Кодекс на българската асоциация за директен маркетинг (етичен кодекс) code of ethics of the bulgarian direct marketing associationстраница1/3
Дата24.07.2016
Размер392.44 Kb.
#4596
ТипКодекс
  1   2   3

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

(ЕТИЧЕН КОДЕКС)

CODE OF ETHICS

OF

THE BULGARIAN DIRECT MARKETING ASSOCIATION

(CODE OF ETHICS)

Водени от дълбокото убеждение, че при осъществяване на директен маркетинг и при ползване на такива услуги, всички организации и физически лица трябва стриктно да спазват действащото законодателство в Република България, да се ръководят от интересите на потребителите, както и да допринасят за развитието на националната икономика, за повишаване качеството на предлаганите на българския пазар стоки и услуги и за утвърждаването на високо етични практики и стандарти в сферата на директния маркетинг, членовете на Българската асоциация за директен маркетинг


приемат следния Етичен кодекс:

Led by the deep conviction that by performing direct marketing and using such services all organizations and individuals should strictly comply with the existing legislation of the Republic of Bulgaria; they should also be guided by consumers’ interests and contribute to the development of the national economy, to higher quality of the goods and services on the Bulgarian market and to higher ethical practices and standards in the area of direct marketing, the members of the Bulgarian Direct Marketing AssociationAdopt the following Code of Ethics


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Българската асоциация за директен маркетинг (БАДМ) е сдружение с нестопанска цел за обществена полезна дейност и е учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) БАДМ има за цел:

1. да обединява организациите, прилагащи или предлагащи директен маркетинг, ползвателите на такива услуги, както и други организации и физически лица, работещи в тази сфера;

2. да работи за развитието и популяризирането на директния маркетинг като метод за информиране, реклама и продажба на стоки и услуги в интерес на потребителите, както и като начин за стимулиране на националната икономика като цяло;

3. да подпомага поддържането на свободна и конкурентна среда в националния директен маркетинг, да защитава професионалните интереси на членовете си пред държавни и обществени органи и други юридически лица, да работи за популяризиране и утвърждаване на положителния имидж на директния маркетинг сред широката общественост, да издига авторитета на членовете си сред българските и международните делови среди, да способства за повишаване на професионалното умение на членовете си в съответствие с международните стандарти и етични норми.I. GENERAL PROVISIONS
Art. 1 (1) Bulgarian Direct Marketing Association (BDMA) is a non-profit organization created for public benefit and established in accordance with the Non-Profit Legal Entities Act.

(2) BDMA has the following objectives: 1. to unify the organizations, applying and providing direct marketing, users of such services as well as other organizations and individuals working in this area; 1. to work for the development and popularization of the direct marketing as a method of information spreading, advertising and selling of goods and services in the interest of the consumers as well as a way to stimulate the national economy as a whole;

 2. to assist with the maintaining of free and competitive on the national direct marketing climate, to protect its members’ professional interests before state and public authorities and other legal entities, to work for the popularization and affirmation of the positive image of the direct marketing in the public eye, to improve its members’ reputation among the Bulgarian and international business circles, to be instrumental in enhancing its members’ professional skills in accordance with international standards and ethical norms.

Чл. 2. (1) Настоящият Етичен кодекс установява правила и стандарти за професионална етика на практикуващите в областта на директния маркетинг, които са задължителни за всички членове на БАДМ. Този Етичен кодекс няма за цел да намали или замени приложимостта на националните закони и други нормативни актове.

(2) Отклонение от предвидените в този Етичен кодекс правила от страна на член на БАДМ се допуска единствено с оглед съобразяване с приложимото законодателство.
Art. 2 (1) The present Code of Ethics sets rules and standards for professional ethics for direct marketing practitioners, which are obligatory for all BDMA’s members. This Code of Ethics does not aim at reducing or replacing the applying of the national laws or other normative acts.

(2) Deviation of the rules set in this Code of Ethics by any member of BDMA is allowed only for observing the applicable laws.Чл. 3. Членовете на БАДМ осъществяват дейността си в съответствие с приложимото законодателство и с правилата и стандартите, установени в настоящия Етичен кодекс.


Art. 3 BDMA’s members perform their activities in accordance with governing laws as well as with the rules and standards set in the present Code of Ethics.

Чл. 4. (1) Членовете на БАДМ се задължават да съобразяват отнасящите се за дейността им разпоредби на този Етичен кодекс в договорните документи и общите си условия, които са засегнати от тези въпроси.

(2) В случаите и доколкото член на БАДМ използва за осъществяването на своята дейност услугите и съдействието на външни лица, той следва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването на правилата, установени в този Етичен кодекс и от тези лица.
Art. 4 (1) BDMA’s members shall be obliged to comply with the provisions of this Code of Ethics applying to their activities in their contractual documentation and general terms and conditions, which are concerned with such issues.

(2) In cases when a BDMA’s member uses the services and assistance of third parties for the performance of his activities, he shall undertake all measures necessary to guarantee that these parties comply with the rules set in this Code of Ethics.II. ДЕФИНИЦИИ
Чл. 5. При прилагане и тълкуване на настоящия Етичен кодекс използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. „Администратор на лични данни” („администратор”) е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

2. „Дете” по смисъла на настоящия Етичен кодекс е всяко физическо лице, ненавършило 18 години.

3. „Директен маркетинг” е предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

4. „Доставчик” е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

5. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

6. „Контролен адрес” е адрес/електронен пощенски адрес, въведен в база данни с адреси/електронни пощенски адреси с цел да се контролира обработването и използването на тази база данни.

7. „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Специфични признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

8. „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

9. „Обработващ личните данни” („обработващ”) е лице, различно от служител на администратора, което обработва лични данни изключително в съответствие с указанията и от името на администратора.

10. „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

11. „Предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на Република България или извън нея.

12. „Регистър на лични данни” („регистър”) е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

13. „Регулирана професия” е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, удостоверена с документи за образование, правоспособност или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специално признаване от държавата.

14. „Реклама” е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.

15. „Родител” е родителят, попечителят или законният настойник на дете.

16. „Списък на Робинзон” по смисъла на настоящия Етичен кодекс е списък, воден от БАДМ, който съдържа имената, адресите и/или електронните пощенски адреси на лицата, които не желаят данните им да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и/или не желаят да получават търговски и рекламни съобщения, свързани с директния маркетинг.

17. „Средство за комуникация от разстояние” е всяко средство, което може да се използва за сключване на договор от разстояние като например адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, компютър, електронна поща, Интернет, факс и др.

18. „Субект на данни” („субект”) следва да се тълкува като физическо лице, чийто лични данни се обработват.

19. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. Не представляват търговски съобщения по смисъла на този Етичен кодекс самостоятелното използване на информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или адрес на електронна поща и съобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, информацията за които е събрана по независим начин, без за това да е заплатено.20. „Чувствителни данни” са лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.


II. DEFINITTIONS
Art. 5 When applying and interpreting the present Code of Ethics, the used terms and expressions shall have the following meaning:

 1. ‘Controller’ is a controller within the meaning of art. 3 of the Personal Data Protection Act (PDPA). 1. ‘Child’ within the meaning of the present Code of Ethics is any natural person over the age of 18.

 2. ‘Direct Marketing’ means offering goods and services by post, telephone or other direct means including telephone surveys regarding the goods and services on offer.
 1. ‘Supplier’ shall mean any natural person or legal entity involved in the supply chain of the goods, who also transfers property or establish, or transfer other real rights over goods for the benefit of another supplier or trader, or who concludes a contract with a consumer from the public or private sector. 1. ‘Email’ shall mean an electronic means of retention and transmission of electronic messages via an internet network by means of standardized protocols.

 2. ‘Control address’ shall mean an address/email address included in an address database/email address database with the aim of controlling the processing and utilization of that database.

 3. ‘Personal data’ shall mean any information related to a natural person who is identified or can be identified directly or indirectly by an identification number or by one or more specific criteria. Specific criteria shall mean any criteria related to the physical, genetic, psychic, economic, cultural, social or other identity of the person. 1. ‘Processing of personal data’ shall mean any operation or set of operations, which can be carried out with regard to personal data with automatic or other means such as collecting, recording, organization, storage, adaptation or alternation, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, alignment or combination, blocking, erasure or destruction. 1. ‘Processor’ shall mean a person different from the controller’s employee, who processes personal data exclusively in accordance with the controller’s guidelines and on his behalf.
 1. ‘Consumer’ shall mean any natural person who acquires goods or uses services, which are not intended for performance of commercial or professional activity as well as any natural person, who, in his capacity as a contract party, acts not in his commercial or professional activity.
 1. ‘Data transfer’ shall mean actions of partial or complete transmission of personal data from one controller to another or to a third party on the territory of the Republic of Bulgaria or abroad.
 1. ‘Personal data filing system’ shall mean any structured set of personal data which is accessible according to specific criteria, centralized, decentralized or dispersed on a functional or geographical basis.

 2. ‘Regulated profession’ shall mean an activity or set of activities included in the List of Regulated Professions in the Republic of Bulgaria, which has public importance and/or is significant for people’s lives and their health, and the practicing of which is regulated by primary and secondary legislation or by administrative provisions, for having the specific qualifications certified by documents for education, competence or requires membership in a professional organization working to maintain higher quality in the respective professional field, for the practicing of which it as been recognized by the state.
 1. ‘Advertisement’ shall mean any message regarding commerce, craft or profession which aims at encouraging the distribution of goods or services, including real estate, rights and obligations.

 2. ‘Parent’ is the parent, guardian or warden of a child

 3. ‘Robinson’s List’ within the meaning of the present Code of Ethics is a BDMA’s list which contains the names, addresses and/or email addresses of the persons, who does not wish to have their data processed for the purposes of direct marketing and/or does not wish to receive commercial and advertisement communications related to direct marketing.
 1. ‘Distant communication means’ can be any means which can be used to conclude a distance contract such as addressed and non addressed printed materials, circular letter, advertisements in the press with a order voucher included, catalogue, telephone (with or without human involvement), radio, TV, videophone, videotext, computer, email, Internet, fax, etc. 1. ‘Data Subject’ shall mean a natural person whose personal data are processed. 1. ‘Commercial communications’ shall mean advertising or other communications directly or indirectly presenting the goods, services or the reputation of a person involved in commerce or craft or practicing a regulated profession. Within the meaning of this Code of Ethics, commercial communications do not refer to independent usage of information allowing direct access to the person’s activity such as his domain name or email address and communications for the goods, services or the reputation of the person, the information of which has been gathered independently without paying for it. 1. ‘Sensitive data’ shall mean personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, membership in political parties or organizations, societies with religious, philosophical, political and syndicate purposes or referring to their health, sexual lives or human genome.
III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 6. (1) Правилата в настоящия Етичен кодекс се прилагат само за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг.

(2) При обработване на лични данни, независимо дали за целите на директния маркетинг или за други цели, членовете на БАДМ са длъжни стриктно да съблюдават изискванията на действащото българско и приложимото европейско законодателство.
III. PERSONAL DATA PROCESSING

Art. 6 (1) The rules of the present Code of Ethics shall apply only for personal data processing for the purposes of direct marketing.

(2) When processing personal data regardless of whether for the purposes of direct marketing or for other purposes, BDMA’s members are obliged to strictly comply with the requirements of the current Bulgarian legislation and applicable European legislation.


Чл. 7. (1) Членовете на БАДМ – администратори, могат да обработват лични данни за целите на директния маркетинг:

1. ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето съгласие; или

2. ако обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора, доколкото това обработване не нарушава правата на физическото лице, за което се отнасят данните.

(2) Законен интерес по смисъла на ал. 1, т. 2 е налице при директeн маркетинг на стоки и услуги, предлагани от администратора.

(3) Членовете на БАДМ се задължават да не обработват чувствителни данни за целите на директния маркетинг, освен ако субектът на данните е дал изрично своето съгласие за обработването им.

(4) Съгласие е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което лицето, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

(5) Независимо от предвиденото в ал. 3 не се допуска обработване на чувствителни данни за целите на директния маркетинг, ако това противоречи на изисквания, предвидени в специален закон.


Art. 7 (1) BDMA’s members – controllers, may process personal data for the purposes of the direct marketing:
1. if the natural person who the processed data concern has given his/her consent; or
2. if the processing is necessary for the purpose of the legitimate interests of the controller, provided that processing does not infringe the rights of the natural person who the processed data concern.
(2) As legitimate interest within the meaning of Para. 1, item 2 shall be considered to be the direct marketing of goods or services provided by the controller.

(3) BDMA’s members shall be obliged not to process sensitive data for the purposes of direct marketing unless the data subject has given his explicit consent for their processing.

(4) Consent is any specific and informed statement of free will, by which the person to whom the personal data refer to, unequivocally consents to their processing.
(5) Regardless of the provision envisaged in Para. 3, processing of sensitive data for the purposes of direct marketing is not allowed, if it contradicts requirements of a specific act.


Чл. 8. (1) Членовете на БАДМ, обработващи лични данни за целите на директния маркетинг, са длъжни да се регистрират в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като администратори на лични данни и да предприемат необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Членовете на БАДМ – администратори, се задължават да извършват обработването на лични данни за целите на директния маркетинг добросъвестно, законосъобразно и в съответствие със заявените при регистрацията им в КЗЛД обстоятелства.

(3) Член на БАДМ – администратор, може да обработва лични данни за цел различна от целта, за която са събрани първоначално, само, ако новата цел е съвместима с и съответства на целите, обявени първоначално пред субектите на данните. Когато новата цел е несъвместима с или не съответства на първоначално обявените цели, допълнително обработване се допуска, само ако е в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.


Art. 8 (1) BDMA’s members processing personal data for the purposes of direct marketing, are obliged to register with the Personal Data Protection Commission (PDPC) as controllers of personal data and to undertake the necessary technical and organizational measures for personal data protection from illegal obliteration or accidental loss, unlawful access, change or dissemination, as well as against other illegal forms of processing.

(2) BDMA’s members – controllers, shall be obliged to perform personal data processing for the purposes of direct marketing diligently, lawfully and in accordance with the circumstances announced at their registration with PDPC.


(3) A BDMA’s member – controller, may process personal data for a purpose different from the purpose of their collection, only if the new purpose is compatible with and corresponds to the purposes originally declared before the data subject. When the new purpose is incompatible with or does not correspond to the originally declared purposes, additional processing is allowed, only when it is compatible with the applicable legislation for the protection of personal data.Чл. 9. При събиране на лични данни за целите на директния маркетинг членовете на БАДМ са длъжни да се уверят, че е гарантирано правото на информация на субекта на данните, съгласно този Етичен кодекс.


Art. 9 When collecting data for the purposes of direct marketing, the BDMA’s members shall be obliged to make sure that the right of information of the data subject is guaranteed in accordance with this Code of Ethics.

Чл. 10. Членовете на БАДМ се задължават да заличават или коригират, обработваните от тях за целите на директния маркетинг лични данни, когато се установи, че те са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.


Art. 10. The BDMA’s members shall be obliged to erase or correct the personal data that they process for the purposes of direct marketing when it is established that they are inaccurate and disproportionate to the purposes of their processing.

Чл. 11. Личните данни, обработвани за целите на директния маркетинг от членове на БАДМ, се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите на обработването. Лични данни, които ще се съхраняват и обработват за по-дълъг период за статистически цели от членове на БАДМ, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.


Art. 11. Personal data processed for the purposes of direct marketing by the BDMA’s members are maintained in a manner allowing identification of the respective natural persons for a period not longer than the time necessary for the purposes of processing. Personal data, which are stored and processed for a longer period for statistical purposes by BDMA’s members, are maintained in a manner not allowing the identification of the natural persons.

Чл. 12. (1) Членовете на БАДМ са длъжни да се погрижат на субектите на данните да бъде предоставена информация относно:

1. идентификацията на члена на БАДМ – администратор на личните данни, и идентификацията на неговия представител;

2. целите на обработването;

3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни;

4. задължителния или доброволния характер на предоставяне на личните данни и последиците от отказ за предоставянето им, освен в случаите, когато те не са получени от субекта на данните;

5. правото на достъп, на коригиране на събраните лични данни и на възражение срещу обработването и срещу разкриването на трети лица на личните данни за целите на директния маркетинг, както и начините за тяхното упражняване.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в момента на събиране на личните данни. Когато личните данни не са получени от субекта на данните, информацията по ал. 1 се предоставя към момента на вписването им в съответния регистър или, ако се предвижда разкриване на личните данни на трето лице - не по-късно от момента на разкриването им за пръв път.

(3) Информацията по ал. 1 не се предоставя, когато субектът на данните вече разполага с нея.

(4) Информацията по ал. 1 се предоставя в писмена форма:

1. на хартиен носител;

2. чрез изпращане на електронно съобщение;

3. чрез публикуването й в съответните Интернет страници, които са под контрола на съответния член на БАДМ;

4. чрез публикуването на Общи условия за ползването на уебсайт или уеб услуга, по начин който позволява тяхното възпроизвеждане и съхраняване, ако същите уреждат обработването на съответните лични данни; или

5. по друг подходящ начин.

(5) В случаите, когато обработваните лични данни се отнасят за деца, информацията по ал. 1 следва да се предостави на техните родители.


Art. 12 (1) BDMA’s members shall be obliged to provide information to the data subjects regarding:


 1. the identification of the BDMA’s member – controller as well as the identification of his representative;
 1. the purposes of processing;

 2. the recipients or the categories of recipients whose personal data can be disclosed;

 3. the mandatory or voluntary character of providing personal data and the consequences of refusing to provide them, except in the cases when they have not been received by the data subject;
 1. the right of access, of correcting the collected personal data and of objection against processing and against disclosing personal data for the purposes of direct marketing to third persons as well as the ways of exercising them.

(2) The information under Para. 1 shall be provided at the time of personal data collection. When the personal data have not been received by the data subject, the information under Para. 1 shall be provided at the time of their entry in the respective register or, if disclosure of personal data to third persons is envisaged – no later that the time of their first disclosure.


(3) The information under Para. 1 shall not be provided when the subject of the data already have it.

(4) The information under Para. 1 shall be provided in writing: 1. on paper;

 2. by means of an electronic message;
 1. by means of publishing it on the Internet websites controlled by the respective BDMA’s member;

 2. by means of publishing General Terms for the usage of a website or web service in a way which allows their reproduction and storage if the same govern the personal data processing; or
 1. by other appropriate means.

(5) In cases when the processed personal data refer to children, the information under Para. 1 shall be submitted to their parents.

Чл. 13. (1) В случаите, когато получават лични данни от друг администратор, членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да положат всички възможни и разумни усилия, за да се уверят, че предоставянето на личните данни се извършва в съответствие с всички изискванията на действащото законодателство, включително и с изискванията на чл. 34а от ЗЗЛД.

(2) В случаите по ал. 1 членовете на БАДМ са длъжни да изискат от предоставящия личните данни администратор доказателства или писмена декларация, че са спазени изискванията за информиране на субектите на данните и че са изразили съгласие личните им данни да бъдат предоставяни на трети лица за целите на директния маркетинг.
Art. 13 (1) In the cases when BDMA’s members – controllers, receive personal data from another controller, they shall be obliged to make all possible and reasonable efforts to ensure that the data transfer is performed in accordance with all requirements of the existing legislation including Art. 34a of PDPA.

(2) In the cases under Para. 1, BDMA’s members shall be obliged to require from the controller providing the personal data proof or written declaration stating that the requirements for informing the data subjects and that they have given their consent to transfer their personal data to third persons for the purposes of direct marketing.Чл. 14. (1) Всяко физическо лице има право по всяко време да поиска от член на БАДМ – администратор на лични данни:

1. потвърждение за това, дали се обработват отнасящи се до него лични данни, информация за целите на това обработване, за категориите лични данни и за получателите или категориите получатели, на които личните данни се разкриват;

2. съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по смисъла на чл. 34б от ЗЗЛД.

(2) Всяко физическо лице може да упражни правото си по ал. 1 (право на достъп) по всяко време. Веднъж годишно физическото лице има право да поиска да получи информацията по ал. 1 безплатно от члена на БАДМ – администратор на лични данни. Информацията по ал. 1 може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице.

(3) Членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да информират по подходящ начин субектите на данните относно всяка такса, която възнамеряват да им начислят за предоставянето на информация относно обработването на личните им данни, доколкото начисляването на такава такса е допустимо съгласно приложимото законодателство и правилата на настоящия Етичен кодекс.

(4) Членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да предоставят информацията по ал. 1 в предпочитаната от заявителя форма съобразно ал. 2 и във възможно най-кратък срок, който не може да бъде по-дълъг от предвидения в закон, а именно 14 дни от получаване на заявлението. Този срок може да бъде удължен от администратора до 30 дни в случаите по ал. 1, т. 1 и 2, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.

(5) В 14-дневния срок по ал. 4 администраторът – член на БАДМ, взема решение за предоставянето на пълна или частична информация или мотивирано отказва предоставянето й.
Art. 14 (1) Any natural person has the right, at any time, to require from the BDMA’s member – controller of personal data:


 1. confirmation whether personal data referring to him/her is processed, information about the purposes of the processing, the categories of personal data and the recipients or the categories of recipients to whom the personal data are transferred;

 2. message understandable to him/her including his/her personal data in processing as well as any available information about their source;
 1. information as to the logic of each automated personal data processing, referring to him/her at least in the cases of automated solutions under Art. 34b of PDPA.

(2) Each natural person can exercise his/her right under Para. 1 (right of access) at any time. Once a year the natural person has the right to require the information under Para. 1 for free from the BDMA’s member – controller. The information under Para. 1 may be provided in verbal or written form or as a check up of the data by the respective natural person or by other person, explicitly authorized by him/her.

(3) BDMA’s members – controllers, shall be obliged to inform in an appropriate manner the data subjects regarding each planned fee for providing information about the processing of their personal data as far as such fee is allowed under the applicable legislation and the present Code of Ethics.


(4) BDMA’s members – controllers, shall be obliged to provide the information under Para. 1 in the form preferred by the applicant according to Para 2 and in the shortest possible period, which cannot be longer that the period provided under the law, which is 14 days of the date of receiving the application. The period can be extended by the controller up to 30 days in the cases under Para. 1, item 1 and 2, when it is objective a longer period for the collection of all required data to be necessary and that seriously impedes the controller’s activities.
(5) Within the 14-day period, the BDMA’s member – controller decides whether or not to provide full or partial information or justifies his/her refusal to do so.

Чл. 15. (1) Всяко физическо лице има право по всяко време да поиска от администратора – член на БАДМ, да:

1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 администраторът – член на БАДМ, взема решение и извършва съответното действие в 14-дневен срок от получаване на заявлението или мотивирано отказва извършването му.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 администраторът – член на БАДМ, взема решение в 14-дневен срок от получаване на заявлението и незабавно уведомява третите лица или мотивирано отказва да извърши уведомяването.


Art. 15 (1) Any natural person has the right, at any time, to require from the BDMA’s member – controller, to:

 1. erase, correct or block his/her personal data when their processing does not meet the requirements of PDPA;
 1. notify the third parties to whom his/her personal data has been revealed for each erasure, correction or block performed in compliance with item 1 excluding cases when this is not possible or requires excessive efforts.

(2) In the cases under Para 1, item 1, the BDMA’s member –controller, decides to perform the respective action within a 14-day period of the date of receiving the application or justifies his/her refusal to do so.

(3) In the cases under Para. 1, item 2 the BDMA’s member – controller, takes the decision within a 14-day period of the date of receiving the application and immediately notifies the third parties or justifies his/her refusal to notify them.


Чл. 16. (1) Правата на физическите лица по чл. 14 и чл. 15 от настоящия Етичен кодекс се осъществяват с подаване на писмено заявление до администратора – член на БАДМ.

(2) Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Заявлението по ал. 1 се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно


Art. 16 (1) The natural persons’ rights under Art. 14 and Art. 15 of the present Code of Ethics shall be exercised by the submission of a written application to the BDMA’s member-controller.

(2) The application can be submitted electronically in accordance with the provisions of the Electronic Document and Electronic Signature Act.

(3) The application under Para. 1 shall be submitted personally by the natural person or by an explicitly authorized person by means of power of attorney certified by a notary public.


Чл. 17. (1) При провеждане на анкети за целите на директния маркетинг членовете на БАДМ са длъжни да предоставят достатъчно информация относно обстоятелството дали попълването им е задължително или по желание, както и относно евентуалните последици при непопълване на съответната анкета.

(2) Съдържанието на анкетите следва да бъде съотносимо, свързано със и ненадхвърлящо целите, за които се събира съответната информация.
Art. 17. (1) Upon inquiries for the purposes of direct marketing, BDMA’s members shall provide enough information regarding the circumstance of whether filling in the inquiry is obligatory or not as well as regarding the probable consequences in case of not filling in the respective inquiry.

(2) The content of inquiries shall correlate to, related to, and not exceed the purposes of collecting the respective information.Чл. 18. (1) При възлагане обработването на личните данни на обработващ данните всеки администратор - член на БАДМ следва да урежда отношенията си с обработващия чрез писмен договор, съобразен с изискванията на приложимото законодателството и правилата на този Етичен кодекс.

(2) Договорът по ал. 1 следва да задължава обработващия да обработва личните данните единствено и само в съответствие с указанията на съответния администратор - член на БАДМ.

(3) С оглед гарантиране сигурността на личните данни, обработвани от обработващ, се препоръчва членовете на БАДМ – администратори на лични данни, да използват контролни адреси.


Art. 18. (1) Upon assigning the processing of personal data to a processor, every BDMA’s member – controller, shall arrange his relations with the processor by way of a written agreement complying with the requirements of applicable legislation and the rules of this Code of Ethics.
(2) The agreement under Para. 1 shall oblige the processor to process the personal data solely in compliance with the instructions of the respective BDMA’s member - controller.

(3) With a view to guaranteeing the security of the personal data processed by a processor, it is advisable BDMA’s members - controllers, to use control addresses.Чл. 19. (1) Членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да уведомят субектите на данни преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване.

(2) Когато предоставят лични данни на трети лица, членовете на БАДМ са длъжни да проучат целите, за които ще се обработват личните данни, както и дали същите са съвместими с и съответстват на първоначално обявените.

(3) При предоставяне на лични данни на трети лица – администратори на лични данни, за целите на директния маркетинг, членовете на БАДМ са длъжни да сключват писмени договори за уреждане на отношенията си с тези лица, с които същите да се задължат да спазват правилата, установени в настоящия Етичен кодекс, както и всички изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни.


Art. 19. (1) BDMA’s members – controllers, shall notify the data subjects before their personal data are disclosed for the first time to third parties or used on their behalf for the purposes of direct marketing. The data subjects shall also be given the opportunity to object to such a disclosure or use.

(2) Upon providing third parties with personal data, BDMA’s members shall examine the purposes for which the personal data will be processed as well as whether these purposes are compatible with and correspond to the ones initially stated.


(3) Upon transfer of personal data to third parties – controllers, for the purposes of direct marketing BDMA’s members shall conclude written agreements regulating their relations with these parties and obliging the latter to observe the rules under the present Code of Ethics as well as all requirements of applicable personal data protection legislation.

Чл. 20. (1) При обработване на лични данни, предоставени им от трето лице – администратор на лични данни, членовете на БАДМ следва да информират субектите на данните относно това предоставяне чрез добавяне на информация към първия рекламен материал, адресиран до съответния субект.

(2) Когато обработваните лични данни са компилирани от различни източници, се препоръчва членовете на БАДМ – администратори на лични данни, да водят списък на източниците, от които са ги получили.

(3) Препоръчва се в случаите по ал. 1 членовете на БАДМ да уреждат отношенията си с предоставящото личните данни лице с писмен договор с оглед доказване източника на съответните лични данни.


Art. 20. (1) Upon processing of personal data provided by a third person – controller, BDMA’s members shall notify the data subjects about this data transfer by way of adding information to the first advertising material addressed to the respective data subject.

(2) In case the processed personal data have been compiled from different sources, it is advisable that BDMA’s members – controllers, keep a register of these sources.

(3) In the cases under Para. 1, it is advisable that BDMA’s members regulate their relations with the personal data transferor by way of a written agreement with a view to evidencing the source of the respective personal data.


Чл. 21. (1) При получаване на заявление за преустановяване обработването на лични данни за целите на директния маркетинг членът на БАДМ – администратор, е длъжен незабавно да преустанови обработването на личните данни, отнасящи се за субекта подал заявлението и да изпрати потвърждение за това.

(2) Задължението по ал. 1 не се прилага по отношение на рекламни материали (материали за директен маркетинг) изготвени и изпратени към субекта на данните преди получаване на искането.

(3) Всеки член на БАДМ води „стоп-регистър”, съдържащ имената, адресите и/или електронните координати на лицата заявили, че не желаят личните им данни да се обработват за целите на директния маркетинг.

(4) Всеки член на БАДМ се задължава да не обработва личните данни на физическо лице, включено във водения от него „стоп-регистър”, и съответно да не адресира търговски и рекламни съобщения до това лице, освен в случаите и доколкото то е дало съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на конкретни дейности, свързани с директния маркетинг.
Art. 21. (1) Upon receiving an application to stop the personal data processing for the purposes of direct marketing, the member of BDMA – controller, shall immediately discontinue the processing of personal data pertaining to the data subject who submitted the application, and shall send a respective confirmation.
(2) The obligation under Para. 1 shall not apply to advertising materials (materials for direct marketing) prepared and sent to the data subject prior to the receipt of the application.

(3) Every member of BDMA shall keep a “stop-register” containing the names, addresses and/or electronic contact details of persons that have declared their refusal to their personal data to be processed for the purposes of direct marketing.

(4) A member of BDMA shall not process the personal data of a natural person included in the “stop-register” kept by him, and respectively shall not send commercial and advertising materials to that person, except for the cases where and as far as the person has given his/her consent his/her personal data to be processed for the purposes of particular activities pertaining to direct marketing.


Чл. 22. (1) Всеки член на БАДМ е длъжен да води регистър на всички постъпващи заявления, жалби и други искания и разпореждания относно обработваните от него за целите на директния маркетинг лични данни.

(2) Членовете на БАДМ уведомяват незабавно БАДМ за всяко възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг, с оглед включването на субекта на личните данни в Списъка на Робинзон. Такова уведомяване не се налага, ако възражението е само срещу обработването на личните данни от съответния член на БАДМ или в рамките на конкретни дейности, свързани с директния маркетинг.

(3) Членовете на БАДМ публикуват в интернет страниците си и информират и по други подходящи начини субектите на данните за възможността да бъдат включени в Списъка на Робинзон по чл. 23, ако не желаят личните им данни да се обработват за целите на директния маркетинг.


Art. 22. (1) Every member of BDMA shall keep a register of all incoming applications, complaints, and other requests and orders pertaining to the personal data processed by him for the purposes of direct marketing.
(2) BDMA’s members shall immediately notify BDMA of any objection to processing personal data for the purposes of direct marketing with a view to including the data subject in the Robinson’s List. Such a notification shall not be necessary, should the objection be only to the personal data processing by the respective member of BDMA or within the framework of particular activities related to direct marketing.
(3) BDMA’s members shall publish on their websites and advise data subjects in other appropriate ways about the option to be included in the Robinson’s List under Art. 23, should they do not wish their personal data to be processed for the purposes of direct marketing.Чл. 23. (1) БАДМ води списък на физическите лица, които не желаят личните им данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и/или не желаят да получават търговски съобщения за маркетингови цели – Списък на Робинзон.

(2) Всяко физическо лице може да поиска да бъде включено в или съответно да бъде изключено от Списъка на Робинзон. Упражняването на това право е безплатно.

(3) Всички членове на БАДМ се задължават да не обработват личните данни на физическо лице, включено в Списъка на Робинзон, и съответно да не адресират търговски и рекламни съобщения до това лице, освен в случаите и доколкото то е дало съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг от съответен член на БАДМ и/или да получава рекламни материали от същия.


Art. 23. (1) BDMA shall keep a register of the natural persons who refuse to have their personal data processed for the purposes of direct marketing and/or refuse to receive commercial communications for marketing purposes – the Robinson’s List.
(2) Every natural person has the right to request to be included in or respectively excluded from the Robinson’s List. The exercise of this right shall be free of charge.
(3) All BDMA’s members shall not process the personal data of a natural person included in the Robinson’s List, and respectively shall not send commercial and advertising communications to that person, except for the cases where and as far as the person has given his/her consent to have his/her personal data processed for the purposes of direct marketing by the respective member of BDMA, and/or to receive advertising materials from the latter.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница