Кодекс, №554-01-64, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31. 03. 2015 г. Проект!Дата08.06.2018
Размер58.99 Kb.
#72480
ТипКодекс
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-64, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.

Проект!

Второ гласуване
З А К О Н

за изменение и допълнение

на Гражданския процесуален кодекс

(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.)

§1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) По делото, по което е предявено чуждо право, се призовава като страна и лицето, чието право е предявено.“

2. Алинея 4 се изменя така:

,,(4) Прокурорът може да започва предвидените в този кодекс производства в интерес на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особената закрила на закона. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото.“

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Прокурорът може да встъпи като страна в образувано производство, когато неговото участие е необходимо за защита на имуществени права и законни интереси на лицата по предходната алинея.

(6) Прокурорът може да изразява писмено заключение по граждански дела, в които участват лицата по ал. 4.


Предложение на народните представители: Христиан Митев, Искрен Веселинов, Борис Ячев, Димитър Байрактаров и Валери Симеонов.

В § 1, чл. 26, ал. 4 и 5 се правят следните изменения и допълнения:

(4) Главният прокурор или упълномощен от него прокурор от Върховната касационна прокуратура може да започва предвидените в този кодекс производства за защита на имуществени права и законни интереси на държавата. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото.(5) Главният прокурор или упълномощен от него прокурор от Върховната касационна прокуратура може да встъпи като страна в образувано производство пред първоинстанционния съд, когато неговото участие е необходимо за защита на имуществени права и законни интереси на държавата.“.

В § 1, чл. 26, ал. 6 се заличава.

Предложение на народните представители: Петър Славов и Димитър Делчев:
В §1: В чл. 26:

1.1. т. 1, ал. 3 накрая точката се заменя със запетая и се добавя текста: „като му се дава възможност да заяви дали желае самостоятелно да защитава правото си.“

1.2. т.2, ал. 4 думата „Прокурорът“ се заменя с „Министърът на финансите“, а накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя текста: „когато те сами не са предприели процесуални действия за защитата им.“

1.3. т.3:

  1. В ал. 5 думата „Прокурорът“ се заменя с „Министърът на финансите“, а след думата „може“ се добавя „да пожелае“.

  2. Добавя се ново изречение със следния текст: „Когато лице по ал. 4 вече е ангажирало процесуална защита или е налице противоречие между процесуалните действия на лицата по ал. 4 и действията на министъра на финансите, във всеки момент от хода на делото може да бъде направено искане, съдът, на основание доказателствата и процесуалното поведение на страните до момента, да отстрани министъра на финансите от участие в процеса.“

1.3.3. В ал. 6 думата „Прокурорът“ се заменя с „Министърът на финансите“.

Предложение на народния представител Анна Александрова.
По 1 относно чл. 26:

  1. Точка 1 да отпадне.

  2. Точка 2 да отпадне.

  3. Точка 3 се изменя така:

Създава се ал. 5:

(5) Извън случаите по ал. 3, прокурорът може да започва и да встъпва като страна в образувано производство когато това се налага за защита на държавен или обществен интерес.“

§2. Създават се чл. 26а и чл. 26б:

„Чл. 26а. Съдът уведомява прокурора, когато предмет на правния спор са имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лица, ползващи се от особената закрила на закона.

Чл. 26б. Прокурорът може да обжалва всеки подлежащ на обжалване съдебен акт, засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особената закрила на закона, макар и да не е участвал в производството, в което актът е постановен.“Предложение на народните представители: Христиан Митев, Искрен Веселинов, Борис Ячев, Димитър Байрактаров и Валери Симеонов.
§ 2 се заличава.

Предложение на народните представители: Петър Славов и Димитър Делчев:
В §2:

2.1.1. В чл. 26а: досегашният текст става ал. 1, а думите „прокурора" се заменят с „министъра на финансите“.

2.1.2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:

(2) Съдът уведомява и прокуратурата, когато по делото са налице данни за извършено престъпление по отношение имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лицата, ползващи се от особената закрила на закона“.2.1.3. В чл. 26б досегашният текст става ал. 1, а думата „Прокурорът" се заменя с „Министърът на финансите“, като след тях се добавя „в срока за обжалване за страните“. След думите „не е участвал“ се добавя и „или е бил отстранен.“

2.1.4.Създава се нова ал. 2 със следния текст:

Министърът на финансите уведомява прокуратурата, когато по делото, както и в случаите по чл. 26, ал. 4-6, са налице данни за извършено престъпление по отношение имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лицата, ползващи се от особената закрила на закона.“


Предложение на народния представител Анна Александрова.
Параграф 2 да отпадне.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Предложение на народния представител Анна Александрова.
Наименованието на подразделението на закона да се измени така: „Заключителна разпоредба“.

§4. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 20.02.2015 г.) в чл. 145 се добавя ал. 6:

,,(6) Прокурорът може да започне производства по граждански дела и да участва в тях в предвидените от закона случаи.“
Предложение на народните представители: Христиан Митев, Искрен Веселинов, Борис Ячев, Димитър Байрактаров и Валери Симеонов.
В преходните и заключителните разпоредби § 4 се преномерира на § 2

Предложение на народните представители: Петър Славов и Димитър Делчев:
В § 4: Параграф 4 се заличава.
Предложение на народния представител Анна Александрова.
Параграф 4 се изменя така:

§ 4. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 20.02.2015 г.) :

1.В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1.

б) създава се ал. 2:

(2) В изключителни случаи главният прокурор или оправомощен от него заместник може да взема подходящи мерки за предотвратяване настъпването на общественоопасни последици, включително чрез спиране на изпълнението и изземване на средствата за извършване на общественоопасно деяние за срок до 48 часа.“2. в чл. 145 се създава ал. 6:

(6) Прокурорът може да участва в граждански дела в предвидените със закон случаи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

ДАНАИЛ КИРИЛОВ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница