907 лв. във връзка с възстановяване на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на училищата.

-. Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 228 992 лв. във връзка с необходимостта от извършването на промени по съответните бюджети въз основа на броя на децата и учениците за учебната 2014/2015, съгласно данните от информационната система на МОН.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 48 788 лв. в изпълнение на чл.40в от Закона за народната просвета и Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал и детските градини, училищата и обслужващите звена.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на Национален музеен комплекс – гр. София.

- Вътрешна компенсирана промяна по делегираните бюджети в областта на сценичните изкуства на база на показателите, отчетени през първо тримесечие по реда на Методиката за определяне на средствата.

- Увеличение на разходите с 387 629 лв. и на ангажиментите и задълженията с 215 462 лв. във връзка с получени и предоставени трансфери към 31.03.2015 г.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 40 000 лв. във връзка с предоставен трансфер от Министерство на туризма за осигуряване на допълнителни средства за съфинансиране на Концертното турне на Софийска опера и балет.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на БКИ – Москва.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на Национален литературен музей за изготвяне на технически проект за къща-музей „Иван Вазов“ – гр. София.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите и задълженията със 134 655 лв. и на ангажиментите с 14 505 лв. в изпълнение на ПМС № 107/2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

- Увеличение на разходите с 486 318 лв. и на ангажиментите и задълженията с 270 150 лв. във връзка с получени и предоставени трансфери към 30.04.2015 г.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 36 145 лв. в изпълнение на РМС № 259/2015 г. за одобряване изплащането на разходите за участието и представянето на Хасан и Ибрахим Игнатови на международни състезания и концерти.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията с 500 000 лв. в изпълнение на Постановление № 117 от 12 май 2015 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за финансиране на теренни археологически проучвания и реставрация.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите, ангажиментите и задълженията със 100 000 лв. за получен трансфер от Община Стара Загора за Държавна опера - Стара Загора.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджетите на ТР „Сфумато“ и Куклен театър – Ямбол, намаление на ангажиментите и задълженията с 3 500 лв., във връзка с писмо на Министерство на финансите № 04-01-36 от 22.03.2010 г., относно начина на отчитане на средствата за финансиране на проекти в областта на културата, които министерството, ИА „Национален филмов център и Национален фонд „Култура”, по силата на устройствените си правилници, разпределят на база на сключени договори с контрагенти, осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства.

- Вътрешна компенсирана промяна по делегираните бюджети в областта на сценичните изкуства на база на показателите, отчетени през първо тримесечие по реда на Методиката за определяне на средствата – Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на Национален музеен комплекс – гр. София.

- Увеличение на приходите и разходите с 309 699 лв. и на ангажиментите и задълженията с 238 035 лв. във връзка с постъпили средства от: застрахователни обезщетения по бюджетите на НУФИ „Филип Кутев” – Котел и Сатиричен театър „Алеко Константинов” – София, и дарения по бюджетите на Министерство на културата, НУМТИ „Д. Петков” – Пловдив; Национален учебен комплекс по култура, НУИ „Добри Христов” – Варна; БКИ – Прага; БКИ Дом „Витгенщайн” – Виена; Куклен театър – Видин, Софийска опера и балет, Държавна опера – Пловдив, Държавен музикален и балетен център – София, Софийска филхармония, Музей „Христо Ботев” – Калофер, Музей „Васил Левски” – Карлово, НПМ „Шипка – Бузлуджа” – Казанлък, Национален исторически музей, Национален институт за недвижимо културно наследство и Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

- Увеличение на текущите разходи и трансферите със 121 220 лв. във връзка с получени трансфери по програмите и мерките за заетост от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 31.03.2015 г.

- Увеличение на приходите и разходите със 72 772 лв. и на ангажиментите и задълженията с 64 884 лв. във връзка с постъпили средства от: застрахователни обезщетения по бюджетите на Министерство на културата, НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, Народен театър „Иван Вазов“, и дарения по бюджетите на Драматично-куклен театър – Враца, ТР „Сфумато“, Софийска опера и балет, Национален музей „Земята и хората“, Музей „Христо Ботев” – Калофер, Музей „Васил Левски” – Карлово и НУФИ – Широка лъка.

- Увеличение на приходите и разходите с 27 000 лв. и на ангажиментите и задълженията с 15 000 лв. във връзка с постъпило дарение от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД по бюджета на Център за подводна археология – гр. Созопол.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджетите на Драматично-куклен театър – Враца и Драматичен театър - Русе, във връзка с писмо на Министерство на финансите № 04-01-36 от 22.03.2010 г., относно начина на отчитане на средствата за финансиране на проекти в областта на културата, които министерството, ИА „Национален филмов център и Национален фонд „Култура”, по силата на устройствените си правилници, разпределят на база на сключени договори с контрагенти, осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства.

- Увеличение на разходите със 144 759 лв. и на ангажиментите и задълженията с 54 059 лв. във връзка с получени трансфери по бюджетите на театрите и предоставени трансфери към 31.05.2015 г.

- Вътрешни компенсирани промени на разходите по бюджетите на училищата по изкуствата и културата и театрите, прилагащи системата на делегирани бюджети и намаление на ангажиментите и задълженията с 850 004 лв.

- Вътрешни компенсирани промени на разходите по бюджетните програми на централна администрация и намаление на ангажиментите и задълженията със 153 123 лв. във връзка с извършени плащания: за данъци, такси и административни санкции, в изпълнение на Решение № 259 Министерския съвет от 23 април 2015 г., договори с контрагенти, осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства както и за подпомагане провеждането на фестивали, конкурси, събития и чествания.

- Увеличение на приходите, разходите, ангажиментите и задълженията с 1 810 лв. във връзка с постъпили средства от: застрахователни обезщетения по бюджета на Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово, и дарения по бюджетите на Драматичен театър – Ловеч, Куклен театър – Видин и Куклен театър – Сливен.

- Вътрешна компенсирана промяна по агрегирана група персонал по бюджетните програми на централна администрация.

- Вътрешна компенсирана промяна по бюджетите на културните институти в областта на сценичните изкуства, прилагащи системата на делегирани бюджети и намаление на ангажиментите и задълженията с 1 207 429 лв.

- Корекция по бюджета за получени трансфери от общини по договори за съвместно финансиране и по договори за целево финансиране, както и за предоставени трансфери към Българска академия на науките, Българска национална телевизия, Община Варна и Община Трявна през 2015 г. Промяна на разходите с 570 347 лв.и увеличение на ангажиментите и задълженията с 54 670 лв.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка със сключени договори с контрагенти (ВРБ), осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства. Намаление на ангажиментите и задълженията с 11 405 лв.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 95 977 лв. във връзка с чл. 2 и чл. 3 от ПМС № 104/2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала.

- Увеличение на разходите и трансферите с 95 977 лв. в изпълнение на чл. 80, ал. 5, т. 1 от ЗДБРБ за 2015 г. и РМС № 299/2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието за 2015 г. относно финансово осигуряване на дейностите по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детски градини и самостоятелни общежития“ по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 41 650 лв., във връзка с ПМС 33/2013 г. за условията за получаване на стипендии след завършено основно образование.

- Увеличение на приходите и разходите с 301 866 лв., ангажиментите и задълженията с 223 326 лв. за получени дарения и застрахователни обезщетения.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 5 000 000 лв., във връзка с ПМС № 200/2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МК за преизчисление на средствата по чл.23а от ЗЗРК.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка със сключени договори с контрагенти (ВРБ), осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства.

- Увеличение на приходите, разходите, ангажиментите и задълженията със 135 544 лв., във връзка с получени дарения от страната.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 25 612 лв. във връзка с финансово осигуряване на дейностите по НП "Създаване на достъпна архитектурна среда".

- Увеличение на разходите за персонал и трансферите с 222 451 лв., във връзка с получени трансфери по програмите и мерките за заетост от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 30.06.2015 г.

- Намаление на разходите с 338 514 лв. и на ангажиментите и задълженията с 376 807 лв., във връзка с получени трансфери към 10.08.2015 от общините по бюджетите на театрите и предоставени трансфери от МК към БАН, ДВУ и общини към 31.07.2015 г.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 24 117 лв. във връзка с ПМС 221/2015 г - осигуряване на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

- Увеличение на текущите разходи, трансферите и задълженията със 106 840 лв. и на ангажиментите със 183 790 лв. в изпълнение на ПМС 224/2015 г - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 15 000 лв., във връзка с участието на Република България в международното сътрудничество за развитите по проект „Ползите от регионалните инициативи на Съвета на Европа в подкрепа на културното наследство и бъдещето им развитие“.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 41 193 лв., във връзка с РМС № 292/30.04.2015 г. за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2014-2015 г.

- Промяна по бюджета в изпълнение на Постановление № 241 на Министерския съвет от 04.09.2015 г. за одобряване на вътрешно компенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми.

- Намаление на разходите, ангажиментите и задълженията с 47 569 лв., във връзка с Предоставени трансфери към Българска академия на науките, СУ „Климент Охридски“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Българска национална телевизия и седем общини към 31.08.2015 г.

- Увеличение на разходите с 578 798 лв., ангажиментите и задълженията със 190 214 лв., във връзка с получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и по бюджета на НУИ „Добри Христов“ - Варна, както и получени трансфери по бюджета на Национален фонд „Култура“ в изпълнение на чл. 5 от Тарифа за таксите които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, одобрена с ПМС № 290/2011 г.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства за проекти в областта на различните видове изкуства.

- Намаление на капиталовите разходи, увеличение на предоставените трансфери и намаление на ангажиментите и задълженията с 369 583 лв., във връзка с окончателно погасяване на предоставено чрез Национален фонд авансово финансиране за проект „Национален музеен комплекс“.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства за редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти и за проекти в областта на изкуствата.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на БКИ – Париж за закупуване на каталози от българската изложба „Епопея на тракийските царе“ в Музея Лувър в Париж.

- Увеличение на приходите с 99 744 лв., разходите с 69 869 лв., предоставените трансфери с 29 875 лв., ангажиментите и задълженията с 64 303 лв., във връзка с постъпили дарения и застрахователни обезщетения.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства, във връзка със сключен договор за ремонт и преустройство на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър – гр. Пловдив.

- Увеличение на разходите и трансферите с 10 777 лв. в изпълнение на чл. 80, ал. 5, т. 4 от ЗДБРБ за 2015 г. във връзка с финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията с 5 000 000 лв., във връзка с Постановление № 261 на Министерския съвет от 24.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за преизчисление на средствата по чл.23а от Закона за закрила и развитие на културата от 2014 г. и през 2015 г.

- Промяна на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и на ИА „Национален филмов център“, както и предоставени трансфери към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград - за реализирането на проект по програма „Помощ за книгата“ и към Община - Ябланица – окончателно плащане за ремонт на къща-музей „Васил Левски“ и Община - Неделино - за провеждане на ХІV Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие.

- Увеличение на разходите и трансферите с 650 лв, ангажиментите и задълженията с 150 лв., във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национална програма "С грижа за всеки ученик".

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджетите на БКИ - Рим, Лондон и НИМ.

- Промяна в приходите, разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с постъпили средства през настоящата година от дарения и застрахователни обезщетения.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на Национална галерия за комунално-битови разходи и подготовка на представителна експозиция.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджетите на ТМЦ - Кърджали и ДКТ – Шумен.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с Комуникационната стратегия на РБ за ЕС.

- Увеличение на разходите и трансферите с 254 915 лв. във връзка с ПМС № 294/2015 г. за одобряване на допълнителни средства за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция "Образование".

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с получени и предоставени трансфери към 10.11.2015 г.

- Увеличение на разходите, трансферите ангажиментите и задълженията със 7 000 лв. във връзка с Постановление № 307 на Министерския съвет от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с преизчисление на средствата по чл.23а от Закона за закрила и развитие на културата за м. октомври 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по бюджета на НТ "Иван Вазов" за поставяне на подземен кабел с цел осигуряване на електрозахранване на складовите помещения на театъра в местността "Къро".

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с Постановление № 314 на Министерския съвет от 16.11.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства по сключен договор строителен надзор на ДТ – Пловдив.

- Промяна в приходите, разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с постъпили средства през настоящата година от дарения и застрахователни обезщетения.

- Увеличение на разходите и трансферите във връзка с получени трансфери по програмите и мерките за заетост от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 30.09.2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с договор за подмяна на съществуваща топлоизолация от стъклена вата (въже) и азбесто-циментова замазка в сутерен на Национална гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил Философ“ и закупуване на картина, като награда в конкурса на ХІV-тото Световно Триенале на архитектурата „Интерарх 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с коректното отчитане на разходите за: проекти в областта на различните видове изкуства, фестивали и конкурси, теренни и археологически проучвания, които Министерството на културата финансира, както и направеното предложение от Народен театър „Иван Вазов“ за вътрешно компенсирана промяна по бюджета.

- Увеличение на разходите, трансферите ангажиментите и задълженията във връзка с финансово осигуряване на дейностите по национални програми "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище".

- Увеличение на разходите, трансферите ангажиментите и задълженията във връзка с финансово осигуряване на дейностите по национална програма "Оптимизация на училищната мрежа".

- Увеличение на разходите и трансферите във връзка с изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на училищата по изкуствата и културата.

- Увеличение на разходите, трансферите ангажиментите и задълженията във връзка

с финансово осигуряване на дейностите по национални програми "Информационни и комуникационни технологии в училище".

- Увеличение на разходите и трансферите ангажиментите във връзка с Решение № 299 на Министерския съвет от 05.05.2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование и одобрен формуляр за участие по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития” на НП „Оптимизация на училищната мрежа” и осигуряване на средства за въвеждане на целодневна подготовка на учениците от VІ клас.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с преизчисление на средствата по чл.23а от Закона за закрила и развитие на културата за м. ноември 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна за постъпили искания за вътрешно компенсирани промени по бюджетите на Българския културен институт – Берлин, Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ - Виена, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и осигуряване на средства по бюджета на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ за реализирането на проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с предоставени трансфери от Министерството на културата към общини по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти, както и за възстановен неусвоен трансфер от Община Плевен по проект в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с предоставени трансфери от Министерството на културата към Геологически институт „Страшимир Димитров“ за дейности във връзка с регулярния мониторинг на опасни пукнатини, засягащи устойчивостта на Мадарския конник; Национален институт по геофизика, геодезия и география за дейности по поддръжката и обслужването на системата за сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител и Скални църкви, с. Иваново и окончателно плащане по договори с Националния археологически институт с музей при БАН, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, както и предоставени трансфери по договори за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти и по договори с контрагенти, осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства.

- Промяна в приходите, разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с постъпили средства през настоящата година от дарения по бюджетите на Професионална гимназия по каменообработване – Кунино, Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, Драматичен театър – Сливен, Драматичен театър – Пловдив, Музей „Христо Ботев” – Калофер, Национален исторически музей – София, НПМ „Шипка – Бузлуджа” – Казанлък, Национален музей „Земята и хората“ – София, Софийска филхармония, Софийска опера и балет, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и БКИ Дом „Витгенщайн” – Виена.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с ПМС № 347/2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с необходимостта от финансово осигуряване на дейностите по НП "Създаване на достъпна архитектурна среда".

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на БКИ – Берлин.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на средства за ремонт на БНФ.

- Промяна в разходите и трансферите във връзка с получени трансфери по програмите и мерките за заетост от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 30.11.2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна в изпълнение на Постановление № 364 от 17 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.

- Вътрешна компенсирана промяна във връзка с разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала.

- Промяна в разходите и трансферите във връзка с получени трансфери по програмите и мерките за заетост от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 31.12.2015 г.

- Намаление разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията в изпълнение на

Комуникационната стратегия на РБ за ЕС.

- Намаление разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с РМС № 292/30.04.2015 г. за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2014-2015 г.

- Увеличение на разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с получени трансфери от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект с рег. № 2- ДА/13.03.2015 г. - „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в ДКИ КЦ „Двореца“, Балчик“.

- Вътрешна компенсирана промяна за осигуряване на капиталови разходи по бюджетите на НИМ, НЛМ.

- Промяна в разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с получени и предоставени трансфери към 31.12.2015 г.

- Промяна в приходите, разходите, трансферите, ангажиментите и задълженията във връзка с постъпили средства през настоящата година от дарения и застрахователни обезщетения.

- Вътрешни компенсирани промени за извършени плащания за данъци, такси и административни санкции; осигуряване на допълнителни средства за извършване на ново възникнали поради непредвидени обстоятелства допълнителни строителни дейности на обект ,,АККК ,,Сердика – втори и трети етап”; в изпълнение на писмо на Министерство на финансите № 04-01-36 от 22.03.2010 г., относно начина на отчитане на средствата за финансиране на проекти в областта на културата, които министерството, ИА „Национален филмов център, по силата на устройствените си правилници, разпределят на база на сключени договори с контрагенти, осъществяващи проекти в областта на различните видове изкуства.

- Вътрешни компенсирани промени по бюджетите на държавните културни институти, прилагащи системата на делегирани бюджети.

- Вътрешни компенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетни програми за осигуряване на допълнителни средства за извършване на ново възникнали поради непредвидени обстоятелства допълнителни строителни дейности на обект ,,АККК ,,Сердика – втори и трети етап”; финансиране на проекти в областта на културата, които Национален фонд „Култура” разпределя на база на сключени договори с контрагенти – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата; извършени непредвидени плащания за персонал по някои от бюджетните програми, за сметка на реализирани икономии в програми „Опазване на недвижимото културно наследство“ и „Популяризиране на българската култура в чужбина”; извършени разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности; - осигуряване на разходи за сметка на преизпълнение на собствените приходи в държавните училища и държавните културни институти в областта на сценичните изкуства.
Раздел ПЪРВИ – Приходи
На база на данните от отчетите за касово изпълнение на бюджетите на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата, постъпилите приходи и помощи към 31.12.2015 г. са в размер на 24 198 536 лв., което представлява 102.1 на сто от годишните разчети и са с 1 033 469 лв. повече спрямо същия отчетен период на предходната година. Неданъчните приходи са в размер на 23 015 575 лв. или 102.1 на сто от разчета за годината и бележат ръст от 1 228 336 лв. спрямо постъпленията за същия период на предходната година. Наблюдава се спад от 194 867 лв. в приходите от помощи и дарения от страната и чужбина.

Изпълнението на приходите по бюджета, на база годишните отчети на второстепенните разпоредители с бюджет и на администрацията на министерството, е както следва:
Показатели

Отчет

Уточнен план

Отчет

Изпълнение спрямо

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2015

отчет 31.12.2014

УП-31.12.2015

Приходи и доходи от собственост

21 083 554

22 167 246

22 782 631

108,06%

102,78%

Държавни такси

493 897

323 190

419 572

84,95%

129,82%

Глоби, санкции и наказателни лихви

66 743

33 786

87 839

131,61%

259,99%

Други приходи

720 411

612 505

281 966

39,14%

46,03%

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-582 496

-605 328

-562 534

96,57%

92,93%

Постъпления от продажба на нефинансови активи

5 130

2 000

6 101

118,93%

305,05%

Помощи и дарения от страната

1 282 858

979 386

979 386

76,34%

100,00%

Помощи и дарения от чужбина

94 970

186 736

203 575

214,36%

109,02%

Общо приходи, помощи и дарения

23 165 067

23 699 521

24 198 536

104,46%

102,11%

Основна част – 44.4 на сто от приходите са реализирани от дейността на драматичните и куклени театри, 33.1 на сто от музикалните институти, 14.4 на сто от музеите и художествените галерии.С най-голям относителен дял от 94.1 на сто от общия обем на реализираните приходи в системата на Министерство на културата са приходите и доходи от собственост. Постъпленията за отчетния период представляват 102.8 на сто спрямо разчета за годината.

Приходите от продажби на услуги, стоки и продукция са с най-голям относителен дял от 80.5 на сто от общия обем на реализираните приходи в системата на Министерство на културата. Това са приходите от основната дейност на културните институти, реализирани както следва:

- от продажба на билети и програми за посещения на театрални и музикални спектакли, посещения в музеите и художествените галерии са отчетени 16 779 670 лв., ръст от 1 610 488 лв. спрямо 31.12.2014 г.;

- от турнета в страната и чужбина постъпилите приходи са в размер на 1 312 832 лв., което е със 129 999 лв. по-малко в сравнение с 31.12.2014 г.;

- от продажба на сувенири, картички, услуги и други са постъпили общо 1 059 411 лв., като остават близки до постъпленията спрямо предходната година;

- от педагогически услуги, задочно обучение, учебно производство и др. от учебните заведения по изкуствата и културата са събрани приходи в размер общо на 225 632 лв. и бележат спад от 37 107 лв.;

- от продажба на читателски карти и абонамент в Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” са постъпили 92 470 лв., като остават близки до постъпленията спрямо същия отчетен период на миналата година.
Получените приходи от отдаване под наем на имущество и земя са в размер общо на 3 312 528 лв., което представлява 13.7 на сто от общия размер на реализираните приходи и бележат ръст от 227 449 лв. спрямо същия период на предходната година.
Събраните държавни такси към 31.12.2015 г. са в размер на 419 572 лв., което представлява 1.7 на сто от общия обем реализирани приходи и бележат спад от 74 325 лв. спрямо постъпленията за същия период на предходната година, като най-значително е намалението в Изпълнителна агенция „Национален филмов център” (70 235 лв.).

- В Централната администрация са постъпили 27 399 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на културата, приета с ПМС 140/18.06.1998 г. на основание чл. 83 от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 7 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права и § 6б от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета;

- В Изпълнителна агенция „Национален филмов център” са постъпили 192 869 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център” по Закона за филмовата индустрия, приета с ПМС № 104/25.05.2004 г. на основание чл. 25 и чл. 26 от Закона за филмовата индустрия;

- В Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” са постъпили 40 071 лв., съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290/20.11.2011 г. на основание чл. 4 от ЗЗРК, чл. 52 от Закона за обществените библиотеки, чл. 19 и чл. 105 от Закона за културното наследство и чл. 143 от Закона за устройство на територията;

- В Националния институт за недвижимо културно наследство са събрани 98 066 лв., съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290/20.110.2011 г. на основание чл. 4 от ЗЗРК, чл. 52 от Закона за обществените библиотеки, чл. 19 и чл. 105 от Закона за културното наследство и чл. 143 от Закона за устройство на територията;

- В музеите събраните държавни такси са в размер на 43 090 лв., съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290/20.110.2011 г. на основание чл. 4 от ЗЗРК, чл. 52 от Закона за обществените библиотеки, чл. 19 и чл. 105 от Закона за културното наследство и чл. 143 от Закона за устройство на територията;

- В Национален фонд „Култура“ са отчетени постъпления в размер на 100 лв.;

- Събраните държавни такси от Дома на ветераните на културата и изкуствата - София са в размер на 17 977 лв., съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета с ПМС № 91/21.04.2003 г.


Отчетените по § 36-00Други приходи281 966 лв. представляват 1.2 на сто от общия обем реализирани приходи. По този параграф са отразени приходите от: получени застрахователни обезщетения; реализираните курсови разлики; коректив на събрани принудително средства от НАП по наказателни постановления, издадени от Министерство на културата (съгл. т. 74 от ДДС № 12 от 10.12.2009 г.); авторско право, вторични суровини, приходи от продажба на тръжна документация, от различни съвместни мероприятия и др.
Получените помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина са в размер общо на 1 182 91 лв., което представлява 4.9 на сто от общия размер на приходите.

През отчетния период са получени дарения по бюджетите на Министерство на културата, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, НУМСИ „Хр.Морфова“ – Стара Загора, НГДЕК, НУМТИ „Д. Петков” – Пловдив, НГСЕИ – Пловдив, Национален учебен комплекс по култура – Горна баня, НУИ „Добри Христов” – Варна, НУФИ – Широка лъка, ПГКО – Кунино, БКИ – Прага, БКИ Дом „Витгенщайн” – Виена, БКИ – Братислава, БКИ – Лондон, БКИ – Москва, БКИ – Будапеща, БКИ – Братислава, ТР „Сфумато“, ТБА – София, Куклен театър – Видин, Куклен театър – Сливен, Драматично-куклен театър – Враца, Драматичен театър – Ловеч, Драматичен театър – Пловдив, Драматичен театър – Сливен, Софийска опера и балет, Държавна опера – Пловдив, Държавен музикален и балетен център – София, ТМПЦ – Варна, Софийска филхармония, Държавна филхармония – Плевен, Музей „Христо Ботев” – Калофер, Музей „Васил Левски” – Карлово, НПМ „Шипка – Бузлуджа” – Казанлък, Национален исторически музей, ЦПА – Созопол, ДКИКЦ „Двореца“ – Балчик, Национален институт за недвижимо културно наследство, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Дом на ветераните културата и изкуствата - София.


Раздел ВТОРИ – Разходи
Изпълнението на разходите по агрегирани параграфи, съпоставено със същия период на предходната година е както следва:


Показатели

Отчет

Уточнен план

Отчет

Изпълнение спрямо

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2015

отчет 31.12.2014

УП-31.12.2015

§ 01-00

56 322 873

58 095 996

58 304 237

103,52%

100,36%

§ 02-00

14 335 664

13 155 852

13 161 058

91,81%

100,04%

§ 05-00

12 043 338

12 662 231

12 491 173

103,72%

98,65%

§ 10-00

32 374 559

37 125 063

32 906 960

101,64%

88,64%

§ 19-00

435 912

690 580

579 498

132,94%

83,91%

§ 29-00

16
 
 

§ 40-00

704 075

787 046

712 725

101,23%

90,56%

§ 42-00

 

43 145

43 145
100,00%

§ 43-00

11 715 452

13 573 432

13 017 332

111,11%

95,90%

§ 45-00

1 473 599

972 149

829 869

56,32%

85,36%

§ 46-00

398 746

435 573

384 949

96,54%

88,38%

§ 51-00

4 382 220

4 600 954

1 499 744

34,22%

32,60%

§ 52-00

3 060 416

1 870 370

-39 990

-1,31%

-2,14%

§ 53-00

44 906

55 974

55 974

124,65%

100,00%

Общо разходи

137 291 776

144 068 365

133 946 674

97,56%

92,97%

Разходи 2014 г. и 2015 г.

В изпълнение на ДДС № 1 от 26.01.2015 г. и последващите указания на Министерство на финансите с писмо № 91-00-89/11.02.2015 г. са сторнирани отчетените през предходните години като касови разходи по бюджета на централна администрация - бенефициент авансово финансиране в размер на 4 374 253 лв. лв., което се очаква да бъде възстановено през 2015 г. Към 31.12.2015 г., по данни от счетоводството на МК, са възстановени 2 774 253 лв.


Разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски са в общ размер на 83 956 468 лв. От структурна гледна точка това са разходите с най-висок относителен дял от общия обем на разходите Характерно за системата на Министерството на културата е относително големият размер на разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Това идва от спецификата на дейността – наемането на творчески и технически персонал, на гостуващи актьори, режисьори, сценографи и пр.
Разходите за издръжка са в размер на 32 906 960 лв. Това са основно разходите за вода, горива, енергия, външни услуги, материали и др. Най-голям относителен дял спрямо общият размер на извършените разходи за издръжка през отчетния период имат следните видове разходи:

 • § 10-20 - разходи за външни услуги – 14 722 834 лв.

 • § 10-16 - вода, горива и енергия – 6 332 068 лв.

 • командировки в страната и чужбина – 4 093 293 лв.

 • § 10-15 - материали – 4 372 955 лв.

 • § 10-30 - текущ ремонт – 1 235 090 лв.

 • § 10-98 - други разходи, некласифицирани

в другите параграфи и подпараграфи – 1 123 381 лв.
По § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ в размер на 43 145 лв. са отчетени разходите, извършени в изпълнение на РМС № 259/2015 г. за одобряване изплащането на разходите за участието и представянето на Хасан и Ибрахим Игнатови на международни състезания и концерти и ПМС № 307/2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Предоставените субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел са в размер на 13 847 201 лв. В изпълнение на указанията, дадени от Министерството на финансите, както и на Счетоводната политика на администрацията на министерството и второстепенните му разпоредители, субсидията за творчески проекти, предоставяна от Министерството на културата, Национален фонд „Култура” и ИА ”Национален филмов център” се отчита на касова основа по § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” или § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” в зависимост от естеството и характера на плащанията. По тези параграфи се отчитат и предоставените целеви средства за фестивали, конкурси и други културни събития.
Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са в размер на 384 949 лв.
Отчетените капиталови разходи са в размер на 1 515 728 лв., в т.ч. са сторнирани и прехвърлени 3 656 825 лв. в отчетите за СЕС, съгласно ДДС № 1/2015 г. Към отчета са приложени подробни разшифровки по обекти и изпълнители.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница