Кодекс на ротарианската практика Февруари 2006 Глава I общи клаузи Част Кодексът 010 Цел 020 Цитиране 030 Структурни правиластраница1/15
Дата23.07.2016
Размер2.92 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Кодекс на ротарианската практика

Февруари 2006

Глава I

Общи клаузиЧаст 1. Кодексът

1.010 Цел

1.020 Цитиране

1.030 Структурни правила

1.040 Дефиниции

1.050 Обвързаност с конституционните документи

1.060 Многостранност

1.070 Отменяне на практиката

1.080 Изпълняване на практиката

1.090 Изменения

1.100 Годишни приложения

1.110 Преработени издания

1.120 Удостоверяване
1.010 Цел

Целта на този кодекс на ротарианската практика е да се осигури разбираем документ, отнасящ се до всички общи и постоянни практики на Ротари интернешънъл. Всички практики от общо и постоянно естество, възприети от борда на РИ или Законодателния съвет на РИ след изготвянето на настоящия кодекс на ротарианската практика, ще бъдат добавени към кодекса, който да съдържа цялостна информация за тези практики.


1.020 Цитиране

Практиките, които са описани в този кодекс ще съставляват Кодекса на ротарианската практика и ще може да бъдат цитирани под това наименование. Тези практики могат да се цитират и като „Кодекса на практиките” или „Кодексът”. Преработени издания, подготвени и актуализирани от време на време в съответствие с тази част, ще бъдат поместени като се посочва годината на преработването и добавяне на думата „преработено” към заглавието. Например преработено издание на кодекса през 2002 г. би трябвало да се означи по следния начин: „Преработен кодекс на ротарианската практика 2002”. Такова преработено издание може да бъде цитирано само като „Преработен кодекс 2002” или „Кодекс 2002””. (юни 1998, СБД, решение 348)


1.030 Структурни правила

Всички основни клаузи, условия, фрази и изрази, съдържащи се в този кодекс трябва да бъдат структурирани по начин, който позволява изпълнението на практиките. Думите и фразите трябва да се подразбират в своето пълно или основно значение, но техническите думи и фрази с особено или съответно значение в юридическите или в конституционните документи, трябва да се тълкуват според своя технически смисъл. Както е прието в този кодекс, думите „ще”, „е” и „са” са задължителни, а думите „може” и „би трябвало” са допустими. (юни 1998, СБД, решение 348)
1.040 Дефиниции

В съдържанието на този кодекс трябва да се съблюдават следните дефиниции, освен ако контекстът изрично не изисква друго:

1) Борд: Бордът на директорите на Ротари интернешънъл

2) Клуб: Ротари клуб

3) Кодекс или Кодекс на практиките: Кодексът на ротарианската практика, както е представен в тази част и в другите части на този документ.

4) Конституционни документи: Конституцията и правилника на Ротари интернешънъл и стандартната конституция на Ротари клуб

5) Съвет: Законодателният съвет на РИ

6) Фондация: Фондация „Ротари” на Ротари интернешънъл

7) Генерални офицери на РИ: Президентът, елект-президентът, вице-президентът, ковчежникът, други директори и генералният секретар

8) Генерален секретар: Надлежно избран или действащ генерален секретар на Ротари интернешънъл

9) Гуверньор: Управител на Ротари дистрикт

10) Член: Член на Ротари клуб, без да се включва значението на почитен член

11) РИ: Ротари интернешънъл

12) Ротари институция/Ротари институции: Ротари интернешънъл, Фондация „Ротари”, Ротари клуб или група клубове, Ротари дистрикт или група дистрикти (включително многодисриктна дейност), ротарианските приятелски групи за служба, ротариански приятелски групи по интереси, Конгресни комитети и административни териториални подразделения на Ротари интернешънъл. Индивидуалните програми на РИ не се причисляват към Ротари институтите.

13) Търговски марки на Ротари: Вижте радел 33.005

14) Световна ротарианска преса: Когато се визират като група, “The Rotarian” и всички сертифицирани регионални списания ще се обобщават под наименованието Световна ротарианска преса.

15) Секретариат: Световните щабове и международни офиси на Ротари интернешънъл

16) Съпруг: Единият от двойката със законов статут на бракосъчетани

17) Персонал: Служителите на Ротари интернешънъл

18) ФР: Фондация «Ротари» на Ротари интернешънъл

19) Попечители: Попечителите на Фондация «Ротари» на Ротари интернешънъл

(Фев. 2003, СБД, решение 194)
1.050 Обвързаност с конституционните документи

Този кодекс е допълнение към конституционните документи и би трябвало да е съставен в съответствие с тях. В случай на противоречие между клаузите на конституционните документи и клаузите на този кодекс, в сила са регламентите в конституционните документи и те от своя страна изменят несъответстващите клаузи на кодекса. (юни 1998, СБД, решение 348)1.060 Многостранност

Главите, частите, разделите и подразделите на този кодекс са многостранни. Ако някоя глава, част, раздел или подраздел на този кодекс бъде обявен/а за невалиден/а по преценката на който и да било съд или друга институция с компетентна юрисдикция, това няма да засегне която и да било от останалите глави, части, раздели или подраздели на този кодекс. Ако някоя част на този кодекс бъде обявена за невалидна по преценката на който и да било съд или друга институция с компетентна юрисдикция, ще е невалидна само в рамките на юрисдикцията на този съд или институция. (юни 1998, СБД, решение 348)1.070 Отменяне на практиката

Когато самото действие, което отменя предишна практика, е отменено или невалидно, тази отмяна или невалидност няма да се тълкува като влизане в сила на предишната практика, освен ако тази практика не е изрично възстановена.

(юни 1998, СБД, решение 348)

1.080 Изпълняване на практиката

Освен ако в определена клауза не е отбелязано точно обратното, генералният секретар ще има и задължението и отговорността за изпълнението на практиките, посочени в този кодекс. За тази цел генералният секретар може да приготви и одобри практики, процедури, указания, правила, схеми и други документи за изпълнението на практиките. Генералният секретар може и да делегира правомощия за изпълнението на различни практики на един или повече членове на персонала или поименно или подлъжностно. (юни 1998, СБД, решение 348)1.090 Изменения

Изменения на този кодекс може да бъдат извършени чрез дейността на Съвета в съответствие с клаузите на конституционните документи за действия, предприети от Съвета. Изменения на кодекса могат да бъдат извършени и от борда в съответствие с конституционните документи за действия, предприети от борда. Изменения, извършени от Съвета ще влезнат в сила на 1 юли след действието, предмет на ограничение на конституционните документи. Всички други изменения ще влезнат в сила след тяхното одобрение от борда, освен ако не е предвидена по-късна дата при такова действие. Когато е подходящо, бордът ще забави датата на влизане в сила на измененията в кодекса, за да се предостави съответно известие за измененията или допълненията към практиките.

При изменението на този кодекс бордът ще уточни главата, частта, раздела или подраздела, подлежали на изменение или ще посочи място в кодекса, където да са поместени новите практики. При невъзможност за предоставяне на такава справка, остават валидни действията, предприети от борда за въвеждане на нови или различни практики. Генералният секретар има задължението и пълномощието да извършва технически корекции в измененията, приети от борда и да помества такива корекции в кодекса. Ако възникнат такива корекции, те трябва да бъдат представени на борда на следващото му събрание. (юни 1998, СБД, решение 348, фев. 2000, СБД, реш. 275, август 2000, СБД, реш. 42)
1.100 Годишни приложения

Този кодекс ще бъде актуализиран от генералния секретар след всяко събрание на борда. Годишно общо приложение към този кодекс ще бъде подготвяно от генералния секретар след края на всяка ротарианска година. Тези общи приложения ще съдържат всички изменения в кодекса и всички други промени или допълнения в общите и постоянни практики след одобрение на кодекса или неговото последно преработване. (юни 1998, СБД, реш. 348)1.110 Преработени издания

Преработените издания на този кодекс ще бъдат изготвяни от генералния секретар периодично, но не по-рядко от веднъж на четири години. Преработените издания ще обединят в един единствен общ документ кодекса (или последното преработено издание), последното общо годишно приложение и всякакви последвали изменения в кодекса и всички други промени или допълнения в общите и постоянни практики. Преработените издания на кодекса ще съдържат годината на издаване като част от заглавието, като „Преработено издание на кодекса на ротарианската практика 2001”. Надлежно изготвени и удостоверени, преработените издания ще заменят по-старите издания на кодекса. Когато преработеното издание бъде надлежно подготвено и удостоверено, се представя на борда по време на негово редовно събрание и приемането на преработеното издание се отбелязва в протокола.

Новото издание на кодекса ще влезе в сила по време на това негово представяне на борда при условие, че всякакви практики, пропуснати или променени по невнимание при пренасянето им от предишното издание на кодекса в новото издание, ще останат в сила във варианта, посочен в по-старото издание в продължение на шест месеца. По време на шестмесечния период след представянето пред борда новото издание може да бъде коригирано от генералния секретар, за да бъде отразено правилно пренасянето на информацията за практиките от предишното издание и тези корекции ще бъдат докладвани на борда на неговото следващо събрание. След изтичане на шестмесечния период новото издание ще влезе изцяло в сила, ако е одобрено от борда и текстът за практиките в това преработено издание не може да бъде променян оттогава, освен чрез действия от страна на борда. (юни 1998, СБД, реш. 348)

1.120 Удостоверяване

Генералният секретар има задължението да подготви и правомощието да удостовери, че общите годишни приложения и преработените издания на кодекса са в съответствие с тази част. (юни 1998, СБД, реш. 348)


Глава II


Ротари клуб

Части

2 Клубно членство и администрация

3 Име и местоположение на клуба и приспособяване към местоположението

4 Общи указания за членство и класификации

5 Видове членство и нови членове

6 Бивши ротарианци и семество на настоящи ротарианци

7 Срещи на клуба и посещаемост

8 Клубни програми

9 Клубни финанси и връзки с обществеността

10 Клубни офицери

11 Клубни отношения с ротарианци и други
Част 2 Клубно членство и администрация
2.010 Членство на клубовете в РИ

2.020. Асоцииране на клубове извън РИ

2.030 Клубове, чартирани преди 6 юни 1922

2.040 Препоръчителни клубни разпоредби

2.050 Обединение на клубовете

2.060 Обединение на клубна дейност

2.070 Съответствие на клуба с националното законодателство

2.080 Правен и застрахователен съвет

2.090 Съдебни процеси, които засягат Ротари клубове

2.100 Клубове и практики

2.110 Защита на младежта
2.010 Членство на клубовете в РИ

РИ е организация, в която членуват Ротари клубове, всеки от които има пряко отношение и обща отговорност към организацията, като никакви национални или други групирания на клубове не взимат участие в администрацията и функционирането на клубовете като членове на РИ. От всеки клуб, член на РИ се очаква да отговаря на клаузите на конституционните документи, които се отнасят до организационната структура и функционирането на клуба. (юни 1998, СБД, реш. 348)

Източник: май-юни 1976, СБД, реш. 265

2.010.1 Неуспешно функциониране

В съответствие с правилника на РИ бордът на РИ е отговорен за осигуряване това всички клубове, членуващи в организацията да функционират и определя един клуб за функциониращ съгласно следното:


 1. Да е издължил вноските на всички членове към Ротари интернешънъл;

 2. Да провежда редовни събрания;

 3. Да осигури абонамента на всички негови членове за списание от световната ротарианска преса;

Кодекс на ротарианската практика

февруари 2006 г.
 1. Да реализира проекти, които са съобразени с потребностите на местната общност и/или на общностите в други държави;

 2. Получаване на визита от страна на гуверньора, асистент гуверньора или офицер на Ротари интернешънъл;

 3. Поддържане на застраховка обща отговорност, както се изисква според раздел 71.080 на настоящия кодекс

Всеки гуверньор ще определя кои клубове в дистрикта не функционират съгласно горепосочените критерии и ще отчита това във формуляра „Паметна записка от посещение на клуба”. Този формуляр ще бъде изпращан на генералния секретар. Генералният секретар ще разглежда „Паметната записка от посещение на клуба” и всяка година ще дава отчет на борда на директорите на неговото трето събрание кои клубове не отговарят на минималните стандарти за всички клубове съгласно този раздел. Старшите лидери в Ротари също се насърчават да дават отчет за всякакви свои наблюдения относно проблеми във функционирането на клубове. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: Фев. 2000, СБД, реш. 339; ноември 2004, СБД, реш.59. Изменение през май 2000, СБД, реш. 425; август 2000, СБД, реш. 79; ноември 2000, СБД, реш. 178


2.010.2 План за постигане на минимални стандарти във всички Ротари клубове

1. Създаване на възможности за клубовете да функционират

Ще се предприемат следните стъпки за подкрепа на усилията на гуверньори за укрепване и разширяване на клубовете в техните дистрикти:


 1. До 1 август всяка ротарианска година генералният секретар ще предоставя на всеки гуверньор списък на клубовете в дистрикта, които не функционират в съответствие с раздел 2.010.1 на кодекса на ротарианската практика. Директорите на РИ и елект-директорите ще получат копие от тези списъци за клубовете в тяхната зона.

 2. Гуверньорът ще предприеме необходимите действия за укрепване на тези клубове, за да могат те до края на текущата ротарианска година да отговорят на минималните стандарти, установени от борда за всички клубове и ще докладва за това на генералния секретар.

2. Подход към клубовете с проблеми във функционирането

Ако клубът не желае да участва в процедурите за укрепване, описани в Част II, гуверньорът ще работи с клуба, за да се изберат подходящи действия сред следните варианти:

а) Доброволно прекратяване на дейност – След внимателна преценка като се консултират с гуверньора, членовете на клуба ще решат да прекратят членството на своя клуб. Гуверньорът ще предложи на близките клубове лицата, които желаят да бъдат членове на Ротари клуб.


 1. Сливане на клубове – След консултиране с гуверньора клубът и всички негови членове ще се слеят с друг, намиращ се в близост клуб. Този вариант е приложим, когато има в близост клуб, които желае да приеме за членове всички членове на въпросния клуб. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: ноември 2000, СБД, реш. 158; изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59


2.010.3 Обединение на клубовете

Ако е географски възможно, съседните клубове с по-малко от 20 членове би трябвало да се обединят. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: Фев. 2000, СБД, реш. 324; Изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59
Отправка
9.020 Клубове с неизплатени задължения към РИ

31.030.5 Закриване на клуба и възстановяване на клуба от Генералния секретар

31.030.11 Изисквания за абонамент за списание
2.020 Организиране на клубове извън РИ

Клубовете могат да се кооперират в проекти за спонсориране, ако това коопериране е необходимо и желано. Но един клуб няма правомощието да обвързва своите членове към никаква друга организация, нито да установява официална организация на клубове извън обхвата на РИ.

(ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: Април 1971, СБД, реш. 233; Изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59


2.030 Клубове, чартирани преди 6 юни 1922

Освен, ако не се направи изключение съгласно Правилника на РИ, всички клубове, чартирани преди 6 юни 1922 г. ще се счита, че са приели Стандартната конституция на Ротари клуб с периодичните промени от 1 януари 1990 г. Изисква се генералният секретар от името на борда да установи, като приложение към Стандартната конституция на всеки клуб онези промени, приложени от някои от клубовете, чартирани преди 6 юни 1922 г., които отговарят на следните критерии: клаузата трябва да е била в конституцията на клуба към 6 юни 1922 г.; това трябва да е клауза, извлечена от клауза, която е била в конституцията на клуба към 6 юни 1922 г., изменена, за да отговаря по-точно на стандарта; трябва да е била част от Стандартната конституция в някакъв период след 1922 г., която клауза е била изменена от Конгреса или Съвета, но която клубовете не са променили същевременно; трябва да се съхраняват точни отчети в Секретариата за всички установени промени. Не трябва да бъде установено никакво изменение, което да заменя процедурата, описана в част XVIII (изменения) от Стандартната конституция на Ротари клуб, защото това би било в противоречие с върховната сила на конституцията като документи на РИ. (май 2003, СБД, реш. 325)

Източник: март 1990, СБД, реш. 139; Изменение: май 2003, СБД, реш. 325
2.030.1 Клубни конституции преди 1922 г.

Когато един клуб е направил едно или повече изменения, установени като приложение към неговата конституция в съответствие с Правилника на РИ 2.030.2 и желае да измени всяка такава промяна, за да бъде тя по-тясно съгласувана със Стандартната конституция на Ротари клуб, като периодично бива изменяна от Съвета или Конгреса, може да извърши това като спазва клаузите на Стандартната конституция на Ротари клуб част XVIII, раздел 2. (юни 1998, СБД, реш. 348)

Източник: март 1992, СБД, реш. 83
2.040 Препоръчителен клубен правилник

Стандартната конституция на Ротари клуб изисква всички клубове да приемат разпоредби, които не са несъвместими с конституцията и правилника на РИ. Бордът прие Препоръчителен клубен правилник, който е поместен в Допълнение А на този кодекс. Промяната в препоръчителния стандартен клубен правилник не означава промяна и в кодекса на ротарианската практика. Изменения в препоръчителния клубен правилник, които произтичат от действията на Законодателния съвет, може да бъдат одобрени от Изпълнителния комитет, който функционира от името на борда. Препоръчителният клубен правилник ще бъде разглеждан от борда поне веднъж на шест години. (март 2005, СБД, реш. 197)

Източник: юли 1995, СБД, реш. 27; март 2005, СБД, реш. 197; Изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59
2.050 Регистриране на клубове

Един клуб може да е регистриран за такъв период, за какъвто клубът включва в учредителния договор фраза, която потвърждава спазването и подчинението от страна на клуба на конституционните документи на РИ във вида, в който са понастоящем и при евентуални изменения. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: юли 1940, СБД, реш. 36. Изменение: януари 1958, СБД, реш. 114 и ноември 2004, СБД, реш. 59

2.050.1 Предложен формат за регистрация

Определени общи клаузи в учредителния договор са следните:

Името на тази организация ще бъде „Ротари клуб ......................, регистриран” (град)

(щат/провинция/държава)

Тази организация е организация с нестопанска цел. Нейната цел е благотворителна и свързана с насърчаване, популяризиране и разпространяване Предмета на Ротари и поддържане отношенията на клубовете в РИ.

Дотолкова, доколкото позволяват законовите разпоредби на щата/провинцията/държавата ...................................., в съответствие с които е регистрирана тази организация, тази организация ще функционира по начин, съобразен с конституцията и правилника на Ротари интернешънъл.

Тази организация ще има пълномощието да приеме такъв правилник с оглед на изброените тук цели и в съответствие със закона на щата/провинцията/държавата .............................., по силата на който тази организация е регистрирана. (юни 2004, СБД, реш. 236)

Източник: юли 1940, СБД, реш. 36; Изменение: май 2003, СБД, реш. 325 и юни 2004, СБД, реш. 236
2.050.2 Съответствие на правилника за клубна организация

За да функционира новата организация в съответствие с РИ, тя трябва да приеме за свой организационен правилник всички съответни клаузи на Стандартната конституция на Ротари клуб и Препоръчителния правилник на Ротари клуб, предоставен от РИ за членуващите клубове. Учредителният договор трябва да съдържа такива допълнителни изявления, които се изискват от законите в мястото на регистрация. Тези клаузи може да се изменят, ако по някакъв начин не отговарят на поставената цел регистрираният клуб да бъде във всяко отношение клуб, член на РИ. Ако някой съществуващ клуб бъде регистриран съгласно тези условия, той ще бъде признат за естествено продължение на предишния клуб без някаква промяна в неговото отношение към РИ. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: юли 1940, СБД, реш. 36; Изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59

2.050.3 Правомощия на генералния секретар относно регистрация на клубовете

Генералният секретар ще разглежда всички приложени регистрационни документи от името на борда за съответствие с практиката на РИ. В случай на непредвидени ситуации, които изискват допълнителни клаузи на кодекса на ротарианската практика, генералният секретар ще отнесе всеки такъв документ до Изпълнителния комитет. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: юли 1940, СБД, реш. 36; Изменение: ноември 2004, СБД, реш. 59


2.060 Регистриране на клубна дейност

Когато един клуб предложи да предприеме необичайна дейност, за която отговорност ще има клуба, тази дейност трябва да бъде отделно регистрирана от самия клуб. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: юли 1940, СБД, реш. 36. Изменение: януари 1958, СБД, реш. 114 и ноември 2004, СБД, реш. 59
2.070 Съответствие на клуба с националното законодателство

Всеки ротарианец се очаква да бъде предан и отговорен гражданин на своята държава. От всеки клуб се очаква да отговаря на законодателството на страната, в която съществува и функционира. Съгласно тези принципи клубовете във всяка държава, за да спазят законодателството на страната, трябва да предприемат действия по съблюдаване на законови изисквания, както следва:


1. предприетото действие и всякакви споразумения, направени във връзка с организацията и функционирането на клубовете в рамките на държавата, не е в противоречие с конституционните документи, защото те се отнасят до практическата администрация и функциониране на клубовете;

 1. всеки клуб се подчинява и продължава да се подчинява на конституционните документи на РИ, които може периодично да бъдат изменяни и клубът продължава във всяко отношение да бъде и да функционира като клуб, член на РИ; и

 2. всяко такова действие, което може да бъде планирано от клуба във всяка държава първо ще бъде представено за разглеждане на борда. (юни 1998, СБД, реш. 348)

Източник: май-юни 1976, СБД, реш. 265

2.080 Правен и застрахователен съвет

Клубовете би трябвало да се консултират с правен и застрахователен съвет във връзка с необходимостта от защита при отговорност, произтичаща от клубни проекти и дейности, свързани с регистрирането на клуба или неговото функциониране. Клубовете в САЩ и в американските територии и собственост трябва да участват в програмата за обща застрахователна отговорност на клуба и дистрикта, управлявана от РИ. (ноември 2004, СБД, реш. 59)

Източник: ноември 1983, СБД, реш. 93; ноември 2000, СБД, реш. 178. Изменения: февруари 2001, СБД, реш. 282; юни 2001, СБД, реш. 310 и ноември 2004, СБД, реш. 59


Каталог: files -> info files
info files -> Май 2015. Това са дните, в които ще проведем Конференцията на нашия Дистрикт. Ще я проведем в подножието на величествената и красива Пирин планина в град Банско
info files -> Сидни / австралия 105 международен конгрес на ротари интернешънал 01 – 04. 06. 2014 год
info files -> Отпътуване в 00ч от София площад Ал. Невски за Истанбул 10. 00 ч
info files -> Законодателният съвет се събира на всеки три години
info files -> Отпътуване в 00ч
info files -> Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница