Кодекс на народния представител Проект/ 16. 03. 2010 етичен кодекс на народния представител преамбюл Народните представителиДата24.10.2018
Размер84 Kb.
#96005
ТипКодекс

Етичен кодекс на народния представител Проект/ 16.03.2010

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ


Преамбюл
Народните представители:

 • следвайки основните принципи, заложени в Договора за Европейския съюз, в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Конституцията на Република България, отчитащи равенството на всички граждани пред закона и гарантиращи правото на добро управление;

 • отчитайки, че тяхната основна мисия е да служат на обществения интерес;

 • убедени, че корупцията е феномен, който застрашава принципите на демократичното и правово управление като възпрепятства устойчивото икономическо и социално развитие и уврежда фундамента на демократичните институции и моралните устои на обществото;

 • потвърждавайки своята решителност активно да противодействат на корупцията във всички нейни проявления и форми;

 • убедени, че поведението на народните представители трябва винаги да отговаря на най-високите морални и етични норми, установени в обществото и да служи като еталон за останалите;

 • заявявайки своята ангажираност за гарантиране на максимално висока степен на прозрачност, откритост и отчетност в своята работа

Приеха настоящите принципи и правила за етично поведение.


 1. Цел

Чл.1 Етичният кодекс на народния представител цели утвърждаването и издигането на авторитета на Народното събрание като гарант на демокрацията и законността.
Обхват

Чл.2 (1) Кодексът урежда основни етични принципи и норми, които служат като модел за поведение, подпомага народните представители при правилното прилагане на тези правила и информира обществеността какви стандарти на поведение следва да бъдат очаквани и изисквани.

(2)Кодексът за етично поведение е приложим към всички народни представители.
 1. Принципи

Поведението на народните представители отразява задължението им да служат на обществото и да упражняват власт единствено в обществен интерес като пазят и утвърждават общественото доверие в институциите. В своята дейност те се ръководят от принципите на върховенство на закона, защита на обществения интерес, безпристрастност, независимост и обективност, личен пример, откритост, прозрачност и отчетност.
Върховенство на закона

Чл. 3 Върховенството на закона е в основата на развитието на всяко демократично общество. При спазването на този принцип, народните представители са водени от убеждението, че всички граждани на Република България са равни пред закона. Като представители на висшия законодателен орган, народните представители се задължават:

 1. Стриктно да спазват Конституцията, международните актове, ратифицирани и влезли в сила за Република България, както и законовите и подзаконовите нормативни актове на страната, като защитават интересите на всички граждани.


Защита на обществения интерес

Чл.4(1) Общественият интерес в работата на народните представители има върховенство пред всеки друг партиен, частен или личен интерес. Прилагането на този принцип означава, че народните представители:

 1. няма да използват служебното си положение или държавно имущество за лична изгода, нито да представляват или защитават интересите на частни физически или юридически лица в комисии или в пленарна зала, освен по въпроси от обществен характер;
 1. няма да използват или разкриват конфиденциална или служебна информация, получена при или по повод изпълнение на служебните си задължения или да използват служебното си положение с цел да набавят за себе си или другиго облага или да причинят другиму вреда;

 2. няма да използват положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки, или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия;

 3. няма да извършват лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнението на техните задължения или биха навредили на обществения интерес;

 4. няма да назначават или препоръчват за назначение, както и да повишават или препоръчват за повишение свои близки на постове в администрацията, органите на местна власт, независимите държавни органи или в търговски дружества с държавно участие;

 5. при личните си пътувания в страната или в чужбина няма да ползват служебни средства, пари и техника за лични цели;

 6. се въздържат от гласуване като декларират несъвместимост и частни интереси в случаите и в сроковете, предвидени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание като дават личен пример и съдействат за противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в рамките на държавното управление.;

 7. съвестно декларират
  доходите и имуществото си по реда и в сроковете, предвидени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

(2) Близки на народния представител са: всички роднини по права линия без ограничение, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително, съпрузите на предходните две групи лицата, както и лицата, с които народните представители се намират във фактическо съжителство.

Независимост

Чл. 5. Независимостта на народните представители е ключова предпоставка за доброто и демократично упревление на страната. Приложението на този принцип означава, че народните представители ще предприемат всички необходими мерки:

1.при изпълнение на служебните си задължения да се ръководят единствено от вътрешното си убеждение и експертен капацитет като не се поддават на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт – публична или частна;

2.възпрепятстват всички опити да се повлияе на тяхната независимост при вземането на решения като по никакъв начин не се опитват да оказват влияние на свои колеги в тази насока;

3.се въздържат от поддържане на неподходящи/ неуместни лични или социални връзки, които биха поставили под съмнение тяхната независимост;

4.предотвратят опасността от изпадане във финансова или друга зависимост към лица или организации, които могат да окажат влияние върху изпълнението на техните функции и задължения.
Безпристрастност и обективност

Чл.6 Безпристрастността и обективността са в основата на всяко демократично управление и са ключови характеристики на законотворческия процес. Приложението на тези принципи означава, че народните представители:

1.са длъжни в своите действия да се ръководят от интересите на всички граждани без оглед на политическите убеждения и пристрастия;

2.няма да проявява пристрастно или дискриминационно отношение към което и да било физическо или юридическо лице;

3.няма да искат или приемат материални или нематериални облаги, които могат да поставят под съмнение тяхната безпристрастност;

4.извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят вярно, точно и безпристрастно да анализират и оценяват всички факти и обстоятелства свързани с работата ми, без да допускат влияние на собствени или чужди интереси в нормотворческия процес.

5.няма да искат или приемат подаръци, услуги или пътувания, които могат да породят основателно съмнение в обществото, че водят до поставяне в зависимост или са отплата за извършена или бъдеща услуга.


Откритост и прозрачност

Чл. 7.(1) Откритостта и прозрачността в работата на народните представители стимулира участието на гражданите в процеса на вземане на решенията и повишава отчетността в работата на институциите. Спазването на този принцип означава че, народните представители:

1.са длъжни да поддържат връзки с избирателите си и осъществяват своята дейност по начин даващ възможност на гражданите и всички заинтересовани страни да проследяват ясно техните действия и резултатите от извършената работа;

2.ще обявяват публично адрес, телефон, факс и електронна поща за контакти като отговарят своевременно на постъпилите молби и запитвания;

3.ще съдействат и подпомагат, в рамките на предоставените им правомощия, своите избиратели в контактите им с останалите държавни органи;

4.ще насърчават активно участието на представители на гражданското общество в консултативните процедури по изработване на нормативни актове;

5.ще разкриват мотивите и обосновават действията, предприемани при изпълнение на функциите и задължения си, като същевременно ще оповестяват интересите, които ще бъдат засегнати или защитени в резултат на тези действия;


6.разглеждат своевременно всички постъпили петиции, сигнали и предложения от граждани и уведомяват жалбоподателите за своите констатации и предприети мерки в ....срок;

7.предоставят на обществеността всяка обществена информация по възможно най-лесния, разбираем и комуникативен начин;

(2) Ръководството на Народното събрание е гарант за своевременното актуализиране и допълване на информацията на интернет страницата на парламента, извършено при спазване на принципите за достъпност и разбираемост.

(3) Ръководството на Народното събрание и председателите на комисии? предприемат необходимите действия за изграждане на ефективни канали на комуникация с гражданите и медиите с цел своевременно предоставяне на информация за работата на Народното събрание, която не е защитена изрично в закон.


Личен пример

Чл.8 Личният пример е от особено важно значение за поддържане на интегритета и доверието на гражданите в институциите като цяло. В изпълнение на това разбиране, народните представители:

1.по времето на своя мандат чрез личния си пример ще утвърждават авторитета на Народното събрание и повишават общественото доверие в дейността на институцията;

2.няма да позволяват на техните семейни, приятелски и други лични взаимоотношения да повлияват на тяхното почтено поведение, независимост и безпристрастност;

3.ще следват поведение, което не накърнява престижа на държавните институции, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот;

4.ще се отнасят с дължимото уважение към своите колеги, служителите на Народното събрание и гражданите, независимо от политически им предпочитания, служебното им положение и изразяваните от тях мнения;

5.няма да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, както и няма да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на своите колеги или на гражданите.

 1. Подаръци

Чл. 9 Народните представители не могат да получават подаръци в служебно качество на стойност над ..... лв. Народните представители са длъжни да уведомят Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика за всеки подарък над ......лв.

(2) В рамките на една календарна година народният представител, неговият/ата съпруг/а и издържаните от тях деца не могат да получават подаръци по ал.1 от едно и също лице или свързани лица на обща стойност над ............ лв.

(3) Всички подаръци, получени от народните представители в служебното им качество, са собственост на Народното събрание. Te се описват в регистър, съхраняван от Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. 1. Отношения с органите на изпълнителната и съдебната власт

Чл. 10 Народните представители ще работят за осъществяването на възможно най-добро сътрудничество с органите на държавната власт и държавната администрация при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях. Това означава че, народните представители:

1.няма да предприемат действия, които накърняват принципа на разделението на властите и независимостта на държавните органи;

2.ще се въздържат от оказване на натиск или използване на влияние, което би нарушило обективността и обосноваността на решенията или действията на изпълнителната, съдебната или местната власт.


 1. Контрол

Чл. 11 Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на народните представители. Основните гаранти за тяхното прилагане са както Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, така и вътрешната убеденост на народните представители в необходимостта от тяхното съблюдаване.

Чл. 12. Всяко нарушаване на установените етични правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на отговорност и налагане на санкции.

Чл. 13(1) За спазването на нормите на настоящия Етичен кодекс следи Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (Комисията), която има следните правомощия:

1.контролира спазването на правилата на парламентарната етика;

2.разглежда сигнали от граждани, организации, държавни органи и народни представители за прояви на народен представител, несъвместими с Етичния кодекс и с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

3.предлага на Народното събрание да наложи санкции на народните представители.

4.води регистър на подаръците.

(2) Комисията е длъжна да се самосезира при наличие на публикации в медиите, касаещи случаи на нарушаване на Етичния кодекс.

(3) Не по-късно от 14 дни от получаването на сигнала или публикацията в медиите, Комисията следва да проведе разследване на твърденията, които се съдържат в тях.

(4) Комисията е длъжна да предостави възможност на народния представител да отговори на обвиненията, отправени срещи него и да се защити.


Чл. 14 В случаите, когато Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в сигнала обвинения са неоснователни, изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на подалия сигнала и на народния представител, срещу когото е била насочена жалбата, като същевременно публикува становището си на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 15 (1) При достатъчно данни за нарушаване на правилата на парламентарната етика, Комисията изпраща на всички народни представители преписи от сигнала и своето становище и предлага на Народното събрание да наложи на нарушителя една от следните санкции:

1.глоба в размер на едномесечна работна заплата;

2.публично оповестяване на информация за деловите интереси

3.временно лишаване от право за участие в дейността на определена парламентарна комисия, или на всички парламентарни комисии.

4.временно лишаване от право на участие в официални парламентарни делегации на Народното събрание.

(2) В особени тежки случаи или при повторно нарушаване на правилата на Етичния кодекс, Комисията може да предложи на Народното събрание:

1.да освободи предсрочно народен представител от участие в определена комисия;

2.да отнеме окончателно правото на народен представител да участва в парламентарни делегации.

(3) Решението за налагане на санкцията се взема на заседание на Народното събрание с обикновено мнозинство при явно гласуване.

(4) При определяне вида и размера на санкцията се взема предвид тежестта на нарушението.


VI. Заключителни разпоредби

Чл. 17 Етичният кодекс е отворен документ, подлежащ на изменения и допълнения.


VII. Преходни разпоредби

..................


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница