Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­Дата05.02.2018
Размер16.86 Kb.
ТипКодекс
Образец № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният /та/ […] с ЕГН: […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с участие в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”.Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване) /подпис и печат/

(трите имена и длъжност на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)


Забележка: Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:

  • Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

  • Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .

2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:

  • Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

  • София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

  • Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:

  • Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;

  • София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443


Каталог: media -> content files -> file -> 2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> 16082017%20-%20ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ%20НА%20ПОДПОРНА%20СТЕНА%20НА%20УЛ %20АТАНАС%20ШАПАРДАНОВ,%20КВ %20УСТОВО,%20ГР %20СМОЛЯН
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
16082017%20-%20ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ%20НА%20ПОДПОРНА%20СТЕНА%20НА%20УЛ %20АТАНАС%20ШАПАРДАНОВ,%20КВ %20УСТОВО,%20ГР %20СМОЛЯН -> Образец №3 д е к л а р а ц и я
16082017%20-%20ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ%20НА%20ПОДПОРНА%20СТЕНА%20НА%20УЛ %20АТАНАС%20ШАПАРДАНОВ,%20КВ %20УСТОВО,%20ГР %20СМОЛЯН -> Образец №6 д е к л а р а ц и я за срока на валидност на офертата
16082017%20-%20ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ%20НА%20ПОДПОРНА%20СТЕНА%20НА%20УЛ %20АТАНАС%20ШАПАРДАНОВ,%20КВ %20УСТОВО,%20ГР %20СМОЛЯН -> Образец №5 д е к л а р а ц и я
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница