Книга относно опазването на горите и информацията за горите в ес: подготвяне на горите за изменението на климатастраница1/6
Дата02.02.2017
Размер399.64 Kb.
#14041
  1   2   3   4   5   6


BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 1.3.2010

COM(2010)66 окончателенЗЕЛЕНА КНИГА

относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС:
подготвяне на горите за изменението на климата

SEC(2010)163 finalЗЕЛЕНА КНИГА

относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС:
подготвяне на горите за изменението на климата

1.Въведение


Целта на настоящата Зелена книга е да постави началото на дебат върху вариантите за подход на Европейския съюз (ЕС) към опазването на горите и информационните системи за горите в рамките на Плана за действие на ЕС за горите, оповестен от Комисията в Бялата книга „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“1. В заключенията на Съвета от 25 юни 2009 г. по тази Бяла книга се подчертава, че изменението на климата оказва и ще продължи да оказва въздействие и върху горите. Тъй като това въздействие ще има социално-икономически последствия и последствия върху околната среда, е уместно да се вземат своевременни мерки, така че горите на ЕС да продължат да изпълняват всичките си функции в условията на един променящ се климат.

В тази връзка опазването на горите в ЕС следва да бъде насочено към осигуряване на непрекъснатото изпълнение на всички продуктивни, социално-икономически и екологични функции на горите за в бъдеще.

Съгласно принципа на субсидиарност2 компетентността по отношение на политиката за горите принадлежи основно на държавите-членки. Ролята на ЕС е ограничена и цели главно да подпомогне националните политики и програми за горите чрез:


  • мониторинг на горите на ЕС и евентуално изготвяне на доклади за тяхното състояние,

  • предвиждане на глобалните тенденции и привличане на вниманието на държавите-членки към нововъзникващите предизвикателства и,

  • предлагане и евентуално координиране или подкрепа на мерките за бързо реагиране на ниво ЕС.

  • Ето защо дебатът, открит с настоящата книга, следва да се съсредоточи върху начина, по който изменението на климата променя постановките на управлението и опазването на горите в Европа, и върху това как трябва да се развива съответната политика на ЕС, така че да има по-голям принос за свързаните с горите инициативи на държавите-членки. Пред какви предизвикателства сме изправени, как може ЕС да ни помогне да ги преодолеем и от каква допълнителна информация се нуждаем?

В световен план значението на опазването на горите и устойчивото им управление се признава с приемането на „Принципите от Рио за управление на горите и горското стопанство3“ на Конференцията на Обединените нации по околната среда и развитието през 1992 г. В Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата (РКОНИК) се признава значението на горите за глобалния баланс на парниковите газове, а с Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР4) се вземат мерки за съхраняване на биологичното разнообразие в една разширена работна програма. В Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването (КБОООН) също се подчертава важният принос на горите за постигането на целите на Конвенцията.

На международно равнище, ЕС дава своя принос за по-добро опазване на горите чрез Плана за действие за прилагане на законодателството в областта на горите и процеса на управление и търговия5 и чрез една инициатива в контекста на ограничаването на емисиите, дължащи се на обезлесяване и деградация на горите6, която улеснява разискванията под егидата на РКОНИК за периода след 2012 г.

На паневропейско равнище, на Министерската конференция за защита на горите в Европа (MКЗГЕ)7 през 1993 г. бе дадено следното определение за устойчиво управление на горите: „стопанисването и използването на горските земи по начин и в степен, които позволяват да се съхрани биологичното им разнообразие, производителността, капацитетът им да се възобновяват, жизнеността и потенциалът им да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално равнище, без да се причинява вреда на други екосистеми“. На следващи конференции8 са отправяни препоръки за устойчиво управление и опазване на горите и са предлагани критерии и показатели, които да бъдат използвани в националните доклади. Всички държави-членки на ЕС и Комисията са подписали резолюциите на MКЗГЕ и са утвърдили устойчивото управление на горите и многофункционалността като основен подход към горското стопанство.

На ниво ЕС, в стратегията за горското стопанство9 на Европейския съюз са определени общите принципи на европейското горско стопанство — устойчивото управление на горите и многофункционалността — и са изброени международните процеси и дейности, които да бъдат следвани от ЕС в тази област. Планът за действие на ЕС за горите10 почива върху стратегията за горско стопанство и играе ролята на инструмент за координиране на дейностите и политиките в областта на горите на ниво ЕС. Той цели, наред с другото, да съхрани и увеличава целесъобразно биологичното разнообразие, поглъщането на въглерода, целостта, доброто състояние и устойчивостта на горските екосистеми в различни видове географски мащаб, тъй като добре функциониращите горски екосистеми са от ключово значение за запазването на производствения капацитет. В него се предвижда да се работи за изграждане на Европейска система за мониторинг на горите и за по-добро опазване на горите в ЕС.

В настоящата Зелена книга са включени:


  • кратко описание на общото състояние и глобалното значение на горите,

  • описание на характеристиките на горите на ЕС и техните функции,

  • определяне на основните предизвикателства пред горите на ЕС в контекста на изменението на климата и как те биха могли да подложат на риск функциите на горите,

  • преглед на наличните инструменти за опазване на горите и на съществуващите информационни системи за горите, които биха могли да бъдат използвани за справяне с предизвикателствата и за проследяване на въздействието и последиците върху околната среда на взетите мерки.

Освен това в нея се повдигат редица въпроси относно разработването на варианти за опазване на горите в бъдеще и във връзка с разпространяването на информация за горите в ЕС, в контекста на изменението на климата. Отговорите на институциите на ЕС, държавите-членки, гражданите на ЕС и други заинтересовани страни ще направляват разискванията на Комисията относно други допълващи действия на ниво ЕС, които да подготвят по-добре горите на ЕС за изменението на климата и да засилят изпълнението на техните функции. Те могат също така да дадат насоки на дискусиите за евентуално актуализиране на стратегията на ЕС за горите по отношение на нейните свързани с климата аспекти.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница