Кмета на община карлово копие до: кмета на с. БегунциДата12.03.2018
Размер197.13 Kb.
#62234
ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
КОПИЕ ДО:

КМЕТА НА С. БЕГУНЦИ

В отговор на писмо с изх. № ОВОС – 476 / 26.06.2014 г. от РИОСВ Пловдив, приложено изпращам Ви попълнена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на хартиен и електронен носител.
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.

Информация за контакт с възложителя:


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.
Марин Петков Таслаков, ЕГН 9311044420, местожителство с. Бегунци, ул.”Тринадесета” № 3, общ. Карлово, обл. Пловдив.

2. Пълен пощенски адрес.

с. Бегунци, ул.”Тринадесета” № 3, общ. Карлово, обл. Пловдив
3. Телефон, факс и e-mail.

тел. 0887357695


4. Лице за контакти.

Петко Петков Петков , тел. 0887357695

ул. „Тодор Каблешков” № 46, гр. Карлово


II.

Характеристики на инвестиционното предложение:


1. Резюме на предложението.

Предвижда се изграждане на овцеферма за 250 броя овце с обслужващи сгради за свободно отглеждане /паша/ на дребен рогат добитък /овце/ в поземлен имот № 029464, местността “ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ ”, землище с. Бегунци, общ. Карлово, с начин на трайно ползване изоставена нива /неполивна/. Категория на земята при неполивни условия : Седма. Разгъната застроена площ около 500 кв.м. за обор и около 150 кв.м за обслужващи помощения.

Проекта предвижда изграждане на модерна овцеферма за около 250 бр. животни. Ще се построи обор и обслужващи помещения – склад, ветеринарен пункт, санитарен възел, стая за отдих / за гледачите и пазачите/

Обекта ще разполага с място за временно съхранение на тор и обеззаразяване/ торище/ , което ще е съобразено с капацитета на животновъдния обект.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното
предложение.

Съгласно нормативните изисквания животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни (над десет дребни преживни животни) трябва да бъдат изнесени извън населените места. Изграждането на отговаряща на ветеринарномедицинските изисквания ферма в имот с № 029464 с площ 5,00 дка /пет дка / в местността „ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ” в землището на с. Бегунци , общ. Карлово, обл. Пловдив е жизнено необходимо за развитието ми като земеделски стопанин. Освен това ще подсигурява изхранването на семейството ми и откриване на работни места в населено място с висока безработица и липса на възможности за друга работа.

Реализирането на инвестиционното намерение ще се осъществи извън населеното място.

Сградите ще бъдат изградени в съответствие с най-новите изисквания за животновъдството осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и минимализиране на влиянието върху различните аспекти на околната среда.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени
с устройствен или друг план дейности.Имота върху който ще се реализира инвестиционното предложение се намира в земището на с. Бегунци, общ Карлово с площ 5,00 дка. Съседните имоти са изоставена нива и полски пътища. Реализацията му няма връзка с други съществуващи и одобрени или друг план дейности в обхвата на въздействието и няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.

Съобразено е с минималните разстоя между два животновъдни обекта отглеждащи един и същ вид животни и различен вид животни, съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

На достатъчно отстояние е от индустриални предприятия, чието производство да е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Ако това предложение не се осъществи, т.е при разглеждане на “нулева” алтернатива, рискът е да остане без никакво решение на проблема е значителен. Поради тази причина “нулевата” алтернатива следва да се отхвърли.

Липсват други подходящи терени собственост на инвеститора, отговарящи по площ и по отстояния от населеното място.5. Местоположение на площадката, включително
необходима площ за временни дейности по време
на строителството.

Местоположението на имота е благоприятно и е съобразено с дейността, която ще се развива в него.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с № 029464 в землището но с. Бегунци, с площ 5.00/пет/ дка, местността “ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ” в землището на с. Бегунци , общ. Карлово, обл. Пловдив.

Категория на земята при неполивни условия Седма.
При граници и съседи:

1. № 029467, Изоставена нива , собственост на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ

2. № 029105, Полски път собственост на Община Карлово

3. № 029459. Път IV кл. собственост на община Карлово


Не се налага ползване на допълнителни площи извън имота по време на строителството.


6. Описание на основните процеси (по проспектни
данни), капацитет.

Възложителят е собственик на гореописания земеделски имот с площ 6,00 дка Ще бъде изградена животновъдна ферма за свободно отглеждане /паша/ на 250 броя овце с необходимите обслужващи помещения. Помещенията ще имат добра естествена вентилация. Животновъдния обект ще разполага с:

Вход с пропускателен пункт, дезинфекционна площадка за транспортни средства, дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека и умивалник, ограда, контейнер за съхранение на специфични рискови материали с надпис „СРМ” и контейнер за съхранение на трупове на умрели животни. Помещение за съхранение на млякото до предаването му за преработка и за измиване, дезинфекция и и съхранение на инвентара за доене.

Хранене на животните – оборно и пасищно. През зимните месеци животните ще се хранят с фураж, доставян с трактор или ПС теглено от животинска тяга с ремарке и ще бъде раздаван ръчно.

Съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност.

Двор за разходка с хранителна площадка.

Поене - от водопойно корито, встрани от хранителната площадка.

Доене с последващо транспортиране на млякото до млекопреработвателни предприятия.

Почистване – механизирано или ръчно.

Торовата маса ще се събира в изолирано торохранилище, изградено съгласно нормативните изисквания – Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и след угниване ще се използва за наторяване на земеделски земи. Ще се изградят отделни съоръжения за съхранение на различните фракции оборски тор (твърд и течен) със непропусклива основа непозволяваща изтичане на течната фракция. Капацитета на съоръженията е съобразен със времето за съхранение на тора - 6 /шест/ месеца и броя и вида на отглежданите животни.

Капацитетът на съоръжението за съхранение на твърдия и течен оборски тор, съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е 125 кв. м. за течен оборски тор, 190 кв.м. за твърд оборски тор, съгласно таблица № З – среднодневни количества отделен твърд и течен оборски тор по видове животни, Приложение към Заповед № РД-141/07.03.2014 г.

При съхраняване товарене и транспорт на тора ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда.

Торохранилището ще е с водонепропусклив под и стени, с цел недопускане проникването на отпадни води в почвата и замърсяване на подземните води.

Място за временно съхранение на тор и обеззаразяване.

Всички технологични решения в настоящия проект за типа на сградите и тяхното оборудване, механизацията и организацията на цялостния производствен процес са съобразени с изискванията на Наредба № 44 / 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща
пътна инфраструктура.
Няма да се променя пътната инфраструктура и да се строи нова. Имота се намира в близост до съществуващи пътища с №№ 029105, 029459 с осигуряване на достъпа да обекта.

За полският път собственост на Община Карлово не е предвидено да се изгражда трайна настилка.

Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строи-
телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-
становяване и последващо използване.
Предвижда се строителството да се извърши 2014 г. и да приключи през 2015 г.


.

9. Предлагани методи за строителство.
Предвижда се изграждането на обслужващите сгради да са масивни.

Монолитно строителство. Плътност на застрояването 80%, озеленена площ
20 %,


Етажност от 1 до 3, височина 7-10 м

10. Природни ресурси, предвидени за използване по
време на строителството и експлоатацията.

По време на стоителството ще се ползва минимално количество инертни материали /пясък , баластра, чакъл/, филц, цимент, арматурно желязо, вода, дървен материал и др. Инертните материали ще се закупуват от узаконени производители, както и бетоновите и варови разтвори.

По време на експлоатацията ще се ползва ел.енергия от собствен източник – агрегат, горива. Съгласно писмо с изх. № 112-085-92 80 от EVN КЕЦ Карлово, не може да подсигури ел. Захранване на имота.

Водоснабдяване – изграждане на сондажен кладенец с водомерен възел, съгласно Закона за водете.

Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение например нов водопровод, добив или пренасяне на енергия.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират -
видове, количества и начин на третиране.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Отпадъчните води ще имат предимно битов характер. Инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха. Емисиите, които ще се отделят от помещенията на фермата по време на експлоатацията на обекта ще попадат в атмосферния въздух посредством естествената вентилация на помещенията. Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, тъй като бързо дифузират в пространството. При строителството ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от община Карлово. По време на експлоатацията на овцефермата, като отпадък ще се формира основно тор, който след престои /6 месеца/ и угниване на определената площадка за гниене, ще се изнася на нивите за торене. Битовите отпадъци ще се събират разделно в контейнерите на системата за организирано сметосъбиране на общ. Карлово.

Ще се изгради водонепропускаема септична яма за битово фекалните води и водонепропускаема яма с входна изходна рампа за събиране на оборския тор. Събраните битово-фекални води периодично ще се изчерпват машинно и извозват до най - близката ПСОВ, тъй като „ВиК”ЕООД Пловдив не може да осигури заустване на отпадъчните води. Оборския тор след ще се използва за наторяване на собствените ниви.12. Информация за разгледани мерки за намаляване
на отрицателните въздействия върху околната среда.

В хода на строителството и експлоатацията на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.Инвестиционното предложение няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда. Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта. Ще се изготви проект за събиране и оползотворяване на хумусния пласт.
При спазване на ветеринарните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното пред-
ложение (например добив на строителни материали,
нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
За инвестиционното предложение не е необходим добив на строителни материали нови водопроводи или добив на енергия.

За водоснабдяване на обекта с битови води ще се изгради алтернативен водоизточник - сондажен кладенец с водомерен възел, съгласно Закона за водите. Питейната вода от собствен водоизточник ще отговоря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.

Снабдяване с ел. енергия от собствен източник (агрегат), съгласно ПУП.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с
инвестиционното предложение.
След становище на РИОСВ Пловдив ще се изготви разрешение за строеж от Община Карлово.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на

с. Бегунци, растителния и животинския свят.

При експлоатацията на обекта ще се спазват традиционните модели за паша.

16 . Риск от инциденти.

Известен риск от инциденти съществува при строителството на обекта. С оглед избягване опасността от аварии по време на строителството е необходимо в следваща фаза на проектиране да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството. При спазване на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда.

Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки.

Здравен риск – Изключени са въздействия върху здравното състояние на населението от околните селища, по какъвто и да било начин и от който и да е от посочените фактори.
III.

Местоположение на инвестиционното предложение


1.План, карти и снимки, показващи границите на
инвестиционното предложение, даващи информация
за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в
близост елементи от Националната екологична мрежа
и най-близко разположените обекти, подлежащи на
здравна защита, и отстоянията до тях.


2.Съществуващите ползватели на земи и приспосо-
бяването им към площадката или трасето на обекта
на инвестиционното предложение и бъдещи планирани
ползватели на земи.
Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент нито в бъдеще .

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени
планове.
Зонирането в района е регламентирано с утвърдения земеразделителен план и картата на възстановената собственост на с. Бегунци. Дейността не противоречи на утвърденото земеползване и зониране и ще бъде окончателно легитимирана с утвърждаването на ПУП.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,
уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни
зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
Национална екологична мрежа.
На територията на обекта няма чувствителни зони .

Овцефермата и обслужващите сгради не попадат на територията на:

Защитени зони включени в списъка на Натура 2000;

национален парк или природен резерват ;

археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата;

райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст;

На терена не са извършвани минни разработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане.

На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

Имотът не попада в СОЗ пояс III.

В близост до площадката не се намират санитарно охранителни зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.4а.Качеството и регенеративната способност на
природните ресурси.

Няма да бъде нарушено качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Отделеният хумус преди започване на строителството ще бъде депониран и съхранен на самата площадка след което ще бъде използван за озеленяване на обекта, съгласно плана за събиране и оползотворяване на хумусния пласт.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.


Няма други алтернативи за местоположение на обекта.

IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
По време на строителството е възможно незначително замърсяване от прах. Очаква се въздействие върху атмосферния въздух от отделените прах и газове от МПС и строителната техника. Потенциалната възможност за замърсяване на въздуха е сведена до минимум. Отделените емисии са незначителни.

Като общо не се очаква генериране на газови емисии, които да повлияят качеството на атмосферния въздух.

Използваните водни количества няма да окажат съществено влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта и земните недра.

Предвидено е озеленяване на свободните площи с дървесна и храстова растителност, ще се постигне изграждането на „защитен зелен пояс”. Направения анализ дава основание да се прогнозира, че изграждането на обекта няма да доведе до съществени изменения върху растителния и животински свят.

Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Като се има предвид минималната концентрация на емитираните вредности при експлоатацията на обекта не се очаква съществено въздействие върху другите компоненти на околната среда.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху елементите на Националната екологична мрежа.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,
кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,
постоянно и временно, положително и отрицателно).
Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона „Река Стряма” с код BG 0000429, тъй като намерението ще се осъществи извън границите на защитената зона. Имота се намира на около 3 500 м. от защитената зона.

В близост до имота съществуват действащи от години стопански обекти и обработваеми земеделски земи. На територията му липсват природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитената зона „Река Стряма” с код BG 0000429

Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
Краткотрайно минимално въздействие по време на строителството и при експлоатацията незначително постоянно въздействие.


4. Обхват на въздействието - географски район; за-
сегнато население; населени места (наименование,
вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка. Земята е собственост на инвеститора Марин Петков Таслаков .


5. Вероятност на поява на въздействието.
Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е минимална и то само в границите на имота когато ще се извършват строителните работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта, определено въздействието е незначително.


6. Продължителност, честота и обратимост
на въздействието.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на строителството и експлоатация на фермата.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в ин-
вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,
намаляване или компенсиране на значителните отрицателни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

В предварителните проучвания са предвидени следните мерки за ограничаване на въздействието върху компонентите на околната среда:

- По време на строителството на сградите и техническата инфраструктура, строителните работи да се извършат през есенно-зимния сезон, когато времето е влажно с повече превалявания и формирането на прахови частици при изкопните работи е сведено до минимум.

При извършване на строителството ще се предвидят и спазват мерки за ограничаване на праховите емисии и шум. Източници на прах – обезпрашаване, използване на закрити улеи и закрити контейнери за транспортиране и складиране на строителни отпадъци.

Ще се спазват всички изисквания за работа с прахообразуващи материали и суровини с цел недопускане формирането на прахови емисии.Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

8.Трансграничен характер на въздействията.
От реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансгранични въздействия поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение „Изграждане на овцеферма за 250 броя овце и обслужващи сгради” в имот № 029464, землище на с. Бегунци, общ. Карлово не би повлиял отрицателно и няма да измени съществено компонентите на околната среда.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница