Кодекс на училищната общност основно училище „антим І град балчикДата19.01.2018
Размер134.09 Kb.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АНТИМ І” - БАЛЧИКУТВЪРДИЛ:

Румяна Петрова

ДИРЕКТОР НА ОУ „Антим I” град Балчик


ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНТИМ І” ГРАД БАЛЧИК

Учебна 2017 - 2018 годинаЕтичният кодекс е приет на заседание на педагогическия съвет,Протокол No 10 от 14.09.2017г.

и утвърден със Заповед № 16/15.09.2017 г. на директора на училището


ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.Раздел I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в ОУ „Антим І” – гр. Балчик и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

Чл.2. (1) Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството на Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика в сферата на образованието.

(3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в ОУ „Антим І” – гр. Балчик.

(4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

(5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на ОУ „Антим І” – гр. Балчик, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.Раздел ІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО
Чл.3. Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи:

(1)Детството е изключително важен период от живота на човека.

(2)Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

(3)Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

(4) На всяко дете е гарантирано правото на:

– свобода на изразяване на мнение;

– свобода на мисълта, съвестта и религията;

– формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно.Чл.4. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл.5. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.6. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.7. Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.8. За всяко дете, попаднало в риск, възниква спешна необходимост от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.9. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл.10. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Чл.11. Педагогическите специалисти са длъжни:

1. Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие

и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Да разбират и уважават уникалността на всеки ученик.

3. Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всеки ученик.

4 Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,

емоционалното и физическото развитие на учениците.

5. Да подкрепят правото на ученика на свободно изразяване на мнение по

всички въпроси от негов интерес.

6. Да работят в интерес на ученика.

7. Да осигуряват на учениците с увреждания равни възможности за достъп

до образование и адекватни грижи в зависимост от потребностите на

ученика.

8. Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

9. Да осъществяват действия /разделянето на ученици в паралелки или групи

на етнически или религиозен признак/ и да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на

статуса, поведението или убежденията на родителите.

10. Да познават симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално,

вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

11. Да познава нормативната основа - кодекси, конвенции, закони,

правилници, наредби, инструкции и др. и вътрешните нормативни актове на

институцията, защитаващи детето от насилие и да ги спазват.

12. При съмнение за малтретиране над дете или ученик, да действат

съобразно разписаните процедури във вътрешните нормативни актове на

ОУ „Антим І”.

13. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му

окажат пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за

закрила на детето.

14. Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват

здравето и сигурността на ученик, имат моралната и законова отговорност да

информират органите по закрила на детето и ръководството на училището.

Чл.12. На всички ученици е гарантирано правото:

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна

среда; да бъдат осигурявани възможности за тяхното развитие и приобщаване към

обществените традиции и ценности.

2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес.

3. Да избират между учебните предмети или модули, предложени от

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове.

4. Да получават библиотечно-информационно обслужване.

5. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си.

6. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

7. Да разчитат на равнопоставеност и взаимно зачитане на правата на всеки,

независимо от раса, вяра, националност, убеждения, пол, социален статус.

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл.13. Първостепенна отговорност на работещите в училище е да подпомагат

семейството при отглеждането и възпитанието на децата.Чл.14. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи,

език и убеждения.Чл.15. Да уважава ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на

децата и правото му да взема решения за своите деца.Чл.16. Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и

когато е подходящо, да го включва във вземането на такива решения.Чл.17. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по

който се работи с детето, за оказаната му обща и допълнителна подкрепа.Чл.18. Да информират родителите за изследователските проекти, включващи

техните деца и да се стремим да им дава възможност да упражняват правото си да

откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволява и да не

участва в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето,

образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.19. Да не използват отношенията със семейството за лично

облагодетелстване. Да не влизат в отношения с членовете на семейството, които

могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл.20. Да осигуряват конфиденциалност на информация и да зачита правото на

семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да счита, че благополучието на

детето е в риск.

Чл.21. Да се ангажират с разработването на правила за опазване поверителността на

информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и

семействата.. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само

с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша

грижа..

Чл.22. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да се

работи открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогне всички

включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържа от

вземане страна в конфликта..


Раздел IV

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
Чл.23.(1) В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и

коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на

отделната личност.

(2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на

личен живот.

Чл.24. Да обменя информация и ресурси, които имат отношение към

благополучието и закрилата на правата на детето.Чл.25. Да работи за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като

се въздържа от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявява

нетърпимост към подобни действия.

Чл.26. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от

самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
Чл.27. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.28. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.29. Да се оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.30. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.31. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.
Раздел VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА БАЛЧИК , РУО гр. ДОБРИЧ
Чл.32. (1) Служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на компетентност в съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация.

(2) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.

(3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, притежаващ съответната компетентност.

Чл.33. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището.

Чл.34. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с органите на държавната и местна власт.
Раздел VII

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.35. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.

Чл.36. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл.37. Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загубата или повредата му.

Чл.38. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл.39. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на информацията.

Чл.40. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.41. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност или който и да е служител в системата.

Чл.42. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да

изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.


Раздел VIII

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.43.(1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот

служителят следва поведение, което не уронва престижа на службата.

(2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с

добрите нрави.

(3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при

възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира

поведението си.

(4) Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи

на служебното му положение и на институцията, която представлява.Чл.44. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да

накърни престижа на училището.Чл.45.. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството

като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от

такива дейности.

Чл.46. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не

създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.Чл.47. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този

кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.Раздел ІХ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.48. (1) Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(4) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел X

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.49. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ОУ „Антим І” – гр. Балчик се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година.Чл.50. Комисията по етика:

- разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;

- дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

Чл.51. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

Чл.52. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

(2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.Чл.53. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

Чл.54. Комисията по етика в ОУ „Антим І” е постоянно действаща.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се

осъществява от Комисията по етика.

§. 2. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят

дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда и Правилника за устройството и

дейността на училището.§. 3. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е

длъжен да запознае работещия с разпоредбите на този кодекс.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница