Книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен фаза I"страница1/6
Дата13.10.2018
Размер0.53 Mb.
#86185
  1   2   3   4   5   6

Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договор с договорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I"
Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"
http://www.minfin.bg/bg/page/853ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договор с договорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I"

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Данни за Възложителя

1.2 Институционална рамка

1.3 Ключова информация за проектa

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1 Цели на проекта

2.2 Изходна информация и задачи на проекта

2.3 Резултати от проекта

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА)

3.1 Цел на обществената поръчка

3.2 Обхват на работата на Изпълнителя

3.3 Конкретни задачи на Изпълнителя

4. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


4.1 Продължителност

4.2 Индикативни етапи на изпълнението

4.3 Индикативен линеен график на изпълнението на проекта

5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


5.1 Общи положения

5.2 Изисквания към ключовия експертен състав

5.3 Описание на работа на ключовия персонал


5.4. Допълнителен персонал на Изпълнителя

6. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1 Логистични изисквания към Изпълнителя

7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.1 Встъпителен доклад

7.2 Междинни доклади за изпълнение на договора

7.3 Окончателен доклад за изпълнение на договора

7.4 Доклади от проби

7.5 Доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия

7.6 Доклади и становища при поискване от Възложителя

8. ПЛАЩАНИЯ


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1 Данни за Възложителя

Община Шумен

Бул. Славянски 17

Шумен 9700

Тел.: 054/..............

Факс: 054/ 800 400

www.shumen.bg


    1. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I", финансиран от Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по Министерско постановление № 19 от 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.", и по-специално за целите на качествено упражняване на технически контрол в проектирането, строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на договор с договорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I"


наричан за краткост договорa по ФИДИК.

Оператор на ВиК системата на град Шумен
Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е регионално експлоатационно дружество, трансформирано през 1991 г. в дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството е регистрирано с решение 119/1991 г. на Шуменски Окръжен съд като „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД.
Предмета на дейност на дружеството включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови дейности в страната и чужбина.
Капиталът на дружеството възлиза на 486 978 лв. и е разделен на 48 697 дяла от по 10 лв.
Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

- 51 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

- 23 % - Община Шумен

- 4 % - Община Велики Преслав

- 5 % - Община Нови Пазар

- 3 % - Община Върбица

- 2 % - Община Хитрино

- 3 % - Община Каолиново

- 3 % - Община Каспичан

- 2 % - Община Никола Козлево

- 2 % - Община Смядово

- 2 % - Община Венец

    1. Ключова информация за проектa
      1. Инвестиционна програма


Проектът "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" цели да бъде изградена пречиствателна станция, в която да се осъществят необходимите процеси за привеждане качествата на суровата вода до такива, регламентирани с Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Инвестиционната програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи конкретните действия, необходими за подобряване на качеството на питейната вода.
Изграждането на Пречиствателна станция за питейни води е заложено в Общинския план за развитие на община Шумен, приет с решение на Общинския съвет1.3.2 Местоположение на проекта
Проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" се изпълнява на територията на град Шумен (17 700 дка и население 88 966),Гр. Шумен е също и административен център на община Шумен (съставена от гр. Шумен и 26 населени места).Водни ресурси

Особеностите на климата, в съчетание с геоложката основа, определят смесеното дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на повърхностно течащи води.

Модулът на оттока е един от най-ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km и се обуславя както от неголемите суми на валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение.

Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от физикогеографски и геоложки условия, с които се характеризира територията на областта. Те обуславят формирането на различни по тип и характер подземни води грунтови, карстови и пукнатинни. Минерализацията на подземните води е от типа хидрокарбонатно-сулфатен в южните части и хидрокарбоантно-хлориден тип в северните части на областта.

Територията на област Шумен се поделя на две хидроложки области:

Област преобладаващ карстов режим на подхранване - обхваща северните части. Тук речната мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят в пукнатините на карстовия терен. Най-значителните карстови извори са Синивирските, Капуновските, изворите северно от Каолиново и Войвода.

Област с дъждовно-снежен режим на подхранване - заема централните и южни части на област Шумен. Тук режимът на речния отток е в пряка връзка с вътрешногодишното разпределение на валежите и топенето на снежната покривка. Максималното водно количество е през пролетта, а минималното - през есента.

Повърхностно течащите води в областта се оттичат към две отточни области: Черноморска отточна област и Дунавска отточна област.

Най-голямата речна система от Черноморската отточна област, отводняваща централните и южни части на областта е Камчия и нейните притоци Вардун, Врана, Стара река, Брястова. Друга по-голяма речна система в тази отточна област, отводняваща източните части на областта е тази на р. Провадийска и нейните притоци Каменица, Крива и Мътница.

Дунавската отточна област е представена предимно от суходолия и частично от речната система на Бели Лом (в най-северозападната част на Шуменска област).

На територията на областта са изградени 252 водоема, като преобладават малките водохранилища. Най-големият водоем е яз. Тича с максимален завирен обем 310 млн.м, използван както за водоснабдяване на Търговище, Шумен и Велики Преслав, така и за напояване.      1. Продължителност на проекта

Продължителността на Проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" е 26 месеца.


Каталог: zop
zop -> Европейски фонд за регионално развитие
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница