Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­страница1/3
Дата15.02.2018
Размер0.62 Mb.
#58521
ТипКодекс
  1   2   3
ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 ,»а»,»б»,»в»,»г» и »д»от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, или съм осъден,но съм реабилитиран,за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3 и т.4 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - регистриран по фирмено дело № по описа за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управление във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник : (посочете фирмата на участника)

1. не е обявен в несъстоятелност;

2. не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

В случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4.няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството ми на ______________________________ __________ (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на (посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № по описа за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управление във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община СвиленградД Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за Обществените поръчки

ДолуподписаниятНаименование на участника
Управител/Пълномощник:
Адрес / седалище:
Адрес на управление:
Тел:
Факс:
ЕИК (БУЛСТАТ):

ДЕКЛАРИРАМ, че
Като участник в Обществена поръчка за доставка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград
Че ще използвам /няма да използвам/ подизпълнители. (ненужното се зачертава!!)

Подизпълнител

/ избройте имената и адресите наподизпълнителите/
Видове работи,

които ще изпълнява
Дял в проценти (%)

от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя


Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

…………... 2014 г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………/

гр. …………………. подпис и печат:

__________________________ (Име и Фамилия,

длъжност на представляващия Участника)


ОБРАЗЕЦ__ПРИЛОЖЕНИЕ_№5__Д_Е_К_Л_А_Р_А_Ц_И_Я__за_съгласие_за_участие_като_подизпълнител'>ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с ЕГН ......................................., в качеството ми на ...........................................(посочете длъжността) на ................................................ (посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка и да изпълни следните видове дейности:

...........................................................................................................................................

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

1. Документ за регистрация № от г. или ЕИК

2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние,(посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

3. Техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:

(посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

4. Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от г. (посочете датата на подписване на декларациите)(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ЦЕНОВА ОФЕРТА


ОФЕРЕНТ:

ФИРМА ИМЕ:
Управител:
Адрес на управление:
ЕИК (БУЛСТАТ):
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница