Кодекс се определят правилата за поведение на служителите в Централно военно окръжиеДата18.01.2018
Размер158.46 Kb.
#48012
ТипКодекс
КОДЕКС ЗА ЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С този кодекс се определят правилата за поведение на служителите в Централно военно окръжие.
2. Цел

Основната цел на Кодекса за етичното поведение е да се повиши общественото доверие в професионализма и морала на служителите в Централно военно окръжие, както и да се посочат принципите на приетото и очакваното от всички служители поведение.


3. Принципи

Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България и вътрешните нормативни актове на Министерството на отбраната.

Служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в Централно военно окръжие.

Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите.

Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на службата, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ
1. Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

2. Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

3. Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед

защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

4. Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
1. Служителят подпомага началника на Централното военно окръжие с висок професионализъм, безпристрастност и активност при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

2. Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните и политическите пристрастия да му влияят.

3. Когато прави предложения, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

4. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители.

5. Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

6. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

7. Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия.

8. Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на трудовите или на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

9. При изпълнение на задълженията си служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

10. Документите и данните в Централното военно окръжие могат да се използват от служителя само за изпълнение на трудовите или на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

11. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.
ІV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
1. Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

2. При възлагането на задачи, чието изпълнение може да доведе до конфликт между задълженията му и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

3. Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

4. Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима с трудовите или със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

5. Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.
V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
1. В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

2. Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

3. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

4. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности и по отношение на подчинените си.


VІ. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
1. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на Централно военно окръжие.

2. Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

3. Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

4. Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на трудовото или на служебното му положение.


VІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този Кодекс.

Приложение към Етичния кодекс
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ

ЗА НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И КОРУПЦИЯ

        1. РАЗДЕЛ ІОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Тези вътрешни правила регламентират ведомствени норми на поведение в Централното военно окръжие (ЦВО) и подчинените му структури относно деяния (действия или бездействия), свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат държавни, военни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

(2) Изброяването на деянията по предходната алинея не е изчерпателно.


ЦЕЛ
Чл. 2. Вътрешните правила имат за цел предотвратяване и разкриване на деянията по предходния член в системата на ЦВО и подчинените му военни окръжия.
Чл. 3. Всеки военнослужещ, цивилен служител от ЦВО, съответните военни окръжия, както и всеки гражданин и/или организационни звена могат да подават сигнал за констатирани деяния по чл. 1.
ЗАБРАНА ЗА САНКЦИОНИРАНЕ
Чл. 4. Никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си. Забранено е санкционирането по какъвто и да е начин на служители от ЦВО и подчинените му структури само заради подаден сигнал.
Чл. 5. Военнослужещите и цивилните служители от Централното военно окръжие и подчинените му структури, както и гражданите и юридическите лица, могат да подават сигнали за деяния по чл. 1 на органите и по реда, определени в Министерство на отбраната на Република България.
Чл. 6. ЦВО и подчинените му структури си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи човешкото достойнство.
ЗАБРАНА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО АНОНИМНИ СИГНАЛИ
Чл. 7. По анонимни сигнали не се образува производство.

ПРОИЗВОДСТВО
Чл. 8. Сигналите за корупция се разглеждат по реда и в сроковете, определени в АПК.
СУБСИДИАРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВНИ НОРМИ
Чл. 9. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс (АПК) и останалото действащо законодателство в Република България.
РЕГИСТЪР
Чл. 10. Началникът на ЦВО утвърждава деловоден образец съгласно приложението, което да се счита за неразделна част от тези вътрешни правила.
РАЗДЕЛ ІІ
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ
Чл. 11. По реда на тези вътрешни правила се определят следните процедури:

1. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в ЦВО и подчинените му структури чрез единната система за документооборота;

2. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в пощенска кутия за сигнали за корупция в ЦВО;

3. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в пощенските кутии във военните окръжия;

4. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в електронната пощенска кутия;

5. Процедура за работа със сигнали по чл. 107, ал. 4 от АПК;

6. Процедура за регистриране и докладване на нарушения на Етичния кодекс на служителите в ЦВО и подчинените му структури.
ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ, ПОСТЪПИЛИ ЧРЕЗ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА
Чл. 12. (1) Всички сигнали, съдържащи достатъчно данни за наличие на корупционни прояви и деяния по чл. 1, се завеждат със специален индекс за сигнал за корупция.

(2) В случай, че във входящата документация се намерят сигнали по предходната алинея, документът се изпраща задължително на началника на ЦВО. Когато сигналът е срещу началника на ЦВО, същият се изпраща на министъра на отбраната.


ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ, ПОСТЪПИЛИ В ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ЦВО
Чл. 13. В сградата на ЦВО на видно и общодостъпно място се поставя пощенска кутия за сигнали за корупция, действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица.
Чл. 14. Началникът на ЦВО със своя заповед определя комисия от трима служители, която да отваря пощенската кутия за сигнали за корупция. В състава на комисията задължително се включва юрист.
Чл. 15. (1) Пощенската кутия се отваря в присъствието на членовете на комисията до 15-то число на месеца.

(2) Ключът за пощенската кутия се съхранява в запечатан от комисията плик. Пликът се съхранява в регистратурата за некласифицирана информация.

(3) Комисията изготвя протокол за броя на получените сигналите при всяко отваряне на пощенската кутия. Протоколът се подписва от всички присъствали при отварянето членове на комисията.

(4) След изготвянето на протокол, сигналите се предават незабавно за регистриране в деловодството.

(5) В деня на регистриране сигналът се докладва на началника на ЦВО.
ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ, ПОСТЪПИЛИ В ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ
Чл. 16. Във всички военни окръжия се поставят пощенски кутии по реда на чл. 13 от настоящото приложение.
Чл. 17. (1) Началниците на военни окръжия определят комисия за всяко военно окръжие в състав от трима служители, която да отваря пощенската кутия за сигнали за корупция. Ако в състава на военното окръжие има юрист, той задължително се включва в състава на комисията.

(2) За неуредените въпроси се прилагат правилата за работата на комисията в ЦВО.

(3) При наличие на сигнал за корупция се уведомява незабавно началника на ЦВО.
ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ, ПОСТЪПИЛИ В ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ
Чл. 18. В сайта на ЦВО се създава и поддържа електронна пощенска кутия за подаване на сигнали за корупция и деяния по чл. 1.
Чл. 19. Електронната пощенска кутия се проверява по реда, определен за пощенската кутия по чл. 13 от настоящото приложение.
ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ПО ЧЛ. 107, АЛ. 4 ОТ АПК
Чл. 20. Сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в ЦВО и подчинените му структури, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се разглеждат от комисии, определени със заповед на и началника на ЦВО и началниците на военните окръжия по реда на глава VІІІ от АПК.
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦВО И ПОДЧИНЕНИТЕ МУ СТРУКТУРИ
Чл. 21. Постъпилите сигнали за нарушения на Етичния кодекс на работещите в ЦВО и подчинените му структури се завеждат в деловодството със сигнатурата за сигнали за корупция.
Чл. 22. Нарушенията на Етичния кодекс на работещите в ЦВО и подчинените му структури са основания за търсене на дисциплинарна отговорност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Чл. 23. Нарушенията по предходния член се докладват на началниците на съответните военни окръжия и на началника на ЦВО.
Допълнителна разпоредба
Чл. 24. По смисъла и за нуждите на приложението на тези вътрешни правила да се разбира следното:

1. Корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задълженията или поведението.

2.  Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе или да промени решение на създател или потребител на информация.

3. Нередност е всяко нарушение като резултат от действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на държавния бюджет, бюджета на Министерство на отбраната или бюджета на ЦВО и подчинените му структури.

4. Злоупотреба с власт е злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или да не се извърши дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ, или да се изготви такъв с определено съдържание или създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения върху лице в йерархическа подчиненост.

5. Злоупотреба със служебно положение е изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции с цел получаване на неследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице.

6. Злоупотреба с влияние е използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него с или без пряка заплаха по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение.

7. Злоупотреба с информация е разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица.

8. Злоупотреба с доверие имаме, когато служител действа съзнателно против интересите на ЦВО и подчинените му структури.

9. Злоупотреба с право е упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица.

10. Злоупотреба с имущество е умишлено присвояване или друго отклоняване от лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

11. Измама е преднамерено действие на едно или повече лица, които са натоварени с общо управление, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.


Заключителна разпоредба
Началникът на Централното военно окръжие може да дава указания по приложението на тези вътрешни правила в системата на Централното военно окръжие и подчинените му военни окръжия.

Таблица за промени


Дата на внасяне на промяната

Дата на приемане на промяната

Дата на
влизане в сила на промяната


Основание

Каталог: sites -> default -> files -> public files -> zapovedi -> cvo
cvo -> Правила за проверка и оценка на военните окръжия и областните военни отдели в централно военно окръжие глава първа общи положения
cvo -> Единен армейски тест
cvo -> Вътрешни правила за определяне реда за планиране на работната заплата, допълнителни възнаграждения и награди в централно военно окръжие І. Общи положения
cvo -> Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и се издава служебна бележка за провеждането му, която се съхранява в служебното дело на инструктирания
cvo -> Правила за определяне на дейностите при изготвяне на документи и подреждане на регистри по военния отчет и административно обслужване на граждани в централно военно окръжие глава първа
cvo -> Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република България
cvo -> Счетоводна политика на централно военно окръжие I. Общи положения
cvo -> Конкурсите кандидати за служба в доброволния резерв от отдел „Столичен" в Централно военно окръжие отдел „столичен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница