Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговище


Област с административен център гр. Шуменстраница6/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Област с административен център гр. Шумен


 1. Общинска администрация Върбица

Проучени:

Етичен кодекс за дейността на служителя;

Харта за правата на клиента.
Констатации:

Приветлива администрация, в стара сграда, без рампа за трудно придвижващи се граждани, недостатъчно подредена и подробна информация за услугите, предоставяни от общината за граждани. В сградата на общината има достъп до Интернет, но няма създадена действаща и актуална уеб-страница. Поместването на обяви за търгове и мероприятия става чрез в-к “Седмица”, областния ежедневник в-к “Шуменска заря”, както и местния уеб-портал www.shum.bg. Във връзка с 35- годишнината на града има отпечатана карта, която служи за план-указател за фирми, работещи в общината и услуги, предоставяни от администрацията. Няма практика за обслужване на “едно гише” в тази сграда, но след няколко месеца предстои преместването в нова, по-модерна, където ще има информационен център за обслужване на гражданите. Очаква се настоящият проект да подпомогне общинската администрация във връзка с автоматизираното обслужване на гражданите и осведомяването им чрез интернет-страница за видовете документи и нормативното регламентиране на издаването им.

Попълнени 5 анкетни карти: 1 гражданин, 1 представител на бизнеса, 3 служители на общинската администрация.

Анкетираните служители посочват, че гражданите нямат достатъчна култура на поведение и компетентност да се ориетират в информацията, която те предоставят. Поради тази причина най-често се използват лични срещи с тях за консултиране и отчитане дейността на общинските служби.

Анкетираният бизнесмен, работещ от 10 години в общината, магистър по образование, на възраст между 51-60 години, досега не е изпълнявал обществени поръчки от общината. Не е запознат със съществуване на административни документи като Харта на правата на клиента, система за ротация на служителите, стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията.

Анкетираният гражданин посочва, че не са му известни случаи на прояви на корупция и е настъпило подобрение в обслужването след прилагането на системата за обратна връзка. Той е имал проблем с администрация за издаване на разрешителни документи за строителство.


Препоръки:

 • Да се създаде Интернет страница на администрацията;

 • Да се постави информационно табло, което да позволява материалите да запазят добър външен вид, за да бъдат възприети от гражданите и да изпълнят своето предназначение за осведомяване;

 • Ценоразписът с извършваните административни услуги да се постави на видно място за гражданите, а не само на разположение на различните отдели.
 1. Общинска администрация Велики Преслав

Проучени:

Харта на клиента;

Устройствен правилник на общинската администрация;

Стратегия за местно икономическо развитие;

Общински план за развитие с приложения към него;

Наредба за определяне и събиране на местните данъци и такси, цени на услуги и права в община В.ПреславКонстатации:

Пропусквателният режим в сградата на общината е добре изграден. Създаден е информационен център с обслужване на “едно гише” с възможност за достъп до архиви, своевременно актуализиране на информацията за административните услуги на специално табло. На разположение на гражданите са брошури, информиращи ги за техните права и задължения по местните приходи и гласуваните за изразходване субсидии от републиканския бюджет. Служителите са вежливи, с добри обноски към гражданите, защото голяма част от тях се познават помежду си. Има пощенска кутия за мнения и препоръки, изградена система за оплаквания и жалби, на видно място е обявено работно време на всички служби, както и приемните дни. Спазват се изискванията на държавната администрация за бизнес кореспонденция.

Общината има добре поддържан интерактивен сайт http://velikipreslav.bg/ с възможност за теглене на образци на документи (бланки и формуляри), но няма достатъчно развита система за обслужване на граждани през интернет чрез прием и завеждане на граждански заявления, декларации и др. по електронен път. Налице е детайлен каталог на предоставяните услуги от общината с ясно дефинирани срокове и приложими такси, правни основания, небходими от гражданите/фирмите документи за извършване на услугата. Наблюдава се своевременно актуализиране на страницата. В секцията “Новини” се поместват обявления за вакантни места в местната администрация с детайлни изисквания за всяка длъжност; обяви за предстоящи търгове; покани от кмета за отворени дни за консултации с гражданите, както и “обществено обсъждане” по въпроси, касаещи развитието на общината, стартиране на проекти и изпълнение на дейности и процедури. Публикувани са детайлни списъци с фирми, граждански и религиозни сдружения, общински дружества и др., с посочени координати за връзка с тях. Страницата дава възможност за подаване на сигнали за корупция (препраща към сайт на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на РБългария), сигнали от граждани, предложения от гражданите във връзка с дейността на местната власт в Интернет–бланки. Не се видя наличие на “горещ телефон”. Начин за проучване на общественото мнение, общината е установила чрез публикуването на постоянна анкета за нивото на административно обслужване, според която от 65 гласували, по 26% са както доволните, така и недоволните граждани. Страницата дава препратки към Електронното правителство, към Агенция по заетостта, НАП и много други институции, разпределени в “е-портал” според това дали интересът е от страна граждани или на фирми. Детайлен е и указателят за разположение по етажи на административните отдели и служби, телефонните номера, електронни адреси и работно време на всички служители. Страницата позволява да се видят най-важните акценти в местния в-к “Седмица”, на страницата на който намират отражение събитията и новините от региона и общината.

Попълнени са 9 анкетни карти: 2 от граждани, 4 от представители на бизнеса, 3 на служители на общинската администрация.

Анкетираните в настоящото проучване служители посочват, че трябва да се подобри обучението на персонала, особено на служителите в кметствата, където няма обществен интернет и удобна материална база. Счита се, че областната администрация не предоставя своевременно информацията, “необходима на общината и използваните от нея средства за информиране за дейността не се използват целесъобразно”. Дава се положителна оценка за културата на поведение на гражданите и представителите на бизнеса, както и на тяхната компетентност. Разработената система за вътрешен контрол на дейността на служителите в общинската администрация подпомага по-доброто управление и е оценено както от служителите, така и от гражданите, попълнили анкетните карти.

Представителите на местните юридически лица отчитат, че не са имали проблеми с общинската администрация. Напротив, посочват че винаги получават достатъчна информация по актуални за тях проблеми.


Препоръки:

 • Да се подобрят материалните условия за работа в кмествата на общината;

 • Използване капацитета на Интернет страницата за он-лайн обслужване на гражданите;

 • Осигуряване на интернет връзка с по-добра комуникация между общинската администрация и кметствата.
 1. Общинска администрация Смядово

Проучени:

Харта на клиента;Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово;

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

Етичен кодекс на общинския служител;

Комуникационна стратегия за популяризиране на възможностите на общината за бизнес и инвестиции.

Констатации:

Общинската администрация е сертифицирана за качество на услугите по ISO 9001:2000. Обслужването на гражданите (около 8000 души) се извършва ежедневно по тяхна заявка. Интернет страницата http://www.smyadovo.bg/ е много добре структурирана, действаща и предлага система за електронно обслужване – поместени са бланки, образци, формуляри с ясно посочени цени и срокове за извършаване на всяка конкретна услуга. Публикуван е подробен телефонен указател на общинските служители, с посочени имена, длъжности, директни и вътрешни линии за достъп. Работното време е обявено. Всички решения на Общинския съвет, разделени по години, са публикувани в секция “Услуги и бланки”. Намира се информация за всички прилежащи кметства, снимки и новини за предстоящи събития в региона. Пак там намират място обявите на общината за инвестиционните намерения, за търгове, за конкурси, за училищни проекти, за публични обсъждания и др., касаещи дейността на местните власти. Обявени за директно изтегляне от служителите са Декларации по чл.12 ,т.2. във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси .

Достъпът до сградата е свободен до първи етаж, а след това – с чип-карти за контролиране спазването на работното време на служителите. На първи етаж е разположен Център за обслужване на гражданите, където има различни бланки и попълнени образци, анкетни карти за качеството на обслужване. Съществуват и стандарти за административна етика на български и английски език, достъпни за гражданите. Въпреки електронизирането на клиентското обслужване, гражданите предпочитат устната комуникация със служителите и кмета на общината. Като основен проблем на работата се отбелязва липсата на квалифицирана работна ръка, силно е намален броя на младите хора с висше образование в общината. Залага се на процесите на обучение, което обаче е недостатъчно. За горещ телефон в общината се използва служебния телефонен номер на кмета.

Попълнени 6 анкетни карти: 5 от граждани, 3 от представители на бизнеса, 4 от служители на общинска администрация.

Анкетираните служители използват преди всичко електронно табло (touch-screen), общинското радио за информиране на обществеността за решенията на общински съвет, както и местния информационен седмичник в-к “Смядово”. Там се публикуват всички мероприятия на общината, както и обявите за обществени поръчки. Анкетираните служители посочват като съществуващ проблем недобрата материална база на отделните кметства в общината. Интересна е формата за проучване на мнения на живущи в района по повод различни инвестиционни намерения и предложения от страна на общината – чрез обяви на страницата на в-к “Смядово”, както и в рубрика “Предстоящо” на електронната страница.

Представители на местния бизнес посочват, че в общината по-скоро са налице форми и средства за облекчаване обслужването на бизнеса, но не посочват точно в какво се изразява добрата практика на партньорство. Никой от анкетираните не е работил по обществена поръчка от общината, както и в семинари за работа по проекти и с пакетна документация. Дава се положителна оценка на работата на местната администрация и се посочва, че дори и да съществуват проблеми пред местния бизнес, то те са свързани с работата на други институции.

Анкетираните граждани посочват, че са имали проблеми с общинската администрация във връзка с кандидатстване по еврофондовете и издаването на разрешителни документи за строителство. Посочва се, че работата на общинската администрация е на ниво и няма какво да се направи допълнително за одобряане на обслужването.
Препоръки:


 • Да се подобрят материалните условия за обслужване в кметствата и осигури Интернет връзка в селата;

 • Да се определят дежурни служители за непрекъснато обслужване на гражданите.
 1. Общинска администрация Каолиново

Проучени:

Наредба за определяне на местните данъци и такси за 2008 г.;

Наредба за утвърждаване на формули за разпределяне на средства по едиини разходни стандарти за функция образование.
Констатации:

В сградата на общинската администрация има информационно табло, но не са обявени приемните дни. Достъпът на обслужваните до бланки и формуляри е затруднен. Има каталог на предоставяни услуги на общината, но ценоразписът не е изложен на видимо място. Съществува пощенска кутия за мнения и препоръки. Няма достъп в сградата на общинската администрация за лица в неравностойно положение. Не се видя обявен телефон за сигнали за корупция и нередности както и не всички служители и съветници имат служебни телефонни номера. Гражданите се обслужват на “едно гише”, а достъпът до архиви не е автоматизиран, което предполага тромавост в процедурата. Периодично служители на общината участват в организирани централизирани курсове за обучение, оперативки за служители. Обстановката не е достатъчно приветлива, въпреки вежливостта в обноските на служителите. Интернет страницата на общината http://www.kaolinovo.bg/ е бедна на съдържание, но е триезична. Има публикувани препратки към различни институции, вкл. и към Комисията по превенция и противодействие на корупцията на МС и РБългария. Всички обяви за търгове, вакантни работни места и др. обявления се публикуват в рубрика “Актуално”.

Попълнени 18 анкетни карти: 10 от граждани, 5 от представители на бизнеса, 3 от служители на общинска администрация.

Анкетираните общински служители са с продължителен стаж в администрацията и на настоящия си пост и считат, че използваните от тях средства за информиране на гражданите са ефективни, когато касаят обикновени книжни носители и средствата за масова информация.


Препоръки:

 • Да се подобри функционалността на сайта за ползване от граждани, търсещи информация за услуги на общината, необходимите документи и цени;

 • Поставяне на видно място приемните дни на кмет, зам. кмет и секретар на община;

 • Да се изгради подход към сградата на общината за лица в неравностойно положение;

 • Да се обяви телефон за сигнали за корупция и кутия за такива сигнали.
 1. Общинска администрация Хитрино

Проучени:

Комуникационна стратегия на община Хитрино;

Харта на клиента на община Хитрино;

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

Наредба за организация и управление на общинските пазари.
Констатации:

Добре ситуирана общинска администрация с приветлива обстановка, много добър външен вид на служителите и много добра организация за обслужване на гражданите. Обслужва се не само на “едно гише”, но рационално и удобно. Има система за атестация на служителите и добра информираност за мероприятията на общината. Няма изграден клиентски терминал, каталог и ценоразпис на извършваните услуги в сградата, но съществува детайлна база данни с услуги, цени и срокове, публикувани в Интернет-страницата http://www.hitrino.org/ . Страницата предлага отделна секция за обществени поръчки, в които са публикувани комплекти с документи за участие в търга.

Попълнени са 13 анкетни карти: 7 от граждани, 3 от представители на бизнеса, 3 от служители на общинска администрация.

Анкетираните служители предлагат по-добра координация между ръководството и служителите, както и назначаването на компетентни служители. Отчитат като проблем ниската гражданска активност и не достатъчното въвеждане в ежедневната работа на приетите процедури по различни въпроси. Предлагат гражданското общество в лицето на неправителствения сектор да разяснят пред тях самите целите и дейността на общинската администрация.

Представителите на бизнеса, анкетирани в общината, посочват, че през близките години е постигнато много за подобрение на партньорството на общинската администрация с местните юридически лица.

Анкетираните граждани посочват, че не е голям процентът на потребителите на Интернет в този район и считат, че трябва да се акцентира на повече срещи на общинската администрация с гражданите и бизнеса.


Препоръки:

 • Да се подобряват стилът и методите на работа в службите като се прилага екипен принцип на работа, но при ясно разграничени права и отговорности;

 • Разработване на документи за работа със сигналите, молбите и предложенията на гражданите, за вътрешния документооборот, за реда за административно обслужване на гражданите;

 • Да се разработи Харта на потребителите на административни услуги, която да стане публично известна;

 • По-широко разясняване на реда за обслужване в сградата на общината, приемните дни и часове на кметската администрация. 1. Общинска администрация Никола Козлево

Проучени:

Етичен кодекс на държавния служител;

Харта на клиента;

Общинска програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.


Констатации:

Интернет страницата на общината http://www.nikolakozlevo.free.bg/ е богата откъм съдържание, добре организирана, прави впечатление, че всички достъпни за гражданите услуги са поместени по видове, с посочени цени, срокове. Публикувана е препратка и към местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината.

В общината има създаден “Общински  център за услуги и информация” на гражданите, както и система за оплаквания и жалби, кутия за мнения и препоръки.

На информационното табло има изложени наредби, правилници и др. документи на администрацията, но няма информационни листи, брошури, подпомагащи запознаването на гражданите с процедури, практики, права и задължения. Липсват актуални обяви за кариерно развитие, както и карта на сградата с обозначено разположение на служителите от администрацията по кабинети. Обстановката не е достатъчно приветлива, а отбелязваме и груби обноски на служителите, които са без всякакви отличителни знаци.

Попълнени са 10 анкетни карти: 4 от граждани, 3 от представители на бизнеса, 3 от служители на общинска администрация.

Анкетираните служители посочват, че не се използват достатъчно съвременните форми за комуникация и обслужване на гражданите, като “по-скоро” причината е по вина на самите граждани. Политиката на администрацията е оценена като положителна. Няма подавани сигнали за корупция.

Сред анкетираните представители на бизнеса съществува мнение, че не се предоставя своевременно цялата информация, касаеща партньорството им с местната власт. Не се познават приетите от общината документи за подобряване на прозрачността и откритостта на управление и предлагат публично обсъждане по тези въпроси.

Гражданите в своите анкети твърдят, че не са имали проблеми с общинската администрация и са контактували с нея преди всичко по повод разрешителни документи.


Препоръки:

 • Анкетираните служители отбелязват като насока за подобрение на общинската администрация създаване на система за поощряване на труда им;

 • Да се подготвят информационни листи, брошури и бланки, подпомагащи запознаването на гражданите с процедури, практики, права и задължения на служителите в администрацията;

 • Да се създаде възможност за обслужване на населението чрез използване на съществуващата Интернет-страница.
 1. Общинска администрация Венец

Проучени:

Етичен кодекс на работниците и служителите от община Венец;

Харта на клиента;

Стратегия за управление на човешките ресурси;

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
село Венец, област Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Констатации:

Интернет страницата http://www.venets.bg/ е добре организирана, публикувани са полезни връзки с институции и са видни телефонните номера на всички общински служители. Секцията за сигнали и препоръки не функционира. Публикувана е наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги, но не и единен каталог с всички услуги, извършвани от общината и създадения към нея “Център за информация и услуги на гражданите” (ЦИУГ). Достъпни са само снимки на гишетата в Центъра, но не и бланки за свободно теглене през Интернет. Бедна на съдържание е секцията “Вътрешнонормативни документи”. Няма електронна страница на английски език. Новините от общината са публикувани в отделна секция и именно там са отразени обяви за търгове, решения на Общински съвет, стартиране на проекти, но архивът е празен.

В сградата на общинската администрация има поставена карта на сградата, но няма обявени приемни дни. Не се видя осигурен достъп до бланки и формуляри, както и система за оплакване и жалби - пощенска кутия за мнения и препоръки, информационни листи, брошури за граждани, анкети. Не работи и системата за сигнали и препоръки, намираща се в електронната страница. Има съществуващ каталог с услуги за гражданите, но не се видя ценоразпис. Външният вид на служителите е много добър, обстановката е приветлива, провеждат се регулярно оперативки и на видно място са обявени работното време и мероприятията на общината за гражданите. Всички служители имат служебни телефонни номера.

Попълнени са 16 анкетни карти: 10 от граждани, 3 от представители на бизнеса, 3 служители на общинска администрация.

Анкетираните служители в общинската администрация работят в нея от 10 години, като само единият от тях е на същия пост, а другите заемат настоящите си позиции от 2 години. Те споделят, че са подготвени за работа с гражданите и ползват преди всичко като информационен канал в тази си работа сайтът на общината и приемната за консултации.

Анкетираните бизнесмени оценяват положително политиката на прозрачност в общината и приемат информираността за достатъчна. Не дават конкретни насоки за промяна.

Анкетираните граждани са доволни от това, което прави общинската администрация и оценяват като положителна политиката й за повече прозрачност и отчетност, но предлагат за промяна средствата за информиране за дейността на общината. Съществуват слухове сред гражданите за прояви на корупция, но само един от анкетираните дава категоричен отговор, че е запознат, без да конкретизира в каква област.

Препоръки:


 • Имайки предвид значимостта на интернет страницата за информираността на гражданите, то е наложително нейното подобряване и актуализиране;

 • Да се обявят приемните дни на ръководството на общинската администрация;

 • Да се подготвят бланки и формуляри за различните видове услуги, брошури за гражданите и информационни листи;

 • Да се въведе система за оплаквания и жалби и пощенска кутия за мнения и препоръки и “горещ” телефон за контакти;

 • Да се актуализира системата за сигнали и препоръки, намираща се в електронната страница на общината.
 1. Общинска администрация Нови пазар

Проучени:

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар , неговите комисии и взаимодействие му с Общинска администрация 2007-2011;

Система ISO9001: 2000 за предоставяне на административни услуги
Констатации:

Общината е сертифицирана по ISO 9001:2005 за предоставяне на административни услуги, което много подпомага работата с граждани, защото стандартизира дейностите по отдели. Там са включени и правилата за етично поведение на служителите в общинската администрация. Пропусквателният режим е по етажи, а информационния център е с отделен вход. Има обявено работно време и информационни табла с образци на бланки за гражданите. Общинската администрация има електронна страница http://www.novipazar.acstre.com/BG.php, която е добре оформена. В нея са обявени много от нормативните документи, но тя не е пригодена за електронно обслужване на гражданите. Секцията за мнения , препоръки и сигнали за корупция не работи. Няма публичен списък на телефонните номера на служителите. Разчита се на настоящия проект за подпомагане изграждането на уеб-страница с възможност за он-лайн обслужаване на клиенти. Обявленията си общината дава чрез местна телевизия “Часът на Нови пазар” и общинско радио, както и публикации в портал www.shum.bg

Пощенската кутия за мнения и препоръки се намира на партера на основната сграда и е достъпна след като се влезе в общината.

Попълнени са 4 анкетни карти: 2 от представители на бизнеса, 2 от служители на общинска администрация, граждани – устно анкетирани 6, нежелаещи да попълват анкетна карта .

Анкетираните служители считат, че екипът на администрацията заслужава положителна оценка и когато има недоволни граждани или негативни оценки или сигнали за работата на служителите, то те са от субективен характер, за което се взимат конкретни мерки. За подобряване стила и методите на работа в службата анкетиран служител посочва, че е необходимо подобряване на материалната база, без да конкретизира какво точно следва да се направи.

Анкетираните представители на местния бизнес считат, че са достатъчно компетентни да се ориентират в информацията, която им е необходима и им се предоставя от общинската администрация, стига тази информация да е достатъчна и своевременна при решаване на техни проблеми.


Препоръки:

 • Да се набележат най-необходими мерки за подобряване на материалната база за обслужване;

 • Да се обявят на сайта всички възможности за комуникация със служителите и ръководството на общината;

 • С проекта “За прозрачни и достъпни областни и общински администрации” да се създаде възможност чрез сайта да се извършва електронно обслужване на гражданите, в т.ч. и секция за мнения, препоръки и сигнали за корупция.
 1. Общинска администрация Каспичан

Проучени:

Харта за правата на клиента;

Вътрешни правила за изграждане на Система за финансово управление и контрол (СФУК);

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.


Констатации:

Общинската администрация разполага информацията на информационно табло и в съществуващ интернет сайт http://www.kaspichan.org/, рубрика “Новини”. На видно място са обявени работното време и приемните дни за консултации с граждани от административните служители. Въведена е система за обслужване на “едно гише”, спазва се закона за защита на личните данни и законните срокове за изпълнение на услугите и процедурите. Анкетираните общински служители считат, че общината разполага с необходимата материална база и ресурси за осъществяване на съвременни форми за комуникация с гражданите. Според тях най-често се използват печатни материали, консултации, срещи с гражданите. Оценяват по-скоро положително взаимодействието си с гражданите, както и с фирмите. Възприетите инициативи и инструментариуми за по-добро управление на общинската администация като Етичен кодекс на служителите, система за обратна връзка с гражданите и обслужване на едно гише, те отчитат като добра практика. През настоящия мандат служителите отбелязват, че не са получавани сигнали за корупция в общинската администрация. Отчитат като положителна политиката за прозрачност и отчетност в областта и общината. За подобряване стила и методите на работа в службата, в която работят, анкетираните предлагат да бъде усъвършенствана взаимозаменяемостта на служителите чрез разширяване на тяхната подготовка чрез обучения и семинари. Според тях заседанията на общинския съвет трябва да бъдат открити и достъпни, а приемът на гражданите да бъде по всяко време, а не само в обявеното. Интернет-страницата трябва да бъде актуализирана и в нея да бъдат достъпни нормативни документ, образци на формуляри, необходими за гражданите.

Попълнени са 17 анкетни карти: 8 от граждани, 6 от представители на бизнеса, 3 са служители на общинска администрация.

Представителите на юридическите лица от общината познават системата за вътрешен контрол и стратегията за прозрачно управление на общинската администрация, ползват услугите на “едно гише”, но не са им известни съществуването на Етичен кодекс на служителите в администрацията, системата за ротация, както и системата за обратна връзка с гражданите. По-голямата част от тях не са участвали в семинари, организирани от общината за работа по проекти и запознаване с проектната документация. Имали са проблеми с общинската администрация във връзка с актове за санкции. Считат, че при случаи на корупция се сезира прокуратурата, но не им са известни корупционни прояви. Интересно е твърдението, че общинската администрация не предоставя своевременно цялата информация за проблемите и начини за тяхното решаване на територията на община Каспичан.

Мнозинството от анкетираните гражданите посочват, че служителите в общинската администрация не са достатъчно подготвени и предпочитат като информационен канал служителите да използват уведомителни писма, както и информационното табло на входа на общината.
Препоръки:


 • Да се предвидят обучения и семинари за усъвършенстване взаимозаменяемостта на служителите в рамките на службите;

 • Да се предвидят мерки за по-голяма достъпност и откритост на сесиите на общинския съвет;

 • Приемът на гражданите да бъде по всяко време, а не само в планираното такова, което не е достатъчно;

 • Интернет-страницата да бъде актуализирана и в нея да бъдат достъпни нормативни документ и образци на формуляри, необходими за гражданите.
 1. Общинска администрация Шумен

Проучени :

Харта за правата на клиента;

Стандарти за адиниистративна етика;

Правилници и Наредби за обслужване на гражданитеКонстатации:

Обстановката е приветлива, служителите много вежливи и отзивчиви. Има изграден достъп за хора с увреждания и добре ситуиран Център за информационно обслужване на гражданите. Обособено е гише за съдействие при попълване на декларации и други документи във връзка с местни данъци и такси. Указателните табла в полза на гражданите са естетически издържани и поддържани, поставени на видими места и подпомагащи гражданите в ориентирането им за по-добро получаване на административни услуги. Опашките са сведени до минимум благодарение на компетентност на служителите, бързо изпълнение на заявките за изпълнение на услуги, въпреки че няма обслужване от тип “на едно гише”. Поставен е автоматизиран терминал за свободен достъп до Интернет страницата на общината ( www.shumen.bg ), в която има богата информация , полезна за гражданите, с възможност за изтегляне на бланки и документи. Цените и сроковете са дефинирани и видни за гражданите. Уеб-сайтът предоставя пълна информация за всички видове услуги и интерактивно ползване на формуляри, което облекчава обслужването на гражданите.

Притежаването на сертификат за управление на качеството на услугите ISO стандартизира работата с гражданите и удовлетворява нуждите за прозрачост на решения и действия на общината.

Попълнени са 17 анкетни карти: 13 от граждани, 2 от представители на бизнеса, 4 от служители на общинска администрация.

Анкетираните служители са посочили, че от две години работят в общинската администрация, като през това време не са преминали някакво обучение във връзка с работата им. Обученията са централизирани от МДААР и касаят преди всичко компютърни и езикови умения. Анкетираните смятат, че средствата за информиране на дейността им са разнообразни и се използват по-скоро целесъобразно и в пълните им възможности. Те се считат за компетентни и признават компетентността и на гражданите и фирмите. За информирането на гражданите в общината има практика да се организират срещи по квартали и села, срещи със специализирани институции, неправителствени организации – набляга се на директната връзка между администрация и граждани. На служителите не са им известни постъпили сигнали за корупция и негативни оценки за тяхната работа и считат, че политиката на общинската администрация е прозрачна и предоставяща процедури за отчетност на дейността им.

Анкетираните представители на бизнеса посочват, че не са имали проблеми с общинската администрация, но и не са запознати със съществуващи документи и инструменти за подобряване на прозрачността и откритността на управление на общината. Ползват сайта на общината и се информират чрез средствата за масова информация – главно в-к „Шуменска заря”, както и от организираните от общината срещи с представители на фирмите.

При посещението на община Шумен десетки граждани желаеха среща с екипа, считайки че той ще разреши техни проблеми, отлагани с месеци. Някои от гражданите попълниха анкетни карти, в които посочват, че не се спазват сроковете за писмен отговор на жалби и запитвания чрез уведомителни писма и не се отделя достатъчно внимание на молбите на гражданите. Според тях, въпреки че са подавали сигнали за корупция, то те се прикриват и дори съществува категоричната убеденост за наличието на корупционна практика. Гражданите отбелязват, че имат проблем във връзка с Наредба 1, жилища и разрешителни, земеделски земи (Наредба 4). Гражданин посочва, че има забавен отговор повече от 70 дена и все още продължава да чака за такъв. Гражданите очакват по-голяма точност, компететност и отговорност в стила и методите на работа на общинската администрация при обслужването. Подобряване на системата за организирани приемни и постъпили оплаквания и жалби, установяване на практика за обратна връзка с гражданите и проследяемост на преписките на общината с граждани са сред посочените препоръки.

Общинска администрация Шумен е спечелила финансиране по ОП „Административен капацитет” по открита процедура за централната, областните и общинските администрации по подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на тема „Община Шумен – модерна администрация с мисъл за хората” на стойност от 277 400,08 лева. Изпълнението на проекта допълнително ще допринесе за повече прозрачност и откритост на дейността й.


Препоръки:

 • Администрацията да засили периодичния контрол по отношение движението на отделните преписки в съответните дирекции и отдели и спазването на сроковете за изпълнение;

 • Подобряване на системата за прием на гражданите и установяване на практика за обратна връзка с гражданите и проследяемост на преписките на общината с граждани;

 • Интернет страницата може да бъде подобрена и пригодена за хора със зрителни увреждания, като се използва “говореща програма” SpeechLab, а в информационния център е добре да се поставят устройства за отчитане качеството на обслужване на гражданите чрез външна и независима оценка на служителите по примера на Община Варна.


Областна администрация Шумен

Проучени:

Областна стратегия за развитие;

Устройствен правилник на областните администрации.

Не бяха представени и не са обявени на сайта на областната администрация Етичен кодекс на служителите, Стратегия за прозрачно управление, Система за вътрешен контрол.Констатации:

Официален уеб-сайт на Областна администрация Шумен е http://www.oblastshumen.icon.bg/bg/, в който има разработена версия на английски език. Но в английската версия липсват много от аналогичните секции в българската, а съществуващите такива не функционират на английски език. В него има указани предлаганите услуги за населението, сроковете за изпълнение. Страницата не е интерактивна и не могат да се използват електронни бланки, защото такива липсват. Не са публикувани нормативни документи за граждани, както и указател с телефонни номера на служителите. Не е изградена система за оплаквания и жалби в страницата, а както е видно от рубриката „Новини”, информацията не се актуализира (последните публикации са от 2006 г., а архив липсва). Страницата не е в помощ на гражданите, а по-скоро има представителен характер.

Достъпът до сградата е подходящ за всички граждани, независимо от тяхното физическо здраве. Пропусквателният режим, рампата за колички, информационното табло улесняват обслужването на гражданите в администрацията, но липсата на изложен Правилник за вътрешния ред допринася за различни недоразумения. При посещението сградата беше в ремонт, което затрудни добиването на реална представа за нагледност на предлаганите от областна администрация брошури, плакати, карта на сградата, обявени приемни дни. На всеки етаж на администрацията има указателно табло за предоставяни от отделите услуги, с посочено работно време. Служителите са вежливи в обноските си и при разговор с тях се разбра, че се провеждат регулярни оперативки. Липсата на работно облекло и отличителни знаци създава затруднение на гражданите и добре би било да се спазва служебния етикет на държавната администрация. Според гл. секретар в областта има горещ телефон за корупция, но при наши опити за установяване на връзка, такава не успя да се осъществи.

Налице е система за измерване удовлетвореността на обслужените граждани чрез анкетни карти със скала от 1 до 5. От предоставените на екипа карти направи впечатление, че Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” получава средна оценка 4.

Попълнени са 7 анкетни карти: 1 от гражданин, 1 представител на бизнеса, 5 от служители на общинска администрация

Анкетираните служители посочват, че имат дългогодишен стаж в областната администрация, но се наблюдава слаба вътрешна ротация – от 17 години в администрацията, 17 години на един и същи пост, който заема и към момента. Всички посочват, че са преминали някаква форма на обучение и специализация в своята работа. По образователен ценз са бакалаври и магистри, а по пол-всички жени. Анкетата дава информация, че служителите ползват за информиране на гражданите средствата за масова информация и издаване на специализирани брошури, като такива не ни бяха предоставени, вероятно поради ремонтните дейности. Всички анкетирани посочват, че най-много се разчита на средствата за масова информация и имат добра комуникация с журналисти от вестници и радиата в областта. Отчитат, че техните компететности и тези на хората, заети в бизнеса са по-скоро достатъчни, за да могат да се ориентират в информацията, предоставяна от областната администрация, но не така стои въпросът с гражданите.

В областната администрация са възприети вътрешни документи като Етичен кодекс на служителите, Стратегия за прозрачно управление, Система за вътрешен контрол, които обаче не са поместени в сайта и остават невидими за гражданите. Посочен в анкетната карта за служители проблем, с който трябва да се справи администрацията е „по-широка информираност от страна на ръководството на всички слоеве на общността”. Няма подавани сигнали за корупция, както и негативни оценки за работата на областна администрация Шумен.

В анкетата на представител на бизнеса, интервюиран по време на приемната, с 20 години работа в областта, се посочва, че не е получавал обществени поръчки, не познава своите права като клиент на администрацията, не му е известно обслужването на „едно гише”, както и че не е запознат със случаи на корупция. Той, както и служителите, посочи че като основно средство за информиране ползва медиите.

В анкетната си карта гражданинът посочва, че служителите в областната администрация са вежливи, внимателни, достатъчно компетентни и консултират клиентите си. Нямал е проблеми и спънки, но не познава административните документи, от които се ръководи администрацията при управлението на областта и обслужването на гражданите и бизнеса. Посочва, че трябва да се намали бюрокрацията чрез по-голяма прозрачност и отчетност.
Препоръки:


 • Да се създаде нов динамичен уеб-сайт с действаща система за електронно административно обслужване, телефонен указател на службите, на два езика и поддържане актуалността на публичната информация;

 • Да се обявят на сайта и обявят публично в сградата на администрацията Етичен кодекс на служителите, Стратегия за прозрачно управление, Система за вътрешен контрол и всички вътрешни документи ръководещи дейността и регламентиращи работата на служителите в администрацията;

 • Да се насочат повече организационни усилия на администрацията към информиране на гражданите чрез интернет , брошури, нагледни материали в сградата, както и стандартизиране етикета на поведение и идентификация на служителите.


Анализ на проучени статии в местни вестници

Шуменска заря”, “Седмица”, “Смядово”, “Шуменски показател”Изследването за темите, отразяващи работа на администрациите в областта публикувани в местния печат за периода от 11.05.2008-11.05.2009 година, показва че преобладават информативни материали, свързани с представителност, обяви и участия в местни и национални мероприятия. Същностни въпроси по темата и аналитични материали не са достатъчни.
Тема

Брой

публикации
Материали за областна администрация Шумен
1

Обявления на областна управа

8

2

Заповеди на Областния управител

2

3

Обяви за търгове, конкурси, съобщения

10

4

Празнични поздравления от Областния управител

13

5

Проекти и проектни дейности

10

6

Международно сътрудничество

2

7

Изнасяне на графици на приемни дни в областна администрация

5

8

Участие на Областния управител и заместниците му в национални форуми

6

9

Срещи с бизнеса по важни въпроси

5

10

Съобщения от пресцентъра на областна администрация за прояви

9
Материали за общинска администрация Шумен
1.

Информация за работата на общинските съвети

12

2.

Информация за мерки за подобряване обслужването на гражданите

4

3.

Достъпът до обществена информация за прозрачност

2

4.

Благодарствени писма до кмета на община Шумен    

4

5.

Материали насочени към обновление на града 

8

6.

Критични статии по сигнали на граждани

5

7.

Отговор на молби на гражданите

6

8.

Специално добро отношение към пенсионерите

4

9.

Грижа за пътищата

3

10

Отхвърлена молба за "легнал полицай"

1

11.

Строителство от общината върху имот без разрешение на собственика

2

12.

За заплатено ниско обезщетение при изземане на земи за общински цели

3

13.

Недостатъчно внимание към уличните кучета, които нападат хора

2


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница