Код. Наименование на учебната дисциплинаДата13.01.2018
Размер42.83 Kb.

Код. Наименование на учебната дисциплина

Съвременна философия на съзнаниетоТитуляри на курса:

доц. д-р Анета КарагеоргиеваВид на дисциплината

задължителнаОбразователно-квалификационна степен

магистър


Година на обучение

І


Семестър

ІІ


Кредити


Хорариум

30 ч. лекцииФорма на обучението

задочна


Език на обучението

българскиМетоди на оценяване

изпитПредварителни изисквания -
Цели на курса

Да бъдат запознати студентите със съвременните подходи за изучаване на съзнанието и с теориите за неговата природа и функции. Да се интерпретират общокултурните и вътрешнодисциплинните стратегии за изучаване на съзнанието.


Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Разглеждат се основните метафизически, методологически и емпирични подходи към проблема за съзнанието в светлината на най-новите постижения на когнитивната наука. Представят се водещите съвременни теории за природата на психиката и съзнанието. Третират се философските измерения на проблемите за мисленето, качествения опит, изкуствения интелект, езикът и др.ТЕМИ

 1. Мястото на обяснението във философията. Обяснение, онтология, всекидневие. Видове философия на съзнанието

 2. Описание на проблематиката. Значимост на философското изследване на съзнанието. Менталните феномени: език и метафизика

 3. Метафизика на съзнанието – основни подходи: редукционизъм, дуализъм, елиминативизъм

 4. Нетенденциозни данни и максима на честността. Философско и емпирично изследване

 5. Конститутивен и концептуален анализ. Анализ на обяснителните понятия

 6. Предизвикателствата на дуализма: свойства на менталното (рационалност и език, свободна воля, привилегирован достъп, индивидуалност и квалии)

 7. Бихевиоризмът и когнитивизмът: две революции в разбирането на съзнанието

 8. Елиминативизмът – нормативност, интерпретация и инструментализъм. Философски аргументи срещу елиминативизма – трансцендентален аргумент, интроспективни аргументи. Емпирични аргументи срещу елиминативизма

 9. Ментализмът: интроспективни и поведенчески методи.

 10. Функционализмът и неговите разновидности – фолк-функционализъм, априорен функционализъм и психофункционализъм

 11. Всекидневната психология и науките за съзнанието

 12. Компютърната метафора: изчислително-репрезентационистка теория за мисленето

 13. Мозъчната метафора: конективистки теории за съзнанието

 14. Изследванията на съзнанието и изкуственият интелект

 15. Динамичната метафора: въплътеното и ситуирано съзнание.


Препоръчана литература

 1. Андерсон, Джон Р. (2002) Когнитивная психология, Санкт-Петербург и др., Питер.

 2. Ачкова, М. и др. (1999) Обща и клинична психиатрия, С., Знание

 3. Витгенщайн Л. (1988) Избрани съчинения, С., НИ

 4. Гаврилов А. (1965) Към въпроса за природата на съзнанието, С., СУ (V изд.- 1984)

 5. Гаврилов, А., (2002) Материалистическата диалектика и субективният идеализъм. С., Херон прес,

 6. Гурова, Л. (1998) Функционалният подход срещу въпросите “какво” и “защо”, Философски алтернативи 1998/3-4

 7. Дамет М., (1996) Какво знам, когато знам някакъв език, в: Философията в Оксфорд днес, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, сс. 73-84

 8. Декарт, Р. (1978) Избрани философски произведения, С., НИ

 9. Йанг, Дж. О. (2004)Изкуство и познание: Типове репрезентации. В: Карагеоргиева А., В. Ангелов, Естетика на познанието (антология). С., Унипрес, сс.147-160

 10. Кант И., (1992) Критика на чистия разум, БАН, С.

 11. Карагеоргиева, А. (1999) Платон и философията на знанието, С., Филвест

 12. Карагеоргиева А., В. Ангелов, (2004) Естетика на познанието (антология). С., Унипрес

 13. Карагеоргиева, А. (2006). “Митът” за референциалността на значението. В: сп. Философия прима, УИ “Св. Кл. Охридски”, бр. 1/2006 г.

 14. Карагеоргиева, А., и др. (2007). Философски речник на всекидневния език. С., УИ “Св. Кл. Охридски”

 15. Карагеоргиева, А. (2007) Аналитичната философия и метафизиката на съзнанието, (студия) В: Онтологията пред 20 век, (сб.) изд. Фабер

 16. Карагеоргиева, А. и Д. Иванов. (2007) Природата и структура на понятията според „Философски речник на всекидневния език”. Сп. Философски алтернативи, бр. 4/2007, сс. 50-64

 17. Карагеоргиева, А. и Д. Иванов (2008). Към философия на всекидневието. Философски алтернативи, бр. 4/2008

 18. Карагеоргиева, А. (2008) Философия на съзнанието. ИК „Библиотека 48”, С.

 19. Куайн, У. В. О. (1951) Двете догми на емпиризма, в: А. Карагеоргиева, В. Ангелов, Естетика на познанието (антология). С., Унипрес 2004

 20. Лоу, С. (2004) Гимнастика на ума, С., Изток-Запад

 21. Нишева М., Д. Шишков. (1995) Изкуствен интелект, Добрич, “Интеграл”

 22. Парфит, Д., (1996) Защо самоличността не е важна?, в: Философията в Оксфорд днес, СУ, С., сс. 313-341

 23. Патнем Х. (2004) Разум, истина и история (оригинално издание 1975) http://www.i-u.ru/biblio/archive/patnem%5Frasum/

 24. Пеърс, Д. (1997) Светът и езикът: Витгенщайн. УИ, С.

 25. Пирьова Б. (2000) Биологична психология. Издателство Ведасловена-ЖГ, София

 26. Платон (1981) Държавата, Диалози, т. 3. С., НИ (ІІ изд.)

 27. Рорти Р., (1998) Философията и огледалото на природата, НИ, София

 28. Скинър, Боби Ф., (1996) Отвъд свободата и достойнството. София, НИ

 29. Солсо, Роберт Л., (1996) Когнитивная психология. Москва, Тривола

 30. Стросън Г., (1996) Червено и “червено”, в: Философията в Оксфорд днес, съст. М. Стойчева, С., Су, , сс. 491-524

 31. Хабермас, Ю., (1999) Философия на езика и социална теория, ЛиК, С.

 32. Хюм Д., (1986) Трактат за човешката природа, НИ, С.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница