Към подготовката на морски лица за осигуряване на безопасността по море станков С., Медникаров Б., Калоянчев П., Маринов МДата29.07.2017
Размер133.77 Kb.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МОРСКИ ЛИЦА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПО МОРЕ


Станков С., Медникаров Б., Калоянчев П., Маринов М.

Анотация: В доклада са формулирани основните изисквания към подготовката на морските лица за осигуряване на безопасното плаване по море, в пристанища и в кораборемонтни предприятия. Аргументирана е необходимостта от изграждане на единна стратегия и политика на обучаващите морски институции и противопожарни служби за осъществяване на ефективно обучение на кадри по борба за оцеляване на кораба в аварийни ситуации.
Морското образование в България има многолетна история и богати традиции. Основен елемент в подготовката е изискването за осигуряване безопасността на море. Това е актуално направление в обучението на морските кадри по света.

Развитието на морското образование изисква осигуряване на държавна подкрепа, подобряване на организацията на учебния процес, решаване на проблемите по финансирането на учебните заведения, ефективно внедряване на системите за управление на качеството, усъвършенстване на професионалната подготовка на базата на международните документи и практика.

Международните и националните нормативни документи определят строги рамки и изисквания към обучението по морски специалности. В този процес държавата се явява гарант за качеството на подготовката на морските лица. Тази своя функция тя осъществява чрез контролна дейност и издаване на сертификати за морска квалификация.

Реализацията на морските кадри е на корабите от Световния морски флот. Пазарът на морски кадри надскача националните граници. Всичко това поставя училищата, подготвящи морски кадри, в реални пазарни условия и предполага в дългосрочен план за оцеляването и развитието им гъвкавост и изпреварващи стратегии за поддържане на качество на изходния “продукт”.


Безспорни са успехите на ВВМУ и учебните заведения по това направление през последните години. Те се свързват с:

 • получените институционална и програмни акредитации от Националната агенция за оценка и акредитация;

 • включването на Р. България в “Белия списък” на Международната морска организация към ООН (IMO);

 • успешното сертифициране по системата за управление на качеството на обучението по стандарта ISO 9001:2000 от Lloyd Register, London;

 • високите оценки за ефективността на интегрираната система за обучение на морски кадри.

Последните години на ХХ век бяха ознаменувани с качествено нови събития в корабоплаването, под знака, на които ще премине целият ХХI век. Международната морска организация (IMO) на ООН в Лондон прие цял пакет от фундаментални документи, които очертаха рамките на новата образователна доктрина и са задължителни за всички морски държави:

1) Международна конвенция за подготовката и дипломирането на моряците и носенето на вахтата (STCW’ 78/95);

2) Кодекс по подготовката и дипломирането на моряците и носенето на вахтата (STCW’ 78/945 Code);

3) Международна конвенция за опазването на човешкия живот на море (SOLAS);

4) Международна конвенция по предпазване на морето от замърсяване от кораби (MARPOL);

5) Международен кодекс по управление на безопасността на море (ISM Code);

6) Международен кодекс по охрана на корабите и пристанищните средства (ISPS code) и др.Основни изисквания към подготовката по безопасност

Основни етапи в подготовката на морските кадри и обслужващите брегови звена по осигуряване на безопасността на кораба на море, пристанищни и кораборемонтни райони са: • получаване на теоретични знания съгласно Модел курсовете на IMO;

 • придобиване на начални умения по осигуряване безопасността на кораба;

 • създаване на навици при действията в аварийни ситуации.

Придобиването на теоретичните знания, като първи етап в този процес, включва изучаване на психофизиологичните процеси, протичащи по време на аварийната ситуация за кораба. Тази подготовка, изисква наличието на подходящи кабинети и зали за онагледяване и демонстрация на преподавания материал. Програмите са съставени съгласно изискванията на ръководните документи и Модел курсовете на IMO, препоръчани от Резолюция А. 437/ХІ/ на IМО - Fire Prevention and Fire Fighting описани в Section A-VI/1-2 of STCW '95 и IMO Model Course 1.20, както и "Advanced Training in Fire Fighting"- Section A-VI/3 of STCW '95 и IMO Model Course 2.03.

За придобиване на начални умения, представляващи начин за действие при конкретни кризисни ситуации е необходима съответната материална база и осигуряване на условия, близки до аварийните.

Навиците, представляващи компонент на съзнателно действие, водят до автоматизъм в процеса, изискващ минимален разход на физическа и психическа енергия от страна на изпълнителя. Постигат се чрез тренировъчни действия от страна на личния състав ръководени от компетентни лица в условия максимално близки до реалните, на борда на реален кораб или на полигон.

Последните два етапа в обучението по безопасност на морските кадри задължително изискват създаването на тренажори по борба за безопасност на кораба, включващи средства и системи за борба с пожара на борда, напускане на кораба, даване на първа помощ, съгласно Конвенция STCW95.

Независимо от постигнатите успехи на центровете за подготовка в това направление и усилията на преподавателския състав да оптимизират всички аспекти на тази дейност, е необходимо да се проведат мероприятия по изграждане и въвеждане в експлоатация на:

- лабораторна база за симулиране поведението на кораба при различни аварийни ситуации на борда (пожар, повреди по корпуса и енергетичната уредба, напускане на кораба, търсене и спасяване, засядане, разливи и др.), осигуряваща обучение и повишаване квалификацията на команден състав на оперативно ниво;

- полигон (отговарящ на изискванията на IMO) за практическа подготовка на личния състав при отработване на действията му, ръководени от инструктори – компетентни морски лица.

Полигонът е необходимо да включва техническо оборудване и съоръжения по осигуряване на действията при различни тревоги, както следва:

1. По взривопожаробезопасност и борба с пожарите:

- имитационен отсек от кораб за димови и пожарни занятия, съставен от имитационни жилищни помещения, машинно помещение, помещение съдържащо ел.оборудване, които да са разположени минимум на две палуби ;

- система за пълнене и поддръжка на бутилки със сгъстен въздух;

- две стоманени вани;

- два пожарни крана с два изхода за всеки;

- генератор за пяна;

- водни пожарогасители;

- пенни пожарогасители;

- въгледвуокисни пожарогасители;

- прахови пожарогасители;

- защитни облекла;

- дихателни апарати;

- сигнални устройства за безопасност;

- комплект за първа помощ;

- носилка;

- комплект с кислороден апарат;

2. По напускане на кораба:

- спасителни лодки и плотове в това число и лодки гравитационен тип;

- спуско-подемни съоръжения;

- индивидуални спасителни средства;

- евакуационни ръкави и др.

3. По борба с аварийните повреди по кораба, в т.ч. за борба с нахлуваща вода и осигуряване на непотопимостта на кораба и борба за осигуряване живучестта на техническите средства.

4. По оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица на борда.
Програмата за теоретичната подготовка по взривопожаро-безопасност на личния състав за различните класове кораби е необходимо да включва:

- Теория на пожара;

- Противопожарна организация, тактика и управление на процедурите при пожар на борда по време на преход и в пристанище;

- Използване на водната противопожарна система и отчитане влиянието на свободните повърхности върху устойчивостта на кораба;

- Комуникация и координация по време на противопожарната операция

- Използване на вентилацията за ограничаване зоната на пожара, ограничаване или извеждане на димните газове;

- Управление на горивото и електрическата енергия в зоната на пожара и намаляване на опасностите за пожарникарите;

- Познаване на опасните процеси, възникващи при гасителните операции (химически реакции, горящи съдове под налягане, суха дестилация и др.)

- Пожарогасне на опасни товари;

- Предпазни мерки и опасности при съхранение и обслужване на лесно запалими и взривоопасни материали (бои, лакове, акумулаторни и др.);

- Ръководство и управление на операциите по спасяване на пострадали членове на екипажа;

- Процедури за координация с брегови противопожарни групи и организации;

- Разработване на план за действие на екипажа;

- Сформиране и разположение на аварийната партия;

- Стратегия и тактика за управление на гасителните операции в различни места по кораба;

- Преглед и поддържане на пожароизвестителните и пожарогасителните средства, системи и екипировка на борда;

- Познаване законовите изисквания и проверката от външни организации на противопожарното оборудване;

- Анализ и оценка на причините, довели до възникване на пожарна ситуация.

- Конструктивна защита на кораба:

Необходимо е да се познават още: • Вентилационната система и херметизацията на помещенията - особено важни са знанията за херметизация на помещенията – врати, люкове, закрития, начините за спиране на вентилаторите и затваряне на въздухопроводите към помещенията, както и управление на противопожарните врати “тежък” тип, текущо поддържане, тест и проверка.

 • Помещения с повишен риск от пожари “клас-В” - управление на горивните помпи и вентилаторите на котлите, дистанционно спиране на горивото и електрическото захранване, предпазни мерки по време на бункероването.

 • Управление на противопожарните процеси - знания по разположение на всичките противопожарни средства и системи и управлението им. Участници в дейността и задълженията им в аварийната партия и група. Изискванията на Противопожарното Ръководство (SOLAS II-2, Reg. 15.2.3.4) и книгата за водене на противопожарните операции (SOLAS II-2, Reg. 16.2).

 • Стационарни пожароизвестителни и пожарогасящи системи. - работа, проверка, тест и текущо поддържане на системите, включващо: спринклерна система; водоразпръскваща и оросителна система; система създаваща водна мъгла; СО2 система (или друга инерт газ система); алармена система ; димови датчици, датчици за открит огън и температурни датчици; пенна пожарна система, в т. ч. система за нискократна пяна и система за високократна пяна.

 • Въздушни дихателни апарати и първа помощ: ефектите от въздействие на високата температура и димност на газовете в зоната на пожара. Устройството, действието и използването на въздушни дихателни апарати (ВА). Случаите в които е необходимо използване на апаратите. Процедурите за нормална работа и характерните неизправности. Проверка на апаратите. Изисквания за съхранение и поддържане. Предназначение, разположение и използване на въздушните дихателни апарати за евакуация (EEBD).

 • Противопожарните процедури по време на преход и в пристанище – организация, тактика и управление. Местата за съхранение на екипировката. Дистанционно херметизиране на помещения, спиране на гориво, въздух и електрозахранване. Противопожарния план. Местата за явяване по тревога. Записите на операциите.

 • Аварийната организация – основната идея на аварийната организация е обучението, разработване на план за действие, стратегията и управлението. Сформиране на аварийните партии и групи. Определяне на местата за явяване при аварийна ситуация. Координация – управление – комуникация. Системно провеждане на учения.

 • Стратегия, тактика и управление на противопожарните операции: - съгласно различните класове кораби. Използване на противопожарния план. Особености на корабното пожарогасене. Устойчивост. Отстраняване на водата. Оптимално използване на водата за гасене и охлаждане на преградите. Управление на вентилацията.

 • Комуникация и координация на действията по време на противопожарните операции. Управление на горивото и електрическите системи. Процедури за координация с бреговите противопожарни служби.

 • Противопожарни операции: - опасни процеси. ръководство за действие с опасни товари. ръководство и управление на действията за оказване на първа помощ на пострадали.

 • Разследване и изготвяне на донесения в случаите на пожар на борда.


Практическите упражнения е необходимо да включват:

 • Действия с дихателните апарати и реалното им използване в продължение не по-малко от 15 – 20 минути, в среда максимално доближаваща се до реалната (тъмни, задимени и ограничени пространства);

 • Гасене на различни видове пожари с подходящи преносни пожарогасители;

 • Запускане (видео демонстрация) на стационарните противопожарни системи – СО2, спринклерна, пенна и др.

 • Проверка и тест на противопожарните средства, системи и екипировка.

Преди провеждането на реалните практически занятия обучаемите трябва да бъдат подготвени по въпросите, свързани с разработване на стратегия, планиране и управление на противопожарните операции и ръководството на аварийната партия включващи:

 • Планиране и управление на противопожарните операции и ръководство на аварийната партия;

 • Ръководство на действията по гасене на пожари за различни части по кораба – жилищни и служебни помещения, кухни, складове за материали, машинни помещения, товарни помещения и др.;

 • Действия при възникване на неочаквани ситуации в хода на операцията;

 • Оказване на първа помощ на пострадал.


Съвременно състояние на подготовката и учебно-материалната база по осигуряване безопасността на кораба в аварийни ситуации.

Извършеният преглед на състоянието на подготовката и учебно-материалната база по осигуряване безопасността на кораба в аварийни ситуации в морските образователни институции в страната позволява да се разкрият следните тенденции:

1. Основните тематични направления в провеждането на обучение по безопасност на кораба са изготвени на база изискванията на ръководните документи на IMO и Морската Администрация на Р. България. Така например, през последните години във ВВМУ, няколкократно бяха актуализирани учебните планове, програми, лекции и практически занятия, усъвършенстване на методиката на подготовка в съответствие с промените в нормативната база.

2. За осигуряване на теоретичната и практическата подготовка на обучаемите по съответните направления, различните организации и ведомства са изградили учебно-тренировъчна материална база, без да е следвана единна концепция.

В регионален мащаб са изградени и функционират:

- Полигон за подготовка на морски кадри на м/к “Петър Берон”;

- Полигон за борба с пожари на територията на Морска гимназия – Варна;

- Кабинет по “Безопасност на кораба”- ВВМУ, базиран на информационни технологии, но недостатъчно оборудван с подходящ софтуер за обучение по управление и действия при кризисни ситуации на борда;

- Комплексен навигационен тренажор “Navy Trainer 4000”, осигуряващ управлението на кораба и в аварийни условия;

- Тренажор за използване на автоматизирана система за свръзка “Tranzas GMDSS Simulator”, mod. TGS-4100 осигуряващ отработване на действия при морски комуникации;

- Комплексни тренажори за моделиране управлението и диагностика на корабна енергетична уредба “Тranzas Еngine Room Simulator”, mod TERS 4000”, за обучение и квалификация на корабни механици.

- Специализирана “Психофизиологична лаборатория за подбор и освидетелстване на морски компетентни лица.

Тренажорите са изградени от фирмата “Transas Marine” в периода 2001 - 2007 г., като за в бъдеще се планира да се осъществи тяхното свързване с тренажори за управление на електроенергийното осигуряване на кораба, системите за борбата за живучест, информационна система и интегрирането им в единен тренажорен комплекс "Виртуален кораб". Така изградения тренажорен комплекс в най-висока степен ще осигури условия за подготовка и повишаване на квалификацията по всички направления на аварийно спасителната дейност за командния, изпълнителски и осигуряващ персонал.

На базата на извършения анализ могат да бъдат формулирани следните изводи: 1. Нивото на теоретичната подготовка по проблемите на безопасността съответства на изискванията на нормативните документи.

 2. Недостатъчно е внедрено компютърното симулиране на поведението на кораба в аварийни ситуации, както и използването на компютърно базираното обучение.

 3. Съществуващите в момента полигони не са изградени в съответствие с изискванията на ръководните документи на IMO. Това бе констатирано от проверката на EMSA – Европейската агенция за безопасност на корабоплаването и периодичните проверки на стандарта ISO 9001:2000 от Lloyd Register, London.Основни направления за развитие в подготовката на обучаемите по борба за безопасност на кораба.

Анализът на състоянието на подготовката на морски кадри в съвременните условия, съпоставен с новите реалности в световното корабоплаване през XXI век, по-високите изисквания на IМО за морската безопасност в образователно-квалификационната област, изискват формулиране на нови стратегически цели и задачи, за осигуряването на тази подготовка:

1. Интегриране на усилията на морските образователни институции, центровете за противопожарна защита и ръководството на града за изграждането на единна стратегия за подготовка на кадрите за осигуряване на безопасността на морската индустрия.

2. За осъществяване на стратегията е необходимо формиране на единна политика на учебните заведения в близко-, средно- и дъглосрочен период за качествена теоретична подготовка и практически действия по осигуряване на безопасността на кораба и опазване на човешкия живот на море, в пристанища и в корабостроителните и кораборемонтни предприятия. Това от своя страна налага разработване и въвеждането в учебните програми на единни оперативни процедури и процедури за взаимодействие.

3. Съгласуване на учебните програми и методиката на учебно-тренировъчния процес при подготовката на обучаемите – морски и пожарникарски кадри. Разработване на единна методика за обучение и съгласувани учебни програми.

4. Изграждане на комплексен полигон за практическо обучение при действия и управление на процедурите по осигуряване на безопасността на кораба в аварийни ситуации. Целесъобразно е полигонът да се изгради като елемент на общинската учебно-материална инфраструктура за нуждите на всички институции, подготвящи кадри в тази област.

5. Обособяване на направлението “Осигуряване на безопасността на морската индустрия” като приоритетно направление в научноизследователската дейност на учебните заведения - провеждане на изследвания, разработване на проекти и технологии на регионално и национално ниво.

6. Международно сътрудничество с водещи морски образователни институции в това направление - участие в международни проекти по линията на Европейската общност и поддържане на тясно взаимодействие със страни и фирми работещи в областта на безопасността на кораба в аварийни условия.


В заключение трябва да се подчертае, че изпълнението на стратегията за осъществяване на ефективна подготовка на морските кадри в това направление, може да се осъществи само на основата на ясна визия, отлична организация и активни действия за установяване и разширяване на съвместните дейности и сътрудничество с регионалните структури, националните и международни институти и изпълнителни звена, с гъвкава интеграция на наличния потенциал - кадрови и материално - технически.

Реализирането на тази стратегия ще осигури качествена подготовка на морски кадри в областта на безопасността на кораба на море и в пристанище.


Използвана литература:


 1. М е ж д у н а р о д н а конвенция за вахтена служба и нормите за освидетелствуване на морските лица STCW/95

 2. М е ж д у н а р о д н а конвенция за безопасност на човешкия живот на море SOLAS – 2000

 3. М о д е л курс на IMOFire Prevention and Fire Fighting Section A-VI/1-2 на STCW '95 и IMO Model Course 1.20.

 4. М о д е л курс на IMO "Advanced Training in Fire Fighting"- Section A-VI/3 на STCW '95 и IMO Model Course 2.03.

 5. Р е з о л ю ц и я А. 437/ХІ/ на IМО

 6. Р е ш е н и е на Народното събрание на Република България за привеждане на акта за създаване на Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, ДВ, бр. 62, С., 2002.

 7. С т р а т е г и я за развитие на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” в периода 2005-2015, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна

 8. I S M Code

 9. L S A Code

 10. L l o y d 's Standard Form of Salvage Agreement (LOF)Каталог: nauch-forum
nauch-forum -> Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI век
nauch-forum -> Application of imo requirements for seafarers in maritime education and qualification
nauch-forum -> Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
nauch-forum -> Ролята на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери
nauch-forum -> Илчо Г. Томов Български морски квалификационен център
nauch-forum -> Състояние на учебно-материалната база на ввму “Н. Й. Вапцаров” и потребности за развитието й
nauch-forum -> Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване
nauch-forum -> Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
nauch-forum -> Съпоставителен анализ между броя на морските училища в страните от Европейската общност и България
nauch-forum -> И квалификацията на кадрите георги Г. Генчев


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница