Кодекс на ООН за поведение на доставчика устав на ООНДата28.10.2018
Размер61 Kb.
ТипКодекс

Кодекс на ООН за поведение на доставчика Ред. 04 – януари 2011 г.

КОДЕКС НА ООН ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА


Устав на ООН: Ценностите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации (ООН) – зачитане на основните права на човека, социална справедливост и човешко достойнство, както и спазване на равните права на мъжете и жените, служат като общи цели, които се очаква доставчиците на ООН да изпълняват.
Глобалният договор: На 31 януари 1999 г. по време на Световния икономически форум в Давос Генералният секретар на ООН отправи предизвикателство към световните бизнес лидери да „възприемат и приложат“ Глобалния договор, както в техните индивидуални корпоративни практики, така и чрез подпомагане на подходящи обществени политики. Работната фаза на Глобалния договор стартира в седалището на ООН в Ню Йорк на 26 юли 2000 г. По време на първата среща на върха на лидерите по Глобалния договор, която се проведе на 24 юни 2004 г. в централата на ООН в Ню Йорк, Генералният секретар обяви добавянето на десети принцип, този срещу корупцията. Глобалният договор е доброволна международна мрежа за корпоративно гражданство, инициирана, за да подкрепи участието както на частния сектор, така и на други социални участници да възприемат отговорно корпоративно гражданство и универсални социални и екологични принципи, за да се отговори на предизвикателствата на глобализацията. Организацията на обединените нации силно насърчава всички доставчици да участват активно в Глобалния договор. И с тази цел, този Кодекс бе разработен при зачитането на десетте принципа на Глобалния договор на ООН и се разглежда като важно средство за интегриране принципите на Договора в операциите на ООН. Кодексът разглежда въпросите, включени в Глобалния договор в областта на правата на човека, условията на труд, околната среда и борбата с корупцията, като тълкуването на Кодекса следва да се извършва по начин, съобразен с Глобалния договор. Доставчици, които са заинтересовани от подкрепяне на Глобалния договор и от повече информация за десетте принципа, могат да посетят уебсайта на Глобалния договор на www.unglobalcompact.org.
Основни трудови конвенции на Международната организация на труда (МОТ): Трудовите конвенции, приети от тристранната агенция към ООН, а именно МОТ, послужиха като основа, върху която се базира голяма част от настоящия Кодекс за поведение. Очакването на ООН е, че всеки доставчик, предоставящ продукти или услуги на ООН, ще се придържа към духа на нейния Устав и на основните принципи на конвенциите на МОТ. Пълният текст на Конвенциите на МОТ е на разположение чрез достъп до електронната база данни на МОТ1.
Непрекъснато усъвършенстване: Разпоредбите, съдържащи се в настоящия Кодекс за поведение, предвиждат минималните стандарти, очаквани от доставчиците на ООН. Очакването на ООН е, че доставчиците ще се придържат към всички закони, правила и наредби и ще се стремят да надхвърлят както международните, така и най-добрите индустриални практики. ООН признава, че постигането на стандартите, установени в настоящия Кодекс за поведение, е динамичен, а не статичен процес и насърчава доставчиците непрекъснато да подобряват техните условия на труд на работното място.
Мониторинг и оценка: ООН може да извършва оценки на място и проверки в помещенията на доставчика, както и в тези на техните подизпълнители, за да направи преглед на напредъка им към тези принципи. Очакването на ООН е, че доставчиците, като минимум, са установили ясни цели към изпълнението на стандартите, съдържащи се в настоящия Кодекс за поведение. ООН може да проследява дали са създадени основните параметри и дали са въведени системи за управление, които да гарантират, че принципите, залегнали в настоящия Кодекс за поведение, са изпълнени, като неизпълнението на това може да повлияе на бъдещата способност на доставчика да работи с ООН. Независимо от пожелателния характер на принципите, съдържащи се в настоящия Кодекс за поведение, доставчиците на ООН трябва да разбират, че ако на тях им бъде възложен договор с Организацията на обединените нации, Общите условия на договор с Организацията на обединените нации са съществена част от договорите на ООН и, следователно, законно приложими спрямо изпълнители по договори с ООН. 1. Взаимоотношения с доставчик: Разпоредбите на настоящия Кодекс за поведение съдържат очакванията към всички доставчици, с които ООН работи. ООН очаква, че тези принципи ще се прилагат към доставчици, дружества майки и дъщерни или свързани дружества, както и към всички други, с които те имат търговски взаимоотношения, включително служители, подизпълнители и други трети страни. ООН очаква, че доставчиците ще гарантират, че настоящият Кодекс е сведен до знанието на служителите и подизпълнителите на всички доставчици и че това е направено на местния език и по начин, разбираем от всички.
 1. Популяризиране на принципите на Кодекса за поведение: ООН се надява, че нейните доставчици ще създават и поддържат подходящи системи за управление, чийто обхват е свързан със съдържанието на настоящия Кодекс за поведение, както и че те активно преразглеждат, наблюдават и променят своите процеси за управление и бизнес операции, за да гарантират, че те се приведени в съответствие с принципите, залегнали в настоящия Кодекс за поведение. Всички принципи, съдържащи се в настоящия Кодекс за поведение, са еднакво важни, независимо от реда на излагането им. Доставчиците, участници в Глобалния договор, силно се насърчават да приведат в действие своите принципи и ежегодно да уведомяват за своя напредък заинтересованите страни.
 1. Подизпълнители: ООН очаква, че нейните доставчици ще насърчават и работят със собствените си доставчици и подизпълнители така, че да се гарантира, че те също се стремят да отговарят на принципите на този Кодекс за поведение или на еквивалентен набор от принципи.Условия на труд:


 1. Свобода на сдружаване и колективно договаряне: ООН очаква от своите доставчици да признават и зачитат правата на служителите на свободно сдружаване, организиране и колективно договаряне в съответствие със законите на държавите, в които те са наети на работа, както и на основните конвенции на МОТ като Конвенцията за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране (C 87, 1948) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне (C.98 – 1949). ООН признава важността от открита комуникация и пряко ангажиране между работници и ръководство и доставчиците трябва да зачитат правата на работниците да се сдружават свободно и да общуват открито с ръководството по отношение условията на труд, без страх от тормоз, сплашване, наказания, въздействие или репресивни мерки.
 1. Принудителен труд: ООН очаква от своите доставчици да забраняват използването на принудителен, насилствен или чирашки труд или принудителен затворнически труд и да възприемат трудови практики в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда, отнасящи се до принудителния труд: Конвенцията относно принудителния труд (С.29 – 1930) и Конвенцията относно премахване на принудителния труд (C.105 – 1957). Всеки труд, включително извънредния труд, трябва да бъде доброволен и работниците трябва да имат право да напускат след предизвестие в разумен срок. Доставчиците също така не трябва да налагат задължения работниците да представят идентификация, издадена от държавни органи, паспорти или разрешения за работа като условие за наемане на работа.
 1. Детски труд: ООН очаква от своите доставчици, като минимум, да не се ангажират с каквито и да са практики в противоречие с правата, залегнали в Конвенцията за правата на детето, Конвенцията на МОТ относно минималната възраст за приемане на работа (C.138 – 1973) или Конвенцията относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (C. 182 – 1999). Минималната възраст за допускане до заетост или приемане на работа не трябва да бъде по-ниска от възрастта за завършване на задължително образование, обикновено не по-малко от 15 или 14 години, когато местното законодателство на държавата разрешава, достигайки до най-високата годишна възраст. Освен това, всички млади работници трябва да бъдат защитени от полагането на какъвто и да е труд, който е вероятно да бъде опасен, може да попречи на образованието на детето или може да бъде вреден за неговото здраве, за физическото, умственото, социалното, духовното или моралното развитие. Всички доставчици следва също така да се придържат към легитимни програми за стажуване на работното място и да спазват всички закони и подзаконови актове, регламентиращи детския труд и стажантските програми.
 1. Дискриминация: ООН не толерира никаква форма на дискриминация при наемане и практики за наемане на основата на раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, възраст, физически способности, здравословно състояние, политически убеждения, националност, социален или етнически произход, членство в съюз или семейно положение.

В съответствие с принципите, възприети в конвенциите на МОТ относно дискриминацията, като Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (C.111 – 1958) и за равното заплащане (Конвенция за равното заплащане, C. 100-1951), ООН също така не насърчава дискриминация по отношение на достъпа до обучение, повишаване и награждаване.
 1. Работно време: ООН очаква от своите доставчици да спазват всички приложими изисквания към работното време, както те са установени от местното законодателство и което никога не трябва да надвишава 60 часа на седмица, включително и за извънреден труд, освен в спешни случаи или необичайни ситуации. Доставчиците трябва да гарантират, че целият извънреден труд е доброволен и заплатен при преобладаващите ставки за извънреден труд. Доставчиците се насърчават да гарантират, че работниците ползват един почивен ден на всеки седем дни.
 1. Възнаграждение: ООН очаква от своите доставчици да спазват, като минимум, всички закони и подзаконови актове за заплати и почасово заплащане, включително и тези, отнасящи се до минимална работна заплата, извънреден труд, заплащане на акорд, други елементи на възнаграждението, както и да осигуряват законово предвидените обезщетения.Права на човека:


 1. Права на човека: ООН очаква от своите доставчици да подкрепят и съблюдават защитата на международно признатите права на човека и да гарантират, че те не са замесени в нарушаване на човешките права.
 1. Тормоз, грубо или нехуманно отношение: ООН очаква от своите доставчици да създадат и поддържат среда, където всички служители се третират с достойнство и уважение и че няма да използват каквито и да са заплахи за насилие, сексуална експлоатация или злоупотреба, словесен или психически тормоз или оскърбяване. Не се толерира грубо или нехуманно третиране, принуда или телесни наказания от какъвто и да е вид, нито каквато и да е заплаха от такова третиране.
 1. Здраве и безопасност: ООН очаква от своите доставчици да съблюдават всички съответни закони, регламенти и директиви в държавата, в която те работят, като осигуряват безопасни и здравословни условия на труд на работното място или на други места, където се извършва производството или се полага трудът. Като минимум, доставчиците трябва да се стремят да прилагат признати системи и насоки за управление, като например Методическите указания за [системи за управление] на безопасността и здравето при работа (ILO-OSH-2001), които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОТ2 и да гарантират като минимум разумен достъп до питейна вода и санитарни съоръжения; пожарна безопасност; готовност и реакция при аварии; промишлена хигиена; подходящо осветление и вентилация; опазване от трудови злополуки, заболявания и от машини. Доставчиците също така гарантират, че същите тези стандарти ще се прилагат и за всички общежития или столови помещения.
 1. Мини: Очакваме доставчиците на ООН да се стремят да не се ангажират с продажбата или производството на противопехотни мини или компоненти, използвани в производството на противопехотни мини.Околна среда:


 1. Околна среда: ООН очаква от своите доставчици да провеждат ефективна политика по околната среда и да спазват действащото законодателство и нормативна уредба по отношение защитата на околната среда. Доставчиците следва, където е възможно, да подкрепят превантивния подход в областта на околната среда, да подемат инициативи, които да насърчават по-голяма отговорност към околната среда и да поощряват въвеждането на технологии, щадящи околната среда и прилагащи сериозни практики на рециклиране.
 1. Химически и опасни материали: Химическите и други материали, представляващи опасност, ако бъдат освободени в околната среда, трябва да бъдат идентифицирани и управлявани, за да се осигури тяхната безопасна обработка, транспортиране, съхранение, рециклиране или повторна употреба и обезвреждане.
 1. Отпадъчни води и твърди отпадъци: Отпадъчните води и твърдите отпадъци, генерирани от експлоатацията, промишлените процеси и санитарно-хигиенните съоръжения, следва да се наблюдават, контролират и да се третират както се изисква преди те да бъдат обезвредени или изхвърлени.
 1. Въздушни емисии: Въздушни емисии на летливи органични химикали, аерозоли, корозивни материали, частици, химикали, нарушаващи озоновия слой, и изгаряне, генериращо странични продукти от дейността, трябва да бъдат определени, наблюдавани, контролирани и третирани съобразно изискванията, преди да бъдат изхвърлени.
 1. Минимизиране на отпадъците, максимизиране на рециклирането: Отпадъци от всякакъв вид, включително вода и енергия, трябва да бъдат намалявани или премахвани при източника или чрез практики, като например промени в производствения процес и в процесите на поддръжка и обслужване, заместване на материали, консервиране, рециклиране и повторно използване на материали.Подкупи и корупция:


 1. Корупция: ООН очаква нейните доставчици да се придържат към най-високите стандарти на морално и етично поведение, да спазват местното законодателство и да не участват в каквато и да е форма на корупционни практики, включително изнудване, измама или подкуп, като минимум.
 1. Конфликт на интереси: От доставчиците на ООН се очаква да разкриват на ООН всяка ситуация, при която може да възникне конфликт на интереси, както и ако който и да е служител на ООН или експерт по договор с ООН могат да имат какъвто и да било интерес в бизнеса на доставчика или каквито и да било икономически връзки с доставчика.
 1. Подаръци и гостоприемство: ООН провежда политика на “нулева толерантност” и не приема каквито и да са видове подаръци или каквито и да са предложения за гостоприемство. ООН няма да приема каквито и да са покани за участие в спортни или културни мероприятия, предложения за ваканционни или други развлекателни пътувания, транспорт или покани за обеди или вечери. ООН очаква от доставчиците на ООН да не предлагат никакви облаги като безплатни стоки, услуги, място за работа или възможност за продажби на член на персонала на ООН с цел да се улесни работата на доставчиците с ООН.
 1. Ограничения за работа след напускане: Ограниченията след напускане се прилагат към бивши членове на персонала на ООН и към служители на работа, които са участвали в процеса на възлагане на обществени поръчки, както и към доставчици на ООН. За период от една година след напускане на службата, на бившите членове на персонала е забранено да търсят или приемат работа от доставчик на ООН. Членовете на персонала, които все още са на работа, трябва да се въздържат от приемане на каквато и да е бъдеща работа от доставчик на ООН, с когото са били ангажирани. В случай на нарушаване на тези разпоредби, доставчиците на ООН могат да подлежат на забрана, спиране или прекратяване на тяхната регистрация като отговарящ на условията доставчик на Организацията на обединените нации.Ние насърчаваме доставчиците на ООН да ни информират за каквито и да са действия, предприети за подобряване на техните бизнес практики и да ни изпращат предложения за това как ООН може най-добре да допринесе за прилагането на принципите, изложени в настоящия Кодекс за поведение.За контакти:

Всички въпроси, свързани с този Кодекс за поведение, могат да бъдат адресирани до директора на отдел “Обществени поръчки”.


1 www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm.

2 www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm

Страница

Каталог: payment bcci -> userfiles
userfiles -> Българо-арменски бизнес форум 11. 12. 2008 г. /четвъртък
userfiles -> Българска търговско-промишлена палата
userfiles -> Българо-британски бизнес форум 07. 11. 2008 г. /петък
userfiles -> Българо-арменски бизнес форум 11. 12. 2008 г. /четвъртък
userfiles -> Компания Представител
userfiles -> П е р л а 1 3” о о д гр. София
userfiles -> Българо-естонски бизнес форум бизнес делегация от Естония
userfiles -> Българо-словенски бизнес форум 19. 05. 2009 г. /вторник
userfiles -> Презентация на икономическия и инвестиционен климат в България, Българска агенция за инвестиции 11. 20 11. 30 Дискусия 11. 30 13. 00 Двустранни срещи
userfiles -> Българска търговско – промишлена палата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница