Кодекс за работа с деца. Педагогическите специалисти повишават своята квалификация чрез включване в обучителни програми и проектистраница1/2
Дата01.06.2018
Размер414.68 Kb.
ТипКодекс
  1   2


ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ “АКАДЕМИК ТОДОР САМОДУМОВ”

с. КРАНЕВО, общ. БАЛЧИК, обл. ДОБРИЧ тел. /факс : 0579 / 66 502

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

на ПУИ "АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ" с. КРАНЕВО общ. БАЛЧИК обл. ДОБРИЧ

За учебната 2016 / 2017 година __________________________________________________________________________________


Приет на Общо събрание

С прот. № 5 /07.09.2016 г.

ДИРЕКТОР: ………………

/Г. Боева/

Правилник за вътрешния трудов редна ПУИ "АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ" с. КРАНЕВО общ. БАЛЧИК обл. ДОБРИЧ
Настоящия правилник конкретизира правата и задълженията на работниците, служителите и работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в училище, съобразно особеностите на неговата дейност. Той осигурява укрепването на трудовата дисциплина, пълното и рационално уплътняване на работното време с цел подобряване на учебно – възпитателния процес и корекционната дейност.

Правилникът е задължителен за целия персонал – педагогически и непедагогически, в учебното заведение.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Да работят честно и добросъвестно.

 2. Да изпълняват правилно и точно разпорежданията на работодателя.

 3. Педагогическите специалисти /учители и възпитатели/ да отговарят и се грижат за обучението, възпитанието, здравословното състояние и опазване живота на учениците по време на пребиваването им в ПУИ, както и при организиране на други дейности.

 4. Да спазва Етичния кодекс за работа с деца.

 5. Педагогическите специалисти повишават своята квалификация чрез включване в обучителни програми и проекти.

 6. Да се явяват навреме и в трезво състояние на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време по трудов договор.

 7. Да използват цялото си работно време само за изпълнение на възложената работа по трудовото правоотношение.

 8. Да пазят доброто име на училището и да поддържат добра атмосфера и уважение към учениците, родителите и колектива на ПУИ.

 9. Да пазят грижливо обществената собственост – сгради, помещения, материали, ел. енергия, паричните и други средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите задължения. При нанесени щети се заплащат съгласно действащите законови разпоредби от лицата, нанесли щетата.

 10. Да поддържат ред и чистота на работното си място, при смяна да го предават в чисто и изправно състояние.

 11. Да спазват правилата на хигиена, безопасността на труда и противопожарната охрана.

 12. Да сигнализират навреме на съответните ръководители за отстраняване на допуснатите нередности, за да не се наруши организацията на труда и учебния процес.

 13. Да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън тях при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.

 14. Спазвайки нормативните документи се изработва целогодишен график за отпуските на служителите, съгласно подадени заявления.

15. Работното време на педагогическия и непедагогическия състав се определя от

директора съобразено от спецификата на ПУИ и се регламентира в Приложения 1 и 2 от Правилника.


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТТА


Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил, като му се осигури:

 1. Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

 2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата.

 3. Безопасни и здравословни условия на труд.

 4. Указания за реда и начина за изпълнение на задачите, включително изработване и запознаване с длъжностната характеристика, с Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за дейността на училището, в съответствие със ЗПУО, ДОС и всички други нормативни документи, Етичния кодекс за работа с деца.ДИРЕКТОРА


Директорът на училището планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на училището. 1. Директорът като орган за управление на училището организира, контролира и отговаря за цялостната му дейност;

 2. Представлява институцията пред органи, организации и физически лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 3. Осъществява системен контрол върху учебно-възпитателния процес и резултатите от него;

 4. Подписва и подпечатва документи, свързани с областите на неговата дейност;

 5. Изготвя и представя за съгласуване в Регионално управление по образованието сведение за организацията на дейността в училището (Списък-образец № 1);

 6. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати на основата на утвърдена численост на персонала и в рамките на средствата за работни заплати по делегирания бюджет. Утвърждава работното време на персонала съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

 7. Разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;

 8. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическия и непедагогическия персонал. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието;

 9. Изготвя длъжностни характеристики, актуализира ги при необходимост, запознава педагогическия и непедагогическия персонал с тях, срещу подпис;

 10. Директорът, като председател на педагогическия съвет, утвърждава документите приети от него и осигурява изпълнение на взетите решения;

 11. Разпределя преподавателската работа между учителите, съгласно утвърдените норми;

 12. Разпределя учениците по паралелки и определя със заповед класните ръководители и възпитатели;

 13. Извършва задължителна преподавателска работа съгласно утвърдените норми;

 14. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в съответствие със Закона за народната просвета;

 15. Съдейства на компетентните държавни и общински органи за извършване на проверки в училището;

 16. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд;

 17. Награждава и наказва ученици в съответствие със ЗПУО и Правилника за дейността на училището;

 18. Награждава и наказва педагогическия и непедагогическия персонал на училището в съответствие с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред;

 19. Организира приемането, обучението и възпитанието на деца и ученици в училището в съответствие с държавните образователни изисквания;

 20. Създава условия за стимулиране на творческите изяви на ученици и учители;

 21. Създава условия за повишаване квалификацията на учителите и за тяхното кариерно развитие;

 22. Съдейства на настоятелството към училището при осъществяване на неговата дейност;

 23. Преговаря за сключване на Колективен трудов договор при условията на Глава четвърта от Кодекса на труда и осигурява изпълнението му;

 24. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето;

 25. Назначава Екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП съгласно Наредба № 1 от 23.01.2009 г., подпомага и контролира неговата целогодишна дейност.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ /МЛАДШИ УЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, СТАРШИ УЧИТЕЛИ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, ВЪЗПИТАТЕЛИ, СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛИ, ГЛАВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ, ЛОГОПЕД, УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ/

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

 1. Училищния психолог подпомага цялостната учебно – възпитателна и корекционна дейност в училището.

 2. Участва активно в изготвяне на индивидуалните програми за обучение и развитие на учениците.

 3. Участва в екипа при диагностицирането и изготвянето на индивидуална програма за работа за всеки ученик.

 4. Работи за подобряване на психоклимата в училище и изграждане на положителен имидж и за развитието на училищната общност съвместно с младши учител, учител, старши, учител, младши възпитател, възпитател, старши възпитател, главен възпитател.

 5. Не разпространява сведения, злепоставящи училището или които уронват авторитета на ученици, родители или персонал.

 6. В рамките на своята професионална компетентност и действащите закони и нормативни документи носи отговорност за душевното благополучие, психическото и физическо здраве и живот на учениците и персонала.

 7. Работи на смени по график най-малко 30 часова седмична заетост.

 8. Включва се активно във всички форми на извънучилищна дейност и предлага такива.

 9. Работното време – определя се от директора.

 10. Поддържа и повишава професионалната си квалификация.

 11. Работи с ученици и родители, които се нуждаят от психологическа подкрепа и прави предложения пред директора за насочване на ученици за лечение в специализирани медицински институции.

 12. Води документация по извършваните дейности.

 13. Явява се на работа с облекло и вид в съответствие на положението му и уточнен с правилника на училището.

 14. Отговаря за живота и здравето на поверените му ученици в рамките на законоустановеното работно време.

 15. Включва се в работата на комисии.

 16. Отговаря за опазването на МТБ.

 17. Отговаря за документацията, която води.

 18. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 19. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.УЧИЛИЩЕН ЛОГОПЕД
 1. Училищния логопед извършва диагностика и корекционна дейност по групи с учениците от ПУ и води съответната документация.

 2. За осигуряване на логопедична помощ на нуждаещите се, логопедът провежда изследване на говора на децата и учениците от 15 до 30 септември на текущата учебна година.

 3. Изготвя индивидуална и групова програма за работа и график.

 4. Работи с младши учител, учител, старши учител,главен учител, възпитател, старши възпитател, главен възпитател за подобряване на междупредметните връзки.

 5. Не разпространява сведения, злепоставящи училището, или които уронват авторитета на ученици, родители или персонал.

 6. Включва се активно във всички форми на извънучилищна дейност и предлага такива.

 7. Работното време –определя се от директора.

 8. Отговаря за живота и здравето на поверените му ученици в рамките на законоустановеното работно време.

 9. Отговаря за опазване на МТБ.

 10. Отговаря за документацията, която води.

 11. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 12. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.

УЧИТЕЛИ


Учителят трябва да работи за усвояване от учениците на задължителния минимум от знания и умения съобразно държавните образователни изисквания:

 1. Да осигурява провеждането на образователния процес с измерима ефективност и резултатност. Да предлаг допълнителна подкрепа за ученика за конкретния случай.

 2. Участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на учениците, съвместно с Екипа в училището.

 3. Да осигурява активно комуникативно поведение у учениците, за да се изгради добро поведение, умение за системно учене и умения за решаване на проблемите и на неговата саморазвиваща се личност.

 4. Да вписва ежедневно в материалната книга преподадения материал.

 5. Да идва в точно определено време за учебните часове и да не закъснява. Да изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, КТ и други нормативни актове. Информира навреме за евентуалното си отсъствие по обективни причини директора.

 6. Съдейства за планирането на необходимите ресурси и на материално – техническата база, с оглед осигуряване на качествен учебно – възпитателен, корекционен и компесаторен процес.

 7. Отговаря за живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности организирани от училището в рамките на работното време по трудов договор.

 8. Организира почивката на учениците през междучасията.

 9. След края на учебните занятия предава учениците на възпитателя. Връзката учител-учител в ЦОУД е ежедневна и непрекъсната.

 10. Следи за развитието на учениците и контролира спазването на здравно – хигиенните норми и изисквания по време на учебно възпитателния процес и на други рехабилитационни дейности, организирани от училището.

 11. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоражения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

 12. Да повишава системно професионалната си квалификация.

 13. Да участва в работата на ПС и други органи на управление на образованието.

 14. Няма право да накърнява човешките и гражданските права на ученика. Да уважава личното му достойнство и да не прилага под различни форми физическо и психическо насилие върху личността на ученика.

 15. Няма право да упражнява физическо или психическо насилие върху отделните членове на колектива и да нарушава атмосферата на работа в училище.

 16. Няма право да идва на работа в нетрезво състояние, както и да внася алкохол, тютюневи изделия, наркотични средства и да не носи оръжие в училище или при провеждане на мероприятия и дейности в които участват деца.

 17. Виновните при неизпълнение на професионалните си задължения и трудовата дисциплина носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно кодекса на труда.

 18. Явява се на работа в облекло и вид който съответства на положението му съгласно взето решение на ПС.

 19. Поддържа и повишава професионалната си квалификация.

 20. Да не ползва мобилен телефон по време на час.

 21. Информира писмено или устно на индивидуални срещи с родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за умението му за общуване и интегриране в училищната среда. Насочва ги за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанието на ученика.

 22. Провежда консултации по предмета по който преподава с ученици, които срещат трудности при усвояване на материала.

 23. Отговаря за опазване на МТБ.

 24. Изпълнява дежурство по график.

 25. Отговаря за документацията, която води.

 26. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 27. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ:

 1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул по който преподава.

 2. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците на които преподава.

 3. Анализира резултатите при оценяването на входящо и изходящо равнища на учениците на които преподава.

 4. Новият учител се подпомага при изпълнение на задълженията си от старши учител и под негово ръководство усъвършенства практическите си компетенции и се адаптира към образователно-възпитателния процес.

 5. На новият учител по изключение може да се възлага задължения като класен ръководител и задължения свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности.

 6. Активно участва в работата на методическите обединения и комисии в училище.

 7. Отговаря за живота и здравето на поверените му ученици в рамките на законоустановеното работно време.

 8. Провежда консултации по предмета по който преподава с ученици, които срещат трудности при усвояване на материала.

 9. Отговаря за опазване на МТБ.

 10. Отговаря за документацията, която води.

 11. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 12. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.

 13. Отговаря за документацията, която води.

 14. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 15. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТАРШИ УЧИТЕЛ:

 1. Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училище.

 2. Участва в дейности свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входящо и изходящо равнища или външно оценяване на знанията на учениците в съответните класове.

 3. Подпомага дейности по разработване на тестове, задачи, задание и материали и критерии за оценяване знанията на учениците по съответния учебен предмет.

 4. Анализира и обобщава резултатите получени от оценяването на входящите и изходящите равнища.

 5. Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес.

 6. Подпомага и ръководи дейността на лица заемащи длъжност „учител”, следи за оформяне от тях и правилно водене на училищна документация.

 7. Участва в дейности по разработване на проекти по програми или в дейности по реализирането им.

 8. Изпълнява задължения произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, както и възложени от директора задачи в рамките на работното време по трудов договор.

 9. Уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни занятия за осигуряване на заместник.

 10. Отговаря за живота и здравето на поверените му ученици в рамките на законоустановеното работно време.

 11. Провежда консултации по предмета по който преподава с ученици, които срещат трудности при усвояване на материала.

 12. Отговаря за опазване на МТБ.

 13. Отговаря за документацията, която води.

 14. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 15. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

 1. Планира, организира и провежда квалификационно-методическата дейност в училище свързана с проблемите на превенция, на агресията, насилието и зависимостите.

 2. Консултират възпитателите при диагностициране и насърчаване постиженията на учениците, координира и организира обмяната на добри практики между възпитателите.

 3. Изпълнява и други задължения произтичащи от спецификата на длъжността, вида на училището и възложени от директора задачи в рамките на работното време по трудов договор /8 часа/.

 4. Планира ежемесечно своята работа и я отчита писмено.

 5. Отговаря за документацията, която води.

 6. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 7. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ


 1. Планира и организира съвместно с учителя в целодневна организация на учебния ден образователната, корекционна и рехабилитационна дейност с учениците от класа, според изискванията в учебната програма и годишния учебен план на училището.

 2. Осъществява връзката с учителите, които преподават на класа на ръководената от него паралелка или група, информира родителите/настойците за успеха и поведението на учениците.

 3. Осъществява в постоянна връзка с учители и възпитатели за усъвършенстване формите на общуване с ученици и родители.

 4. Отговаря за дисциплината на класа, носи отговорност заедно с учителите за допуснатите голям брой отсъствия.

 5. Съвместно с учителя в целодневна организация на учебния ден изучава индивидуалните качества на учениците, техните интереси, семейна среда. Изработва съвместно с екипа за подкрепа на личностно развитие в ПУ индивидуални програми за развитие на ученика. Изготвя доклад за реализация на програмите в края на първия и втория учебен срок.

 6. Системно контролира успеха, дисциплината и поведението на класа, информира родителите за това и своевременно вземат мерки за изоставащите и недисциплинирани ученици. Редовно внасят оценките в бележниците на учениците и всеки месец нанася отсъствията. Уведомява писмено родителя за извършени нарушения от ученика и по процедурата по налагане на санкции.

 7. Води и съхранява училищната документация като не допуска грешки и корекции. Предава дневника на директора на края на учебната година, както и за текущ контрол по нанесен материал и отсъствия.

 8. Кл. ръководител служи за пример и съдейства за укрепване на авторитета на училището.

 9. Влиза в час в точно определено време, след биене на звънеца и го използва пълноценно, не задържа учениците след биене на звънеца.

 10. Обогатява, усъвършенства, използва и опазва материално – техническата база за обучение и възпитание.

 11. Провежда класни и контролни работи, работи по индивидуални планове с изоставащи ученици.

 12. Участва в комисии назначени от директора.

 13. Работния му ден не се измерва в учебни часове, явява се на работното си място 15 мин. преди започване на работното време. Не ползва GSM и други лични технически средства по време на учебните часове. Същия съхранява мобилните телефони на учениците, които са задължени да ги предават при влизане в час.

 14. Провежда родителски срещи, кореспондира с родители и активно работи със социалните партньори за осигуряване на добра социална среда на учениците.

 15. Отговаря за здравословното състояние на учениците.

 16. Явява се на работа в облекло и вид, който съответства на положението му съгласно взето решение на ПС.

 17. Изготвя характеристика на ученика и я предава на родителя срещу подпис.

 18. Информира родителите за дните и часовете за провеждане на втория час на класа.

 19. Уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник.

 20. Отговаря за опазване на МТБ.

 21. Отговаря за документацията, която води.

 22. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 23. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.

 24. Класният ръководител поддържа постоянна връзка с учителя след обяд и не напуска учебното заведение без да му е предал учениците.ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛ В ЦОУД

Учителят, който работи с група ученици от поверения му клас, на целодневна организация – отдих, самоподготовка, занимания по интереси. Възпитателната дейност се планира, организира и провежда като дейност, носеща особеностите на конкретното училище и индивидуалните и възрастови особености на учениците. 1. Организира учениците в самостоятелен учебен труд в часовете по самоподготовка, като оказва индивидуална помощ на нуждаещите се.

 2. Организира трудовата и културна дейност на учениците в класа.

 3. Отговаря за дисциплината на учениците от класа и реда в класните стаи и опазване на собствеността в нея.

 4. Формира заедно с класния ръководител убеждението за спазване и познаване на законовите разпоредби в нашата страна, за ред, дисциплина, като необходимост и проява на гражданско възпитание.

 5. Работи за коригиране на негативното поведение на учениците и посочване на позитивни алтернативи.

 6. Отговаря за хигиената и чистия вид на учениците, следи за правилното протичане на къпането в банята.

 7. Отговаря за културните развлечения и осмисляне на свободното време на учениците.

 8. Следи за реда в спалните помещения, игротеките, стола и изграждането на културните навици по време на храна.

 9. Извършва превантивна работа с морално застрашените ученици.

 10. Работи в тясна връзка с учители, класен ръководител, родители и обществеността.

 11. Отговаря за живота и здравето на учениците в законоустановеното работно време.

 12. Разработва характеристиките на учениците съвместно с класния ръководител.

 13. Явява се на работа в облекло и вид който съответства на положението му съгласно взето решение на ПС.

 14. Отговаря за опазване на МТБ.

 15. Отговаря за документацията, която води.

 16. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 17. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1. Планира, организира и провежда възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове.

 2. Подпомага процеса на самоподготовка на учениците.

 3. Избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност.

 4. Формират социални умения у учениците.

 5. Диагностицират и насърчават постиженията на учениците.

 6. Участват в разработването на индивидуалните образователни програми.

 7. Водят необходимата документация.

 8. Отговарят за запазване здравето и живота на учениците.

 9. Осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите.

 10. Лицата заемащи длъжността учител в целодневна организация на учебния ден и възпитател в общежитие работят в тясна връзка с учители, класни ръководители, психолога, логопед.

 11. Лицата заемащи гореизброените длъжности при изпълнение на задълженията се подпомагат от старши учител и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към възпитателно-образователния процес.

 12. Отговаря за опазване на МТБ.

 13. Отговаря за документацията, която води.

 14. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 15. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТАРШИ УЧИТЕЛ В ЦОУД

 1. Планират, организират и провеждат квалификационно-методическата дейност в училище свързана с образователно-възпитателния процес извън задължителните учебни часове.

 2. Участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците.

 3. Консултират учителите в целодневна организация н учебния ден.

 4. Участват в дейности по разработване на проекти и програми и на дейности по реализирането им.

 5. Използват и показват ефективни методи при организацията и провеждане на възпитателно-образователния процес или корекционна дейност.

 6. Подпомагат учителите в ЦОУД за усъвършенстване на практическите им компетенции и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

 7. Отговаря за опазване на МТБ.

 8. Отговаря за документацията, която води.

 9. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка със спецификата на работа в училището.

 10. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ЦОУД

1. Планира, организира и провежда квалификационно-методическата дейност в

училище свързана с проблемите на превенция, на агресията, насилието и

зависимостите.

2. Консултират възпитателите при диагностициране и насърчаване постиженията

на учениците, координира и организира обмяната на добри практики между

възпитателите.

3. Планира ежемесечно своята работа и я отчита писмено.

4. Отговаря за документацията, която води.

5. Изпълнява допълнителни разпореждания възложени от директора във връзка

със спецификата на работа в училището.


 1. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън часовете посочени в седмичното разписание.


ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

Нощно – сменните възпитатели продължават възпитателния процес с учениците след 18 ч. през седмицата и в събота и неделя. При постъпване на работа: 1. Контролира и опазва предадените му деца и вещи на учениците, както и материалната собственост в общежитието – легла, дюшеци, одеяла, възглавници, чаршафи, гардероби, столове, телевизори и т.н. Да прави системна проверка на осветлението и водата и при повреда да сигнализира, да гаси излишното осветление. Спазват графика за включването и изключването на бойлерите.

 2. Контролира изпълнението на режима от учениците и Правилника за вътрешния ред в общежитието през тяхното работно време.

 3. Контролира подготовката на учениците за сън, тоалета им, вечерната проверка и сутрешния тоалет.

 4. Отговаря за болните деца, както и даването на лекарства. Вдига за тоалетна определени деца през нощта.

 5. Организира закуска в стола, провежда утринна гимнастика и превеждането на спалните помещения в ред.

 6. Организира свободното време на учениците в събота и неделя, провежда трудова дейност, занимания по интереси, /спортни развлечения, излети, разходки и др. /

 7. Предава под строй учениците на дежурния учител, не напуска училище след дежурство преди да е докладвал на директора и на класните ръководители за инциденти.

 8. Пише сведения за движението на учениците.

 9. Абсолютно се забранява идването на работа в нетрезво състояние, както и употребата на алкохол през работно време, напускане на работното място по време на работа по какъвто и да е повод, употреба на алкохол, наркотични средства и да не пуши през работното време.

 10. Всеки носи отговорност и наказание по КТ.

 11. Отговаря за живота и здравето на учениците в законоустановеното работно време.

 12. Отговаря за доброто облекло и приличен вид на учениците.

 13. Явява се на работа в облекло и вид, който съответства на положението му съгласно взето решение на ПС.

 14. Изпълнява и други задължения произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището и задачи поставени от директора в рамките на работното време по трудов договор. Работното време е по график утвърден от директора на училището.

 15. 15.Отговаря за опазване на МТБ.

 16. Отговаря за документацията, която води.

 17. Подготовката на материали за учебно-възпитателния процес се извършва извън

часовете посочени в седмичното разписание.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ


1. Организира приемането на учениците от възпитателя в общежитието, заедно с класните ръководители.

2. Контролира дисциплината по време на междучасията.

3. Контролира дежурните учители по етажи.

4. Заедно с учителите организира почивката през голямото междучасие.5. Контролират изпълнението на чл. 56, ал. 1,2 и чл. 56 а от Закона за изменение и доълнение на Закона за здравето.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ


 1. Приема учениците от възпитателите в общежитието.

 2. Контролира дисциплината по време на междучасията по коридорите.

 3. Заедно с учителите организира почивката през голямото междучасие.

4. Контролират изпълнението на чл. 56, ал. 1,2 и чл. 56 а от Закона за изменение и доълнение на Закона за здравето.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИЯ учител в ЦОУД

 1. Организира храненето на учениците и поддържане хигиената в столовата.

 2. Присъства при раздаването на продуктите за готвене на другия ден и се подписва.

 3. Предава сведение на нощния възпитател за присъстващите ученици.

 4. Следи за дисциплината след обяд и навременното влизане в часовете по самоподготовка.

 5. Организира след обедните развлечения на учениците.

 6. Може да прави проверка в стола за качеството и грамажа на храната.

7. Контролират изпълнението на чл. 56, ал. 1,2 и чл. 56 а от Закона за изменение и доълнение на Закона за здравето.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ


 1. Организира, контролира и отговаря за финансово – счетоводната дейност на училището.

 2. Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства, стоково- материални ценности, основни средства, счетоводни документи и тяхното движение.

 3. Организира и отговаря за своевременното и правилно отчисляване на вноските за данъци, социално и здравно осигуряване.

 4. Контролира правилното оформяне на документите свързани с движението на финансови средства, стоково- материални ценности, разчети и платени задължения. Ежемесечно подготвя отчети за висшестоящите органи на финансовите разходи по параграфи.

 5. Контролира правилното изразходване на фонд “Работна заплата “, спазването на щатната, финансовата, бюджетна и платежна дисциплина, и докладва на директора.

 6. Информира системно директора за финансовото състояние, състоянието на паричните фондове и финансовите резултати. Организира, контролира съхраняването на финансово счетоводни документи и упражнява вътрешно финансов контрол.

 7. Подчинен е пряко на директора.

 8. Отговаря за техническото обезпечаване на наличната компютърна техника.

 9. Поддържа организационни връзки и взаимоотношения с всички МОЛ в училището.

 10. Работното време е 8 часа по трудов договор и се определя от директора.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАСИЕРА

 1. Приема, съхранява и предава паричните средства и ценни книжа.

 2. Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни документи.

 3. Изготвя ведомости за заплати, изчислява болничните листи и лекторските часове на учителите, нощни и транспортни разходи, въз основа на попълнени декларации и подава информация и болнични листи в НАП, НОИ.

 4. Изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения.

 5. Подготвя необходимите документи на персонала за пенсиониране.

 6. Работи с ВСК, ДЗИ, Банки и отговаря за училищната каса.

 7. Подчинена е пряко на гл. счетоводител и директора.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАТС

1. Организира работата за изпълнение и спазване на предварителната и последователна дейност по приложението на трудовото законодателство, в частта си “трудови правоотношения”.

2. Извършва подбор и оценка на лицата, които кандидатстват за работа, за това дали отговарят на нормативните изисквания за заемане на длъжността / правоспособност, квалификация, здраве, навършени години /

3. Организира своевременно приемането и изготвянето на необходимите документи свързани с възникването, протичането и прекратяването на трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.

4. Изготвя “лично досие” и поддържа в него необходимите документи за всеки работник и служител / трудов договор, длъжностна характеристика, заповеди, данни за образование, правоспособност и квалификация , данни за самоличност , документи за медицинско освидетелстване , служебна бележка за проведен начален инструктаж по БХТ , ПО и др./

5. Връчва на работника или служителя срещу подпис екземпляр от длъжностната характеристика по която ще работи.

6. Обезпечава издаването на удостоверения и справки за настоящата и миналата трудова дейност на работещите.

7. Осигурява издаването и редовното попълва трудовите книжки с необходимите данни и води установената за тях документация.

8. Подготвя документите, необходими за отпускане на пенсия на работещите във просветното звено и ги представя на органите за социално осигуряване.

9. Изучава движението на кадрите.

10. Взема мерки за трудоустрояването на нуждаещите се работници и служители.

11. Осигурява връзката с бюрото по труда, с други дружества , фирми и висшестоящи органи по въпросите свързани с подбора на кадрите.

12. Води отчет за ползване на отпуските. Изготвя периодично годишен отчет за платените отпуски на работещите и отчет за всички отпуски / платени, неплатени, болнични /.

13. Регистрира декларациите за трудови злополуки при отсъствие на лицето натоварено за това.

14. Изготвя служебни бележки, удостоверения, административна документация.

15. Води входяща и изходяща документация.

16. Подчинен е пряко на директора.

17. Съхранява и използва следните печати: кръгъл печат на училището; печат за входяща и изходяща кореспонденция; печат за приключване на трудови книжки – трудов стаж; заповед за храна съгласно заповед на директора.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА НА УЧИЛИЩЕТО
 1. Според отпуснатите парични средства създава система за своевременно зареждане с хигиенни материали помощния персонал, както и кухненския блок.

 2. Отговаря за целия помощен персонал в учебен и спален корпус.

 3. Отговаря за отоплението, осветлението, ремонтите в училището.

 4. Съхранява и отчита движението на стоково – материалните средства и имуществото в училището и пансиона. Отговаря за приемането на изпълнените ремонти.

 5. Контролира изпирането на бельото на учениците от перачката. Отговаря за хигиената в двата корпуса съгласно изискванията на РЗИ.

 6. Раздава хигиенните препарати вписани в картоните на съответният подчинен.

7. Съхранява, раздава и отчита наличните учебници и учебни помагала.

 1. Закупува и приема безвъзмездно отпуснатите учебни пособия по нормативни документи.

 2. Съвместно с комисията по даренията приема, прави опис и раздава срещу подпис дрехи на учениците в присъствието на възпитателите.

10. Организира процеса на снабдяване на стола с хранителни продукти.

11. Следи ежедневно за повреди и щети нанесени на МТБ и своевременно докладва на директора. Изготвя калкулационните листи за хранителните продукти и раздаването им в присъствието на дежурния възпитател.

12. Изготвя подробен опис и отделни картони при получаване на дарителски храни в присъствието на определената от директора комисия.

13. Следи за трудовата дисциплина на подчинените си.

14. Не допуска изнасянето на хранителни продукти и готова храна извън стола.

15. При допуснати нарушения, отговаря според наказанията предвидени в КТ.

16. Подчинен е на директора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУХНЕНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

 1. Обработват продуктите за готвене, като влагат всички изписани продукти за деня по калкулационен лист.

 2. Нямат право да оставят продукти и да изнасят същите извън стола.

 3. Носят строга отговорност по КТ.

 4. Грижат се за хигиената в стола, изваряват посудата всеки месец и ежедневно стерилизират съдовете.

 5. Нямат право да напускат работните си места по време на работа.

 6. Нямат право да допускат в стола и кухнята външни лица / от училище и децата

си/.

7. Нямат право да оставят и изнасят храна8. Подчинени са на директора и домакина на стола.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИСЛУЖНИК - ЧИСТАЧ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИСЛУЖНИК – ЧИСТАЧ В УЧИЛИЩЕН КОРПУС


 1. Да подържа добра хигиена в учебните стаи, кабинети, работилницата, физкултурен салон, коридори, стълбища и тоалетни, като ежедневно дезинфекцира същите с хлорен разтвор.

 2. Да се почистват стъклата от поверения им етаж, чиновете с мокър парцал,

преди започване на учебни занимания.

 1. Почиства канцелариите на Директора, Помощник директора, Гл. счетоводител, ЗАТС и учителската стая.

 2. Грижи се за цветята.

 3. Бие звънеца за междучасията. Отключва и заключва учебния корпус и учебните стаи.

 4. Заедно с чистачките от спален корпус, перачката, общ работник, огняри се грижат за интериора в двора и отговарят за хигиената.

 5. Следи за повредите в различните помещения и уведомява ръководителя на училището за тях.

 6. Подчинен е на директора.

 7. Работното време е в рамките на 8 часа и се определя настоящия правилник .

 8. Изпълнява допълнителни разпореждания във връзка със спецификата на училището.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИСЛУЖНИК - ЧИСТАЧ В ОБЩЕЖИТИЕ


 1. Извършва редовно и качествено почистване на спалните помещения, тоалетните, коридорите, фоайетата и други стаи зачислени по съответните етаж. Избърсва врати, прозорци и прави дезинфекция ежедневно.

 2. Отговаря за опазването на имуществената собственост. Следи за повредите в сградата и уведомява съответно домакина и директора, за отстраняване на същите.

 3. Спазва правилата по охрана на труда и санитарно – хигиенните изисквания на РЗИ.

 4. Почиства с прислужниците от учебния корпус двора.

 5. Участва в изпирането на одеялата заедно с перачката и ги прибира при завършване на учебната година.

 6. Подпомага учителите и персонала при пренасяне на инвентар и учебно -технически средства.

 7. Грижи се всяка сутрин за тоалета на подмокрящите се.

 8. Няма право да напуска работното си място и е задължен да уплътнява работното си време.

 9. Подчинен на директора и домакина на училището.

 10. Работното време е в рамките на 8 часа и се определя с настоящия правилник.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИСЛУЖНИК – ПЕРАЧ

 1. Приема и сортира по вид, брой, замърсеност облеклото и спалното бельо и го изпира качествено.

 2. Подготвя перилните препарати, зарежда и обслужва пералната машина и дезинфекцира бельото.

 3. Изсушава, прибира, изкърпва, глади изпраното бельо и почиства машините.

 4. Изкъпва децата от І до ІV клас по график. Грижи се всяка сутрин за подмокрящите се ученици.

 5. При въшливост заедно с прислужничките обработва главите на децата.

 6. Помага при изпиране на одеялата, пътеките и почистването на двора при необходимост.

 7. Да не напуска работното си място и да спазва дисциплината според правилника за вътрешния ред.

 8. Абсолютно се забранява изнасянето на перилни препарати от помещението.

 9. Да измива сутрин коридора пред игротеките, фоайето, пералното помещение и тоалетните на І етаж на спален корпус.

 10. Подчинен на директора и на домакина на училището.

 11. Работното време е в рамките на 8 часа и се определя с настоящия правилник .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОГНЯРИТЕ

 1. Грижат се за отоплението на двете сгради и осигуряват топла вода за изкъпване на децата.

 2. Опазват повереното им имущество, проверяват ежедневно радиаторите, с цел предотвратяване на аварии.

 3. При необходимост помагат при отстраняване на аварии в сградите.

 4. Нямат право да напускат работните си места, без разрешение на директора.

 5. Нямат право да изнасят материали от училището.

 6. Работят по разпореждане на директора и главен счетоводител на училището.

 7. Не се допуска на работа употребата на алкохол, явяване в нетрезво състояние и тютюнопушене на работното място и района на училището.

 8. Изпълняват задачи и функции възложени от директора в рамките на работното време по трудов договор. Работното време се определя според сезона с настоящия правлник и със заповед на директора.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩ РАБОТНИК /ДЪРВОДЕЛЕЦ /

 1. Поправя всички повреди в сградата / поставя стъкла, поправя брави, контакти, сменя ел. крушки, поправя легла, заваря при необходимост и др.

 2. Да има съзнателно отношение към поставените задачи и добросъвестно да изпълнява задълженията си.

 3. Да не напуска работното си място по време на работа и да не изнася материали от сградите.

 4. Заедно с огнярите да поддържа двора и дворните съоръжения.

 5. Подпомага учители и персонал при пренасяне на инвентар и учебно – технически средства.

6. Работи по разпореждане на директора и домакина на училището.

 1. Не се допускат на работа употребилите алкохол.

 2. Изпълняват задачи и функции възложени от директора в рамките на работното време по трудов договор. Работното време се определя според сезона с настоящия правилник и със заповед на директора.

Забележка: Директора, педагогическия и непедагогическия персонал при изпълнение на своите задължения трябва да спазват определената трудова дисциплина, която се основава на КТ и нормативните наредби на МОН, да имат съзнателно отношение към труда.

Работното време на педагогическия и непедагогическия персонал се определя от директора на училището съобразно спецификата на заведението.

Всеки учител, възпитател, служител и работник е длъжен да спазва трудовата дисциплина и ред установен в училище с настоящия правилник и КТ.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРТИЕРА


1. Поддържа охраната на входно-изходните места в училището, като контролира движението на работници и служители, ученици, родители и посетители.

2. Уведомява директора при влизане в сградата на училището на външни лица. Изисква и проверява документите им за самоличност и ги вписва в Дневника за посещения, инциденти и нарушения.

3. Придружава външните лица и родители при посещение в училищната сграда.

4. Упражнява контрол върху движението на превозните средства и отделни лица при доставка и зареждане на складовете за недопускане на внасяне на обемни чанти, пакети и др.

5. По нареждане на ръководството осъществява претърсвания на личните вещи на учениците при напускане на училище.

6. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа и отстранява неизправности, които могат да доведат до пожари, наводнения и други.

7. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите алармени устройства, монтирани за охрана, съдейства на ръководството на училището при възникнали закононарушения в охраняваната територия.

8. Носи имуществена отговорност при кражби и повреди на имуществото по време на дежурството си.

9. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на училището.

10. Има права и отговорности, регламентирани с КТ и други нормативни документи.

11. Спазва правилника за пропускателния режим на училищто.

12. Носи отговорност за нерегламентираното изнасяне на предмети и не уведомяване на ръководството и органите на МВР при опит да се проникне в училището от неоторизирани лица.

13. При изпълнение на задълженията си осъществява връзки и взаимоотношения с всички лица, работещи в училището.

14. Длъжността е на пряко подчинение на директора на училището.

15. Графика за работното време се изработва от директора , съобразено с възникналите условия и ситуации през годината.


І. ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА СЕ СЧИТАТ:

 1. Закъснение, преждевременно напускане на работното място и неявяване на работа, не уплътняване на работното време.

 2. Явяване на работа в неадекватно състояние, употреба на алкохол и наркотични вещества, на цигари и мобилни телефони по време на изпълнение на преките си служебни задължения.

 3. Неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труда.

 4. Неизпълнение на законните разпореждания на работодателя. 5. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница