Книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен фаза I"


Изходни параметри за проектиране на ПСПВ. Оразмерително водно количествостраница3/6
Дата13.10.2018
Размер0.53 Mb.
#86185
1   2   3   4   5   6

Изходни параметри за проектиране на ПСПВ. Оразмерително водно количество.


На база горните данни, проучвания и прогнози са определени изходните оразмерителни параметри за ПСПВ Шумен

Капацитетът на ПСПВ се изчислява като максимална денонощна консумация за ВС Шумен плюс консумация за собствени нужди на станцията. • Оразмерителен период - 30 години;

 • Брой едновременни пожари - 2;

 • 

 • 

 • 

 • 

За необходимия капацитет от питейна вода е приета непрекъсната денонощна експлоатация (24 часа) на станцията.

В бъдеще с подобряване състоянието на разпределителната мрежа и външните водопроводи може да се очаква намаляване на хидравличния капацитет на подаванета за ПБН вода под 750 l/sek.Третиране на технологичните отпадъчни води


Технологични отпадъчни води се образуват при промиване на микросштато и бързите филтри. Количеството им зависи от технологичната схема на пречистване и вида на основните пречиствателни съоръжения.

Въпросът за третирането на технологичните отпадъчни води от пречиствателните станции за питейни води придобива особена актуалност във връзка с мерките за опазване на околната среда. Директното им изпускане във водоприемниците е недопустимо от санитарно-хигиенна точка, тъй като съдържат органични и неорганични вещества, планктон, микроорганизми и продукти от използваните реагенти. Концентрацията на замърсяващите вещества се изменя в зависимост от качествата на обработваната вода, вида на съоръженията и начина на почистването им. Технологичните отпадъчни води се характеризират с ниска концентрация на твърди вещества, т.е. висока влажност. Използването на АСК като флокулант, на вар и калцинирана сода като алкализиращи добавки, води до образуването на по-плътни утайки, при равни други условия.В практиката технологичните отпадъчни води се третират по някоя от по-долу посочените технологични схеми:

 • Директно отвеждане в канализацията на населеното място, при което те се пречистват в пречиствателната станция за отпадъчни води при благоприятни технико-икономически условия;

 • Отвеждането им в изсушителни или филтрационни полета, което е най-разпространената схема, но има съществени недостатъци: необходимост от големи площи, зависимост от атмосферните условия, необходима механизация и ръчен труд, замърсяване на околната среда;

 • Схема, при която се осъществява механично обезводняване чрез филтърпреси, вакуумфилтри или центрофуги. Това отговаря напълно на изискванията за опазване на околната среда;

 • Схема за механично обезводняване с регенериране и повторно използване на коагуланта, като това се диктува от изискванията за рационална обработка и оползотворяване на утайките от станцията.

Качества на питейната вода


Качествата на питейната вода получена след пречиствателната станция са регламентирани в наредба № 9 / 16.03.2001г. и са задължителни за проекта.

Качества на ТОВ


Основния поток замърсени води получени в резултат от работата на ПСПВ са промивните води от филтрите и дисковите сита. Количеството им варира в широки граници според входната замърсеност на водите и разходът на реагенти при пречистването.

Технологична схема на ПСПВ
Наименование

Брой
ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА
1

Входна разпределителна шахта с 2 бр. спирателни крана с ел.задвижка

1

2

Водни електрически турбини

2

3

Регулатор на налягане на бай-пас

1

4

Дебитомер на входа

1

5

Дискови микросита

2

6

Тръбен смесител

1

7

Бърз пясъчен филтър тип “Аквазур V”

8

8

Резервоар за промивна вода на филтрите и микроситата

1

9

Дебитомер на изхода

1
ТОВ
10

Пясъкозадържател

1

11

Усреднител - Изравнител

1

12

Смесител

1

13

Камера за реакция

1

14

Утаител

1

15

Утайкоуплътнител

1

16

Силоз за утайки

1

17

Инсталация за обезводняване на утайките от ТОВ с филтърпреса

1
ОБСЛУЖВАЩИ съоръжения
18

Административно- лабораторна част

1

19

Трансформаторна станция 20/0,4

1

20

Реагентно стопанство

1

21

Инсталация за хориране

1

22

Машинна зала - въздуходувки, помпи и др. за промивка на филтрите

1

Предложените в проекта изходни параметри за водно количество и замърсеност на подлежащите на пречистване води от яз. Тича, са съставени на база проучвания за количествен и качествен състав на водите в минали години от лабораторията на ВиК (2008-2013 год).

Качеството на водата е определящо за избора на технологична схема и на съоръженията и оборудването за реализирането и. В случая имаме сравнително добро качество на водата, при което в продължителен период от годината 10 месеца единстевно показателя мътност се надвишава. При норма 1 пт§/1 стойност на суровата вода е 5-6 т§/1. В останалите дни средната стойност на мътността е 15-18 т§/1, а в отделни дни достига 30 т§/1., определени за момента като пикови стойности.

Цитираните тук изходни параметри приети за проекта са базирани на данни от последните 5 години. Водата се взема от хоризонт средно 15 м. под водното ниво. Всеки язовир с времето се запълва с наноси и се увеличава вероятността от замътване. Така в бъдеще може да се очаква ако не по продължително време, то по високи стойности на замърсеност в отделни дни. Засега в данните от лабораторията не фигурира показател планктон. Той е очакван в бъдеще когато има повишено ниво на дъното и външно замърсяване.

Относно хидровличният капацитет определен за този етап на 750 1/зек, може да се каже, че е обоснован от много лошото състояние на водопреносната и водоразпределителната мрежа на ВС Шумен, където загубите на вода достигат 75%. В бъдеще време основно ще се работи по подобряване на мрежта като се залага на подмяната на съществуващите тръбопроводи от стомана и етернит с такива от НО-РЕ и чугун. Това ще доведе до снижаване на загубите до нормалните 30%, но след продължителен период от време, който в момента не може да бъде фиксиран. За да се осигури необходимата вода с питейни качества в момента и в следващти 10 години капацитета е определен на 750 1/зек.

2.3 Резултати от проекта

Изпълнението на проекта ще доведе до следните резултати и ползи:

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1. Цел на обществената поръчка

Целта на договора е да се постигне успешно изпълнение на проект: “Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и населени места в община Шумен – първа фаза” посредством качествено упражняване на технически контрол при проектирането и строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на един договор за строителство с договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя - "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I", Жълта Книга на ФИДИК, издание 1999 г.3.2. Предмет на поръчката

Избраният изпълнител ще действа като:
 • Инженер по смисъла на ФИДИК, по един строителен договор за инженеринг по Жълта Книга, издание 1999 г., включващо комуникация с проектантите по отношение съответствие на проектите със съществените изисквания на строежите и строителните продукти;
 • Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието по договора за инженеринг, които ще бъдат изготвени от изпълнителч на договора за инженеринг по условията на ФИДИК Жълта Книга;1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница