Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговище


Общинска администрация гр. Ген. Тошевостраница3/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинска администрация гр. Ген. Тошево

Проучени:

 • Общинският план за развитие на община Генерал Тошево ( 2007-2013 г.);

 • Инструкция за информационно-деловодната дейност, работата с документите и съхранението им в общинска администрация Генерал Тошево;

 • Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция на граждани и юридически лица в общинска администрация Генерал Тошево;

 • Етичен кодекс на служителите в община Генерал Тошево;

 • Харта на клиента в общинска администрация гр. Ген.Тошево


Констатации:

Обстановката в общинската администрация Ген. Тошево е приветлива, служителите вежливи. По-голямата част от служителите имат лични баджове. Налице са форми и средства за облекчаване обслужването на гражданите и особено на възрастните хора, хората с увреждания и бременни жени. Община Генерал Тошево притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2000

Информацията върху информационните табла е върху хартиен носител и е актуална към дадения момент. Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”. Предоставя се информация и на английски език за чуждите граждани, живеещи в общината. В общинската администрация работи служител, който се занимава с проблемите на чуждите граждани. Не съществува специално информационно гише на предприемача. Информация за предстоящи търгове и конкурси за продажби може да се получи в информационния център или на информационните табла.

Сайтът на общината е добър и предоставя полезна информация за видовете услуги и цени предлагани от центъра за услуги и информация, приемни дни, общински съвет, може да се види Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Генерал Тошево за периода 2008 – 2010 г.г. Гражданите на общината имат възможност да подават сигнали за корупция онлайн. В същото време е-услуги, обявени на сайта не могат да се ползват, тъй като препратка към http://oadobrich.egov.bg/piseo/ не работи. Не е възможно гражданите да се информират от сайта на общината за нейните решения, структура, наредби и правилници.

Провеждането на анкетите и разговорите със служителите на общинската администрация бе осъществено по предварително уговорен ред и време с пълното съдействие от страна на общината в лицето на г-жа Светла Стоянова.

Анкетирани бяха трима служители на длъжност - заместник кмет, началник отдел и главен специалист, на възраст между 51 и 60 години, един мъж и две жени. Двама от анкетираните са завършили висше образование степен магистър, третият е със средно образование. Двама от тях работят по 21 години в общинската администрация, като на съответната длъжност са съответно 19 и 21 години, третият анкетиран работи в администрацията от 10 години, като на съответната длъжност е от 5. Всеки един от тях е преминал през някаква форма на обучение във връзка с дейността, която изпълнява. За информиране на гражданите с актуално действащите законови и нормативни документи, регламентиращи дейността на службата, която изпълняват и тримата са посочили книжните носители на информационното табло на входа на общината, средствата за масова информация, срещи с гражданите и приемна за консултации. Двама от служителите са посочили информационно електронно табло на входа на общината, като вероятно са имали предвид това, което се очаква да бъде поставено тепърва и сайта на общината, а един е посочил и предаванията по кабелната телевизия два пъти седмично.

Като използвани средства за информиране на гражданите за решенията на общинския съвет и общинската администрация, които трябва да бъдат изпълнявани от тяхната служб, трима са посочили информационното табло пред входа на общината, сайта на общината, средствата за масова информация, срещите с гражданите и приемна за консултации и изпращане на уведомителни писма до заинтересованите лица. Един от анкетираните е посочил таблото за информация пред вратата на службата.

За информиране на гражданите за отчета на дейността на своята служба трима от анкетираните са посочили средствата за масова информация, срещите с граждани и приемна консултация, двама са посочили електронно информационно табло пред входа на общината, имайки предвид съществуващото в момента обикновено такова и сайта на общината, а един от тях е посочил също информационното табло електронно и обикновено пред вратата на службата и информационното табло с хартиен носител на входа на общината.

Според анкетираните най-голям ефект от информационните канали имат средствата за масово осведомяване. На това мнение са двама от анкетираните. Сайтът на общината е считан за информационен канал с най-голям ефект от един служител.

Анкетираните са на мнение,че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите. Културата на поведение на гражданите, при прякото им взаимодействие с общинската администрация, се оценява от анкетираните по-скоро като положително. Себе си анкетираните общински служители считат за достатъчно подготвени и компетентни в професионално отношение и в състояние психически да понесат стреса, на който са подложени при работа с емоционално напрегнати граждани. Като инициативи на общината за по-добро управление и дейност на общинската администрация са посочени: разработената система за вътрешен контрол на дейността на служителите в общинската администрация, Етичния кодекс на служителите, разработената стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията, осъществяването на мониторинг върху дейността на служителите, системата за оценка на служителите от гражданите, обнародване на Хартата на правата на клиента, организирането на обслужване „на едно гише”. Един от анкетираните е посочил и приетата система за ротация на служителите в службите, за които има негативни оценки. Анкетираните общински служители считат, че общината разполага с необходимата материална база и ресурси за осъществяване на съвременни форми на комуникация с гражданите. Оценките за екипа, в който работят са положителни, като посочват, че не са получавали негативни оценки от гражданите, а ако е имало такива, то те не са били основателни. Според техните отговори през настоящия мандат не са подавани сигнали за корупция в общинската администрация. Анкетираните смятат, че средствата за информиране за дейността им се използват по-скоро целесъобразно и в пълните им възможности. Те считат също, че общинската администрация предоставя своевременно цялата информация за наличните проблеми и тяхното решаване. Оценката им за политиката на общинската администрация за повече прозрачност и отчетност на дейността и е изцяло положителна. Двама от анкетираните не посочват налични проблеми в това отношение. Един от тях посочва ежегодното отчитане пред гражданите, изнасянето на приемни по селата и даването на информация за всички търгове и обществени поръчки, като начин за решаването на тези проблеми.

След провеждане на анкетата бяха проведени индивидуални разговори със служителите, с цел добиване на още по-пълна представа за прозрачността в работата на общинската администрация. Беше уточнено,че общината няма свой печатен орган. Необходимата информация се публикува в регионалния вестник „Добруджански глас” , който излиза веднъж седмично. Като средство за информиране общинската администрация използва местната кабелна телевизия, която излъчва два пъти седмично във вторник и четвъртък, с повторения в сряда и петък. Както бе посочено в анкетите основен източник на информация за гражданите е сайта на общината. Услугите, които извършват отделните обслужващи отдели се оповестяват чрез печатане на различни видове брошури. Съществува и местна радиоточка, която на този етап не се ползва поради финансови проблеми.

Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет. От две години в дневния ред присъства точка „Въпроси и предложения на граждани”. Гражданите могат да вземат участие в обсъждане на проектобюджета на общината, но както бе отбелязано в анкетите, не проявяват особена активност.

Приемният ден на кмета е понеделник от 13 до 15 часа, но на практика той приема постоянно граждани.

В общинската сграда има две кутии на сигнали за корупция. Кутиите се отварят веднъж месечно от комисия. На анонимно подадени сигнали принципно не се отговаря, само в изключителни случаи.

В Общината има Младежко телевизионно студио, което също се използва за информиране на гражданството. Ежегодното провеждане на деня на ученическото самоуправление е друг начин на осъществяване на прозрачност в дейността на общинската администрация.
Препоръки:


 • За подобряване стила и методите на работа в службата, в която работят, анкетираните предлагат регулярното провеждането на обучения и семинари и работа с гражданите за вземане на по-активно участие от тяхна страна в подготовка на управленските решения;

 • Електронният сайт на общината да бъде актуализиран и информацията, предвидена в него да е достъпна. Да са налице бутони за различни възможности за работа с файлове – изтегляне, разпечатване, изпращане, прослущване, уголемяване на текста, синтезиран глас и текстова версия за да може да се прослушва текст нормално или чрез синтезиран глас – услуги важни за хора със силни зрителни увреждания;

 • Да се постави електронно информационно табло в сградата на общинската администрация.
 1. Общинска администрация Крушари

Проучени:

 • Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Крушари;

 • Харта на клиента в общинска администрация Крушари;

 • Общинският план за развитие на община Крушари за периода 2007-2013 г.;

 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване;

 • Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация Крушари-Област Добрич.


Констатации:

Обстановката в общинската администрация Крушари е приветлива, служителите вежливи. Нямаха личен бадж. Поради извършване на ремонтни работи, не бяха налични на видно място информационните табла и кутията за сигнали за корупция. В момента се изгражда информационен център, където ще има информация на български и на английски език и ще се осъществява обслужване на „едно гише”.

На сайта на общината www.krushari.bg може да се намери информация за Община Крушари - общинска администрация, общински съвет, правилник на общинския съвет, административни услуги, природни ресурси, инфраструктура, програми, проекти, планове, търгове и конкурси. Сайтът не предлага е-услуги, не дава информация за приемни дни, въпреки, че има съответното прозорче и потенциалът, който е заложен в него не се използва напълно.

Провеждането на анкетите и разговорите със служителите на общинската администрация бе осъществено в обстановка на ремонтни дейности, извършвани в общинската сграда. Анкетирани бяха три служителки на длъжност директор дирекция, секретар на община и младши специалист, една на възраст между 31 и 40 години и две между 41 и 50 години. Двама от анкетираните са завършили висше образование-единият степен магистър, другият степен бакалавър, третият е с колежанско образование. Един от тях работи от 21 години в общинската администрация, като на съответната длъжност е от 13 години, другите двама анкетирани работят в администрацията от съответно 2 и 3 години, като на съответната длъжност са-единият от 2 години, а другият от 2 месеца. Двама от тях са преминали през някаква форма на обучение във връзка с дейността, която изпълняват, третият не е преминал никаква форма на обучение.

За информиране на гражданите за актуално действащите законови и нормативни документи, регламентиращи дейността на службата, двама са посочили книжните носители на информационното табло на входа на общината, двама електронно табло (вероятно информационното табло) на входа на общината, двама средствата за масова информация, трима сайта на общината и един издаването на специализирани брошури.

Като използвани средства за информиране на гражданите за решенията на Общинския съвет и общинската администрация, които трябва да бъдат изпълнявани от тяхната служба двама са посочили информационното табло пред входа на общината, сайта на общината, срещите с гражданите и приемна за консултации и изпращане на уведомителни писма до заинтересованите лица. Един от анкетираните е посочил информационните табла по кметствата.

За информиране на гражданите за отчета на дейността на своята служба един от анкетираните е посочил обикновеното информационно табло, един електронно информационно табло, двама сайта на общината, един средствата за масово осведомяване и един издаването на брошури. Според анкетираните най-голям ефект от информационните канали имат сайта на общината, средствата за масова информация и срещите с гражданите и приемните за консултации.

Анкетираните са на мнение, че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация, един е на мнение, че такава компетентност по-скоро липсва. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите.

Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните като по-скоро положителна.

Себе си анкетираните общински служители считат за достатъчно подготвени и компетентни в професионално отношение и психически в състояние да понесат стреса, на който са подложени при работа с емоционално напрегнати граждани.

Като инициативи за по-добро управление и дейност на общинската администрация са посочени разработената система за вътрешен контрол на дейността на служителите в администрацията, Етичния кодекс на служителите, разработената стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията, осъществяването на мониторинг върху дейността на служителите, системата за оценка на служителите от гражданите, обнародване на Хартата на правата на клиента, организирането на обслужване „на едно гише”. Един от анкетираните е посочил и системата за обратна връзка с гражданите за оценка на дейността на служителите.

Анкетираните общински служители са на различно мнение по въпроса, дали общинската администрация разполага с необходимата материална база и ресурси за осъществяване на съвременни форми на комуникация с гражданите.

На екипа, в който работят, анкетираните дават положителна оценка и двама от тях посочват, че не са получавали негативни оценки от гражданите, а ако е имало такива, то те не са били основателни. Един от анкетираните посочва, че службата, в която работи е получавала негативни оценки от гражданите, но те не са били основателни.

През настоящия мандат не са подавани сигнали за корупция в общинската администрация.

Анкетираните смятат, че средствата за информиране за дейността им се използват по-скоро целесъобразно и в пълните им възможности. Те считат също, че общинската администрация предоставя своевременно цялата информация за наличните проблеми и тяхното решаване. Един от анкетираните смята, че това не е така. Оценката им за политиката на общинската администрация за повече прозрачност и отчетност на дейността и е изцяло положителна.Двама от анкетираните не посочват налични проблеми в това отношение. Един от тях посочва липсата на регламент за отчитане, сгрешена система за комуникация между ръководството на администрацията и служителите.

След попълване на анкетите бяха проведени индивидуални разговори със служителите, с цел добиване на по-пълна представа за прозрачността в работата на общинската администрация. Беше уточнено, че общината няма свой печатен орган. Необходимата информация се публикува в областния ежедневник „Добруджанска трибуна”. Както бе посочено в анкетите основен източник на информация за гражданите е сайта на общината. Противоречието тук идва от факта, че голяма част от жителите на общината не ползват интернет-услуга, поради което сайта остава на заден план като средство за информиране само за ползващите интернет. Съществува и местна радиоточка, която не се ползва поради финансови проблеми. Широко използван начин за информиране на общественоста е устното предаване на информацията, което поради факта, че това е малка община и населението е с нисък социален статус, играе съществена роля. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, но не проявяват особена активност.

Не съществува специално информационно гише на предприемача. Информация за предстоящи търгове и конкурси за продажби може да се получи в сайта на общината, на информационните табла и в областния ежедневник.

Служителите считат,че като цяло обществеността не е запозната с работата на общинската администрация. Обществеността ”натоварва” с очаквания общинската администрация. В същото време общинската администрация не полага достатъчно усилия да „осветли” своята дейност. Не се използват пълноценно кметовете и кметските наместници, обществените съвети. Липсата на общински вестник, който в миналото е доказал ползата си, също възпрепятства процеса на създаване на прозрачност в дейността на общинската администрация.


Препоръки:

 • За подобряване стила и методите на работа в службата, в която работят анкетираните предлагат да се спазва установената йерархична структура на администрацията, да се създаде и приложи вътрешна система за наблюдение работата на администрацията;

 • Електронният сайт на общината да бъде актуализиран и информацията, предвидена в него да е достъпна. Пред вид, че е този източник на информация не е много популярен, то би било целесъобразно средствата за неговото подобряване да се насочат към изграждането на информационите табла.
 1. Общинска администрация Шабла

Проучени:

Етичен кодекс


Констатации:

Общината не е осигурила достатъчно средства, начини и форми за облекчаване обслужването на хора с увреждания. Във входното помещение на сградата са разположени информационни табла от електронен и обикновен тип ( с хартиени образци). На първото от таблата, разположено на едната стена на помещението се изнасят решенията на Общинския съвет, а второто се ползва за информиране на гражданите с актуално действащите законови и нормативни документи. Налице са брошури със систематизирана информация,, целящи да информират гражданите по отделни въпроси. Създадено е място, където клиентите могат да се запознаят с предоставяната им информация. Служителите са приветливи, вежливи с добри обноски и разполагат с личен бадж. Външният им вид е делови и съобразен със спецификата на работа с хора. На видно място е поставена кутия за жалби и оплаквания.

Служителите са позитивно настроени, като са обединени в желанието си за подобряване начина на обслужване на клиентите. В тази връзка са направени предложения за подобряване на вътрешната организация, с цел равномерното разпределение на ангажираността на отделните служители. При необходимост е желателно увеличаване на персонала в натоварените служби. Община Шабла е в процес на въвеждане на серия от стандарти ISO. Представителите на общинската администрация посещават различни семинари и курсове с професионална насоченост, спомагащи за работата им. За инициатор на обучението може да се приеме, както общинската администрация, така и отделните служители. В отделни случаи, сроковете за поставените задачи са кратки, което предполага възможност от просрочване на времето за извършването им. Общо мнение е ниската информираност на гражданите относно услугите, които общинската администрация предоставя и начините за тяхното ползване. Компетенциите на гражданите касаят единствено конкретния проблем, който в момента искат да решат. Общината издава вестник (в. „Изгрев”), в който помества различни проблеми, решения и обявления. В тази връзка се предлага увеличаване на каретата с информация, както и увеличаване броя на издаваните диплянки.

Община Шабла ползва успешно сайт http://www.shabla.info/ на български език за информиране на обществеността.

Анкетирани са по трима представители на служители от общинската администрация, граждани на общината и представители на бизнеса.

При анализа на резултатите от анкетите, оценката на общинска администрация Шабла е положителна. Съществуват известни разминавания по някои от въпросите, което говори за недостатъчно обсъждане по различните належащи проблеми. В по-голямата си част е обединено негативното мнение на служителите, относно компетентността на гражданите за да се ориентират в предоставяната им информация. Съответно на същият въпрос касаещ фирмите, всички категорично отговарят положително. Всички служители считат, че са достатъчно подготвени що се отнася професионализма, компетентността и възможността им да се справят в ситуации с емоционално напрегнати граждани. Оценката на служителите за екипа, в който работят е положителна. Въпреки това, на въпроса имат ли основание негативните оценки и сигнали на гражданите, в една от анкетите отговорът е „по-скоро да”. По същия начин разногласия има в мнението за своевременното и пълно предоставяне на информация от администрацията. Политиката на администрацията за подобряване на прозрачността се оценява положително. Маркирани са някои проблеми относно прозрачността и отчетността в общинската администрация: дистанцираност между администрацията и гражданите, липса на заинтересованост и в двете страни, предубеденост, проблеми в служби кадастър, обществена собственост и ТСУ.

По-голямата част от гражданите се обединява около положителното мнение за достъпност и съдържание на подаваната от администрацията информация, както и за компетентността на служителите. Всички граждани получават консултации в случаите, когато не са наясно как да постъпят или попълнят необходимите документи. Един от анкетираните е имал проблеми с общинската администрация, касаещ получаване на пълна и своевременна информация. Анкетираните не участват в семинари организирани от Общината. Разногласия се открояват относно пълнотата на подаваната информация, политиката на администрацията касаеща прозрачността и отчетността в дейността и.

В отговорите на анкетите от представителите на бизнеса се забелязва по-голяма увереност по отделните въпроси. Анкетираните са наясно по кои информационни канали могат да получат информацията, която им е необходима. Всички представители на бизнеса ползват сайта на общината, като основен източник за информиране. Анкетираните са доволни от съдържанието на подаваната информация и използваните канали, по въпроси свързани с обществени поръчки и проекти по еврофондове. Един от участниците в анкетата е имал проблеми във връзка с достатъчна и своевременна информация. Всички участници оценяват положително утвърждаването на документи и инструменти, с цел подобряване на прозрачността и откритостта на управление на общината. Маркирани са различия в отговорите касаещи формите и средствата за облекчаване на бизнеса. Всички анкетирани отговарят отрицателно за наличие на корупционни практики в общинска администрация Шабла.


Препоръки:

 • Създаване на по-добра организация и целесъобразно разпределяне на задачите с оглед спазване на поставените срокове и постигане еднаква натовареност на различните служителите;

 • Предприемане на мерки за ускорено внедряване на комплекта от стандарти за качество ISO;

 • Повишаване тиражите на информационните брошури;

 • Предоставяне на по-пълна и навременна информация в местния вестник „Изгрев” и на сайта на общината за работата и условията за обслужване в общинската администрация;

 • Намаляване на дистанцираността между общинската администрация и гражданите посредством различни обществени прояви-срещи, отчети, допитвания;

 • Изготвяне на английска версия на сайта и средствата за информация, където това е целесъобразно;

 • Подобряване формите и средствата за облекчаване обслужването на гражданите, особенно хора с увреждания, възрастни и бременни жени.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница