Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и се издава служебна бележка за провеждането му, която се съхранява в служебното дело на инструктиранияДата14.03.2018
Размер109.6 Kb.
#62748
ТипКнига
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Програмата се изготвя на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД 07-2 от 16.12.2009г.

Целта на началния инструктаж е инструктирания да се запознае с основните си права и задължения свързани с безопасните и здравословни условия на труд в действащите нормативни актове, възможните рискове, свързани с неговата работа (дейност), работна среда и необходимите процедури за контролиране на риска, както и изискванията към неговото поведение с оглед запазване на здравето и живота им.

Началният инструктаж се документира в книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и се издава служебна бележка за провеждането му, която се съхранява в служебното дело на инструктирания.


1. Основни положения на българското законодателството свързано с безопасните и здравословни условия на труд.

Съгласно чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд. Това право се доразвива и конкретизира в редица закони и издадени на тяхно основание подзаконови нормативни актове (правилници, наредби и инструкции).  1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

  2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) - само за военнослужещите чл. 192 (1);

  3. Кодекса на труда за цивилните служители на трудови договори чл. 275 ал. (1), чл. 281 и чл. 283;

  4. Кодекс за социално осигуряване (КСО).


2. Общи правила за предотвратяване на произшествия в Централно военно окръжие:

  1. докладвайте на съответния пряк началник за опасни електрически кабели, повредено електрическо или друго оборудване;

  2. поддържайте работните места чисти и подредени по всяко време, пода чист от съоръжения като телефонни кабели, електрически удължители, хартии, кашони и други, така че да се предотвратят опасности от препъване;

  3. поддържайте пътищата от работното място към аварийните изходи и самите изходи чисти и свободни по всяко време;

  4. отстранявайте при първа възможност разлятата по пода вода или други разсипани течности;

  5. по хлъзгава повърхност се движете бавно и стъпвайте предпазливо;

  6. внимателно се движете по стълбите нагоре и надолу и винаги се дръжте за парапета. Не използвайте стълбите, когато ръцете ви са заети;

  7. вървете само от ляво, не тичайте по стълбите и коридорите;
  1. изтегляйте само по едно чекмедже от шкафа за да предотвратите накланяне, ако не е здраво закрепен;

  2. дръжте чекмеджетата на бюрото или на етажерките затворени, когато не ги използвате;

  3. съхранявайте материалите по полиците така, че да не падат. Поставяйте тежките предмети на по-ниски лавици;

  4. при никакви обстоятелства не поставяйте цигари и други горящи материали в кошчета за хартиени отпадъци дори след смачкване и съответния период на охлаждане;

  5. никога не поставяйте счупено стъкло при други остри предмети в кошчета за хартиени отпадъци. Химикали, батерии или кибритени клечки не бива да бъдат изхвърлени заедно с хартията;

  6. отчитайте вашата безопасност, когато се обличате за работа. Свободно падащи дрехи, гривни, пръстени и вратовръзки могат да причинят сериозни травми на работещите с офис оборудване (копирни машини, машини за унищожаване на документи и др.);

  7. при сядане проверявайте устойчивостта на седалката и облегалката на стола. Не сядайте на ръба на стола или на повреден такъв, а докладвайте за него;

  8. за достигане на поставени на високо или на недостъпно място материали да се използват подходящи офис-стълби или стабилни столове. Никога не използвайте кутии, столове и други подобни предмети вместо стълби;

  9. бъдете предпазливи, когато вървите в тъмни ъгли, особено ако носите нещо;

  10. в края на работния ден да се затварят прозорците, крановете на чешмите и да се изключват електрическите консуматори;

  11. докладвайте за всички произшествия и злополуки на вашия началник, независимо от тяхната сериозност;

  12. бъдете внимателни при боравене с горещи вещества.


3. Безопасност на офис-техниката и канцеларските инструменти.

3.1. използвайте само тази офис-техника, за която сте специално обучени;

3.2. не се опитвайте да почиствате, смазвате или настройвате каквато и да е включена машина (офис-техника). Ако машината няма ключ, който може да бъде поставен в положение изключено, то изключете машината от захранването.

3.3. не използвайте преносими вентилатори, освен ако няма защитни предпазители;  1. при работа с копирните машини не докосвайте въртящите се части и не отваряйте предпазните кожуси;

  2. офис-техниката на бюрото трябва да е така поставена, че да не може да падне;

  3. всеки ремонт се извършва единствено от компетентен специалист;

  4. ножиците и ножовете за разрязване и отваряне на писма, когато не се използват, трябва да са сложени в калъфи и прибрани в чекмеджето. Да не се оставят с острието нагоре.


4. Общи правила за електрическа безопасност:

  1. никакъв вид работа, проверка или настройка на електрическа верига не се позволява освен от специалист със съответна правоспособност;

  2. избягвайте поставянето на кабели под килими, поставки за крака, столове, маси и друго офис-оборудване;

  3. никога не се опитвайте да сменяте осветителни тела и да ремонтирате неработещи и повредени такива;

  4. никога не включвайте други електроконсуматори освен с компютри в гнездата от мрежата за гарантирано захранване;

  5. достъпът до електроразпределителните помещения и ел.табла е забранен. До тях имат достъп само служители, които са изрично определени;

  6. винаги след приключване на работа да се изключват електрическите машини и съоръжения;

  7. преди употреба на електрическо оборудване проверете за следното:

   1. за разхлабени или видимо увредени части, превключватели, предпазители, гнезда, болтове и др.;

   2. уверете се, че по електрическия кабел няма наранявания и изтърквания по външната му изолация;

   3. проверете щепсела за да се уверите, че изолацията му не е повредена и няма разхлабени или липсващи щифтове;

   4. проверете контактните кутии преди включване на електрически кабел. Проверете за белези от изгаряне, пукнатини, повредена изолация, липсващи покриващи контакта плочки или други видими дефекти;

   5. при вкарване на щепсела се уверете, че е правилно поставен в контакта. Ако откриете, че контакта е разхлабен веднага извадете щепсела и докладвайте за тази ситуация на вашия началник;

   6. ако уреда не работи или се появят вибрации или миризма на изгоряло, веднага изключете електрическото оборудване, извадете щепсела и уведомете вашия началник;

   7. при изключване на електрическото оборудване първо изключете апарата от неговия ключ и след това извадете щепсела от контакта. Никога не изключвайте щепсела от контакта като дърпате, прегъвате или извивате контакта. Дръжте кабелите далече от топлина и остри ръбове.


5. Общи правила за ергономичност на работното място

5.1. клавиатурата трябва да е на нивото на кръста, мониторът на нивото на очите или по-ниско, столът трябва да бъде така настроен, че краката да стъпват свободно на пода и гърбът да е изправен на облегалката;

5.2. свободно почти хоризонтално положение на раменете;

5.3. дизайнът на столовете трябва да бъде такъв, че коленете да не са разположени под бедрената става. Това предпазва от натоварване на долната част на гърба и елиминира допълнителното натоварване върху долната част на прасците зад коляното, което би довело до приток на кръв в ходилото;

5.4.при добра работна поза гръбначния стълб има три нормални криви, които трябва да бъдат запазени. Тяхната деформация и появата на допълнителни криви и други нарушения е нежелателно. Вратът, гърбът, раменете, ръцете и китките се увреждат от приведена стойка при работа. Използването на терминалите с видео дисплей и на персоналните компютри предизвикват напрежение в очите, врата, раменете, китките и гърба. За да се сведат до минимум нежеланите последици на тези фактори е необходимо на всеки 20-30 минути да се извършва периодично протягане, разкършване и изправен стоеж. За да се намали физическата и умствената умора, трябва да се правят периодични смени на извършваните видове дейност;

5.5. работещите с компютър трябва да ходят на преглед на очите при очен специалист по очни болести един път годишно на навършилите 40 години и на три години за ненавършилите 40 години, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни е безопасни условия на труд при работа с дисплей;

5.6. пушенето е забранено в канцелариите, асансьорите, производствените помещения, складовете и когато се върви по стълбища и коридори.
6. Общи мерки при пожар, бедствия и терористични действия:

6.1. при възникнал пожар се опитайте да потушите пожара или да спрете разпространението му с пожарогасител или кофпомпа, само ако това не представлява опасност за Вас;

6.2. ако пожара се е разраснал и представлява опасност за Вас, затворете прозорците и вратите на горящото помещение и бързо напуснете сградата, като спазвате схемата за евакуация без да измествате и блъскате останалите хора. Ако при вашата евакуация пътищата са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска, а видимостта по-добра. Не скачайте от височини. Не влизайте повторно в сградата преди това да е разрешено, дори да сте забравили нещо;

6.3. при бедствия и терористични действия изключете всички електроуреди и напуснете бързо сградата.


7. Основни правила при шофиране:

7.1. не употребявайте алкохол поне 8 часа преди шофиране;

7.2. карайте само технически изправна кола;

7.3. тръгвайте на път с напълно зареден и изправен GSM;

7.4. през зимата тръгвайте на път само с пълен до горе резервоар, вода за пиене, храна и топли дрехи;

7.5. при шофиране спазвайте стриктно Правилника за движение по пътищата;

7.6. задължително поставяйте предпазните колани;

7.7. използвайте хендсфрий;

7.8. при превключване на светлините от дълги на къси, непременно намалявайте скоростта до толкова, че тя при необходимост да ви осигури възможност за спиране в рамките на осветения участник пред автомобила;

7.9. при пътен инцидент, ако транспортното средство е извадено от строя или пречи на пътя, трябва да бъдат включени веднага аварийните светлини. Когато транспортното средство е повредено, предупредителния триъгълник да се постави най-малко на 100 метра от задната част на превозното средство. Всички пътници да са извън превозното средство.


8. Основни правила при идване и отиване от работа:

  1. тръгвайте поне 15 минути по-рано от необходимото ви време за пътуване. Това ще ви даде възможност да изчакате спокойно следващото превозно средство ако не може да се качите на първото. Ако се возите правостоящ, хващайте се задължително поне с едната ръка. Не се отпускайте и очаквайте във всеки момент превозното средство да спре внезапно. Не се возете правостоящ в маршрутните таксита. Когато попаднете в задръстване, запазете спокойствие и опитайте да регулирате дишането си. Това е необходимо, защото в паниката си човек диша учестено, а това още повече засилва тревожността. Обратно бавното коремно дишане понижава възбудеността на нервните центрове и спомага да отпускане на мускулите;

  2. обличайте подходящо облекло и обувки според сезона. Когато е заледено, вървете внимателно с извадени ръце от джобовете. Пресичайте само на определените за това места и задължително ползвайте подлезите. През периода когато се топи снега, се движете максимално отдалечено от сградите от които висят ледени висулки. По възможност избирайте да се движите по почистените от леда улици и тротоари.


9. Основните цели на правилата за безопасност и здраве при работа в Централно военно окръжие са:

9.1. съхраняване на ресурсите на ЦВО чрез предотвратяване на инциденти и трудови злополуки, което ще доведе до намаляване на разходите от загуба на работно време, социални помощи, обучение и квалификация на нови хора, възстановяване на машини и съоръжения, лечение, водене на съдебни дела и други;

9.2. създаване на по-привлекателни условия на работа (служба) в Централно военно окръжие;

9.3. създаване на възможност на военнослужещите и цивилните служители да живеят дълъг, продуктивен и здравословен живот.

Таблица за промени


Дата на внасяне на промяната

Дата на приемане на промяната

Дата на
влизане в сила на промяната


Основание

Каталог: sites -> default -> files -> public files -> zapovedi -> cvo
cvo -> Правила за проверка и оценка на военните окръжия и областните военни отдели в централно военно окръжие глава първа общи положения
cvo -> Кодекс се определят правилата за поведение на служителите в Централно военно окръжие
cvo -> Единен армейски тест
cvo -> Вътрешни правила за определяне реда за планиране на работната заплата, допълнителни възнаграждения и награди в централно военно окръжие І. Общи положения
cvo -> Правила за определяне на дейностите при изготвяне на документи и подреждане на регистри по военния отчет и административно обслужване на граждани в централно военно окръжие глава първа
cvo -> Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република България
cvo -> Счетоводна политика на централно военно окръжие I. Общи положения
cvo -> Конкурсите кандидати за служба в доброволния резерв от отдел „Столичен" в Централно военно окръжие отдел „столичен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница