Когато основите на земята се поклащатДата26.09.2018
Размер60 Kb.
#83105
Слава на Исус Христос!
КОГАТО ОСНОВИТЕ НА ЗЕМЯТА СЕ ПОКЛАЩАТ”

Библията учи, че има три Божествени институции, на които авторитетът им идва от Бога:

1. Домът, семейството - е божествена институция - Еф.5:25,22,24 - 6:1,4 Така Библията ни казва, че домът не е просто някакъв социален феномен, но Бог Е Този, Който ни дава дом.

2. Църквата е втората божествена власт на земята. Бог Е дал църквата на света и Той Е изпратил Сина Си да умре за нашите грехове. Чрез църквата Си Бог призовава хората да повярват в Него и да откликнат на Неговото слово. Църквата е божествена институция - не е измислена от човек.

3. Третата божествена институция е тази на правителството - тази на царете и на всички онези, които имат власт - 1Петр.2:13,14 -

Ако тези три институции се покоряват на Бога живота би бил чудесен!

Едно дете, със своето рождение, попада в първата институция дадена от Бога - домът, семейството. Там баща му и майка му го учат, показват на този малък грешник какво е добро. Възпитават го, учат го на подчинение и послушание, и след това му показват Кой Е Бог, Който го е създал. Соломон в кн. Притчи казва - Пр.22:6

Така младежът е подходящо наставляван и оформян за да попадне във втората божествена институция и школа за оформяне на характера - църквата. Тук му се дава спасяващото знание за Исус Христос и тогава на това момиче или момче ще му бъдат простени греховете и ще стане праведно в божиите очи. Църквата е основана и призована от Бога институция да се справи с онова, което семейната институция не е упълномощена - да научи и кръщава хората, за прощение на греховете им и за получаване на Светия Дух.

Правителството е облечено от Бога с власт да се справи с онова, което семейството и църквата не са упълномощени, а именно - да наказва греха и злото. Ако някой се разбунтува срещу мама и татко, ако някой се разбунтува с/у Бога, нарушават закона и тръгнат по погрешен път, тогава ще трябва да си имат работа с властта на полицията или армията, съда и правителството. Правителството е упълномощено от Бога, за това, ако някой иска да върши зли дела, против волята на мама или църквата, да вършат лоши неща на територията на държавата - тогава полицаите се занимават с тях; ако пък искат да извършат зло с/у друга държава - тогава се срешат с властта и силата на армията.
ОТКЪДЕ ПОЛУЧАВАТ СВОЯ АВТОРИТЕТ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ?
Бог е дал власт на родителите, избраните църковни служители, правителството, съда, полицията и армията да удрят греха като божий гняв от небето. В посланието към Римл.13:1 ап. Павел пише на църквата в Рим как да бъдат покорни на Божия авторитет - всеки човек да се покорява на властите и на властта на цезаря - Римл.13:1,2. Няма значение дали е мъж или жена от властта, депутат или министър, военен или полицай - те получават правата и властта си като институция от Бога. Ап. Павел казва, че затова те трябва да бъдат уважавани и почитани, не защото са над нас, не защото са по- умни, по- силни, по- здрави или по- красиви от всички други - не, а това покорство пред тях се изисква, защото зад тяхната власт стои Божият авторитет и Неговият закон.

Работата на мама е с помощта на Бога да създаде вярващи в Бога личности. Затова детето е длъжно да зачита нейният авторитет като авторитет на самия Бог. Бог чрез майките и бащите управлява и благославя децата по света.

Работата на пастора е с помощта на Бога да променя невъзпитаните от родителите хора - от зли и непокорни в праведни и послушни. - Мал.2:7 Когато Божият служител говори, стиха казва, че той не говори от себе си - той е само посланик, защото Бог говори чрез него. Авторитета е на Господа на Силите, а не на човек!

Работата на управника е с помощта на Бога да осигурява живота и благоденствието на хората, като наказва греха и престъпленията на онези, които се противят на Бога и законите Му. Чрез управника Бог управлява един народ или не!

Откъде идва авторитета на властта - от един по- голям авторитет - този на Господа. Управникът е слуга на Господа(министър означава слуга), пасторът в църквата също, майката и бащата имат власт над децата си, защото Бог им е дал тази власт и те са слуги на Господа.

Авторитетът, който стои зад тези три институции е Бог.

Хората с власт имат авторитет и уважение, което е присъщо за тях като институция от Бога. Господ ги облича с власт за да стоят на предната линия и пречат на анархията и лошите хора да вземат контрол над нещата.

Тези 3 институции са взаимно свързани помежду си и си влияят. Семейството издига авторитета на църквата и служителите на реда. Църквата поучава семействата и управителите в един народ. А правителството защитава семейните и верските възгледи на народа си.

семейството - църквата - престъпници

семейството - държавата - анархия

църквата - семейството - секта

църквата - държавата - папство

държавата - семейството - пълна деморализация (Франция)

държавата - църквата - тоталитаризъм, диктатураЙоан.18:37 Понтий Пилат имаше власт да наказва бунтовниците с/у управлението на страната, но сега се убеди, че пред него не стои бунтовник с/у властта. Той бе управник - представител на римската и държавна власт. Но сега Исус му напомни, че над Римската държавна власт има една още по- голяма власт - “Моето царство не е от този свят”. Човека на властта и закона бе отговорен пред Законодателя на Вселената!

Ж.Ис. “Пилат се стресна. Той нямаше правилна представа за Христос и Неговата мисия, но имаше неясна вяра в Бога и в същества, по-висши от хората. Една мисъл, която преди му бе минавала през ума, сега му се натрапи с още по-голяма сила. Питаше се дали пред него не стои Божествено същество, облечено в червената дреха за подигравка и увенчано с трънена корона.Той пак влезе в съдебната зала и каза на Исус: “Ти откъде си?” Но Исус не му отговори. Спасителят бе говорил ясно, като му бе обяснил Своята мисия като свидетел на истината. Пилат не зачете тази светлина. Той злоупотреби с високата си служба на съдия, като отстъпи от принципите и авторитета си, за да угоди на тълпата. Исус нямаше повече светлина за него. Нервиран от мълчанието Му, Пилат каза надменно:

На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпна?”Исус отговори: “Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадена отгоре...”

19гл.,12-ти стих казва: “поради това Пилат търсеше начин да го пусне”.Лука 23:46,47 + Марко 15:39 - Точно както войник изпълнява заповед, така и Исус издъхна признавайки една по- висша от себе си власт - тази на Бога. В очите на стотника Исус се очерта като праведен човек. До това убеждение го доведе както казва и стиха - “като видя, че така извика и издъхна” - бе осъден като бунтовник с/у Бога, но в действителност стотника видя и чу, как Исус признава Бога - тогава човека на закона, упълномощен с власт да наказва злодейците, прозря, че не наказва бунтовник, а покорен на Бога служител. Думите на стотника означаваха - наказахме с властта, която ни е дадена от Бога, човек, който се покорява на Бога - сбъркахме! Този човек не е бунтовник с/у божиите закони, авторитети и ред - следователно е праведен човек . И като виждаше табелката над главата на Исус - този е Юдейският цар - стотникът реши, че това трябва да е самата истина и изповяда публично, без никакъв страх - Наистина Този човек бе Син Божий!

Лука 23:48 - Като чуха изповедта на стотника, произнесена високо на глас от упълномощен служител на властта, хората се почувстваха още по- ясно изобличени в съвестта си, че са участвали в убийството не на бунтовник с/у Бога, а в убийството на Божий служител. Нападна ги страх и тягостно чувство на вина. Те си тръгнаха от Голгота със страшни угризения на съвестта - стиха казва, че те са се биели в гърдите - действие на човек, който се смята за безнадеждно виновен пред Бога.

Те имат своята власт на земята чрез авторитета на Бога. Ако в тези три институции хората, които служат там, прекланят нозете си пред Бога и го признават за Авторитета на Когото служат, те представляват едно могъщо благословение в/у грешния човек. Домът, църквата и правителството са упълномощени от Бога да донасят мир и благодат на всеки човек в условията на греха.

Ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от армия? - Знаете много добре, че ще дойде! Библията ни казва, че когато Исус Христос се завърне няма да има повече войни. Ножовете ще бъдат изковани на палешници, а копията на сърпове.

В онзи ден, когато Христос се завърне и църквата ще е изпълнила своята мисия. А семейството? - Лука 20:34-36 Домът като институция отредена от Бога също ще е изпълнил своята функция, когато Исус се завърне.

Дами и господа, това време все още не е дошло и ние имаме много голяма и отговорна работа и голяма нужда от тези институции в нашия живот днес.
КАКВА Е ОТГОВОРНОСТТА НА ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕД БОГА?
1. Домът - Мал.2:15 - това не са думи изказани поради 8-ми март. Това е принцип. Бог направи на Адам жена и създаде брака за да очаква набожно потомство.

2. Църквата - 1Тим.3:15 - църквата е стълб и подпорка на истината в този свят. На мъжете и жените в Своята църква Бог е дал думите на истината, с които се спасяват или като отхвърлят хората погиват за вечен живот или вечна смърт - Мат.16:19 ключовете са Божиите думи - истината за живота и спасението от греха и смъртта. Деян.11:13,14 Това са думи на Светия Дух - Бог дава на мъжете и жените в църквата думи, чрез които се спасяват хора, но и цели домове! Вижте каква явна връзка м/у двете институции. Църквата има власт, авторитет и думи от Бога да обръща цели домове.

3. Правителството - Знаете ли, в Стария Завет има един човек на който е заповядано да чете Библията си всеки ден! Нещо повече - не само да чете, но дори да преписва нейните текстове. Да чете всеки ден и да преписва, което означаваше, че трябваше да препише цялото Божие слово. Никой от нас днес не прави това, но Бог го изиска за един човек в Стария Завет. Знаете ли кой беше този човек? - Това беше човекът на върха на управлението на народа - това беше царят - Втор.17:18-20 С други думи Библията е магна харта на еврейските царе. Правителството не е независима институция. То няма пълна свобода. Правителството е институция под властта на Бога и е трябвало да води народа си със смирение и поклонение пред Бога. Това е отговорността на управниците пред Бога - да го познаят и да му се поклонят, отдавайки му дължимата служба като на Владетел над тях! Бог искаше съдиите и царете, които имаха правото да определят смъртта и живота на хората си да знаят, че не са независими, че има някой по- висок от тях.

Вижте, Библията ни очертава следният ред за да бъдем щастливи:

- Децата се покоряват на мама, мама на татко, татко на Бога - това е в семейната сфера. Ако детето излезе извън покорността си към благочестивата си майка, то излиза извън Божието присъствие. Същото се отнася и до съпругата - Еф.5:22 - ако жената излезе извън покорността си към благочестивият си съпруг, тя излиза извън Божието присъствие. Но това се отнася и до съпруга - 1Кор.11:3

- Сега Библията отива една крачка по- напред и казва - 1Тим.3:2-5,12 Църковните служители, старейшини, дякони и т.н. трябва да са се научили да управляват първо собствения си дом със сериозност и в послушание към Бога, тогава може да им се даде правото да управляват и във втората институция - в църквата.

- Следвайки тази логика, в правителството на един народ трябва да участват хора които са верни на Бога както в дома си, така също да са и посветени християни. Президенти, министри и съдии трябва да са добри християни и смирени хора. Защото, когато те встъпват в длъжност поставят ръката си в/у Библията и се заклеват във вярност пред Бога и се заклеват да служат на един по- висш закон - този на Бога.

Истинският християнин не трябва да се интересува толкова много от политика, колкото от това да знае - Кой управлява тези управители?! Дали те служат на Бога?! Кой ги владее? Било то цар, президент, демократ или независим кандидат, пред чия власт те се прекланят, кой ги владее?! Това е важно да знаем!Пс.82:1-4 Псалмиста казва, че съдиите и управителите на тази земя са отговорни пред един по- велик съдия, който ги призовава да се подчиняват на Бога и да му служат където са поставени с почит и праведност. ст. - тук се говори за политическите лидери, които остават слепи за това кой ги управлява. ст. - “всичките основи на земята се разклащат”, колко силни думи!

Ужасно е, когато семейството, църквата и правителството престанат да се подчиняват на Онзи, пред Когото са отговорни. Псалмиста казва, че когато имаме слепи хора на които е дадена власт, тогава основите на земята, основите на живота ни се поклащат!

Какво става когато имаме скандал в семейството?

Какво става когато имаме скандал в църквата?

Какво става когато имаме скандал в правителството?

Не е ли кошмарно, когато в един дом - тази божествена институция - жената наруши обета си и изневери на мъжа си?! Това е отвратително, нали?

Библията ни предупреждава, че това не е просто проблем, а че основите на живота се поклащат! Когато има сътресения в някоя от тези три институции в дома, в църквата, в правителството - това е разрушително и основите се поклащат! Ако основите се клатят - какво може да направи праведния!?

Чуйте какво казва Библията: - Пр.29:4 + Пр.14:34

Грехът е позор за всяка от трите божествени институции! Грехът е срам за всяко общество! Един от отрицателните симптоми на последните дни е пророкуван от Исус - Мат.24:12 “ще се умножи беззаконието” и Библията използва същия израз в Пр.29:16
КАК ДА ЖИВЕЕМ ПОД БОЖИЯТА ВЛАСТ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМЕ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА?
Ние трябва да уважаваме тези институции, защото техният произход е божествен. Ап. Павел казва - 2Тим.2:1-4

Вярно ли е, че от управниците на един народ идва или благословение или проклетия в/у народите им? Книгите на Царете и Летописите не ни ли занимават с поведението на ръководителите на народа?

Ж.Ис. “Израилевият народ бе направил своя избор. Посочвайки Исус, евреите бяха казали: “Не този човек, но Варава.” Варава, разбойникът и убиецът, бе представителят на Сатана. Христос беше представителят на Бога. Христос бе отхвърлен, Варава бе избран. Тогава те щяха да имат Варава. С този свой избор те приеха онзи, който още отначало бе лъжец и убиец. Сатана бе техният водач. Като нация те щяха да действат под неговия диктат. Неговите дела щяха да вършат. Неговото управление трябваше да понасят. Този народ, който избра Варава на мястото на Христос, трябваше да изпитва жестокостта на Варава до края на човешката история.

Гледайки поразения Божи Агнец евреите бяха извикали: “Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни!” Този ужасен вик се издигна до Божия престол. Тази присъда, която те сами произнесоха над себе си, се записа в Небето. Тази молитва се чу там. Кръвта на Божия Син падна върху чадата им и върху чадата на чадата им - едно постоянно проклятие.

Присъдата се осъществи по най-ужасен начин при разрушаването на Ерусалим. Много страшно се е изпълнявала тя за еврейската нация в продължение на осемнадесет века - една клонка, отсечена от лозата, една мъртва, безплодна пръчка, за събиране и хвърляне в огъня. От страна на страна по целия свят, от век на век мъртви, мъртви в престъпления и грехове!”

Като църква ние трябва по един подходящ начин да влияем на обществото си и народа си и подобно на квас да всаждаме едно по- широко и по- правилно разбиране за ролята на тези три институции. Духовните хора на една нация би трябвало да имат и да са фактор за развиването на силно гражданско съзнание и лична отговорност - да разясняваме на народа си истината. Много ясно от нас хората трябва да чуват истината по въпросите за ролята и авторитета на семейството, църквата и правителството, ако искаме живота ни да спре да се тресе и в България да има щастие.

Църквата като институция от Бога не е упълномощена да управлява и наказва злодейците - това е ролята на институцията на правителството. Църквата няма право да променя и границите поставени за семейната институция - за да не се превръща в секта и сектантство. Но църквата е призована да учи народа си - и семействата и управляващите на истина, благочестие и отговорност пред Бога на всеки човек и всяка институция.

1Петр.2:11-16 Църквата не е инициатор на бунтове, метежи, борба за власт, заговори, въстания, революции, преврати и тем подобни защото това са външни промени. При тях се лее кръв, а промените не са значими. Сменят се управляващите, но не и управлението. Църквата е призована да работи в/у съзнанието на народа и това е единственият отреден от Бога начин да се достигнат значимите промени в обществото ни. Ако вярващите мисионират подходящо и са народни просветители, пробуждайки с живота си и думите си един по- висш морал и съзнание у сънародниците си на всички социални нива, тогава този народ се променя и въздига. Тази промяна е скъпоценна в очите на Бога.

Бог желае като народ да му бъдем верни - 1Кор.4:2 Ти си дете - бъди послушно на родителите си дете, Вие сте съпруга или съпруг - бъдете си верни на обещанията и завета, ти си християнин в църквата - бъди верен на своето призвание и мисия, Вие сте църковен или държавен служител, човек на реда или управител - това, което се изисква е всеки да се намери верен пред Бога!

Така ние зачитаме божият ред и божият закон тук на земята. По този начин ние участваме в божието управление в света и получаваме Божиите благословения за себе си, за семействата си, за децата си, за църквата и за народа си. Пс.33:12
Евр.13:8,9а,17,20,21

гр.София, 10.03.2001г.


Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
My%20Themes -> Фактите около възкресението
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница