Код по нкид-2001 Наименование и съдържание на позициятастраница1/34
Дата18.01.2017
Размер3.73 Mb.
#12972
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Код по НКИД-2001

Наименование и съдържание на позицията

C

Добивна промишленост


Добивът е процес на извличане на твърди (въглища, руди, минерали), течни (нефт) или газообразни (природен газ) полезни изкопаеми от земните недра. Добивът може да бъде подземен, открит или чрез сондажни работи и кладенци.
Този сектор включва допълнителни операции, имащи за цел да подготвят суровините за транспортиране и за пазара, например - раздробяване, сортиране, обезсоляване, почистване, изсушаване, обогатяване на руди, втечняване на природния газ и агломерация на твърди горива. Тези операции често се изпълняват от единици (предприятия), които добиват подземни богатства и/или от такива, които са разположени близо до тях.
Миннодобивната и миннопреработващата дейности са класифицирани в раздели, групи и класове на базата на добивания основен полезен компонент. Подсектор CA “Добив на енергийни суровини” се отнася за добива на суровини, източници на енергия - антрацитни и черни въглища, лигнити и торф, природни течни и газообразни въглеводороди, уранови руди. Подсектор CB “Добив, без добива на енергийни суровини” се отнася за добива на метални и неметални полезни изкопаеми - метални руди, минерални суровини за промишлеността, скално-облицовъчни и строителни материали.
Някои технологични операции при добива, в частност отнасящи се до извличане на нефт и газ, могат да се възложат чрез договор на специализирана единица като промишлена услуга.
Този сектор включва още:
 • агломериране на въглища и руди


Не включва:
 • обработка на добитите суровини - сектор D
 • използване на извлечените материали без последващо преобразуване в строителството - сектор F • раздробяване, смилане или друго обработване на скални материали и минерали, което не се извършва във връзка с техния добив - 26.81, 26.82
 • събиране, пречистване и разпределение на вода - 41.00
 • подготовка на терена и площадката за добива - 45.11
 • търсене и проучване на полезни изкопаеми - 74.20CA

Добив на енергийни суровини10

Добив на въглища и торф


Този раздел включва:
подземният и открит добив на твърди горива, който обхваща операции, водещи до създаването на пазарен продукт, вкл. брикетирането. Не включва коксуването - 23.10.10.1

Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност, превишаваща 5833 kcal/kg10.10

Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност, превишаваща 5833 kcal/kg


Включва:
 • подземен или открит добив на въглища с калоричност, превишаваща 5833 kcal/kg • брикетиране на въглища с калоричност, превишаваща 5833 kcal/kg
Включва още:
 • повторно извличане на въглища с калоричност, превишаваща 5833 kcal/kg от депонирани технологични отпадъци, получени при добива и първичната преработка


Не включва:
 • производство на кокс - 23.10
 • производство на дървени въглища - 24.1410.2

Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност, непревишаваща 5833 kcal/kg10.20

Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност, непревишаваща 5833 kcal/kg


Включва: • промиване, дехидратация, пулверизация и други операции, необходими за повишаване на качеството
 • брикетиране на антрацитни, черни, кафяви и лигнитни въглища с калоричност, непревишаваща 5833 kcal/kg


Не включва:
 • производство на дървени въглища - 24.1410.3

Добив и брикетиране на торф10.30

Добив и брикетиране на торф


Включва:
 • добив на торф
 • брикетиране на торф


Не включва:
 • производство на изделия от торф - 26.8211

Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи


Този раздел включва:
дейностите по експлоатация и/или разработване на находища на нефт и газ. Тези дейности могат да включват проучване за нефт и газ; сондиране и техническо екипиране на кладенците и района на добива със сепаратори, съоръжения за разслояване и утаяване, тръбопроводи за събиране на суровия нефт и всички други дейности, свързани с добива на нефт и газ до момента на извеждането им от района на добива. Разделът включва добив на суров нефт, извличане на суров нефт от битуминозни шисти и битуминозен пясък и добив на природен газ и повторно превръщане в газообразно състояние на течни въглеводороди.


Този раздел не включва:
 • производство на рафинирани нефтопродукти - 23.20
 • сондиране, пробиване, геоложки и други проучвания във връзка със строителство - 45.12
 • геофизични проучвания, свързани с търсене на нефт и газ, картографиране - 74.2011.1

Добив на суров нефт и природен газ11.10

Добив на суров нефт и природен газ


Включва:
 • добив на суров нефт
 • добив на природни газообразни въглеводороди (природен газ)
 • операции по обезсоляване, дехидратация, стабилизация, отстраняване на леките фракции и други второстепенни процеси, извършвани на мястото на добива
 • втечняване на природния газ и повторно превръщане в газообразно състояние с цел транспортиране
 • десулфориране на природния газ
Включва още:
 • добив на битуминозни шисти и битуминозен пясък
 • производство на суров нефт от битуминозни шисти и битуминозен пясък


Не включва:
 • услуги, свързани с добива на нефт и газ - 11.20
 • производство на рафинирани нефтопродукти - 23.20
 • извличане на втечнени нефтени газове при рафинирането на нефта - 23.20
 • пренос по магистрални газопроводи и нефтопроводи - 60.30
 • проучвания, свързани с търсене на нефт и газ - 74.20
 • добив на природен асфалт и битум - 14.5011.2

Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи11.20

Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи


Включва:
 • услуги, свързани с добива на нефт и газ, извършвани срещу възнаграждение или по договор:
 • различни видове сондажни работи; монтаж, ремонт и демонтаж на сондите за добив на нефт и газ; циментиране на нефтените и газовите кладенци; изпомпване на кладенци; консервиране чрез запушване и други


Не включва:
 • геоложки, геофизични, сеизмографски и други проучвания, свързани с търсене на нефт и газ - 74.2012

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати12.0

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати12.00

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати


Включва:
 • добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати
 • производство на концентриран уран (yellowcake)


Не включва:
 • обогатяване на уранови и ториеви руди - 23.30
 • производство на радиоактивни елементи - 23.30
 • производство на уран - 23.30CB

Добив, без добива на енергийни суровини13

Добив на метални руди


Този раздел включва:
 • подземен и открит добив на метални руди и самородни метали
 • подготовка на рудите:
 • раздробяване, смилане и промиване на руди
 • обогатяване на руди чрез магнитна или гравиметрична сепарация
 • флотация, пресяване, сортиране, изсушаване, калциниране и пържене на руди


Този раздел не включва:
 • добив на уранови и ториеви руди - 12.00
 • пържене на железни пирити - 24.13
 • производство на алуминиев окис - 27.4213.1

Добив на железни руди и техните концентрати13.10

Добив на железни руди и техните концентрати


Включва:
 • добив на руди, съдържащи предимно желязо
 • обогатяване и агломериране на железни руди


Не включва:
 • добив и подготовка на железни пирити и пиротити - 14.30


13.2

Добив на руди на цветни метали и техните концентрати13.20

Добив на руди на цветни метали и техните концентрати


Включва:
 • добив и обогатяване на руди, съдържащи предимно цветни метали: манган, мед, олово, цинк, алуминий (боксит), хром, никел, калай, кобалт, тантал, ванадий и други

Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница