Кодекс за застраховането Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години поне един договор със сходен предметДата04.01.2018
Размер334.75 Kb.
ТипКодекс

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯІ. Предмет на поръчката:

Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент.


ІІ. Характеристики на поръчката:

 1. Място на изпълнение на поръчката: Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулутури, находящо се на адрес: гр. Бургас ул. „Княз Александър Батенберг“ №: 1


2. Финансови условия на поръчката:

2.1. Стойност на поръчката: до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС.

2.2. Начин на плащане: по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка и представяне на фактура за извършената услуга. Плащането се извършва до 10 /десет/ дни от получаването на фактурата за извършена услуга.

3. Изисквания към участниците:

3.1. В обществената поръчка могат да участват само юридически лица с качество застраховател по смисъла на Кодекс за застраховането

3.2. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години поне един договор със сходен предмет.

3.3. Участниците следва да имат лиценз за извършване на застрахователна дейност и за право за сключване на застраховки, предмет на настоящата обществена поръчка.IV. Критерий за оценка на офертите: “най – ниска цена”, по отношение на застрахователната премия.
V. Изискванията при изготвяне и представяне на офертите:

4. Срок на валидност на офертата - 90 дни, считано от деня на подаването

5. Офертата трябва да съдържа и следните документи:

5.1. Списък на документите съдържащи се в офертата.

5.2. Административни сведения /образец приложение №: 3/

5.3.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър - за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство - представя се заверено от участника копие „Вярно с оригинала”;

5.4. Списък с услуги през последните три години с предмет сходен на предмета на поръчката

5.5. Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и за право за сключване на застраховки, предмет на настоящата обществена поръчка.

  1. Общи условия на застраховката/ите

5.7. Декларации (оригинал) за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /образец приложение №: 4 и №: 3/;

5.8. Декларация (оригинал) за приемане на условията на проект на договор на обществената поръчка /образец приложение №: 6/

5.9. Декларация по чл. 33 от Закон за обществените поръчки

5.10. Предложение за изпълнение на поръчката с посочен срок за изпълнение на поръчката /приложение № 7/

5.11. Ценово предложение /образец приложение №: 8/.

6. Срок за получаване на офертите.

Офертата да бъде адресирана до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „ Княз Александър Батенберг” № 1 и се представя лично от участника или негов надлежно упълномощен представител, както и по пощата с обратна разписка или по куриер в деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в срок до 17.30 ч. на 05.04.2016 г., включително.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя.

7. Указания за подготовка на офертите

7.1. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис съгласно точка 8;

7.2. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

7.3. До изтичане на крайния срок за получаване на офертите, всеки участник, може да оттегли или допълни офертата си.

7.4. Оферти, чиято цялост е нарушена или са подадени след изтичане на крайният срок за подаване не се приемат и незабавно се връщат.

7.5. Всички документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, издаден от фирма, сключила договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. (Списъкът на фирмите, с които МВнР е сключило договори е публикуван в електронния сайт на министерството). Представеният/ните официален/ни превод/и се представят във формата на оригинал или нотариално заверено копие.

7.6. При подготовката на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник, следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата документация.

7.7. При подготовката на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник, следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата документация.

8. Представяне на офертите.

8.1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан и непрозрачен плик.

Върху плика с офертата се отбелязва следната информация: • адреса на възложителя;

 • наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакти и електронен адрес.

8.2. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер.

Не се приема оферта в незапечатан плик или с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър.

Отварянето на офертите ще се извърши на 06.04.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулктури, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител (чл.101е, ал.1 от ЗОП).

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Предмет на поръчката е застраховане на сгради,държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент обособени в две позиции. Участниците могат да подават документи за една или повече обособени позиции, като трябва да споменат в документацията по коя или кои позиции участват.

Обособена позиция № 1: „Застраховане на 19 недвижими имота държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради.“

Условия за участие: През последните 3 години (2013, 2014 и 2015 г.) участниците следва да са изпълнили минимум 1 /един/ договор, сходен с предмета на поръчката по обособената позиция, придружени с препоръки за добро изпълнение. Под изпълнени договори се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (2013, 2014 и 2015 г.). Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 8 от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност.

Предмет на застраховката: са сгради или части от сгради, предоставени на управление и стопанисване на ИАРА и териториалните й поделения, съгласно списък /Приложение № 2/.

Териториална валидност: - застрахователната защита на територията на Република България.

Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година

Застрахователно покритие:

Основно покритие: пожар /вкл.умишлено причинен пожар и последиците от гасене на пожара/, мълния /пряко и непряко попадение/, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, вследствие природни бедствия, земетресение; свличане или срутване (пропадане) на земни пластове; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; увреждане на действие от подпочвени води; удар от превозно средство или животно; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; стъкло - всички рискове;

Допълнителни покрития:

Ударни или звукови вълни; щети вследствие взломно проникване; допълнителните разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на размера на щетите, за разчистване на останки и хонорари на експерти).Обособена позиция № 2: „Групова задължителна застраховка за риск „Трудова злополука” или еквивалент на 242 служителя по рибарство и контрол в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Групова застраховка “Живот“ или еквивалент на 242 служителя от ИАРА и териториалните й звена “

Условия за участие: През последните 3 години (2013, 2014 и 2015 г.) участниците следва да са изпълнили минимум 1 /един/ договор, сходен с предмета на поръчката по обособената позиция, придружени с препоръки за добро изпълнение. Под изпълнени договори се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (2013, 2014 и 2015 г.). Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 8 от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност.

 • Групова задължителна застраховка “Живот и злополука” или еквивалент на служителите по рибарство и контрол в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури:

Предмет на застраховката: Задължителна застраховка „Живот и злополука“ или еквивалент, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите при условията Възложителя. Задължителна застраховка „Живот и злополука“ или еквивалент на служителите важи в случаите на възникване на трудова злополука довела до внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на агенцията, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт или по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;

3. мястото за получаване на възнаграждение.

Трудовата злополука се доказва с издадено разпореждане за приемане на злополуката за трудова по утвърден от управителя на НОИ формуляр.

Обект на застраховката: Застраховка на 242 (двеста четиридесет и двама) служители от Централна администрация на ИАРА и териториалните звена на ИАРА.

Покрити застрахователни рискове:


 • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

 • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Покриват се и разходите за медицински разноски с лимит 5000 (пет хиляди) лева за едно лице.

Застрахователна сума - средният размер на застрахователната сума за едно лице е 84 000 /осемдесет и четири хиляди лева/, определена на база на 7-кратния размер на годишната брутна заплата на служителите упражняващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси.

Размерът на месечната брутна работна заплата на застрахования служителя се удостоверява със служебна бележка издадена от Възложителя.

Общата застрахователна сума за всички застраховани лица е в размера на 20 328 000 /петнадесет милиона и шестстотин двадесет и четири хиляди/ лева.

Лимити на обезщетение:


 • при смърт на застраховано лице се изплаща обезщетение в размер на определената застрахователна сума.

 • при трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно законодателството на РБългария.

 • при временна неработоспособност се изплаща обезщетение 3% от определената застрахователна сума за едно лице.

Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт - на законните му наследници.

Териториална валидност: - застрахователната защита на територията на Република България и територията на държавите членки на Европейския съюз

Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година считано от датата на издаване на застрахователната полица.

Задължения на Застрахования през времетраене на застраховката - съгласно “Общи условия”, предложени от Застрахователя за застраховка “Живот и злополука“.


 • Групова застраховка „Живот” или еквивалент на служителите от ИАРА и териториалните й звена:

Предмет на застраховката: са събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на служителите от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена.

Обект на застраховката: 242 (двеста четиридесет и двама) служители.

Териториална валидност: - застрахователната защита на територията на Република България за всички 242 (двеста четиридесет и двама) служители и за 5 /пет/ служители от тях извън територията на Република България, в случаите на командировка в чужбина.

Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година считано от датата на издаване на застрахователната полица.

Покрити рискове:

 • смърт в резултат на злополука и трайна нетрудоспособност в резултат на злополука;

 • временна нетрудоспособност в резултат на злополука след първите 20 дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я ден до 90-я ден;

Застрахователна сума на едно лице: 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Обща застрахователна сума: 4 840 000 лева /четири милиона осемстотин и четиридесет хиляди лева/.

Лимити на обезщетение:

Лимита на отговорност за смърт е 100 % от застрахователната сума за едно лице, а за временна нетрудоспособност в резултат на злополука е % от застрахователната сума, предложен от участника в процедурата.Приложение № 2


СПИСЪК
недвижими имоти публична /частна/ държавна собственост, предоставени за управление
на ИАРА към 22.03.2016 г.Застрахован
обект

Адрес

Кв. м.

Стойност

Забележка

1.

В.Търново

гр. В. Търново, бул.
"България"№ 25, ет. 4

20,25

8281,9

стая № 402

2.

Габрово

гр. Габрово, ул. "Брянска", № 30
ет. 4, ст. 4 и 5

85,65

27840

Стаи № 4 и 5 + 1,76 % идеални
части от сградата

3.

Кюстендил

гр. Кюстендил,
ул. "Демокрация" № 44, ет. 9

31

10230

Стаи № 1и 6 и идеални части

4.

Монтана

гр. Монтана, ул. "Юлиус
Ирасек" № 4, ет.4

73,27

34876

3 стаи - № 3, 4, 5

5.

Плевен

гр. Плевен, ул. "Васил
Левски" № 1,ет.3

64

34560

3 стаи- № 9, 10, 11

6.

Никопол

гр. Никопол, ГКПП

36,83

115 641,93

2 помещения: № 12 и 13 + общи
мрежи и съоръж. от
инфраструктура

7.

Разград

гр. Разград, бул. "България"
№15, ет. 6

91,58

15380

4 стаи - № 27, 29, 32, 33

8.

Разград

гр. Разград, бул. "България" №15

81,8

12380

гаражна клетка 39 кв. м . и
складово помещение 37 кв. м.

9.

Русе

гр. Русе, ул. "Борисова" № 52,
ет. 3

41

15199,2

2 стаи - № 2 и № 3

10.

Русе

гр. Русе,ул. "Одрин" №5

22,37

4060

стая № 3

11.

Русе

гр. Русе, кв. Източна
промишлена зона

178

29860

сграда 63427.8.335.1 и
гаражи 63427.8.335.2

12.

Силистра

гр. Силистра, ул. "Христо
Смирленски" № 2, ет. 5 и 6

58,45

19000

4 стаи - № 29 - 5 етаж и
стаи № 37а, 37б, 37в - 6 ет.

13.

Тутракан

гр. Тутракан, пл. "Суворов" №1

37,17

4154,4

2 стаи - № 2 и № 3

14.

Сливен

гр. Сливен,
ул."Джордж Уошбърн"№ 4
ет. 1, ап. 4

101,08

83610

ап. 4, три стаи, архив, фоайе,
коридор,
склад. помещение 57,06 кв. м.
и 24,4 % от общите части

15.

Сливен

гр. Сливен, ул. "Банско шосе"

63

7840

3 стаи

16.

Смолян

гр. Смолян, бул."България"
№14, ет. 4

60

34211,85

3 стаи - № 417, 419, 419а

17.

Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. "Цар
Симеон Велики" № 108

93,56

93047,2

две стаи с обща площ 46,76 кв. м.
на 10 етаж и склад 46,80 кв.м.
в сутерена

18.

Хасково

гр. Хасково,
ул. "Ал. Стамболийски" № 2

101,76

15350

5 стаи - 201, 205, 206, 209, 210

19.

София

гр. София, бул. "Христо Ботев"
№ 17, ет. 4

583,86

455410,8

стаи от 401 до 424


Приложение № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ………………………………………………….

ЕИК/БУЛСТАТ ................................


2. Координати/адрес за кореспонденция:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

E-mail: ……………………………….
3. Лице, представляващо участника: ……………………………………………

(трите имена)
………………………………………………………………………….………..

(данни по документ за самоличност)
…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)


 1. Лице за контакти:.……….…………………………………………………......

(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)
Телефон/факс/e-mail: ………………….….…………………………….…….
5. Обслужваща банка…………………………………………………….….…...

(наименование на обслужващата банка)


……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

……………………………………………………………………………………(IBAN сметка, BIC код на банката)

Дата:………………….. Подпис и печат: …………….Приложение № 4
Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5, т.2 от Закон за обществените поръчки

/попълва се от ФЛ - участник /кандидат/ в процедурата или представителния орган участник /кандидат/, ако е ЮЛ/

Подписаният ...............................................................................................................................,

ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от .................................... на ........................г.

постоянен адрес: ......................................................................................................................................


в качеството си на ....................................................................................................................................

на „............................................................................................................................................................”

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник:

- не е в производство по ликвидация;

- несе намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове /тази алтернатива се посочва в случай, че участникът е чуждестранно лице/;

4. Представляваният от мен участник:

- не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове /тази алтернатива се посочва в случай, че участникът е чуждестранно лице/;

5. Не съм лишен, както и представляваният от мен участник от правото да упражнявам/упражнява определена професия или дейност съгласно националното законодателство;

6. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закона.

дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:

град ......................... /трите имена,подпис/
Забележка:
1.Когато участниците са юридически лица изискванията по т.1 и т.5 от настоящата декларация се прилагат, както следва:

  • при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89,

ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския

закон, без ограничено отговорните съдружници;

  • при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141,

ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  • при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2

от Търговския закона, при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4

от Търговския закон;

 • при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

  • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
2. Обстоятелствата по т.2, т.5 и т.6 от настоящата декларация се декларират в случаите когато Възложителят ги е посочил като пречка за участие в процедурата.

Приложение № 5

Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5, т.1 от Закон за обществените поръчки

/попълва се от ФЛ - участник /кандидат/ в процедурата или представителния орган участник /кандидат/, ако е ЮЛ/
Подписаният ............................................................................................................................,

ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от .................................... на ........................г.

постоянен адрес: ...................................................................................................................................
в качеството си на член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник /излишното се зачертава/ на „..............................................................................................................” със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закона.

дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:

град ......................... /трите имена,подпис/

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане с условията на проекта на договор за обществената поръчка

Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………......

(длъжност)

на участник: ……………………………………………………………………….....................

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Съгласни сме с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

.................... Декларатор: .......................

/дата/ /подпис, печат/

Приложение № 7

Предложение за изпълнение на обществената поръчка
от ......................................................................................................................................

ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от .................................... на ........................г.

постоянен адрес: ......................................................................................................................................
в качеството на ............................................... на „.................................................................................” със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................

IBAN: ……………………………………………………..., BIС код ………………………………….

обслужваща банка ....................................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах с публичната покана и пълното описание на поръчката и техническите спецификации на поръчка с предмет: „Застраховане на сгради,държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" и „Живот” в процедурата и условията за изпълнение на горепосочената поръчка, съгласно документацията, предлагам на вниманието Ви следното предложение за изпълнение:
Предмет на застраховката: ______________________________________________

Предлагаме ___________________________________________________________

(описание на условията за изпълнение на поръчката)

Срок и начин на изплащане на обезщетения:

Бонуси и отстъпки:

Място за изплащане на застрахователното обезщетение:

Други:

Прилагме копие от “Общите условия” за ___________________________________(застраховка)
При изпълнение на обществената поръчка ще използвам / няма да използвам подизпълнител - …………………… с дял от …………….. при изпълнение на обществената поръчка, като ще извърши следните видове работи:…………………………………………. .

/наименование/Тази оферта е със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок /последния ден/ за подаване на оферти.

Участникът може да представи и друга информация извън определеното по – горе минимално съдържание, по негова преценка.

Подпис: _________________________

и печат:

Приложение № 8


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
IBAN, BIC:
ЕИК/ БУЛСТАТ:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E-mail:

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ГР. БУРГАС, П.К. 8000

БУЛ. “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” № 1
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публична покана за представяне на оферта за „Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент, за обособена позиция:…………………… .

ние

от _________________________________________________________________

адрес /седалище и адрес на управление/ _______________________________ЕИК/БУЛСТАТ ________________,

представляван/о от __________________________________________________

Предлагаме следната ценова оферта:

Вид застраховка: ………………………………………………………………
Общ размер на застрахователната сума: _______________________лева.

/цифром и словом/Общ размер на застрахователната премия: _______________________лева.

/цифром и словом/Тарифното число в процент от застрахователната сума: __________________

/цифром и словом/

Предлагаме заплащането на застрахователната сума да се извърши, в лева по банкова сметка, на Застрахователя, както следва: ……………………/словом: …………./ .

Така предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.При несъответствие между изписаното цифром и словом за вярно ще се счита изписаното с думи.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До сключването на официалния договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваше страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: _________________________

и печат:

Приложение № 9

Д О Г О В О Р
............../................2016 г.
за застраховка “.......................................................................”
Днес, ................... 2016 г., в град Бургас, между:


 1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, с адрес: гр. Бургас, 8000, бул. „Княз Александър Батенберг“ №1, ЕИК 000649519, представлявана от Янчо Янев - изпълнителен директор на ИАРА и Михаил Златев – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
2. “...................................” ..........., със седалище и адрес на управление гр. ..........…...................... с ЕИК:…………………, представлявано от ....................................., наричано по-нататък “ЗАСТРАХОВАТЕЛ

(“Възложителят” и “Застрахователят” също наричани по-долу заедно "Страни" или поотделно "Страна");

на основание чл.101е, ал.1 от Закон за обществените поръчки, с сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя застрахователна защита, съгласно Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ (Приложение 4 към Договора) и подобренията им посочени в неговата техническо предложение на ........................................ (ще бъде допълнително уточнено в зависимост от обекта на застраховане), при настъпили на територията на Р България застрахователни събития, при условия и в обхват както следва:
1.1. Обект на застраховане: ...................................... (съответно имущество, МПС, в зависимост от вида застраховка), оформени като Приложение № 2 към Договора.

1.2.Застрахователно покритие: .....................................................................

1.3. Обхват на застрахователното действие: (съответно имущество) …………………………………………….

1.4.Срок на застраховката и териториална валидност: .........................................е валидна за цялата територия на Република България.

1.5. Застрахователната сума е определена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в офертата му, която е неразделна част от настоящия договор.

1.6.Застрахователната премия се определя от представената оферта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, представляващи неразделна част от общите условия за съответния вид застраховка. Общата сума на застрахователната премия е в размер на ....................................................................

(2) При новопостъпил служител/ при новопридобит имот, застрахователя е длъжен да го застрахова при същите условия предложени с офертата му.


Чл. 2. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до 1 г.
Чл. 3. Застраховката се сключва при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, и при всички общи и специални условия, предложени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в офертата му, които са неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. Задължения на Застрахователя:
4.1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя пълна застрахователна защита на ................................. (посочва се обекта на застрахователна защита), посочени в Приложение № 2, в съответствие с този Договор.
4.2. Всяко застрахователно обезщетение се определя на база представени документи.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в …………………….срок, считано от датата на представяне на всички необходими документи, определени в представената от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ оферта към момента на подписване на настоящия договор, и представляваща неразделна част от него, както следва: • За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка:

ІBAN BG86 UNCR 75273159055701

ВIC UNCRBGSF

БНБ - ЦУ Уникредит Булбанк

4.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да не използва данните, оформени като приложения към настоящия договор и информацията, получена при или по повод изпълнение на Договора, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този Договор, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на Договора и/ или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. Застрахователят носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.
4.5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно и в срокове, съгласно условията на настоящия договор.
Чл. 5. Застрахователят има право:
5.1. Да получи уговорената в чл.1, т. 1.6. застрахователна премия за извършените от него услуги по изпълнение на Договора.
5.2. Да получава цялата информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на Договора.

Чл. 6. Задължения на Възложителя:
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователната премия по чл. 1.6. в сроковете и при условията, посочени в чл. 8 от Договора.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава непосредствено след сключване на Договора да предостави и осигури достъп на Застрахователя до информация, необходима за изпълнение предмета на Договора, освен тази посочена в Приложения № 1, а също и да осигури служители, които биха могли да дадат разяснения по предоставената информация.
6.3. В случаите, когато това е необходимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще оказва съдействие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, за осъществяване предмета на този Договор.
Чл. 7. Възложителят има право:
7.1. Да получи уговореното в чл. 1, т. 1.6. застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие при спазване изискванията на настоящия договор.
7.2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита.

ІII. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователна премия в размер, посочен в чл.1, т. 1.6. от Договора. Застрахователната премия се заплаща чрез банков превод по допълнително посочена сметка на съответния клон на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. За плащането на застрахователната премия в размер на ……………………………… /словом: ……………. / се извършва в български левове по банковата сметка на Възложителя.

Превръщането на чуждестранната валута в левове се извършва по фиксинга на БНБ, валиден за деня на плащането. Размерът на застрахователната премия, посочен в чл.1, т. 1.6., не подлежи на преразглеждане за срока на застрахователната защита.Чл. 9. Основание за изплащане на застрахователно обезщетение е възникване на застрахователно събитие.

9.1. При възникване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в рамките на .......................................... дни след неговото настъпване.

9.2. Заплащането на застрахователното обезщетение се извършва в следните срокове:.........................................................................................................

9.3. Плащането на застрахователното обезщетение се извършва чрез банков превод по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка.
IV. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 10. При неизпълнение на задължението по чл. 4, т. 4.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на Възложителя неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от застрахователната премия, посочена в чл. 1.6.

Чл. 11. При неизпълнение на задължението по чл. 4, т. 4.4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на застрахователната премия, посочена в чл.1, т. 1.6.

Чл. 12. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойките в срок до 10 (десет) календарни дни, след като бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер. При забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се дължи законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 13. В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на застрахователната премия на Застрахователя се прилагат разпоредбите на Общите условия по Застраховка “.........................” на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.14. При забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при изплащане на застрахователното обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,5% от стойността на договора за всеки просрочен ден.

Чл. 15. Заплащането на неустойката по чл. 15 се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни, след като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

Чл. 16. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл. 17. Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятствали изпълнението на поетите задължения.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок.

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

3. Едностранно с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна в случай на виновно неизпълнение на задължения по Договора, продължило повече от 20 (двадесет) календарни дни.

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление в петдневен срок от настъпване на обстоятелството.
VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. При отчисляване на застрахован актив през срока на действие на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за точния вид на актива. Ако за отчисления актив не са предявени претенции и не са изплатени обезщетения ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приспада част от премията за неизтеклия период до края на срока на този договор, чрез корекция в останалите дължими вноски.

Чл. 20. След изтичане срока на застраховката по договора и при ниска квота на щетимост Застрахователят предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участие в положителния финансов резултат, под формата на връщане на част от платената застрахователна сума, съгласно представената оферта за участие в процедурата.
VІІI.СПОРОВЕ

Чл. 21. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните и постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. В случай на непостигане на договореност, всички спорове или различия, които могат да възникнат съгласно този Договор ще се решават по реда на ГПК.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във връзка с този Договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва:

До Застрахователя: “..................................”

Адрес: ...................................

Тел/Факс : ..............................................

Лице за контакти : ..............................................
До Възложителя: “...........................................”

Адрес: ...................................

Факс: ..............................................

Лице за контакти: ..............................................22.1. Всяко уведомление ще се счита за получено:

- при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу подпис;

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата на доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка;

- при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение;


22.2. Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок от другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или неправилното уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата Страна от отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този Договор.

Чл. 23. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
Чл. 24. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – един за Застрахователя и два за Възложителя.
ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА

“.......................................................................................................................”:Приложение № 1 Списък на сградите/служителите на ИАРА;

Приложение № 2 Общи условия за застраховка “.........................” на Застрахователя.

Приложение № 3 – Списък на изискуемите от Застрахователя документи при настъпване на застрахователно събитие по застраховка “…............................................”.

Приложение № 4 – Техническо предложение на Застрахователя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЯНЧО ЯНЕВ

Изпълнителен директор Управител на
МИХАИЛ ЗЛАТЕВ

директор на дирекция „ФСДУС“
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница