Книга за пенсионно осигуряване на ек, както и в наскоро публикувания Доклад за застаряването на населението 2012 г.Дата16.08.2017
Размер185.82 Kb.
#28017
ТипКнига
EF-25/2012

06 юни 2012 г.До: Съвета на директорите на асоциациите, членуващи в ЕФРП
От: Секретариата на ЕФРП
Относно: Конкретни препоръки на ЕК към страните членки: Препоръки, касаещи пенсионната система
Цел:


  • За информацияНа 30 май 2012 г. Европейската комисия отправи препоръки до 27-те държави членки да предприемат реформи за постигане на стабилност и растеж и за създаване на работни места. Според председателя на ЕК Хосе Мануел Барозо тези промени са част от последователния подход за „възстановяване на баланса на европейската икономика”.
Важен за ЕФРП е фактът, че ЕК отправя препоръки в областта на пенсионното осигуряване към 17 държави членки. Тези препоръки варират от много общи до много конкретни и касаят както обществените, така и частните системи за пенсионно осигуряване. Те са обвързани с проблемите на публичните финанси и устойчивостта, посочени в Бялата книга за пенсионно осигуряване на ЕК, както и в наскоро публикувания Доклад за застаряването на населението – 2012 г. (предстоящо разпращане на информационно писмо).
От ползвания от Комисията тон е видно, че препоръчаните мерки не търпят отлагане. Изглежда ЕК се възползва от наскоро предоставените й правомощия за координация в макроикономически план, като по авторитарен начин посочва областите, в които според нея държавите членки трябва да предприемат действия, за да се запази икономическата стабилност на Съюза. Свързаните с пенсионната система препоръки към всяка държава са поместени в Приложение I.
Конкретните препоръки към държавите членки представляват част от механизмите за макроикономическо управление на ниво ЕС, въведени през последните 2 години. Отправените съвети са подкрепени от редица документи, изготвени от служителите на Комисията. Пълният пакет препоръки и свързаните с тях документи, изготвени на национално ниво и на ниво Комисия, са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
Приложение II съдържа допълнителна информация как конкретните препоръки към държавите членки се вписват в системата за макроикономическо управление на ЕС.


Приложение I: Конкретни препоръки към пенсионноосигурителните системи на държавите членки
(Текстът, отбелязан с удебелен курсив е директен цитат от препоръките, а този със стандартен шрифт е копие от преамбюла, в който са поместени разяснения и обща информация към препоръките. Цялото съдържание е включено без редакция).
Австрия
Преамбюл 10: За да повиши реалната пенсионна възраст, Австрия е предприела реформи, целящи ограничаване на достъпа до пенсионните схеми за инвалидност. Не са взети никакви мерки за придвижване хармонизирането на законната пенсионна възраст при мъжете и жените, което е предвидено понастоящем за 2024-2033 г. Необходими са допълнителни стъпки за повишаване пригодността за заетост на лицата в по-зряла възраст, както и за повишаване на културата за активно стареене сред бизнеса. Предложените мерки могат да се окажат недостатъчно всеобхватни, за да осигурят съществено повишаване на реалната пенсионна възраст.
Преамбюл 11: (…) Прогнозира се, че потенциалът на работната сила в държавата ще започне да се свива след 2020 г. Следователно Австрия трябва да се опита максимално да оползотвори капацитета на населението в работоспособна възраст, като се справи с проблемите, свързани с ниската заетост сред по-възрастните и широко разпространената практика сред работещите да се възползват от схемите за ранно пенсиониране и пенсии за инвалидност.
Член 3: Придвижване към изравняване на законовата пенсионна възраст за мъжете и жените, повишаване на пригодността за заетост сред по-възрастните лица и стриктен контрол спрямо прилагането на последните реформи за ограничаване на достъпа до ранно пенсиониране, за да се гарантира повишаване на законово определената и реалната пенсионна възраст в съответствие с продължителността на живота.
Белгия
Преамбюл 9: Необходимо е да се вземат меки по отношение на разходите, произтичащи от застаряването на населението и да се постигне структурно намаляване на дефицита, така че да се ограничи високия публичен дълг. Новото федерално правителство пое ангажимент през м. декември 2011 г. за реформа в социалноосигурителната система, в частта й пенсии за старост. Към момента е необходимо да се пристъпи към ефективно изпълнение и наблюдение на започналите реформи с цел да се постигне повишаване на реалната пенсионна възраст. От ключово значение е реформите в обществената пенсионноосигурителна система да бъдат подкрепени с мерки, които стимулират активното стареене и по-дългия трудов живот. Бъдещи реформи, напр. обвързването на законово определената пенсионна възраст със средната продължителност на живота, също биха допринесли за постигането на тази цел.
Член 2: Да се продължи с мерките за подобряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси чрез ограничаване на разходите за населението в по-зряла възраст, вкл. тези за здравеопазване. В частност да се проведе реформа, касаеща лицата в предпенсионна възраст, както и реформа на пенсионните схеми с цел да се обвърже законово определената пенсионна възраст със повишената средна продължителност на живота.
България
Преамбюл 10: Българската държава е постигнала съществен напредък по някои от направленията на пенсионна реформа, вкл. тези, касаещи пенсионната възраст за мъжете и жените, както и за трудовия стаж на военнослужещите и работещите в системата на МВР. Основно предизвикателство в средносрочен план обаче остава преодоляването на определени проблеми, свързани с адекватността на пенсионното осигуряване. Не е предвидено изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените. С реформите също така не се ограничават възможностите за ранно пенсиониране. Основно предизвикателство остава обхващането на лицата, които не плащат социалноосигурителни вноски, както и въвеждането на по-строг контрол и критерии за отпускане на пенсии за инвалидност.
Член 2: Да се предприемат стъпки за ограничаване на рисковете за устойчивостта и подобряване на адекватността на пенсионната система чрез ограничаване на достъпа до ранно пенсиониране и изравняване на законната пенсионна възраст за мъжете и жените с пълен осигурителен стаж.
Кипър
Преамбюл 11: Кипър изпитва затруднения да гарантира дългосрочната стабилност на публичните си финанси, особено в пенсионноосигурителната система. Държавата е въвела две важни структурни мерки за реформиране на пенсионното осигуряване. Въпреки че тези мерки са адекватни и надеждни, предприетият подход не е достатъчно амбициозен, за да осигури стабилност и адекватност и да гарантира по-голяма справедливост в системата в дългосрочен план. Все още са необходими мерки за поддържане на пригодността за заетост на работещите и в подкрепа на повишаването на реалната пенсионна възраст. Държавата е въвела само частични мерки за ограничаване на риска от бедност в третата възраст. Те не са достатъчни за осигуряване в краткосрочен план на адекватни доходи на пенсионерите, които са в риск от изпадане в бедност.
Член 3: Допълнително повишаване на устойчивостта и адекватността на пенсионната система и въвеждане на мерки за ограничаване на високия риск от бедност в третата възраст. Обвързване на законово определената пенсионна възраст с повишената средна продължителност на живота.
Чехия
Преамбюл 9: Чешкото правителство одобри и частично проведе реформа в пенсионната система, целяща възстановяване на финансовата стабилност и увеличаване на пенсионните спестявания. Прогнозният финансов дисбаланс в пенсионната система обаче остава висок в сравнение със средните стойности за ЕС. Проведените реформи не включват обвързването на законовата пенсионна възраст с продължителността на живота. Възможностите на новия капиталопокривен стълб да осигури по-висок среден размер на пенсиите в бъдеще зависят от процента на обхванатите от него лица, особено на по-млади такива, както и от очакваната дългосрочна доходност. Не са анонсирани обаче мерки за стимулиране на участието в този стълб. Необходими са и допълнителни указания към осигурените лица. Нещо повече, предложената от правителството нова схема за ранно пенсиониране поставя под риск надеждността и амбициите на реформата да постигне както повишаване на реалната пенсионна възраст, така и адекватен размер на пенсиите.
Член 2: Да се въведат допълнителни промени в общественото пенсионно осигуряване, за да се гарантира устойчивостта на системата в дългосрочен план. Да се преразгледат плановете за предоставяне на права за ранен изход от пазара на труда. Да се осигури широко участие на младежите в предвидения капиталопокривен стълб с цел постигане на по-адекватен размер на пенсиите.
Дания
Преамбюл 9: През 2011 г. Дания приключи амбициозна реформа на схемата си за доброволно осигуряване за ранно пенсиониране и въведе в сила планираното повишаване на пенсионната възраст, като я обвърза със средната продължителност на живота. Сега фокусът трябва да бъде изместен към реформиране на пенсиите за инвалидност и схемите за субсидирана заетост.
Член 2: Да се предприемат допълнителни стъпки за повишаване на предлагането на работна сила в дългосрочен план чрез реформиране на система за осигуряване на пенсии за инвалидност.
Естония
Няма препоръки, свързани с пенсионната система.
Финландия
Преамбюл 10: Повишаването на средната продължителност на живота изпреварва темповете, предвидени с пенсионната реформа от 2005 г., в резултат на което с течение на времето може да се окаже че законово определената пенсионна възраст е прекалено ниска. Правителството е поело ангажимент в своята програма да повиши пенсионната възраст на 62.4 години до 2025 г. През март 2012 г. социалните партньори се споразумяха за няколко мерки, целящи удължаване на трудовия живот. Правителството е поело ангажимент за осъществяване на пенсионна реформа не по-късно от 1 януари 2017 г. Сега фокусът трябва да падне върху спазването на договорената линия за действие в краткосрочен план.
Член 3: Да се предприемат допълнителни стъпки за стимулиране заетостта сред лицата в по-напреднала възраст, вкл. чрез ограничаване на възможностите за ранно напускане на трудовия пазар. Необходими са мерки за повишаване на законовата пенсионна възраст в съответствие с повишената средна продължителност на живота.
Франция
Преамбюл 9: По отношение на дългосрочната финансова устойчивост и адекватния размер на бъдещите пенсии пенсионната реформа от 2010 г. се прилага поетапно. Не е сигурно обаче дали системата ще бъде балансирана до 2018 г. В случай че равнищата на заетост и растеж се окажат с по-неблагоприятни от предвидените стойности, системата ще изпадне в дефицит след 2020 г. Нещо повече, новосъздаденият направляващ комитет, на който е възложена задачата да дава на годишна база становище по финансовото състояние на различните пенсионни схеми и необходимите условия за осигуряване на баланс по сметките към 2018 г., не се е произнесъл през 2011 г., с което се затруднява оценката на стабилността на пенсионната система.
Преамбюл 11: След извършването на пенсионната реформа предприетите мерки за стимулиране на заетостта сред населението в по-напреднала възраст, вкл. изискване към бизнеса да въведе практики за управление на активното стареене, представляват стъпки в правилната посока. Плановете за действие по тях обаче като цяло не са достатъчно амбициозни и не предвиждат стъпки като намаляване на работното време или предлагане на позиции, които са специално пригодени за по-възрастни лица.
Член 1: Подсилване и въвеждане на бюджетна стратегия, подкрепена от достатъчно конкретни мерки за 2012 г. и след това, за да се гарантира навременна корекция на големия дефицит и да се постигне структурно оздравяване (…) Да се продължи с контрола на устойчивостта и адекватността на пенсионната система, като при необходимост се предвидят и допълнителни мерки.
Германия
Преамбюл 12: Прекомерното прилагане на мерките от т.нар реформа „mini-jobs”1 води до ниска степен на купуване на пенсионни права. Ето защо назрява необходимост за преминаване от „mini-jobs” към по-стабилни форми на трудови договори.
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.
Гърция
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.

Единствената конкретна препоръка, отправена към Гърция, е да спазва параметрите на споразумението за излизане от кризата.


унгария
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.
Ирландия
Няма препоръки, касаещи пенсионната система. Единствената конкретна препоръка към Ирландия е да спазва параметрите на споразумението за излизане от кризата.
Италия
Преамбюл 12: Равнището на заетост сред жените в Италия е много по-ниско (46.5% през 2011 г.) от средната стойност за ЕС-27 (58.5% през 2011 г.). Трябва да се предприемат допълнителни действия по отношение на институциите за грижа за деца и възрастни хора. Особено голямо е предизвикателството при по-възрастните жени, работещи в частния сектор, тъй като пенсионната възраст за тях ще се вдигне с 5 години през периода 2012 – 2018 г.
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.
Латвия
Преамбюл 12: За да гарантира продължаването на пенсионната реформа, през 2013 г. Латвия трябва да възстанови размера на вноските към системата за задължително пенсионно осигуряване в частни капиталопокривни фондове до 6% върху брутното възнаграждение. Към момента техният размер е 2%.
Член 2: Възстановяване на размера на вноските към частните пенсионни фондове на капиталопокривен принцип на 6% върху брутното възнаграждение от 2013 г.
Литва
Преамбюл 10: Демографските тенденции будят сериозни притеснения относно устойчивостта на пенсионната система. Въпреки че Латвия е въвела поетапно увеличение на пенсионната възраст на 65 год. към 2026 г., сама по себе си тази мярка няма да гарантира устойчив и адекватен пенсионен доход в бъдеще и трябва да бъде допълнена от други стъпки, сред които обвързване на законовата пенсионна възраст и бъдещите пенсии с демографските фактори, въвеждане на ясни правила за индексация, създаване на по-пряка зависимост между внесените средства и размера на пенсиите, като по този начин се премахнат стимулите за ранно пенсиониране. Литва има потенциал да се възползва по-оптимално от системата си за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Въвеждането на професионални пенсионни схеми би могло да облекчи товара на социалноосигурителната система и същевременно да осигури по-адекватни пенсионни доходи в бъдеще. Премахнати са възпиращите фактори за продължаването на трудовия стаж след навършване на пенсионна възраст.
Член 2: Приемане на законодателна рамка за всеобхватна реформа на пенсионната система. Обвързване на законовата пенсионна възраст със средната продължителност на живота, задаване на ясни правила за индексиране на пенсиите и усъвършенстване на схемите за допълнително пенсионно осигуряване. Пенсионната реформа да бъде подкрепена от мерки за активно стареене.
Люксембург
Преамбюл 9: На 20 януари 2012 г. правителството на Люксембург приема проектозакон за реформиране на системата за пенсионно осигуряване както в частния, така и в обществения й сектор. С реформата ще бъдат въведени някои корективни механизми в случай на влошаване на финансовото положение на схемите, както и корекция на много щедрия метод за изчисляване размера на пенсиите. Новият метод за изчисление обаче ще бъде въведен поетапно в рамките на много дълъг времеви хоризонт от 40 години. Нещо повече, възможностите за ранно пенсиониране остават непроменени в основната си степен. Не са предложени и мерки за обвързване на законовата пенсионна възраст със средната продължителност на живота. Като цяло държавата Люксембург предприема стъпки в правилната посока, но предложените реформи сякаш не са достатъчна гаранция за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
Член 2: Разширяване въздействието на предложената пенсионна реформа посредством ускорено въвеждане на мерки за ограничаване на разходите, произтичащи от възрастта, увеличаване участието на по-възрастните лица на пазара на труда, особено посредством ограничаване на ранното пенсиониране, както и предприемане на стъпки за обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живота, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на пенсионната система.
Малта
Преамбюл 9: Малта остава високо рискова държава по отношение на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, като прогнозираното увеличение на разходите, свързани с възрастта, в дългосрочен план надвишава съществено средните стойности за ЕС. Ниската трудова активност сред по-възрастното население, вкл. жените от тези възрастови групи, сравнително ранната пенсионна възраст, както и прибягването до възможностите за ранно пенсиониране утежняват допълнително ситуацията. През декември 2010 г. независима работна група по пенсионно осигуряване внася предложения за допълнителна пенсионна реформа, вкл. обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живота, както и въвеждане на допълнителни стълбове на пенсионната система. Тези предложения са подложени на съгласуване със заинтересованите страни, но правителството все още не е обявило своята позиция. Нещо повече, в националната програма за реформа не е предложена всеобхватна стратегия за активно стареене. Въпреки че трябва да отбележим въведените в Малта мерки за борба с неофициалната трудова заетост, мащабите на това явление заплашват да окажат допълнителен натиск върху устойчивостта на публичните финанси.
Член 2: Предприемане на незабавни действия за гарантиране на дългосрочната стабилност на пенсионноосигурителната система, сред които (i) съществено ускоряване на темповете, предвидени в настоящето законодателство, за прогресивно увеличение на пенсионната възраст, (ii) ясно обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живота и (iii) предвиждане на мерки за стимулиране на частното пенсионно осигуряване. Стъпки за разширяване трудовата заетост сред по-възрастните лица и въвеждане на негативни стимули за ползването на схемите за ранно пенсиониране.
Холандия
Преамбюл 9: През септември 2011 г. социалните партньори и холандското правителство подписват всеобхватно споразумение за пенсионна реформа и правителството представя планове за повишаване на законовата пенсионна възраст на 66 год. през 2019 г. и на 67 год. през 2024. След този период законовата пенсионна възраст ще бъде обвързана със средната продължителност на живота. Съответното повишаване на реалната пенсионна възраст ще бъде подкрепено от съпътстващи мерки на пазара на труда. Според подписаното споразумение пенсионната реформа цели да осигури подходящо и устойчиво споделяне на разходите и рисковете във втори стълб между поколенията и в рамките на едно поколение. Холандското правителство е представило свой официален план за реформа в областта на дългосрочните грижи. Ще бъдат необходими и допълнителни конкретни мерки за намаляване на финансовия товар, причинен от застаряването на населението в Холандия.
Член 2: Предприемане на мерки за повишаване на законовата пенсионна възраст, вкл. обвързването й със средната продължителност на живота, въвеждане на паралелни мерки на пазара на труда и подобряване на дългосрочната стабилност на публичните финанси. Изменения във втория пенсионен стълб в съответствие с повишаването на пенсионната възраст и същевременно гарантиране на разпределението на разходите и рисковете между поколенията и в рамките на едно и също поколение. Изпълнение на предвидената реформа в областта на дългосрочните грижи и допълването й с мерки, съобразени със застаряването на населението.
Полша
Преамбюл 13: Полша е предприела всеобхватна пенсионна реформа с цел повишаване на трудовата заетост сред по-възрастните лица. Законовата пенсионна възраст ще се вдига постепенно след 2013 г., за да достигне 67 год. при мъжете през 2020 г., а при жените през 2040 г. Полша продължава да полага усилия за ограничаване на преференциалните условия за пенсиониране за униформените служители в страната. През 2011 г. в държавата бяха въведени промени в социалноосигурителния фонд на земеделските стопани (KRUS).

Тази реформа обаче е временна мярка и не е достатъчна от гледна точка на пазара на труда. Миньорите в страната все още се ползват от преференциите на специална пенсионна схема.


Член 4: Да се предприемат мерки за промяна на вкоренените практики за ранно пенсиониране, така че да се повиши възрастта за напускане на пазара на труда. Поетапно да се прекрати съществуването на специалните пенсионноосигурителни схеми за миньорите с цел те изцяло да преминат към общата социалноосигурителна система. Предприемане на по-амбициозни дългосрочни стъпки за реформа на социалноосигурителния фонд за земеделските работници (KRUS, за да се отразят по-адекватно индивидуалните доходи.
Португалия и Румъния
Само по една препоръка към всяка от тях, а именно да се спазва споразумението за изход от кризата (Португалия) и за финансова помощ (Румъния).
Словакия
Преамбюл 10: Словакия е въвела само частични мерки за осигуряване на дългосрочната устойчивост на публичните си финанси и не е изпълнила или предвидила промени в разходопокривния стълб на пенсионната си система. Направени са постъпления за повишаване стабилността на капиталопокривния пенсионен стълб. Въпреки това нестабилната законодателна среда с чести сериозни промени в законовата рамка от близкото минало доведоха до съществени разходи за осъществяване на промените и създадоха несигурност в стълба на капиталопокривен принцип.
Член 3: Да се въведат допълнителни промени в стълба на разходопокривен принцип, основно чрез промяна на механизмите за индексация, като пенсионната възраст се обвърже пряко със средната продължителност на живота и във формулата за изчисление на пенсиите се въведе фактора устойчивост, който отразява демографските промени. Да се гарантира стабилността и жизнеспособността на стълба за пенсионно осигуряване на капиталов принцип.
Словения
Преамбюл 9: Досега словенското правителство не беше в позиция да въвежда каквито и да било системни промени в пенсионното осигуряване, предвид 12-месечния мораториум върху приемането на ново законодателство от м. юни 2011 г. след отхвърлянето на предложената пенсионна реформа с национален референдум. Краткосрочните мерки за ограничаване на разходите обаче бяха удължени и подсилени през м. декември 2011 и май 2012 г. Макар уместни и благоприятни в краткосрочен план, тези мерки за намаляване на дупките в бюджета определено са недостатъчни за преодоляване на дългосрочните проблеми. Правителството е предвидило изпълнението на нова пенсионна реформа до края на 2013 г., с която да се въведе многостълбова пенсионна система и да се увеличи реалната пенсионна възраст. Въпреки че не е предоставена допълнителна подробна информация, тази програма не изглежда достатъчно амбициозна. Предвид мащабите на проблема е препоръчителна всеобхватна реформа, с която да се преодолеят следните предизвикателства: ниска пенсионна възраст, разлика в пенсионната възраст при мъжете и жените, широки възможности за ранно пенсиониране и щедри механизми за индексация на пенсиите. До този момент не са въведени конкретни мерки за повишаване на равнището на заетост сред по-възрастното население, въпреки че тези лица са включени като отделна целева група в активните мерки за пазара на труда 2012-2015 г. и плана за изпълнение на активни мерки на пазара на труда от 2012 г.
Член 2: Предприемане на спешни мерки за гарантиране на дългосрочната стабилност на пенсионната система, като същевременно се запази адекватния размер на пенсиите посредством (i) изравняване на пенсионната възраст при мъжете и жените; (ii) повишаване на законовата пенсионна възраст в съответствие с по-голямата средна продължителност на живота; (iii) ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране и (iv) коригиране на системата за индексация на пенсиите. Повишаване на равнището на заетост сред по-възрастното население, вкл. чрез развитие на допълнителни активни политики за пазара на труда и мерки за учене през целия живот.
Испания
Преамбюл 9: През 2011 г. Испания предприема пенсионна реформа, която представлява съществена стъпка към подобряване на дългосрочната стабилност на публичните финанси. Влошаването на икономическите перспективи на Испания обаче ограничава въздействието на реформата върху прогнозираните публични разходи, свързани с възрастта. В допълнение реформата все още трябва да бъде допълнена от конкретни мерки в подкрепа на Глобалната стратегия за заетост сред по-възрастното население за периода 2012-2014 г.
Член 2: Да се ускори повишаването на пенсионната възраст и да се въведат факторите за стабилизиране на системата, предвидени в наскоро стартиралата пенсионна реформа, както и да се подкрепи Глобалната стратегия за заетост сред по-възрастното население с конкретни мерки за разширяване на възможностите за учене през целия живот, да се подобрят условията на труд и да се улесни връщането на лицата от тази възрастова група на пазара на труда.
Швеция
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.
Великобритания
Преамбюл 7: Според програмата за сближаване очакванията са общият държавен дефицит да възлиза на 8.3% от БВП през 2011-12 г., на5.9% през 2012-13 и на 6.0% от БВП през 2013-14 г.(...). Тези прогнозни стойности са по-ниски от предоставените от службите на Комисията, които в прогнозата си от пролетта на 2012 г. изчисляват очакван дефицит от 6.1% от БВП през 2012-13 г. (който би бил 7.9% без предстоящия еднократен трансфер на средства от пенсионния фонд) и 6.5% от БВП през 2013-14 г.
Няма препоръки, касаещи пенсионната система.
Приложение II: Как конкретните препоръки към държавите членки се вписват в рамката на ЕС за макроикономическо УПРАВЛЕНИЕ
Основания за отправянето на конкретните препоръки към държавите членки

На 23 ноември 2011 г. Комисията прие втория преглед на годишния ръст, с което отбеляза началото на второто полугодие на предварителна интегрирана координация на политиките, залегнала в Европейската стратегия за растеж 2020, приета през 2010 г.


На 2 март 2012 г. Европейската комисия одобри приоритетите за гарантиране на финансова стабилност, фискална консолидация и действия за стимулиране на растежа.
През април 2012 г. всички държави членки предоставиха 5-годишни програми за сближаване, както и националните си програми за реформи през 2012 г., които предвиждат структурни реформи за постигане на целите на ЕС 2020.
В контекста на Европейското полугодие Комисията осъществи мащабен анализ на икономическите политики на държавите членки. Тя оцени програмите за сближаване и националните програми за реформи. ЕК разгледа не само тяхната уместност спрямо устойчивата фискална и социо-икономическа политика във всяка държава членка, но и съответствието им с правилата и указанията на ниво ЕС предвид необходимостта от подсилване на общото икономическо управление в Европейския съюз чрез осигуряване на единни насоки за бъдещите национални решения.
На базата на горепосочените правомощия, доклади и оценки Европейската комисия отправя конкретните препоръки към държавите членки.
Следващи стъпки

Конкретните препоръки към държавите членки ще бъдат обсъдени на срещата на високо равнище на Европейския съвет през юни и ще бъдат приети официално от съвета ECOFIN в началото на м. юли 2012 г. В течение на годината върху държавите членки ще се оказва натиск за изпълнение на препоръките, предвид възможността за стартиране на процедури за прекомерен дефицит или за прекомерен дисбаланс.

1 Бел. прев. - Реформата, наречена „mini-jobs”стартира в Германия на 01 април 2003 г. и предвижда освобождаване от плащане на данъци и социалноосигурителни вноски на лица с трудови доходи под определен праг.


Каталог: public
public -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
public -> Азбучен списък на преподавателите
public -> Отвънка зелено, отвътре червено, Що е то?
public -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
public -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
public -> Марин Цветков
public -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
public -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
public -> Декември 2005 г. No 14 / 2005


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница