Кодекс на Общността I (A7-0441/2011 Докладчик: Louis Michel) 1страница1/23
Дата31.01.2017
Размер4.61 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2011 - 2012


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
четвъртък

19 януари 2012 г.P7_TA-PROV(2012)01-19 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 479.892


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2012)0003

Визов кодекс на Общността ***I

(A7-0441/2011 - Докладчик: Louis Michel) 1

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 1P7_TA-PROV(2012)0004

Споразумение между ЕС и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни ***

(A7-0450/2011 - Докладчик: Vital Moreira) 6

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09737/2011 – C7-0202/2011 – 2011/0090(NLE)) 6P7_TA-PROV(2012)0005

Присъединяване на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) ***

(A7-0005/2012 - Докладчик: Vital Moreira) 7

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE)) 7P7_TA-PROV(2012)0006

Безопасност на пешеходците и светодиодни светлинни източници (LED) ***

(A7-0004/2012 - Докладчик: Vital Moreira) 8

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекта на решение на Съвета относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и относно проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните светлинни източници (LED)(13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE)) 8P7_TA-PROV(2012)0007

Споразумение между ЕС и Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***

(A7-0448/2011 - Докладчик: Brian Simpson) 9

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE)) 9P7_TA-PROV(2012)0008

Меморандум за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване ***

(A7-0391/2011 - Докладчик: Brian Simpson) 10

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване за осигуряване на рамка за засилено сътрудничество и за определяне на процедурните механизми свързани с него (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE)) 10P7_TA-PROV(2012)0009

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II

(A7-0334/2011 - Докладчик: Karl-Heinz Florenz) 11

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)) 11P7_TA-PROV(2012)0010

Пускане на пазара и използване на биоциди ***II

(A7-0336/2011 - Докладчик: Christa Klaß) 66

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) 66P7_TA-PROV(2012)0011

Верига за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици

(A7-0421/2011 - Докладчик: José Bové) 329

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно веригата за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици (2011/2114(INI) 329P7_TA-PROV(2012)0012

Дисбаланси във веригата на предлагането на храни

(B7-0006, 0008, 0009, 0010 и 0013/2012) 341

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно дисбалансите по веригата на предлагането на храни 341P7_TA-PROV(2012)0013

Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите

(A7-0431/2011 - Докладчик: Aldo Patriciello) 348

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“ (2011/2148(INI)) 348P7_TA-PROV(2011)0014

Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС

(A7-0430/2011 - Докладчик: Salvatore Caronna) 361

Резолюция на Европейския парламент от 19 декември 2011 г. Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС (2011/2175(INI)) 361P7_TA-PROV(2012)0015

Борбата срещу разпространението на водораслите

(P7_DCL(2011)0041) 371

Декларация на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно борбата срещу разпространението на водораслите 371P7_TA-PROV(2012)0016

Установяване на Островния пакт като официална европейска инициатива

(P7_DCL(2011)0037) 372

Декларация на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно установяването на Островния пакт като официална европейска инициатива 372P7_TA-PROV(2012)0003

Визов кодекс на Общността ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

PE475.875

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2011)0516),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C7-0226/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 12 декември 2011 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0441/2011),

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P7_TC1-COD(2011)0223
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 януари 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

като имат предвид, че:

(1) Необходимо е да се изяснят правилата за транзит през международните зони на летищата, за да се осигури правна сигурност и прозрачност.

(2) Гражданите на трети държави, за които се прилага изискването за притежаване на виза за летищен транзит съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) 2, притежаващи валидна виза, издадена от държава-членка, Канада, Япония или Съединените американски щати, или валидно разрешение за пребиваване, издадено от държава-членка, Андора, Канада, Япония, Сан Марино или Съединените американски щати, се освобождават от изискването за притежаване на виза за летищен транзит. Следва да се поясни, че това освобождаване се прилага и за притежателите на валидни визи или разрешения за пребиваване, издадени от държавите-членки, които не участват в приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009, както и от държавите-членки, които все още не прилагат в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген.

(3) За притежателите на валидни визи освобождаването следва да се прилага, когато пътуват към издаващата виза държава или всяка друга трета държава и когато се връщат от издаващата виза държава след използване на визата си.

(4) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно изясняване на правилата за транзит в международните зони на летищата, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(5) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген1, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение2.

(6) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген3, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета4.

(7) По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген5, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/EО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета6.

(8) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(9) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген7. Следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(10) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/EО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген1. Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(11) По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(12) По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 5 от Регламент (EO) № 810/2009 точки б) и в) се заменят със следното:,,б) граждани на трети държави, които притежават валидни разрешения за пребиваване, издадени от държава-членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или от държава-членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или които притежават някое от изброените в приложение V валидни разрешения за пребиваване, издадени от Андора, Канада, Сан Марино, Съединените американски щати или Япония, гарантиращи безусловното обратно приемане на титулярите им;

в) граждани на трети държави, които притежават валидна виза за държава-членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или за държава-членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, Канада, Съединените американски щати или Япония, когато пътуват към издаващата виза държава или към всяка друга трета държава, или когато се връщат от издаващата виза държава, след като са използвали визата;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено вЗа Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
P7_TA-PROV(2012)0004

Споразумение между ЕС и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни ***

Комисия по международна търговия

PE464.988

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09737/2011 – C7-0202/2011 – 2011/0090(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (09737/2011),

– като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09738/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7 0202/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0450/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Грузия.

P7_TA-PROV(2012)0005

Присъединяване на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) ***

Комисия по международна търговия

PE473.936

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (13894/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 4, параграф 2, второ тире от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“) 1 (C7-0303/2011),

– като взе предвид член 81 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия (A7-0005/2012),

1. Дава одобрението си за проекта на решение на Съвета;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

P7_TA-PROV(2012)0006

Безопасност на пешеходците и светодиодни светлинни източници (LED) ***

Комисия по международна търговия

PE473.902

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекта на решение на Съвета относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и относно проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните светлинни източници (LED)(13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (13895/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 4, параграф 2, второ тире от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“)1 (C7-0302/2011),

– като взе предвид член 81 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0004/2012),

1. Дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

P7_TA-PROV(2012)0007

Споразумение между ЕС и Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***

Комисия по транспорт и туризъм

PE473.955

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (13238/2011),

– като взе предвид споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (10843/3/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0242/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0448/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Индонезия.P7_TA-PROV(2012)0008

Меморандум за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване ***

Комисия по транспорт и туризъм

PE467.292

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване за осигуряване на рамка за засилено сътрудничество и за определяне на процедурните механизми свързани с него (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (09138/2011),

– като взе предвид Меморандума за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване (07702/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0163/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0391/2011),

1. Дава своето одобрение за сключването на Меморандума за сътрудничество;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Международната организация за гражданско въздухоплаване.


P7_TA-PROV(2012)0009

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

PE469.957

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница