Кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (ibc) по solas 74, Глава 7, и marpol 73/78, Анекс 2Дата22.10.2018
Размер37.18 Kb.
#92368
ТипКодекс
ПРЕГЛЕДИ/КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ - НОРМАТИВНА УРЕДБА
Обхватът на прегледите се определя от приложимите изисквания на международните договори, по които Република България е страна, и изискванията на националното законодателство - чл.4 (1) Наредба №11 за прегледите на корабите и корабопритежателите
I. Международни конвенции

Приложение №1 към чл.4, ал.2 от Наредба №11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите - Международни договори, по които Република България е страна, уреждащи прегледите на корабите:


1.Конвенция на ООН за условията на регистрация на кораби, 1986 г.;

2. Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. (SOLAS 74), с измененията й;

3. Международна конвенция за товарните водолинии, 1966/88 г. (TONNAGE 66/88)

4. Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973/1978 г.(MARPOL 73/78, с измененията й;

5. Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване в морето,1972 г.(COLREG72)

6. Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка на моряците, 1978/1995 г.(STCW 78/95);

7. Конвенция №147 на Международната организация на труда за минималните стандарти в търговското корабоплаване;

8. Международна конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC);

9. Протоколите и измененията към изброените в т.1-8 конвенции и свързаните с тях кодекси със задължителен статут, включително:

а) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (IBC) по SOLAS 74, Глава 7, и MARPOL 73/78, Анекс 2;

б) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно(BCH) по MARPOL 73/78, Анекс 2;

в) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи втечнени газове наливно (IGC) по SOLAS 74, Глава 7;

г) Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);

д) Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code).

10. Конвенция FAL, влязла в сила от 05 Март 1967 г.

Норми, уреждащи прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища:
Конвенция за измерване на кораби от вътрешно плаване, 1966 г;

Правилник за плаване в българския участък на р. Дунав;

Правила за речен надзор по р. Дунав;

Правилник за опазване водите на р. Дунав от замърсяване при корабоплаване;

Препоръки за основните технически и експлоатационни параметри на РЛС, използвани в корабоплаването по р. Дунав;

Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища;

Правила за превоз на опасни товари по р. Дунав.
II Директиви на ЕС

1. EU Directive 2001/106 - поправка и допълнение към EU Directive 1995/21/EC, с която се въвежда "задължителен разширен преглед" върху кораби с повишен риск; изискването е въведено и в Парижкия MoU

2. Directive 2002/59/EC - установява Vessel traffic monitoring and information system (отменя Директива 93/75/ЕС); държавите от ЕС да координират националните си системи с останалите страни-членки.

3. EU Directive on Ship-Source Pollution - Directive 2005/35

4. Пристанищен държавен контрол - Меморандум на 14-те от ЕИО - Port State Control
III. Закони

КТК - Глава четвърта - Раздел II и по-специално чл.73, Глава петнадесета "а" и Глава седемнадесета

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

3. Закон за митниците ДВ бр 15 от 6 февруари 1998 г.с изм. и доп. до ... ДВ. бр. 28/2008;


IV. Наредби

1. Наредба №53 от 2 юли 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата - Обн.ДВ, бр.72 от 17 август 2004 г. (на основание чл. 60а от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България)

2. Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (на основание чл.73 от КТК)

3. Наредба №11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (на основание чл.73 от КТК)

4. Наредба №7 от 23.05.2001 г. за реда на посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

(на основание чл. 102 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България)

5. Наредба № 919 от 8 декември 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на операторите и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България

6.Наредба № I-11 от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България Дв.бр.11 от 1 февруари 2005 г.(на основание чл.94 ал.4 т.2 от Закона за министерство на вътрешните работи)

7.Наредба № 4 от 12.05.2002 г. за граничен ветеринарномедицински контрол ДВ бр. 30 от 22.03.2002 г (на основание чл.43 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност)

8.Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (на основание §4 от Закона за защита на растенията)

9. НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, Приета с ПМС № 2 от 6.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г.

10. Наредба за граничните контролнопропускателни пунктове от 31.05.2002 г. (на основание чл.105 ал2 от Конституция на Република България във връзка с чл. 6 от Закона за нормативните актовеСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница