Кмет на район „възраждане” /Савина Савова/ д о к у м е н т а ц и яДата23.07.2016
Размер173.02 Kb.
#2242


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ


Утвърждавам:

кмет на РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” …..............…………

/Савина Савова/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП,


С ПРЕДМЕТ:

РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА КЪМ УЛ. „СРЕДНА ГОРА“, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ И УЛ. „СТРАНДЖА“, РЕМОНТ НА ИЗТОЧНА ФАСАДА КЪМ УЛ. „СТРАНДЖА“ И ДОВЪРШВАНЕ РЕМОНТ НА СЕВЕРНА ФАСАДА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО НА 18 СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, УПИ-I-„ЗА УЧИЛИЩЕ“, КВ. 157, М.“ЗОНА Б-3“, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПИРОТСКА” №68”Съгласувано с:

Звено

Имена

Подпис

Отдел ФСД И ЧРГл.експерт „Бюджет”Отдел „ИИБЕ“Юрисконсулт
СОФИЯ

2014г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 3

1.1 Описание предмета на обществената поръчка 3

1.2 Място на изпълнение на поръчката и прогнозна стойност 3

1.3 Технически условия и изисквания при изпълнението 3

1.4 Квалификационни изисквания към участниците 5

1.5 Критерии и методика за оценка на офертите 5

1.6 Крайно класиране на Кандидатите 7

2 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА процедурата 7

2.1 Указания за подготовка на офертата 7

2.2 Изисквания към документите 8

2.3 Срок и място за представяне на оферта 9

2.4 Оценяване и класиране на офертите 9

2.5 Определяне на изпълнител на обществената поръчка 10

3 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 10


1ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1Описание предмета на обществената поръчка


Столична община район“Възраждане“ обявява процедура за изпълнител по реда на Глава „8А“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет на настоящата покана: „Ремонт и възстановяване на ограда към ул. „Средна Гора“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Странджа“, ремонт на източна фасада към ул. „Странджа“ и довършване ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, УПИ-I-„за Училище“, кв. 157, м.“Зона Б-3“, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска” №68”, съобразно изисквания описани в настоящата документация, одобреният инвестиционен технически и архитектурен проект, и количествена сметка за конкретните видове КРР и СМР. Количествената сметка (Образец №5А) за видовете КРР и СМР след попълването й от участниците, става неразделна част от офертата, респективно – Ценовото предложение.

Възложител – Столична община - район „Възраждане”, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” №62, тел. 02/9806359, факс: 02/9870784, e-mail: so-vazrajdane@dir.bg, интернет сайт: www.so-vazrajdane.free.bg

Настоящата документация за участие не се закупува, може да бъде изтеглена от заинтересованите лица от интернет сайта www.so-vazrajdane.free.bg, раздел Профил на купувача: http://so-vazrajdane.free.bg/op1.html

1.2Място на изпълнение на поръчката и прогнозна стойност


Сградата на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, УПИ-I-„за Училище“, кв. 157, м.“Зона Б-3“, р-н „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 68, представляваща недвижима културна ценност, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“.

1.2.1 Максимална прогнозна стойност за изпълнение на: „Ремонт и възстановяване на ограда към ул. „Средна Гора“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Странджа“, ремонт на източна фасада към ул. „Странджа“ и довършване ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, УПИ-I-„за Училище“, кв. 157, м.“Зона Б-3“, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска” №68е 100 000 лева без включен ДДС или 120 000 лева с включен ДДС. Сключването на договор и плащането на отделните видове СМР ще бъде направено поетапно, след осигурено финансиране.

1.3Технически условия и изисквания при изпълнението


Всеки участник следва да представи попълнена по всички позиции КСС. Участниците следва да представят крайна цена за изпълнение на поръчката по приложената Количествено – стойностна сметка. За допълнителни видове КРР образуването на цената следва да се извършва по посочените в Ценовото приложение на кандидата показатели за ценообразуване.

Срок на валидност на офертите: 180 календарни дни след крайния срок за подаване на оферти.

Строително-монтажните работи на обекта се извършват по предложения от участника линеен график.

КРР и СМР да се извършват при стриктно спазване: • на одобрения инвестиционен технически архитектурен проект и количествена сметка за конкретните видове КРР;

 • на Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);

 • на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

 • Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

 • Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изисквания към изпълнителя:

Всеки участник следва предварително да се запознае с обекта: Сградата на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, и техническите изисквания, подробно описани в техническo архитектурния проект, всеки работен ден от 08:30-16:30 часа, в сградата на СО – район „Възраждане“, в Информационния център, офис „Устройство на територията“, етаж 1.

 • Да изпълни всички КРР със собствени сили и средства, като отговаря за качественото изпълнение на КРР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/ и количествена сметка за конкретните видове КРР;

 • Да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в
  Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува, преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството;

 • Да спазва изискванията за застраховане по чл. 171 от ЗУТ – „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“;

 • Плануваните КРР трябва да се съобразят с атмосферните условия, спецификата на видовете работа, и да са с продължителност не по-малко от 20 дни и не по-вече от 40 календарни дни.

 • Да се използват и влагат строителни материали, които отговарят на приложимите БДС/EN стандарти и на изискванията за безопасност, като участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта. Списък на материалите, които ще се използват – описание и/или сертификати/декларации за съответствие;

 • Да се използват и влагат предписаните от Национален институт за недвижимото културно наследство специфични строителни материали, или такива със напълно еквивалентни технически качества /това обстоятелство следва да бъде ясно, пълно и точно описано в техническото предложение/ - съгласно приложение Образец №7.

 • Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на КРР, като осигури контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи съобразно действащите „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Готовите КРР се заплащат поетапно след приемане на работата с протокол за извършени и подлежащи на заплащане КРР, представяне на фактура и осигурено финансиране. Протоколът се подписва от представители на учебното заведение, изпълнителя и възложителя /Инвеститорски контрол, респ. строителен надзор/.

1.4Квалификационни изисквания към участниците


Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъдат допуснати до участие:

1.4.1Участниците следва притежават валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката.

1.4.2Участниците следва да имат валидно удостоверение от камарата на строителите обхващащ дейностите предмет на поръчката, включително за минимум за категория обекти – паметници на културата от „местно значение“.

1.4.3Участникът следва да притежава ръководен технически и изпълнителски персонал за изпълнение на поръчката, удостоверяващ с приложен списък за последните 3 годни;


Ако даден кандидат не отговаря на посочените по-горе условия, същият се отстранява от участие и не участва в класирането.

1.5Критерии и методика за оценка на офертите


Оценяването на всяка една оферта и класирането на участниците се извършва на база критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Когато офертата на участник съдържа стойност по т. І от „Ценово предложение” с числово изражение, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, Комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани с обстоятелства, посочени в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по предходното изречение, или Комисията, прецени, че посочените фактори не са обективни, Комисията предлага участника за отстраняване.

Комисията  разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с настоящата методика.

Методиката за определяне на комплексната оценка на всяка една оферта включва следните показатели и тяхната относителна тежест:


1.5.1Оценка на показател „Цена на предложението” /К1/ – максимум 40 точки
/взима се стойността посочена в т. I от Ценовото предложение/


Показателят К1 се определят по формулата:
най-ниско предложение

———————————— х 40 /брой на точките за съответнияразглеждано предложение критерий/

1.5.2Оценка на показател „Техническо предложение” /К2/ - максимум 40 точки

1.5.2.140 т. – получава участник, който към техническото си предложение е изготвил всеки от следващите документи - линеен график, методология и организация на дейности, където подробно са описани методите и материалите, които ще се използват при изпълнение на възложените работи, като са приложени съответните сертификати и/или технически данни за тях. Задълбочено е описана методологията на работата за всеки етап, както и човешките ресурси и техника, които ще се използват при изпълнението на договора по отделните етапи. Посочени са подробно проблемите и предпоставките, които ще окажат влияние върху изпълнението на КРР, като са посочени мерки за тяхното намаляване или отстраняване, като задълбочено е описана методологията на работа на всеки конкретен етап от изпълнението им. В линейният график правилно е разчетено времето по отношение на технологичните ограничения в процесите и последователността за изпълнение на дейностите. Описани са подробно и задълбочено мерките за опазване на околната среда за всеки етап от изпълнението и е представен подробен план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда;

1.5.2.220 т. – получава участник, който към техническото си предложение е допуснал една от следните непълноти: е изготвил линеен график, методология и организация на дейности, където непълно са описани методите и материалите, които ще се използват при изпълнение на възложената работа, като не са приложени в пълен обем съответните сертификати и/или технически данни за тях. Непълно е описана методологията на работата за всеки етап, както и човешките ресурси и техника, които ще се използват при изпълнението на договора. Не са идентифицирани всички проблеми и предпоставки, които ще окажат влияние върху изпълнението на договора и/или посочените мерки за тяхното намаляване или отстраняване са непълни. Не достатъчно и незадълбочено е описана методологията на работа за всеки конкретен етап от изпълнението им. Предложеното в линейният график разпределение на дейностите във времето не е съобразено изцяло и правилно разчетено, спрямо технологичните ограничения на процесите и/или са допуснати несъществени несъответствия в последователността/времетраенето за изпълнение на отделните дейности. Не са описани напълно мерките за опазване на околната среда за всеки етап от изпълнението и нямат достатъчно подробен план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда;

1.5.2.310 т. – получава участник, който към техническото си предложение е допуснал една от следните непълноти: е изготвил линеен график, методология и организация на дейности, където не са описани всички методи и материали, които ще се използват, като не са приложени съответните сертификати и/или технически данни за тях. Повърхностно е представена организацията на работа, която ще бъде създадена. Не е описана методологията на работа за всеки конкретен етап, човешките ресурси и цялата техника, които ще се използват на всеки етап от изпълнението на договора. Не са предложени технически и организационни мерки за намаляване на проблемите, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора. В линейният график времето и последователността за изпълнение на дейностите са разчетени без да са съобразени технологичните ограничения в процесите. Не са описани мерките за опазване на околната среда за всеки етап и няма приложен план за организация и изпълнение на мерките за опазване на околната среда.


Оценката на техническото предложение – К2 , което следва да включва линеен график, методология и организация на дейностите, се определя от членовете на комисията, като се попълва таблица с индивидуални оценки /К2/ по офертата на участника, съобразно точките посочени по-горе. Оценката /К2/ се определя, като средно аритметична стойност на получените индивидуални оценки /К2/ на всеки от членовете на комисията

1.5.3Оценка на показател „Срок на изпълнение” /К3/ - максимум 20 точки


Показателя К3 се определят по формулата:

най-кратък предложен срок за изпълнение

——————————————————— х 20 /брой на точките за съответния

срок за изпълнение на разглеждано предложение критерий/

Комплексната оценка е сбор от отделните показатели:

К комплексно = К1+К2+К3

Забележка: При всички изчисления по горните формули, броя точки се закръглява до цяло число !!!

1.6Крайно класиране на Кандидатите


Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник.

На първо място се класира участникът с най-висока оценка К - комплексно.

Ако има участници, получили еднаква оценка, Комисията пристъпва към явно гласуване за определяне на участника на първо място. По-напред се класира участника, получил повече гласове с явното гласуване.

След приключване работата на комисията, нейният председател представя подписания от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя.


2УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА процедурата

2.1Указания за подготовка на офертата


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Оферти, подадени по пощата, следва да бъдат представени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Върху плика с офертата участникът посочва: име на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на процедурата за която участва.


2.1.1Офертата задължително включва попълнени, подписани и подпечатани следните документи:

2.1.1.1Заявление за участие по приложения образец;


Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, заявлението за участие се подписва от представляващия/ите обединението, съгласно Договора за учредяване. Договор за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Договорът за учредяване, с който се доказва създаването на обединението трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.

В случай, че Участникът участва като обединение, участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника.

2.1.1.2Административни сведения по приложения образец;

2.1.1.3Декларация по образец по чл.47, ал.9 от ЗОП;

2.1.1.4Декларация по образец за минимална цена на труда;

2.1.1.5Декларация по образец за посещение на обекта и техническите изисквания;

2.1.1.6Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП

2.1.1.7Проектодоговор /подписан и подпечатан на всяка страница/ по образец;

2.1.1.8Заверени копия „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани на валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007 или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката;

2.1.1.9Заверено копие „вярно с оригинала“, подписано и подпечатано на валидно удостоверение от Камарата на строителите и талон към него;

2.1.1.10Списък на ръководен технически и изпълнителски персонал за изпълнение на поръчката за последните три години;

Документите по т.21.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4/5/6/7 се попълват от всеки от участниците в обединението, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице.


2.1.1.11Техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст), включващо линеен график, методология и организация на дейности, където се съдържа описание на организацията за осъществяване на строителството. Строителните материали, които отговарят на приложимите БДС/EN стандарти и на изискванията за безопасност, като участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта. Списък на материалите, които ще се използват – описание и/или сертификати/декларации за съответствие;


Да се използват и влагат предписаните от Национален институт за недвижимото културно наследство специфични строителни материали, или такива със напълно еквивалентни технически качества /това обстоятелство следва да бъде ясно, пълно и точно описано в техническото предложение/ - съгласно приложение Образец №7.

2.1.1.12Ценово предложение по образец. Ценовото предложение следва да се представи в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”. Към ценовото предложение се представя попълнена количествено-стойностна сметка.


Кандидатите могат да излагат и друга необходима според тях информация за правилната им оценка.

2.2Изисквания към документите

2.2.1Заявлението и придружаващите го документи (с изключение на тези, които се поставят в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”) се подават в подвързан вид, като всеки лист следва да бъде последователно номериран и подписан от представляващия участника или упълномощено от него лице;

2.2.2Всички документи се представят само в един екземпляр, като документи за които е посочено, че са копия следва да са заверени с: „вярно с оригинала”, а останалите следва да са в оригинал или нотариално заверено копие. Всички приложения по образец следва да са в оригинал;

2.2.3Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно;

2.2.4Всеки участник попълва задължително приложените в документацията образци и ги подава в оригинал;

2.2.5Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български език;

2.2.6Декларацията по чл.47 от ЗОП трябва да се придържат стриктно към законовите текстове, като съдържат изброяване на посочените в закона обстоятелства;

2.2.7При разминаване в стойностите, посочени с цифри и думи, за вярно се приема, изписаното с думи.


Кандидат, който не е представил някой от посочените документи или не е спазил указанията и изискванията на тази документация ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2.3Срок и място за представяне на оферта

2.3.1Място и условия на получаване на офертата:

2.3.1.1Заявлението, заедно с придружаващите го документи, се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в Деловодството на Столична община - район Възраждане – гише „Деловодство” на адрес: бул. Ал. Стамболийски № 62, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Върху плика се посочва: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, наименование на процедурата.

2.3.1.2При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер и датата на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.3.1.3Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците заявления, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан или скъсан плик.

2.3.2Срок на получаване на офертата: до 23.10.2014год. до 17:00 часа


Отварянето на офертите е публично по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП. Заседание на Комисията ще се проведе на 24.10.2014г. от 10.00часа, на бул. „Александър Стамболийски“ №62, в сградата на СО- район „Възраждане“.

Отварянето на пликовете с офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения пропускателен режим в сградата на район „Възраждане“

Съобразно срока, посочен в публикуваната на страницата на АОП публична покана.

2.4Оценяване и класиране на офертите

2.4.1Комисията ще оцени и класира предложенията на участниците за изпълнение на поръчката, съгласно критериите и методиката за оценка.

2.4.2Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, които се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

2.5Определяне на изпълнител на обществената поръчка

2.5.1Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място от комисията.

3СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3.1.1Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител.

3.1.2В договора за обществена поръчка се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

3.1.3При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.


В случай, че Изпълнителят е посочил ЕИК, доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър не се представят.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, представя документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, преведен на български език и легализиран.

3.1.4Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за изпълнение преди подписването на договор с определения изпълнител, в размер на:

3% от стойността на договора.


Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банкова сметка на район „Възраждане”,


IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 986201, BIC код: SOMB BGSF, Общинска банка АД;

- в брой на каса в район „Възраждане” на бул.„Ал.Стамболийски” №62;- банкова гаранция за срока на валидност на офертата /оригинал/.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница