Кодове на основни процедури по мкб-9 кмДата19.07.2018
Размер365.36 Kb.
#75663
КП № 212 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА БЯЛ ДРОБ, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА

Минимален болничен престой – 3 дниКОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯТА

*31.73 затваряне на друга фистула на трахея

трахеоезофагеална фистулектомия

*31.75 реконструкция на трахея и конструкция на изкуствен ларинкс

трахеопластика с изкуствен ларинкс

*31.79 друго възстановяване и пластични операции на трахея


*32.1 ДРУГА ексцизия НА БРОНХ

резекция на бронхИзключва:

радикална дисекция (ексцизия) на бронх - 32.6
ЛОКАЛНА ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА лезия или тъкан на БЯЛ ДРОБ

Изключва:

Биопсия на бял дроб - 33.26-33.27

* 32.29 друга локална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на бял дроб

резекция на бял дроб:

БДУ


клиновидна

Изключва:

биопсия на бял дроб - 33.26-33.27

биопсия с ендоскопски достъп - 32.28

обширна ексцизия на лезия на бял дроб - 32.3
*32.3 СЕГМЕНТАРНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ
*32.4 БЕЛОДРОБНА ЛОБЕКТОМИЯ
*32.5 ПЪЛНА пневмонЕКТОМИЯ

ексцизия на бял дроб БДУ

пневмонектомия (с медиастинална дисекция)
*32.6 РАДИКАЛНА ДИСЕКЦИЯ НА ТОРАКАЛНИ СТРУКТУРИ

блок-(ан блок) дисекция на бронх, лоб на бял дроб, брахиален плексус, интеркостални структури ребра (трансверзален процесус) и симпатикусови нервиХИРУРГИЧЕН КОЛАПС НА БЯЛ ДРОБ

*33.34 торакопластика


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНа ОПЕРАЦИя НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

*33.42 затваряне на бронхиална фистула

затваряне на бронхостомия

фистулектомия:

бронхо-кожна

бронхо-езофагеална

бронхо-висцерална

Изключва:

затваряне на фистула:

бронхомедиастинална - 34.73

бронхоплеврална - 34.73

бронхоплевромедиастинална - 34.73

*33.48 друго възстановяване и пластични операции на бронх


ИНЦИЗИИ НА ГРЪДНАТА СТЕНА И ПЛЕВРАТА

Изключва:

същите като оперативен достъп - не кодирай!

*34.02 експлоративна торакотомия

*34.03 ново отваряне на предишна торакотомия – ІІ група /ревизия/
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРА, МЕДИАСТИНУМ И ДИАФРАГМА

*34.26 отворена биопсия на медиастинум


*34.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАН НА МЕДИАСТИНУМ

Изключва:

биопсия на медиастинум - 34.25-34.26

медиастинална фистулектомия - 34.73
*34.4 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ГРЪДНА СТЕНА

ексцизия на лезия на гръдна стена БДУ (с ексцизия на ребра)


ПЛЕВРЕКТОМИЯ

*34.51 декортикация на бял дроб


*34.6 СКАРИФИКАЦИЯ НА ПЛЕВРА

плевросклерозаИзключва:

Инжектиране на склерозиращо средство - 34.92
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪДНА СТЕНА

*34.73 затваряне на друга фистула на торакс

затваряне на фистули:

бронхоплеврална

бронхоплеврокожна

бронхоплевромедиастинална

*34.79 друго възстановяване на гръдна стена

възстановяване на гръдна стена БДУ


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТОРАКС

*34.92 инжекция в гръдната кухина

химическа плевродеза с VATS

Изключва:

същото за колапс на дроба - 33.32
КАРДИОТОМИЯ И ПЕРИКАРДИОТОМИЯ

кодирай също кардиопулмонален байпас, (екстракорпорална циркулация) (сърце-бял дроб апарат)-39.61

*37.12 перикардиотомия

отваряне на перикарден прозорец

перикардиолиза

перикардиотомия


ОБИКНОВЕНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ СТРУКТУРИ

Изключва:

биопсия на лимфна структура - 40.11

*40.21 ексцизия на дълбок шиен лимфен възел

*40.23 ексцизия на аксиларен лимфен възел
ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

*77.61 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ на скапула, клавикула и гръден кош (ребра и стернум)

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Гръдна хирургия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по гръдна хирургия

и/или


Клиника/отделение по детска хирургия

2. Операционен блок/зали с възможност за хирургично стадиране с медиастиноскопия, VATS и др.

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория*

5. Микробиологична лаборатория**

6. Звено за цитологични, патохистологични и експресни хистологични изследвания.

7. Звено за образна диагностика, вкл. стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследване на съдове.

8. Звено за бронхоскопия и езофагоскопия

9. Лаборатория по патофизиология на дишането


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия/гръдна хирургия.
**Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ с осигурен непрекъснат 24-часов достъп, вкл. в условия на спешност


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

 • в клиниката (отделението) по гръдна хирургия от второ ниво работят най-малко трима лекари, от които един с придобита медицинска специалност по гръдна хирургия;

 • лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

 • лекар със специалност по клинична лаборатория;

 • лекар със специалност по клинична патология;

 • лекар със специалност по образна диагностика.


Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

 • лекари със специалност по гръдна хирургия: в клиниката (отделението) по гръдна хирургия от второ ниво работят най-малко трима лекари, от които един с придобита медицинска специалност по гръдна хирургия

или

лекар със специалност по детска хирургия (при условие, че работи в специализирана детска хирургична клиника); • лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

 • лекар със специалност по клинична лаборатория;

 • лекар със специалност по детски болести;

 • лекар със специалност по клинична патология;

 • лекар със специалност по клинична микробиология;

 • лекар със специалност по образна диагностика.


ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:Минимален годишен оперативен обем дейност институционално - съгласно Медицински стандарт по Гръдна хирургия.

Клиника/отделение на второ ниво трябва да извършва минимум 150 операции годишно, от които 50% с голям и много голям обем и сложност.

Клиника /отделение по детска хирургия трябва да извършва най-малко 50 операции годишно.
Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Скъпоструващи консумативи: ушиватели, клипсатори, Endo-Gia, Endo-Stitch и всички торакоскопски консумативи.

НЗОК не заплаща посочения консуматив


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Пациенти с обективни данни от параклиничните и инструменталните изследвания (рентгенография, КТ, фибробронхоскопия, трансторакална пункционна /аспирационна биопсия) за суспектен първичен или метастатичен интраторакален тумор (недоказан хистологично), при който се налага хоспитализация за морфологична верификация и стадиране на процеса по хирургичен път (видео-асистирана торакоскопия, отворена белодробна биопсия, медиастиноскопия, предна медиастинотомия, биопсия на периферен лимфен възел).

Пациенти с хистологично или цитологично доказан първичен или метастатичен интраторакален тумор (гръдна стена, плевра, медиастинум и бял дроб) с хирургични показания за радикална или палиативна оперативна интервенция според съответната клинична класификация.

1.1. СПЕШНИ:


 • данни за компресия на горна празна вена;

 • дихателни смущения;

 • неврологична симптоматика;

 • хеморагия от трахео-бронхиалното дърво;

 • хеморагия в плеврална кухина/медиастинум;

 • напрегнат пневмоторакс/хемопневмоторакс;

 • масивен плеврален излив с дихателна недостатъчност


1.2. ПЛАНОВИ:

 • за морфологична верификация и стадиране (медиастиноскопия, VATS, предна медиастинотомия, торакотомия) при първични и метастатични тумори на гръдната стена, плеврата, медиастинума и белия дроб;

 • за оперативно отстраняване (резекция на гръдна стена, екстирпация на плеврална/медиастинална/белодробна формация, белодробна резекция) при първични и метастатични тумори на гръдната стена, плеврата, медиастинума и белия дроб.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При подготовка на болния в лечебното заведение: 1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

 2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

Хирургичният алгоритъм на клиничната пътека може да се развие в три направления:

 1. Хирургично стадиране и морфологична верификация на белодробен карцином и други интраторакални тумори.

 2. Радикално хирургично лечение на белодробен карцином и други интраторакални тумори.

 3. Палиативни хирургични интервенции пре белодробен карцином и други интраторакални тумори.

При хирургично стадиране и хирургично лечение на белодробен карцином се спазват алгоритмите, посочени в „Клинично ръководство за поведение при белодробен карцином”, разработени от Национален експертен борд в рамките на проекта МОРЕ 2010.

Клиничното ръководство е на разположение в електронен вариант (PDF-формат) на посочения по-долу линк:
http://www.more-conference.com/Bulgarian%20Lung%20Cancer%20Guidelines%20MOPE%202010.pdf
При стадиране на белодробен карцином и плеврален мезотелиом се прилага новата 7-ма ревизия на Международната ТNМ-система за стадиране на туморите.
При стадирането се прилага новата карта на лимфните възли в гръдния кош на IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), която е приложена по-долу с описание на топографските граници между отделните групи лимфни възли.Карта на лимфните възли на IASLС

(описание на границите между отделните групи лимфни възли)

Разположение на възлите

(№ на групата)

Наименование на групата

Дефиниция на границите

#1

(ляво/дясно)Долни цервикални, супраклавикуларни и лимфни възли над стернална извивка

Горна граница: долния ръб на крикоидния хрущял

Долна граница: билатерално ключиците и по срединната линия – горния край на манубриума

#2*

(ляво/дясно)Горни паратрахеални възли

2R*: Горна граница: апекс на белите дробове и плевралното пространство и по средата – горната граница на манубриума

Долна граница: сечението на каудалния ръб на вена брахиоцефалика декстра с трахеята
2L*: Горна граница: апекса на белите дробове и плевралното пространство и по срединната линия – горния край на манубриума

Долна граница: допирателната линия към горната част на аортната дъга

#3


Преваскуларни и ретротрахеални възли

: Преваскуларни (предни)

В дясно:

горна граница: апекса на гръдния кош

долна граница: на нивото на карина

предна граница: задната част на стернума

задна граница: предна граница на вена кава супериор

В ляво:

горна граница: апекса на гръдния кош

долна граница: на нивото на карина

предна граница: задната част на стернума

задна граница: лява каротидна артерия
3p: Ретротрахеални (задни)

горна граница: апекса на гръдния кош

долна граница: карина

#4*

(ляво/дясно)Долни паратрахеални възли

4R*: включва паратрахеални възли и претрахеални възли разпростиращи се до лявата латерална граница на трахеята

горна граница: сечение на каудалния край на вена брахиоцефалика декстра с трахеята

долна граница: долната граница на вена азигос
4L*: включва възлите от ляво на левия латерален край на трахеята, медиално на лигаментум артериозум

горна граница: допирателната линия към горната част на аортната дъга

долна граница: горен ръб на лявата главна пулмонарна артерия

#5


Субаортни (аортно-пулмонален прозорец)

Субаортни лимфни възли латерално на лигаментум артериозум

горна граница: долната граница на аортната дъга

долна граница: горен ръб на лявата главна пулмонарна артерия

#6


Парааортални възли (възходяща аорта или л.възли около нервус френикус)

Лимфни възли, разположени пред или латерално на възходящата аорта и аортната дъга

горна граница: тангенциалната линия на горната граница на аортната дъга

долна граница: долната граница на аортната дъга

#7


Субкаринални възли

(бифуркационни)горна граница: карина на трахеята

долна граница: горната граница на долния лоб на бронха в ляво; долната граница на срединния бронх в дясно

#8

(ляво/дясно)Параезофагеални възли (под карина)

Възли, лежащи непосредствено до стената на хранопровода и в дясно или в ляво на срединната линия, с изключение на субкариналните възли

#9

(ляво/дясно)Възли на пулмоналния лигамент

Възли, лежащи всред пулмонарния лигамент

горна граница: долна пулмонална вена

долна граница: диафрагмата

#10

(ляво/дясно)Хилусни възли

Включва възли в непосредствена близост на главния бронх и хилусните съдове включващи проксималния участък на пулмоналните вени и главната пулмонална артерия

горна граница: долния ръб на вена азигос в дясно; горен ръб на пулмоналната артерия в ляво

долна граница: интерлобарна област билатерално

#11


Интерлобарни възли

Между изхода/началните части на лобарните бронхи

*11s: между горния бронхиален лоб и срединния бронх в дясно

*11i: между срединния и долния лоб на бронха в дясно

* опционални субкатегории#12


Лобарни възли

Непосредствено до лобарните бронхи

#13


Сегментарни възли

Непосредствено до сегментарните бронхи

#14


Субсегментарни възли

Непосредствено до субсегментарните бронхи

*Забележка:

Онкологичната срединна линия в горния медиастинум минава по протежение на левия кант на трахеята. Тя важи за #2 и #4, като по този начин претрахеалните лимфни възли са N2 за десностранни тумори и N3 за левостранни тумори.
Спешна хоспитализация

Пациентът се хоспитализира в звеното за интензивни грижи от дежурния хирург (и реаниматор). Паралелно с ресусцитацията по всички линии по спешност се осъществява изискуемият стандартен минимум изследвания.

При хемоптое болният задължително се бронхоскопира на операционната маса. Оперативната намеса се извършва от екипа на разположение с ръководител/оператор един от републиканските/областните консултанти, който преди това задълбочено е обсъдил случая, при нужда съвместно със съответните консултанти. Пациентът остава за определен период от време в звеното за интензивни грижи, който се диктува от обема на оперативната намеса, общото му състояние, придружаващите заболявания, настъпилите усложнения и т.н. След стабилизиране на жизнените функции и раздвижването на оперирания той се превежда в хирургичната клиника.
Планова хоспитализация

Болните се включват в оперативната програма след задълбочено обсъждане по време на ежеседмичните хирургични колегиуми. Утвърдена клинична практика е съвместната работа между различни специалисти (пулмолози, гръдни хирурзи, онколози, рентгенолози и патолози), които сформират т.нар. онкологичен комитет. Добрата колаборация между тях е гарант за правилния избор на комплексно терапевтично поведение и добрите следоперативни резултати.

Медикаментозното лечение в пред– и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза с определяне на степен на малигненост (в определени случаи) и стадий на туморния процес по TNM класификация (с изключение на ембрионалните тумори).


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- зараснала оперативна рана или такава, която може да бъде третирана в амбулаторни условия;

- добро или задоволително общо състояние;

- рентгенологично разгънат бял дроб от оперираната страна при лобектомия или билобектомия;

- липса на клинични, рентгенови и инструментални данни за инсуфициенция на бронхиалния чукан или инфектиране на плевралната кухина при пулмонектомия.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)


Вътрегръдните тумори са новообразувания на гръдната стена, плеврата (обвиваща отвътре гръдната стена и белия дроб), белия дроб, диафрагмата и средостението (пространството между двата бели дроба отстрани, диафрагмата отдолу и границата с шията нагоре). Те биват доброкачествени и злокачествени.

Клиничната картина на вътрегръдните тумори се характеризира с оскъдни и дори липсващи оплаквания в началото на заболяването. По-късно настъпват признаци както от страна на гръдния кош, така и на симптоми от общ характер. Те често се преплитат. Кашлицата, кръвохраченето, задухът, гръдните болки и опипващата се деформация на гръдната стена са най-честите прояви от страна на гръдния кош, а високата температура, отпадналостта и загубата на тегло – на “заразяване” на организма (интоксикация) при злокачествен процес. Появата на едни или други оплаквания и тяхната изразеност са в зависимост от много фактори и преди всичко от разположението на тумора, стадия на развитие, начина и бързината на растежа, обхващането на съседни органи, възникването на възпалителни усложнения и развитието на разсейки.

Характерно за гръдните тумори в детската възраст е високата честота на медиастиналните новообразувания, докато тези на белия дроб и гръдната стена са рядкост. Най – чести са неврогенните тумори, разположени в задното средостение, а след тях са малигнените лимфоми. Туморите на белия дроб най -често са плевропулмонални бластоми, характеризиращи се с висока степен на злокачественост, ранно метастазиране и чести рецидиви. Много рядко се наблюдават аденоми на бронхите. Туморите на гръдната стена най – често са с произход от меките тъкани – рабдомиосаркоми и по – рядко изхождат от ребрата или гръдната кост. Симптоматиката и диагностично – лечебната тактика не се различават от тези при възрастни.Диагнозата на вътрегръдните тумори и стадирането им (уточняването до колко туморният процес е напреднал) се осъществява чрез комплексно изследване на болните със съвременни диагностични методи, включващи: рентгенография на белите дробове, КАТ (скенер) на гръдния кош, фибробронхоскопия, ехография на коремните органи, пулмосцинтиграфия, сцинтиграфия на костите, изследване параметрите на външното дишане и кръвно-газов анализ на кръвта, трансторакална и плеврална биопсия, миниинвазивни хирургични диагностични техники и др.

Използват се следните оперативни методи:

- стернотомия: гръдният кош се отваря отпред надлъжно през гръдната кост. Този достъп дава възможност за добър оглед на сърцето, големите кръвоносни съдове, тимуса, лимфните възли и дихателната тръба. Оттук могат да се огледат двете гръдни половини и да се отстранят двустранни заболявания на белите дробове;

- торакотомия: гръдният кош се отваря странично между две ребра. Достъпът се употребява при разширени намеси върху белия дроб, гръдната стена, хранопровода, трахеята, аортата и лимфните пътища, както и за отстраняване на болестно променени лимфни възли;

- лобектомия: изрязване на един белодробен дял, при нужда с отстраняване на засегнати лимфни възли;

- лобектомия с пластика на дихателните пътища (бронхопластика) или на кръвоносните пътища (ангиопластика);

- маншетна резекция: отстраняване на част от дихателното дърво (трахея или бронх) с или без белодробна резекция;

- пулмонектомия: отстраняване на единия бял дроб, при нужда заедно със засегнати лимфни възли, частична резекция на париеталната плевра и други структури и/или органи;

- резекция на гръдна стена: представлява отстраняване на туморната формация заедно с прилежащите ребра и възстановяване на възникналия дефект за сметка на собствени тъкани или други пластични материали;

- екстирпация на тумор: представлява отстраняване на доброкачествен тумор или метастаза от белия дроб, както и на тумор от средостението.

Изборът на лечебен подход при вътрегръдните тумори зависи на първо място от това дали процесът е доброкачествен или злокачествен, както и от общото състояние на пациента. Доброкачествените тумори могат да протичат дълги години без оплаквания и да се открият при случаен преглед. Това, че те могат да нарастнат значително и да нарушат важни жизнени функции, както и възможността да се “изродят” злокачествено, прави тяхното отстраняване обичайна практика в повечето случаи.

При злокачествените тумори лечението се определя от стадия на заболяването (големината на тумора и отношението му към околните органи и структури, наличието или липсата на разсейки в прилежащите лимфни възли, както наличието или липсата на разсейки в други органи и/или тъкани) и от клетъчния му вид. Хирургичното лечение може да се приложи самостоятелно, да бъде предхождано от химио-/лъчетерапия или последните могат да следват операцията в различни срокове.

Оперираните болни подлежат на диспансерно наблюдение в съответния ДОЗ.
АНЕСТЕЗИЯ ЗА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Преданестезиологична
визита


вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза
 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, аускултация, перкусия, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията 

назначаване на допълнителни изследвания

образни изследвания, лабораторни изследвания, допълнителни консултации с други специалисти, специализирани изследвания, при нужда - вземане на артериална кръв за изследване на КГА

съпровождане на пациента до специализирани лаборатории, вземане на венозна кръв за лабораторно изследвания

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на перорална терапия, противоалергична подготовка, подготовка на пациенти с придружаващи заболявания, назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти, извършване на трансфузия на кръв и биопродукти, назначаване на премедикация за вечерта преди манипулацията

изписване на необходимите медикаменти, поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия, даване на напътствия на пациента относно подготовката за оперативната интервенция - предоперативно почистване на зоната, подлежаща на манипулиране

Анестезия

непосредствена преданестезиологична визита

непосредствен клиничен преглед на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение на назначената премедикация и терапия

Обща анестезия

увод в анестезията

мониторинг на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза,назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия,поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздухово ендотрахеална интубация, индивидуален подход при трудна интубация. В зависимост от вида оперативна интервенция, тежестта и продължителността:необходимост от други видове поддръжка на дихателните пътища - назотрахеална интубация, поставяне на ларингеална маска, водене на краткотрайна венозна анестезия, поставяне на НГС, ЦВК, УК, артериална линия

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

мониториране на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза
регистриране и мероприятия по корекцията на настъпилите усложнения и отклонения, извършване на кръвопреливане и преливане на биопродукти мониторинг на топлинната хомеостаза и нейното поддържане, при нужда - реанимация в пълен обем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента, екстубация по протокол, мониториране на жизнените показатели непосредствено след екстубацията, при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, подготовка на болния за извеждане от операционната зала, съпровождане на пациента до интензивния сектор

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента и екстубацията, подготовка на болния за извеждане - сваляне на мониторинга, съпровождане на пациента до интензивния сектор

Локорегионална
анестезия


спинална анестезия

мониторинг на пациента - хемодинамичен, диуреза кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на спиналния блок, извършване на спиналната пункция, верифициране на настъпилия спинален блок, мониториране на пациента,
назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации

перидурална анестезия

монторинг на пациента - хемодинамика, диуреза, кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи - височина на пункцията, размер и дълбочина на поставяне на перидуралния катетър, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на блока, извършване на пункция и поставяне на перидуралния катетър, верифициране на настъпилия блок, мониториране на пациента, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и преливане на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации, работа с перидуралния катетър

периферни нервни блокове

хемодинамичен мониторинг и мониторинг на диуреза и кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от искания блок,
извършване на пункция, под контрола на невростимулатор или ехографски, верифициране на настъпилия блок, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации

Ранна следанестезиологична
визитация и мониториране на пациента


клиничен преглед

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия

наблюдение на пациента, извършване на назначените медикаменти

следоперативно обезболяване

интравенозно или перорално назначаване на опиоидни аналгетици,поставяне на перидурален катетър за следоперативно обезболяване

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

Последваща следанестезиологична

консултация

контрол на развитието на
заболяването,
настъпилите усложнения

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия, при необходимост – консултация със специалисти, екипна работа с лекуващия хирург

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 212 “ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА БЯЛ ДРОБ, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА”

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАРКаталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Rak%20na%20belite%20drobove
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на болести по мкб-10
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шия
Rak%20na%20belite%20drobove -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница