Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговище


Общинските администрации Добричка, гр. Тервел и гр. Балчикстраница4/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинските администрации Добричка, гр. Тервел и гр. Балчик не са предоставили никакви документи за предварително проучване, поради което запознаването с дейността на тези общински администрации се осъществи единствено въз основа на публикуваните документи в сайта на общините. 1. Общинска администрация Добричка

Констатации:

Обстановката в община Добричка е приветлива, служителите вежливи. По-голямата част от служителите имат лични баджове. Достъпът в сграда за хората с увреждания е улеснен чрез изградена рампа.

Информацията върху информационните табла е актуална към дадения момент. Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”. Предоставя се информация и на английски език за чуждите граждани, живеещи в общината. Информация за предстоящи търгове и конкурси за продажби може да се получи в информационния център, на информационните табла и на сайта на общината.

Сайтът на общината е добър и предоставя полезна информация за видовете услуги и цени предлагани от центъра за услуги и информация, приемни дни, предстоящи търгове и конкурси и др. Гражданите на общината имат възможност да ползват следните услуги онлайн: записване за приемните дни, заявление за достъп до обществена информация, пощенска кутия за сигнали, жалби, молби и предложения, да попълнят анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Добричка.

Провеждането на анкетите и разговорите със служителите на общинската администрация бе осъществено по предварително уговорен ред и време с пълното съдействие от страна на Общината.

Анкетирани бяха трима служители от общината. Всеки един от тях е преминал през някаква форма на обучение във връзка с дейността, която изпълнява. За информиране на гражданите с актуално действащите законови и нормативни документи, регламентиращи дейноста на службата, която изпълняват и тримата са посочили книжните носители на информационното табло на входа на общината, срещи с гражданите и приемна за консултации, електроното табло, брошури. Планира се да се сложат информационните табла в три кметства на общината. Като използвани средства за информиране на гражданите за решенията на общинския съвет, които касаят изпълняваните от тях дейности трима са посочили информационното табло пред входа на общината, средствата за масова информация, срещите с гражданите и приемна за консултации, брошури. В момента на посещението такива липсваха в фоайето на общината. Обяснението е, че през първата половина на деня имало среща на кметове и кметски намесници, които обикновенно взимат със себе си брошури и други информационни материали за кметствата си. За информиране на гражданите за отчета на дейността на своята служба трима от анкетираните са посочили средствата за масова информация, срещите с граждани и приемна консултация,

Според анкетираните най-голям ефект от информационните канали имат средствата за масово осведомяване. На това мнение са двама от анкетираните. Сайтът на общината е считан за информационен канал с най-голям ефект от един служител.

Анкетираните са на мнение, че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите. Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните по-скоро като положително.

Анкетираните общински служители се считат за достатъчно подготвени и компетентни в професионално отношение и психически в състояние да понесат стреса, на който са подложени при работа с емоционално напрегнати граждани.

Като инициативи на Общината за по-добро управление и дейност на общинската администрацияса са посочени разработената система за вътрешен контрол на дейността на служителите в общинската администрация, Етичния кодекс на служителите, разработената стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията, осъществяването на мониторинг върху дейността на служителите, системата за оценка на служителите от гражданите, обнародване на Хартата на правата на клиента, организирането на обслужване „на едно гише”.

Анкетираните общински служители считат, че общината разполага с необходимата материална база и ресурси за осъществяване на съвременни форми на комуникация с гражданите.

На екипа, в който работят анкетираните дават положителна оценка и посочват, че не са получавали негативни оценки от гражданите, а ако е имало такива, то те не са били основателни.

През настоящия мандат не са подавани сигнали за корупция в общинската администрация.

Анкетираните смятат, че средствата за информиране за дейността им се използват по-скоро целесъобразно и в пълните им възможности. Те считат също, че общинската администрация предоставя своевременно цялата информация за наличните проблеми и тяхното решаване. Оценката им за политиката на общинската администрация за повече прозрачност и отчетност на дейността и е изцяло положителна. Анкетираните не посочват налични проблеми в това отношение. Като добра практика се посочва ежегодното отчитане пред гражданите, изнасянето на приемни по селата и даването на информация за всички търгове и обществени поръчки, като начин за решаването на тези проблеми.

След провеждане на анкетата бяха проведени индивидуални разговори със служителите, с цел добиване на по-пълна представа за прозрачността в работата на общинската администрация. Беше уточнено,че общината няма свой печатен орган. Както бе посочено в анкетите основен източник на информация за гражданите е сайта на общината и средстства за масова информация. Услугите, които извършват отделните общински отдели се оповестяват чрез печатане на различни видове брошури. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет. Гражданите могат да вземат участие в обсъждане на проектобюджета на общината, но както бе отбелязано в анкетите, не проявяват особена активност.

В общинската сграда има кутия на сигнали за корупция. Кутиите се отварят веднъж месечно от комисия. На анонимно подадени сигнали принципно не се отговаря, само в изключителни случаи.


Препоръки:

 • За подобряване стила и методите на работа в службата, в която работят, се предлага регулярното провеждането на обучения и семинари за служителите;

 • Да се използват интерактивни форми на информиране за предизвикване интереса на гражданите за вземане на по-активно участие в обсъжданията по работата на общинската администрация;

 • Да се изградят информационни табла в повече кметства на Общината, по възможност електронни и свързанни чрез софтуеър с Общината.
 1. Общинска администрация Тервел

Констатации:

Обстановката в Община Тервел е приветлива, служителите вежливи. По време на посещението служителите нямаха личен бадж.

В момента се изгражда информационен център с обслужване на „едно гише” и рампа на входа с цел улесняване на достъп до общината на хора в неравностойно положение. Поради извършваните ремонтни работи информационното табло и кутията за сигнали за корупция не можеха да бъдат видяни. Няма информация на английски език за чуждите граждани, живеещи в общината. Те обикновено посещават общинските служби с преводач. Не съществува специално информационно гише на предприемача.

Сайтът на общината (www.tervel.bg) не е функционален от гледна точка на граждани, търсещи информация за услуги и техните цени, търгове, конкурси, приемни дни. Информацията на сайта не се актуализира, например последен протокол и решение от заседанието на Общинския съвет е от 05.09.2008 година. Не са създадени възможности за подаване на сигнали за корупция по електронен път. Общо впечатление, че сайтът не предполага прозрачност.

В Община Тервел бяха анкетирани трима служители на длъжност – младши експерт, директор дирекция и секретар на община, на възраст двама между 51 и 60 години и един между 41 и 50 години, един мъж и две жени. Всички анкетирани са завършили висше образование - степен магистър и са съответно със стаж от 28, 13 и 14 години в общинската администрация, като на съответната длъжност са съответно 6 и 13 и 5 години. Всеки един от тях е преминал през някаква форма на обучение във връзка с дейността, която изпълнява.

За информиране на гражданите с актуално действащите законови и нормативни документи, регламентиращи дейноста на службата, която изпълняват двама от анкетираните са посочили сайта на Общината и средствата за масово осведомяване, а по един от тях е посочил срещи с гражданите и приемна за консултации и издаването на брошури. Като използвани средства за информиране на гражданите за решенията на Общинския съвет и общинската администрация, които трябва да бъдат изпълнявани от тяхната служба, трима са посочили сайта на общината, двама информационното табло на входа и по един средствата за масова информация и изпращане на уведомителни писма до заинтересованите. За информиране на гражданите за отчета на дейността на своята служба трима от анкетираните са посочили сайта на общината и средствата за масова информация, а един е посочил още издаването на специализирани брошури и интернет базираната система на Министерството на администрацията. Според анкетираните най-голям ефект от информационните канали има сайта на общината и на второ място издаването на специализирани брошури.

Анкетираните са на мнение,че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите. Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните по-скоро положително. Анкетираните общински служители считат себе си за достатъчно подготвени и компетентни в професионално отношение и психически в състояние да понесат стреса, на който са подложени при работа с емоционално напрегнати граждани.

Като инициативи за по-добро управление и дейност на общинската администрация са посочени разработената система за вътрешен контрол на дейността на служителите в общинската администрация, Етичния кодекс на служителите, обнародването на Хартата на правата на клиента, организирането на обслужване на „едно гише”. По организирането на такъв тип обслужване се работеше в момента на провеждане на анкетите. Един от анкетираните е посочил и приетата система на обратна връзка с гражданите за оценка на дейността на служителите. Анкетираните общински служители считат, че Общината по-скоро разполага с необходимата материална база и ресурси за осъществяване на съвременни форми на комуникация с гражданите. На екипа, в който работят, анкетираните дават по-скоро положителна оценка и посочват, че не са получавали негативни оценки от гражданите, а ако е имало такива, то те не са били основателни. Един от анкетираните е посочил получаването на негативна оценка от страна на гражданите, но счита, че за нея няма основание.

През настоящия мандат не са подавани сигнали за корупция в общинската администрация. Анкетираните смятат, че средствата за информиране за дейността им се използват целесъобразно и в пълните им възможности. Те считат също, че общинската администрация предоставя своевременно и цялата информация за наличните проблеми и тяхното решаване. Оценката им за политиката на общинската администрация за повече прозрачност и отчетност на дейността е изцяло положителна. Двама са посочили липсата на достъп до интернет и кабелната телевизия, както и до местния вестник като причини за недостатъчна прозрачност и отчетност.

След приключване на анкетата бяха проведени индивидуални разговори със служителите, с цел добиване на по-пълна представа за прозрачността в работата на общинската администрация. Беше уточнено,че общината има свой печатен орган – вестник „Тервел” – седмично издание на общинската администрация, разпространяван безплатно. Като средство за информиране на обществеността се използват двата местни кабелни оператора. Както бе посочено в анкетите основен източник на информация за гражданите е сайта на общината. Услугите, които извършват отделните общински отдели се оповестяват чрез печатане на различни видове брошури

Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и могат да вземат участие в обсъждане на проектобюджета на Общината, но както бе отбелязано в анкетите, не проявяват особена активност. Информация за предстоящи търгове и конкурси за продажби може да се получи в сайта или на информационното табло.

Приемният ден на кмета с граждани на практика е перманентен.


Препоръки:

 • Да се преработи сайта на общината с цел да предоставя необходимата информация на гражданите;

 • След завършването на ремонтните работи да се сложат информационните табла с необходимата информация и преди всичко Харта на клиента. Така гражданите ще се запознаят със своите права и може би ще се включват по - активно в различни дейности с цел повишаване на прозрачността и превенция на корупционните практики;

 • За подобряване стила и методите на работа в службите да се засили системата за вътрешен контрол на дейността на служителите, което е посочено и в анкетите;

 • Да се постави информационно табло за гражданите.
 1. Общинска администрация Балчик

Констатации:

Достъпът до сградата на Община Балчик е улеснен, съществува изградена рампа за хора с увреждания. Обособено е място за сядане и запознаване с услугите, които общинската администрация предоставя. На видно място са разположени информационни табла от обикновен тип. Все още няма инсталирано интерактивно, електронно табло. Служителите са приветливи, позитивно настроени. Външният им вид предразполага към доверие. Всеки служител разполага с личен бадж. Предоставени са различни информационни брошури за ползване от гражданите търсещи административни услуги. Поставена е кутия за жалби и оплаквания. Гишетата за обслужване са няколко, което спомага за разпределение на потока от граждани за различните служби и видове услуги.

Екипът е позитивно настроен и разполагат с добра материална база за работа и обслужване. По предложение на общинската администрация и собствена преценка, служителите преминават обучение, пряко или косвено свързано с работните им задължения. Увеличаване на възможностите за обучение и предлаганите семинари и курсове се приема положително. Община Балчик е сертифицирана от международната организация по стандарти за качество ISO. Предстои да се извършат необходимите подобрения за ресертификация, свързани с новите изисквания на комплекта от стандарти ISO. Като възможност за повишаване на прозрачността в дейността на общинската администрация се предлага увеличаване на информационните брошури, засилване участието в средствата за масова информация – вестници, интернет. Негативно е впечатлението на служителите към сайта на Община Балчик - http://www.balchik.bg/. Сайтът не предоставя пълен комплект от информация за услуги, цени на услугите, търгове и обяви свързани с процедури, провеждани от общинската администрация. В отделни случаи, сроковете за поставените задачи са кратки, което предполага възможност от просрочване на времето за извършването им. Информираността и интереса на гражданите към предоставяните услуги от общината, могат да бъдат повишени. Общината издава вестник, в който помества различни проблеми, решения и обявления, както и разпространява брошури с информационна цел. Впечатленията на гражданите за работата на общинската администрация са по-скоро положителни. Изказани са препоръки за засилване на интереса от страна на администрацията към граждани, както и подобряване на социалната политика.

Анкетирани са представители на служители от общинската администрация, граждани на общината.

По-голяма част от служителите в общинската администрация преминава през различни форми на обучение за повишаване на квалификацията. Средствата които служителите използват за информиране на обществеността са табло на входа на общината, сайт, средства за масова информация, специализирани брошури и срещи с гражданите. В по-голямата си част служителите намират сайта на общината за основен информационен канал. Гражданите обаче нямат достатъчна компетентност за да се ориентират в информацията, която им се предоставя. Представителите на общинската администрация оценяват положително собствената си подготовка и компетентност. Възприети са различни документи и инструментариум за подобряване дейността на общинската администрация. Не са получавани негативни оценки и сигнали за корупция. Общинската политика за прозрачност и отчетност се приема положително. Като проблеми на общинската администрация се посочват сайта на общината, недостатъчната етичност и толерантност между колегите. Не е въведен софтуер за отчетност удовлетвореността на клиентите от обслужването в общинската администрация (СЕМКО).

Гражданите са запознати със средствата за предоставяне на информация, които общинската администрация ползва, като в същото време са доволни от достъпността и съдържанието. Положително настроени са към начина и компетентността на обслужващите служители. Гражданите получават консултации при попълване и подаване на необходимите документи. Не са посочили проблеми при обслужването от страна на общинската администрация. Половината от анкетираните са участвали в семинари организирани от общината. На част от гражданите е известно да са подавани сигнали за корупция, като проверката им не ги е потвърдила. Общинската политика за повече прозрачност се възприема положително. Анкетираните са доволни от средствата и формите за облекчаване обслужването на гражданите и особенно на възрастни хора, хора с увреждания и бременни жени.


Препоръки:

 • Съгласно констатираните недостатъци в практиките за прозрачност и отчетност на общинска администрация Балчик, да се преработи сайта на общината. Изготвяне на английска версия на сайта и информационните носители, където това е целесъобразно. Разполагане на информация в сайта за услугите и цените на услугите, които се извършват от администрацията, както и регулярното му актуализиране относно търгове, обяви и решения;

 • Създаване на организация за повишаване възможностите за посещения на различни семинари и курсове с цел повишаване на квалификацията на служителите. Повишаване на етичността и толерантността между колегите, чрез различни семинари, тренинги, екипни игри;

 • Въвеждане на софтуер ( СЕМКО ) за проследяване работата на служителите при обслужване на клиенти. Повишаване интереса на общинската администрация към отделните граждани в неравностойно положение;

 • Възприемане на допълнителни мерки за повишаване доверието на гражданите и предизвикване на интереса им към спецификата на работа в администрацията. Повишаване на гражданския контрол върху работата на общинската информация.


Обобщени резултати от анкетирането на гражданите и представители на бизнеса в област Добрич

Посещение в обшините и провеждане на анкети със служители от различни нива на общинската администрация, граждани, еднолични търговци и представители на юридически лица. Общо бяха анкетирани 25 служители, 30 граждани, 10 юридически лица и еднолични търговци.

Анкетираните граждани и бизнес са ползвали услугите на общинската администрация. Те посочват информационните табла, сайтовете на общините, а също така и издаваните брошури като основни форми за информиране на гражданите за актуално действащите законови и нормативни документи. Към средствата за информиране за решенията на общинските съвети и кметските администрации, освен горепосочените са добавени и средствата за масова информация. Като информационни канали с най-голям ефект са посочени сайтове на общините, специализираните брошури и средствата за масова информация. Като цяло анкетираните смятат, че информацията е достатъчно достъпна и разбираема от гледна точка на използваните канали за информиране и по-скоро „да”, от гледна точка на съдържанието на подадената информация.

Мнението на анкетираните е, че общинските служители са достатъчно компетентни и внимателни. Оценяват себе си като достатъчно компетентни за да се ориентират в предоставената от общината информация. А там където възникват неясноти са получавали консултации от съответните служители. Те намират в лицето на общинската администрация добри партньпори и посочват, че не са имали проблеми в процеса на обслужване.

От приетите от общинските администрации документи и инструменти, с цел подобряване на прозрачността на управление на общината и двамата посочват като известни им: Етичен кодекс на Общината, Харта на правата на клиента и Обслужване на „едно гише” и считат, че те са довели до положителни промени в обслужването на гражданите и фирмите от страна на Общините. На анкетираните граждани не са им известни случаи за проява на корупция. Самите те не са подавали информация за административни пропуски или нарушения от страна на служителите в общината.

Граждани и бизнес смятат, че използваните средства за информиране за дейността на общините по-скоро се използват целесъобразно. Те считат, че общинските администрации предоставят своевременно цялата информация за проблемите и начина за тяхното решаване, но в същото време отбелязват, че част от информацията все пак не е достатъчно достъпна.

Анкетираните граждане отбелязват като положителен момент спазването на сроковете за изпълнение на услугите и възможността за проследяване на тяхното движение чрез интернет. Представителите на бизнеса добавят, че информацията за конкурси за обществени поръчки и за кандидатстване за проекти по еврофондовете е достатъчно достъпна от гледна точка на използваните канали за информиране, а от гледна точка на съдържанието на информацията отговорът е по-скоро „да”.

Политиката на общината за повече прозрачност се оценява по-скоро положително. Не са направени предложения за подобряване стила и методите на работа в общинската администрация.Местните медии за отчетността и прозрачността в работата на общинските администрации в Област Добрич

В областта излизат в-к «Нова Добруджанска трибуна» и в-к «Добруджанска трибуна». Няма брой на вестниците, в който да не е публикувана информация от обществена важност, свързана с работата на местната администрация - всеки месец излиза приложения с протоколите от заседанията на Общинския съвет; публикуват се информации за бъдещи проекти, текущи проекти и отчети по изпълнение на проекти; публикуват се информации за срещи на кметския екип и ръководството на общинския съвет с бизнеса и неправителствени организации за обсъждане на обществено значими теми; публикуват се обяви за търгове за отдаване под наем и продажба на движимо и недвижимо общинско имущество, наредби, заповеди, съобщения за публични обсъждания, информации за дневния ред на предстоящи заседания на общинския съвет, аналитични статии по информация от общината за заседанията на Общинския съвет и неговите комисии по различни теми; анкетна карта за веломаршрути в град Добрич, интервюта с кмета, членове на кметския екип, общински съветници и служители в общинската администрация, включващи въпроси и отговори на важни за местната общност въпроси;

Телевизия “Добруджа”, радио „Добруджа” дават трибуна за гостувания на представители на местната администрацията в тематични предавания, за отговор на обществени проблеми по различни теми или отчитане на дейността по различни направления; обяви за обществени поръчки, репортажи от заседанията на Общинския съвет и др. п.;

Общината няма свой печатен орган.


Анализ на публикациите в местните вестници
Тема

в-к. «Нова

Добруджанска

трибуна»

1.04.08 –

31.12.08


в-к. «Нова

Добруджанска

трибуна»

1.01. 09 –

11.05.09


Общо

в-к «НДТ»в-к. «Добру-джанска

трибуна»


1.04.08 –

31.12.08


в-к. «Добру-

джанска


трибуна»

1.01. 09 –

11.05.09


Общо

в-к «ДТ»


Общо в местните вестници

1

Заповеди на Кмета

6

3

9

4

1

5

14

2

Обяви за търгове, конкурси, съобщения

15

19

34

24

16

40

74

3

Общинска наредба

1
1

1
1

2

4

Публикуван предварително дневен ред на заседание на ОбС

5

4

9

1
1

10

5

Статии по проблеми от заседанията на ОбС

10

1

11

10
10

21

6

Интер-вюта с председателя на ОбС

1
1


1

7

Информации за фирми с общинско участие

1

7

8

5

3

8

16

8

Анкетна карта за обсъждане на обществен въпрос /веломаршрути/

1
1


1

9

Обществени дискусии с участието на Кмета и обществени допитвания

4

3

7

5
5

10

10

Статии за дейността на общинската администрация по информация от кметството

8

4

12

16

4

20

34

11

Статии за важни обществени въпроси, по които се публикуват действията или мненията на кмета, заместник-кметовете или общ. служители или се поготвят документи – по информация от кметството и комисиите на ОбС

28

45

74

60

10

70

144

12

Обществено допитване – чист вид /за наредба за обществения ред/

1
1


1

13

Съобщения за плащане на вноски от данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци

3

5

8

3
3

11

14

Публично-частно партньорство с Общината

1
1


1

15

Култура – действия, мнения, участия на кмет и заместници, конкурси, шествия тържества с участието на кмета и Председатля на ОбС

6

17

23

20


11

33

56

16

Общински проекти – по информация от кмет и заместниците му

7

10

17

21

2

22

39


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница