Книга в рамките на проект № dir 51011116-23-65 интегриран воден цикъл за град шумен II етап, оп околна среда 2007 2013страница1/5
Дата13.10.2018
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5

„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД


Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 - 2013”

51011116-23-65 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН-ІІ ЕТАП

Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 051011116 – С045 от 19.09.2012 г.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”


Този документ е създаден в изпълнение на проект № DIR – 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН II Етап, Договор за безвъзмездна финансова помощ 51011116-C045 от 19.09.2012 г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Данни за Възложителя

1.2 Институционална рамка

1.3 Ключова информация за проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1 Цели на проекта

2.2 Задачи на проекта

2.3 Резултати от проекта

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА)

3.1 Цел на обществената поръчка

3.2 Обхват на работата на Изпълнителя

3.3 Конкретни задачи на Изпълнителя

4. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


4.1 Продължителност

4.2 Индикативни етапи на изпълнението

4.3 Индикативен линеен график на изпълнението на проекта

5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


5.1 Общи положения

5.2 Изисквания към ключовия експертен състав

5.3 Описание на работа на ключовия персонал


5.4. Допълнителен персонал на Изпълнителя

6. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1 Логистични изисквания към Изпълнителя

7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.1 Встъпителен доклад

7.2 Междинни доклади за изпълнение на договора

7.3 Окончателен доклад за изпълнение на договора

7.4 Доклади от проби

7.5 Доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия

7.6 Доклади и становища при поискване от Възложителя

8. ПЛАЩАНИЯ


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1 Данни за Възложителя

Община Шумен

Бул. Славянски 17

Шумен 9700

Тел.: 054/.857 653.............

Факс: 054/ 800 400

www.shumen.bg
  1. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, договор за безвъзмездна помощ 51011116-C045 от 19.09.2012г., финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и првителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и по-специално за целите на качествено упражняване на технически контрол в проектирането, строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на:


- два договора с договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен и Рехабилитация и разширение на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа – Етап 2) по договорните условия на ФИДИК Жълта Книга, издание 1999 г)
и
- един договор за строителство (Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен) по договорните условия на Червена Книга, издание 1999 г.,
наричани за краткост договорите по ФИДИК.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съ-финансира от Република България и Кохезионен фонд на ЕС.
Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.


Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Специфичните цели на програмата са изведени както следва:


 • Опазване и подобряване състоянието на водите;

 • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

 • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда".
Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.
В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите, която понастоящем е изпълнителна агенция по програма ИСПА за сектор “околна среда”.
Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.


По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата е Междинното звено.  
Оператор на ВиК системата на град Шумен
Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е регионално експлоатационно дружество, трансформирано през 1991 г. в дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството е регистрирано с решение 119/1991 г. на Шуменски Окръжен съд като „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД.
Предмета на дейност на дружеството включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови дейности в страната и чужбина.
Капиталът на дружеството възлиза на 486 978 лв. и е разделен на 48 697 дяла от по 10 лв.
Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

- 51 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

- 23 % - Община Шумен

- 4 % - Община Велики Преслав

- 5 % - Община Нови Пазар

- 3 % - Община Върбица

- 2 % - Община Хитрино

- 3 % - Община Каолиново

- 3 % - Община Каспичан

- 2 % - Община Никола Козлево

- 2 % - Община Смядово

- 2 % - Община Венец  1. Ключова информация за проект Интегриран воден цикъл за град Шумен – II Етап
   1. Инвестиционна програма


Проектът „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II Етап” цели да подобри водния цикъл на града – намаляване на загубите и подобряване на водопроводната мрежа, и отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Интегрираната инвестиционна програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната и канализационна система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи незабавна техническа намеса, и конкретните действия, необходими за подобряване на екологичната инфраструктура.
Критични проблеми и необходими мерки, обвързани в интегрирана инвестиционна програма
Канализация

 • Пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ: Напълно амортизирани механични съоръжения и замервателни уреди; остарели конструкции; нарастващ риск от замърсяване на приемниците р. Енчова и р. Поройна, вследствие от евентуална авария в станцията; третирането на утайката все още не е разрешено като проблем, поради липса на средства;

 • Канализационна мрежа: Приетата схема на канализационната мрежа е смесена с преливници. При наличието на подходящи водоприемници, реките Енчова и Поройна, и спицифичните теренни особености на града, тази схема е най-икономична и най-удобна за експлоатация. Главните колектори минават по двата бряга на всяка от реките. Последвалото през годините ново жилищно строителство, главно в периферията на града, създава проблеми за отвеждане на отпадъчните води от главните колектори и част от водите, предимно в северната част на града се изливат направо в реките. Около 45% от съществуващата канализационна мрежа на града е амортизирана, с диаметри неотговарящи на изискването за минимален диаметър ф 300 и трябва да бъде подменена. Това предизвиква високи разходи за експлоатация и поддръжка поради необходимостта от ремонтни работи и постоянна профилактика.

Водоснабдяване

 • Водоснабдителната система: Основната предпоставка за решението да се подменят паралелните на канала водопроводни участъци, е както икономическа, така и технико-експлоатационна. Чрез подмяна и на паралелните на канализацията водопроводи ще се гарантира качеството на реконструираните улици, като повърхността им ще бъде предпазена от пропадания вследствие скрити течове по старите и отдавна компрометирани тръбопроводи, новоположената настилка ще бъде предпазена от чести ремонти за отстраняване на аварии по старата водопроводна мрежа. Комплексната подмяна на ВиК комуникациите е значително по-изгодна икономически от подмяната на всяка една по отделно.

Изпълнението на проекта предвижда следните обществени поръчки:
Три договора за строителство по договорните условия на ФИДИК:

    • един за строителство на КПС по ФИДИК 1999 Червена Книга (изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен) и

    • два за инженеринг по ФИДИК 1999 Жълта Книга (Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен и Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна).


договори за услуги:

 • договорът, предмет на настоящата обществена поръчка „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран водния цикъл за град Шумен – Етап 2, ОП Околна среда 2007 - 2013”;

 • договор за Техническа помощ за Звено за изпълнение (ЗИП) на Интегриран воден цикъл за град Шумен;

 • договор за изпълнение на мерки по публичност и визуализация на проекта;

 • договор за одит на проекта.1.3.2 Местоположение на проекта
Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап се изпълнява на територията на град Шумен (17 700 дка и население 88 966),Гр. Шумен е също и административен център на община Шумен (съставена от гр. Шумен и 26 населени места).

   1. Свързани с настоящия проект програми

По програма ИСПА в рамките на Финансов меморандум по Проект:№BG16/P/PE/018 бяха включени компоненти “С” – Разширение на ПСОВ – вторично пречистване за гр. Шумен и “В”- КПС-Дивдядово и напорен тласкател към ПСОВ.

Договорът за изпълнение на компонента “С” беше канцелиран от Възложителя – МОСВ през февруари 2010г., а компонента “В”, поради недостиг на средства, с решение на ЕК беше изваден от Финансовия меморандум, с препоръка дейностите да бъдат изпълнени с финансиране от Оперативна програма Околна среда.

Приложение 1:

-Решение на комисията от 17.08.2009г. за изменение на Решение DL/2003/3578 относно отпускане на помощ за подобрения във водния цикъл на гр. Шумен;

-Писмо на ЕК №616212/22.09.2010г.
1.3.4 Организация на изпълнението на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап

За целите на изпълнението на проект № DIR – 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап се създава Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) към Община Шумен.

Община Шумен, в качеството й на бенефициент на проекта, и ВиК Шумен, в качеството на оператор на инвестицията, са се споразумяли за взаимно сътрудничество в изпълнението на проекта. Основната дейност на ЗИП ще бъде оперативното управление на проекта. Това включва, без да се ограничава до:


 • цялостно административно, финансово и техническо изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • координация между страните в изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • процедури по възлагане на обществени поръчки – подготовка на документации за участие, провеждане на процедури за обществени поръчки, участие в комисии за избор на изпълнители;

 • контрол на качеството – гарантира правилното изпълнение на възложените проектни дейности – строителството, строителния надзор в лицето на Инженера по ФИДИК, техническа помощ, публичност и визуализация, одит, др.;

 • администриране на договора за безвъзмездна финансова помощ – отчитане, докладване, съблюдаване на договорните задължения, осъществяване на мерки за публичност и визуализация, архивиране на проектно досие, следене за нередности, мониторинг и контрол;

 • финансово управление и осчетоводяване;

 • съблюдаване на напредъка по проекта – текущ и периодичен мониторинг;

 • приемане на изпълнението на проектни дейности, възложени на външни изпълнители;

 • техническо консултиране на възложителя.

За целите на изпълнението на проекта се предвижда ЗИП да привлече професионалната експертиза на външна техническа помощ, която да подпомогне звеното по време на целия процес на изпълнение на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, и която е предмет на друг договор за услуга.


   1. Продължителност на проекта и линеен график на изпълнението

Продължителността на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап е 25 месеца. Тъй като графикът е изготвен на етап подготовка на апликационната форма и има само индикативен характер, Изпълнителят следва да го актуализира съобразно сроковете за изпълнение на настоящата поръчка.
Каталог: zop
zop -> Европейски фонд за регионално развитие
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница