Кодекс на добрите практики (СоР)Дата01.02.2018
Размер58.43 Kb.
#52237
ТипКодекс
Кодекс за добри практики за контрол на минерални масла, намиращи се в растителните масла и мазнини, предназначени за хранителна употреба

През 2008 г. слънчогледово масло, замърсено с минерални масла (МОН) от неизвестен произход е било изнасяно от Украйна за ЕС.


От този инцидент, FEDIOL превантивно създаде мерки за контрол за справяне със замърсяването с (МОН) във веригата на доставка на растителни масла и мазнини. FEDIOL също работи по най-добрите практики в своя сектор да управлява двата идентифицирани и възможни източници на (МОН). Тези най-добри практики са представени в този Кодекс на добрите практики (СоР).
Тези практики трябва да се прилагат за всички растителни масла и мазнини, предназначени да бъдат използвани (като такива или след преработка) за хранителни цели.
1. Въведение

(МОН) се състои от сложни смеси от въглеводороди, получени от сурово минерално масло, които се различават по брой и структура на въглеродните вериги.


Много растения съдържат естествени въглеводороди, които не трябва да се бъркат с (МОН).


(МОН) често са разделени на два основни типа:
 минерални масла с наситени въглеводороди или (MOSH)
 минерални масла с ароматни въглеводороди или (MOAH)
През 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува становище, свързано с (МОН) в храните.
 В становището си EFSA установи, че МОН е присъствал на различни нива в почти всички храни.

 EFSA също смята , че присъствието на МОАН в храната е потенциален повод за загриженост относно конкретен риск за здравето.


Днес не съществува законодателство на ЕС относно регулиране границите на МОН в растителните масла и мазнини.

FEDIOL е ангажиран като цяло да гарантира безопасността и качеството на своите продукти. Затова FEDIOL участвал активно в огласяване информация за МОН, за да се разбере по-добре проблема и да намали случаите на МОН в своите продукти.


Целта на Кодекса е за създаване на добри практики:

 За да се избегне замърсяване с МОН в растителните масла и мазнини.


 За да се контролират и да се ограничат идентифицирани източници на МОН.
2. Възможни източници за замърсяване в продукцията от растителни масла и мазнини
МОН могат да попаднат в различни етапи от производството на растителните масла и мазнини:

  • Земеделски етап: изтичане на дизелово гориво или смазочно масло от селскостопанските превозни средства, използване на пестициди, замърсяване от околната среда (отработени газове от моторни превозни средства).

  • Съхранение на семената / зърната: използване на анти-запрашаващ агент в съоръженията за обработка на зърно / силози, изтичане на дизелово гориво или смазочно масло (по време на обработката на семената / зърната), замърсяване от околната среда (сушене на зърната / семената – изгорелите газове от дървени материали или дизел в комбинация с газ), миграция (в случай на пакетиране на семената / зърната).

  • Транспорт на семената / зърната: използване на анти-запрашаващ агент (по време на морския транспорт), замърсяване от околната среда (остатъци от гумите и катран от пътя, ...), изтичане на дизелово гориво или смазочно масло от транспортните средства.

  • Обработка: теч от системата за абсорбация на минерално масло (при преработката), замърсяване със смазващо вещество (при преработката, рафинирането или по време на процедурите по поддръжка в преработвателното предприятие).

  • Транспорт на маслото: замърсяване от предходен товар, течове от оборудване (например помпи).

  • Умишлено смесване


3. Обхват на дейността на кодекса

Кодекса се прилага за всички растителни масла и мазнини (като такива или след преработка), предназначени за хранителни цели.


4. План за действие на FEDIOL

4.1. Превенция на растителните масла и мазнини при маслодайните и рафиниращи предприятия.


Членовете на FEDIOL ще проверяват своите HACCP системи във всяка точка, където може да се получи замърсяване с МОН по време на маслодобива и рафиниране и че са налице процедури, така че съответният риск се държи под контрол.
В това отношение следва да се напомни, че специално внимание трябва да се обърне на смазочните материали и специални течности, използвани при маслодобива и рафинирането на растенията, които могат случайно да влязат в контакт с растителните масла и мазнини, поради изтичане:


  • В тази връзка, критичните нива за смазочните течности в предприятията трябва да бъдат идентифицирани с ясни процедури за правилното управление на системите за смазване, въведени чрез системата HACCP, за да се предотврати / сведе до минимум изтичането.

  • Във всички критични места за смазване, трябва да се използват само смазочните материали, подходящи за случаен контакт с храни.

Забележка: Оборудването в производствената верига изисква работа при оптимална производителност и надеждност. В определени случаи, когато смазочният материал не може да отговаря на специфичните изисквания за смазване на дадено оборудване, трябва да се извършва специфична оценка дали смазката да се използва, като се има предвид липсата на МОАН.

  • Подобни съображения трябва да бъдат отнесени и до минералното масло, използвано като абсорбер в системата за регенериране на хексан: такова масло трябва да бъде свободено от МОАН.

 По време на обработката на растителни масла и мазнини е възможно отказ на използваната отоплителна система да доведе до случайни замърсявания. Парата, която е най-приемлива среда от токсикологична гледна точка, трябва да се използва в инсталации за преработка.
4.2. Контрол на възможни източници на замърсяване с МОН във веригата за доставка на растителни масла и мазнини
Чрез подробна оценка на риска във веригата за доставка на основните растителни масла и мазнини са идентифицирани конкретни точки на вниманието, така че да може да бъде приложен подходящ контрол (и мерки). В контекста на този контрол, пробите трябва да бъдат обработвани в съответствие с ISO 5555: 20017.

От гледна точка на глобалната верига на доставки, на членовете на FEDIOL се напомня следното:  • Добрите практики за превоз в насипно състояние на масла извън или в рамките на ЕС-28 гласят, че:

- За транспортиране в насипно състояние от автомобилни или железопътни цистерни, контейнери, от шлеп и от варели, термичните отоплителни течности не трябва да бъдат използвани директно в системите за отопление.

За транспорт в насипно състояние по море и океан, плавателните съдове по трансбордиране и корабите за плаване на къси разстояния, съдовете трябва да отговарят на най-новата версия на "FOSFA квалификация и оперативни процедури за кораби, извършващи превоз на масла и мазнини в насипно състояние, годни за консумация и олео-химическа (oleochemicals са химични вещества, извлечени от растителни и животински мазнини. Те са аналогични на пластмасите, получени от нефт) употреба" и да е в сила към датата на товарителницата. Това означава, че термалните отоплителни течности не се използват в директно в системите за отопление.

Белите минерални масла (високо рафинирани петролни продукти, които са без МОAH) днес са включени в списъка на ЕС за предходни товари. В свое становище от 2012г., EFSA смята, че белите минерални масла отговарят на критериите за допустимост както предходни товари, тъй като замърсяването на хранителни масла и мазнини от предходни товари с МОН е настъпило само в редки случаи и при много ниски нива.

Пръскването с бяло минерално масло като анти-запрашаващ агент на соята се е превърнало в обичайна практика в повечето страни износителки. В САЩ зърнените асансьори са задължени да контролират натрупването на прах. Освен това, по-големите съоръжения са длъжни да намалят до 0% емисиите на прах съгласно технологичните стандарти за контрол на замърсяването, обявени от Агенцията за опазване на околната среда (EPA). В няколко държави местното законодателство допълва изискванията на ЕPA по отношение на емисиите на прах. Добавянето на минерално масло е част от технологията, която отговаря на тези изисквания. Тази често срещана практика е разрешена от Американската агенция по храните и лекарствата. За соята, идваща от места, където пръскането е често срещана практика, FEDIOL препоръчва на своите членове да следят нивата на МОН в продуктите, получени от тази соя и да се уверят, че MOAH не са налични, както се изисква от регламентите на FDA.


4.3. Мониторинг на научните разработки и следващи стъпки
FEDIOL постоянно наблюдава научните разработки, включително най-новите изследвания в областта на токсикологията, аналитичните методи и намаляване на последиците, за да има по-добро разбиране по този въпрос и да повиши знанията на своите членове.

За намаляване на риска от замърсяване с МОН в растителните масла и мазнини, FEDIOL в момента работи за по-точно идентифициране на възможните входни източници на МОН по веригата на растителното масло и доставката на мазнини.FEDIOL настоятелно препоръчва на своите членове да работят за премахване на MOSH и MOAH при рафиниране. FEDIOL в момента работи по споделяне на информация и най-добри практики по отношение на стратегиите за намаляване на последиците от МОН по време на рафиниране.
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница