Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Към новото издание на това съчинениестраница1/13
Дата30.11.2018
Размер1.82 Mb.
#107003
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


превод от немски: ДИМО ДАСКАЛОВ
изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – сканирано от книга

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СТР.

1. КЪМ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА ТОВА СЪЧИНЕНИЕ…...32. ПРЕДГОВОР КЪМ ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ………….......3

3. ПРЕДГОВОР КЪМ ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ……………....3

4. ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ…………..........5

5. ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………..................7

6. ЕСТЕСТВОТО НА ЧОВЕКА………………………….......11

I. ФИЗИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА………….......14

II. ДУШЕВНАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА……………......15

III. ДУХОВНАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА…………….....16

IV. ТЯЛОТО, ДУШАТА И ДУХЪТ…………………............16

7. ПРЕРАЖДАНЕТО НА ДУХА И СЪДБАТА……..............31

8. ТРИТЕ СВЯТА……………………………………...............48

I. СВЕТЪТ НА ДУШИТЕ…………………………..................48

II. ДУШАТА В ДУШЕВНИЯ СВЯТ СЛЕД СМЪРТТА….....57

III. ЦАРСТВОТО НА ДУХОВЕТЕ………...............................65

IV. ДУХЪТ В ЦАРСТВОТО НА ДУХОВЕТЕ

СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА СМЪРТТА….....................70

V. ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ И НЕГОВАТА ВРЪЗКА С

ЦАРСТВОТО НА ДУШИТЕ И ЦАРСТВОТО НА

ДУХОВЕТЕ……...................................................................79

VI. ЗА МИСЛОВНИТЕ ФОРМИ И ЗА ЧОВЕШКАТА АУРА.87

9. ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО……………………….............94

10. ЗАБЕЛЕЖКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ…...................................108
КЪМ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА ТОВА СЪЧИНЕНИЕ


През 1918 година, пре­ди да се по­яви де­ве­то­то из­да­ние на та­зи книга, аз от­но­во я под­ло­жих на ста­ра­тел­но проучване. Оттогава на­рас­на бро­ят на съчиненията, ко­ито обор­ва­ха зна­чи­мос­т­та на пред­с­та­ве­ния в нея ан­т­ро­по­соф­с­ки светоглед.

Проучванията ми през 1918 го­ди­на до­ве­до­ха до мно­жес­т­во раз­ши­ре­ния и допълнения. Настоящето из­да­ние не изис­к­ва­ше това. Който ис­ка да взе­ме под вни­ма­ние как на на­й-­раз­лич­ни мес­та в мо­ето съ­чи­не­ние съм нап­ра­вил така, че да пре­це­ня те­жес­т­та и да от­х­вър­ля въз­мож­ни­те възра- жения, той по съ­щес­т­во мо­же да раз­бе­ре как­во съм от­го­во­рил на мо­ите противници. Вече не съ­щес­т­ву­ват та­ки­ва вът­реш­ни ос­но­ва­ния да се до­пъл­ня съ­дър­жа­ни­ето по съ­щия начин, как­то през 1918 година, ма­кар че тък­мо през пос­лед­ни­те че­ти­ри го­ди­ни ан­т­ро­по­соф­с­ки­ят све­тог­лед се раз­ви в ду­ша­та ми, ко­ето ми поз­во­ли да за­дъл­бо­ча съ­дър­жа­ни­ето на кни­га­та в още по­-го­ля­ма степен. Но то­ва раз­ви­тие и за­дъл­бо­ча­ва­не не ме до­ве­де до раз­ко­ле­ба­ва­не по от­но­ше­ние на това, ко­ето съм написал, а до мне­ни­ето то­зи труд да се пре­из­да­де своевременно, без съ­щес­т­ве­но да се про­ме­ня съ­дър­жа­ни­ето на ос­нов­но­то изложение.

Щутгарт, 24 но­ем­в­ри 1922

Рудолф ЩайнерПРЕДГОВОР КЪМ ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ


Както пре­ди по­ява­та на по­-ран­ни­те из­да­ния на та­зи кни­га и то­зи път от­но­во про­учих ней­но­то изложение. И то­ва про­уч­ва­не до­ве­де до мно­жес­т­во раз­ши­ре­ния и до­пъл­не­ния в съ­дър­жа­ни­ето на то­ва но­во издание. Главата "Превъплъщението на ду­ха и съдбата" е поч­ти из­ця­ло прерабо- тена. Не на­ме­рих за нуж­но да про­ме­ням всич­ко онова, ко­ето се от­на­ся до ду­хов­но­на­уч­ни­те ре­зул­та­ти от пре­диш­ни­те издания. Поради то­ва не е про­пус­на­то ни­що съществено, ко­ето по­-ра­но се е съ­дър­жа­ло в книгата.

Спрямо ду­хов­но­на­уч­на­та сфе­ра чо­век из­пит­ва ес­тес­т­ве­на­та пот­реб­ност от ед­но изложение, ко­ето да ос­вет­ли и изяс­ни вед­нъж казаното. Вече го­во­рих в пред­го­во­ра към шес­то­то издание, кол­ко е не­об­хо­ди­мо да се из­пол­зу­ва това, ко­ето да­ва вът­реш­ния ду­ше­вен опит за офор­мя­не­то на из­ра­зи­те и под­бо­ра на думите. Аз след­вах та­зи не­об­хо­ди­мост осо­бе­но в то­ва издание. Ето за­що­то мо­же да се оз­на­чи ка­то "мно­гок­рат­но раз­ши­ре­но и допълнено".

Берлин, юли 1918 г.

Рудолф ЩайнерПРЕДГОВОР КЪМ ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ


Както все­ки път, ко­га­то се на­ла­га но­во из­да­ние на та­зи книга, аз от­но­во прег­ле­дах вни­ма­тел­но ней­но­то съдържание. За но­во­то про­уч­ва­не бих се из­ка­зал по схо­ден начин, как­то нап­ра­вих то­ва в тре­то­то издание. Ето за­що си поз­во­лих да пос­та­вя "Предговора към тре­то­то издание" в на­ча­ло­то на книгата. Този път, в но­во­то издание, се пог­ри­жих да вне­са по­-го­ля­ма яс­но­та и по­ве­че под­роб­нос­ти в изложението. Съзнавам, че още твър­де мно­го тряб­ва да се пра­ви в та­зи посока. Естествено в об­ра­зи­те на ду­хов­ния свят се на­ми­ра това, ко­ето да­ва съ­от­ветс­т­ву­ва­щи­ят из­раз и съ­дър­жа­тел­ни­те думи, ко­ито тряб­ва да по­ка­жат да­ден факт и да из­ло­жат ед­но преживяване, за­ви­се­що от нап­ре­дъ­ка на ду­ша­та в то­зи свят. Кога- то "дой­де времето", из­ра­зът се от­к­ри­ва от са­мо се­бе си, а когато, след това, пра­вим уси­лия да го намерим, той ос­та­ва скрит. Вярвам, че на по­ве­че­то мес­та в то­ва издание, а имен­но по от­но­ше­ние на важ­ни­те де­тай­ли в поз­на­ни­ето на ду­хов­ния свят, съм осъ­щес­т­вил ва­жен напредък. За мен ед­ва се­га ня­кои от те­зи де­тай­ли на­ме­ри­ха своя под­хо­дящ израз. Сега мо­га да преценя, че та­зи кни­га е съп­ри­час­т­на в онова, ко­ето ду­ша­та ми е пре­жи­вя­ла през пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни от пър­во­то из­да­ние насам, мъ­чей­ки се да пос­тиг­не по­-ши­ро­ко поз­на­ние за ду­хов­ния свят. Би мог­ло ком­по­зи­ци­ята и всич­ко по­-съ­щес­т­ве­но в ре­дак­ци­ята на съ­дър­жа­ни­ето на то­ва из­да­ние да се съг­ла­су­ват още по­-пъл­но с първото; все пак в мно­го па­са­жи мо­же да се почувствува, че при та­зи кни­га аз съм имал нас­ре­ща си ед­но жи­во съ­щес­т­во и че в нея съм дал всич­ко онова, до ко­ето съм дос­тиг­нал след 10 го­ди­ни ду­хов­но изследване.

Понеже та­зи кни­га тряб­ва­ше да бъ­де ед­но но­во пре­из­да­ние на старата, а не да се пре­вър­не в не­що ново, аз мо­жах да се при­дър­жам в из­вес­т­ни граници, съ­об­раз­но ес­тес­т­во­то на ре­дак­ци­он­ни­те промени. Особено се пос­та­рах да от­к­рия въпросите, ко­ито от­дел­ни па­са­жи би­ха мог­ли да пов­диг­нат и чрез от­дел­ни­те до­пъл­не­ния и раз­ши­ре­ния те да на­ме­рят своя от­го­вор в хо­да на изложението.

В ед­но нес­по­кой­но време, с раз­въл­ну­ва­на душа, аз пи­ша те­зи редове, ко­ито ще се от­пе­ча­тат ка­то пред­го­вор към шес­то­то из­да­ние на книгата. Публикуването и бе­ше за­вър­ше­но до стр. 185, ко­га­то нас­тъ­пи ед­но съд­бо­нос­но съ­би­тие за Европа, ко­ето се­га се пре­жи­вя­ва от човечеството. Когато пи­ша то­зи предговор, стру­ва ми се не­въз­мож­но да не спо­ме­на за чувствата, ко­ито нах­лу­ват в ду­ша­та ми в по­до­бен момент.

Берлин, 7 сеп­тем­в­ри 1914

Рудолф Щайнер


Каталог: wp-content -> Rudolf%20Steiner -> BG%20DOCS
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 29. 9 до 28. 10. 1917 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
BG%20DOCS -> Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Увод. Задачата на Духовната наука
BG%20DOCS -> Лекция, изнесена в Цюрих на Октомври 1918 Превод от немски: Димитър Димчев Октомври 1918, Цюрих
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> И з ж и в я в а н и я в свръхсетивния свят т р и т е п ъ т я н а д у ш а т а к ъ м Х р и с т о с 14 лекции
BG%20DOCS -> Стопанство
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах и Берн между 25 януари и 23 март 1924
BG%20DOCS -> Окултна история


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница