Книга да осветим бъдещето Ускоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление На осветлението се падат 19 от потреблението на електроенергия в света и 14 в ес 1страница1/7
Дата13.04.2017
Размер398.06 Kb.
#19135
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7
ЗЕЛЕНА КНИГА

Да осветим бъдещето

Ускоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление

На осветлението се падат 19 % от потреблението на електроенергия в света и 14 % в ЕС1. Тъй като нажежаемите лампи постепенно биват премахвани в Европа2, новите енергийноефективни и екологично безвредни технологии за осветление започват да ги заместват. Осветлението с полупроводникови елементи (ОПЕ) е най-новаторската технология, появила се на пазара. Тя се основава на светлоизлъчващи полупроводници, които преобразуват енергията на електричния ток в светлина и включват осветлението със светодиоди и органични светодиоди3.

ОПЕ беше въведено за пръв път в светофарите и автомобилните светлини. То вече се използва широко за осветяване на екрани и телевизори и понастоящем навлиза на общия пазар на осветлението. През следващите няколко години ОПЕ ще се превърне в най-енергийноефективната и многоцелева технология за общо осветление и ще осигури висококачествена светлина и зрителна ефективност, както и нови варианти в архитектурата и оформлението за повишаване на удобството и благосъстоянието4.

Широкомащабното възприемане на ОПЕ може да допринесе значително за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, и по-специално по отношение на подобряването на нейната цел за енергийната ефективност5. Това ще окаже значително влияние върху европейските ползватели (както потребители, така и професионални ползватели) и върху конкурентоспособността на европейския сектор на осветлението. Съществуващите продукти за ОПЕ обаче са изправени пред множество предизвикателства за по-широко навлизане на пазара: те са скъпи; потребителите не са запознати с тази нова технология и трябва на добият доверие в нейната употреба; за технологията са характерни бързите нововъведения; и липсват стандарти.

Европа вече разполага с широк набор от инструменти на политиката, за да стимулира възприемането на енергийноефективни технологии, включително осветление, които биват редовно преглеждани и актуализирани. Европа също така призна ключовата роля, която публичният сектор може да играе за ускоряване навлизането на пазара на такива технологии чрез обществени поръчки6. Следователно въпросът е дали са необходими и осъществими нови или допълнителни мерки на европейско равнище, които биха могли да спомогнат за насърчаване на бързото възприемане на ОПЕ. Ако отговорът е положителен, какви да бъдат те?

Ролята на сектора на осветлението в Европа при прехода към ОПЕ е ясна. Той е голям и на световно равнище и е готов да се възползва от тази нова технология, като се опре на своите силни страни в традиционната осветителна техника. Въпреки това навлизането на ОПЕ пазара в Европа е бавно, а съответните научни изследвания, нововъведения и дейности на сътрудничество са разпокъсани. Затова пък в други райони на света, особено в Азия и САЩ, секторът на осветлението напредва бързо, с помощта на значителна подкрепа от правителствата7.

За да се поддържа темпът в крак с бързо развиващите се технологии и световната конкуренция и за да бъдат разрешени горепосочените проблеми, са необходими действия сега и на европейско равнище с оглед постигане на две тясно свързани помежду си ключови цели:      1. по отношение на европейските потребители (от страната на търсенето): да се повиши осведомеността и да се покаже на потребителите, професионалните ползватели и на възложителите на обществени поръчки, че тази нова технология за осветление е висококачествена и спестява енергия и средства през дългия си срок на експлоатация и ще спомогне Европа да постигне своите цели за енергийната ефективност, както и да бъдат предложени нови инициативи за предотвратяване на преждевременен пазарен провал

      2. по отношение на европейския сектор на осветлението (страната на предлагането): да бъдат предложени политики, които насърчават конкурентоспособността и световни водещи позиции на сектора на осветлението и да се допринесе за растежа и създаването на работни места в Европа.

Настоящата зелена книга е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа8, във връзка със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж9. В зелената книга са формулирани основните въпроси, които следва да бъдат разгледани в европейската стратегия, целяща да ускори разпространяването на висококачествено ОПЕ за осветление с общо предназначение. Тя е предназначена да спомогне за това Европа да постигне своите ключови цели на политиката по „Европа 2020“ за енергийната ефективност, промишлеността и нововъведенията.

В зелената книга се предлага в Европа да бъде даден ход на множество нови политически инициативи и на обществена дискусия с всички заинтересовани страни за ускоряване темпа на въвеждане на ОПЕ. Тя е създадена с амбицията да определи съгласуван набор от стратегически цели в Съюза, разглеждащи както страната на търсенето, така и тази на предлагането, както и да определи общите условия за постигане на тези цели като основа за бъдещи действия за всички участници.Отправя се призив към научноизследователските и деловите заинтересовани страни, публичните органи, гражданското общество и гражданите да вземат участие в тази дискусия.

Тъй като Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е една междуотраслова инициатива, настоящата зелена книга има важни връзки с няколко други водещи инициативи на „Европа 2020“. Например, в нея се предлага да бъдат приложени няколко от общите цели на политиката, които Съюзът е определил в новата си политика за иновациите10 и промишлеността11 в областта на ОПЕ. В нея също така се предлага рамка за действия, свързани с някои по-специфични инициативи на Съюза като например Плана за действие в областта на енергийната ефективност6 за 2011 г., предстоящата нова рамка за научни изследвания и иновации, „Хоризонт 2020“12, Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците13, Инициативата14 за ключовите базови технологии и фондове за регионалната политика15.Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница