Което ще се реализира в землището на с. Бреговица, с екатте 06731, област Велико Търново, на основание чл. 5, алДата18.06.2018
Размер31.65 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „МОНИ – 99“ ЕООД, гр. Стражица за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, което ще се реализира в землището на с. Бреговица, с ЕКАТТЕ 06731, област Велико Търново, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Според представената информация ИП предвижда изграждане на сондажни кладенци с цел напояване на земеделски култури. ИП обхваща два масива в землището на с. Бреговица, община Стражица. Единият масив е разположен над селото в местностите „Ортакчейри“, „Конкукбаши“, „Дереджик“ и „Перчемя“ и е с площ 927,08 дка, а а другият е разположен под селото в местностите „Темник“, „Божака“, „Важика“, „Кювери“ и „Кумуноджа“. Площта му е 2006,43 дка. Имотите, попадащи в посочените масиви ще се използват на основание издадени Заповед №РД-14-135/05.08.2015 г. и Заповед №РД-14-192/03.08.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Велико Търново, с които са одобрени споразумения за ползване на масивите в землището на с. Бреговица, община Стражица. Сондажните каладенци са с географски координати, съответно: N - 43°10ʹ39,30ʺ, Е - 25°53ʹ52,60ʺ за масива над селото и с географски координати: N - 43°11ʹ28,80ʺ, Е - 25°52ʹ08,20ʺ и N - 43°11ʹ39,30ʺ, Е - 25°51ʹ45,70ʺ за масива под селото.

Предвижда се изграждане на тръбно – ролкова поливна система. Водочерпенето ще се осъществява посредством моторна помпа. Необходимото водно количество за масива над селото е 34 800 м3 за една поливка, а за масива под селото – 79600 м3. Общото водно количество за три поливки и за двата масива е 343200 м3.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №5711/18.11.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като допустимо спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“„мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“, и т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000279 „Стара река” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от същата наредба, РИОСВ–Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 25.11.2016 г./
г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница