кои са те?” Поздрави… няколко души повдигнаха въпроса за 144 000 в кн. Откровение. Откр. 14: 1-5Дата23.07.2016
Размер98.27 Kb.
#1452
Слава на Исус Христос!

144 000 – КОИ СА ТЕ?”


Поздрави… няколко души повдигнаха въпроса за 144 000 в кн.Откровение.
Откр.14:1-5

За 144 000 се говори само три пъти в Светото писание – и трите пъти в книгата “Откровение” – 1 път в Откр.7:4, втори път в 14:1 и трети - 14:3.

Кои са те?
И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион.” Агнето “стои” на небесната планина Сион. Сцената в Откр.14:1-5 е в пряка противоположност с онова, което той току-що е чул и от което се е уплашил – вестите от Откр.13гл. Като противоположност на зверовете, които “излизат” от морето и земята, чрез Агнето, което стои на хълма Сион се показва, че Един по- силен от земните сили описани в Откр.13гл. се е повдигнал и ръководи последните сцени от земната история.

Над морето и над земята се издига “планината Сион” (Откр.14:1). Единственото споменаване на Сион в Апокалипсиса, е небесният Сион. Израилевият народ бе започнал да нарича мястото на Божието обиталище на небето със същото име: “Планината Сион”. Така, когато в Псалм 48:2 синовете на Корей свързват Сион, святата Божия планина, с “крайните хълмове на Зафон”, те имат предвид небето. Пророк Исая потвърждава това като идентифицира “крайните страни” с “небесата... над Божиите звезди” (Исая.14:13).


И с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.”

Понеже вече в книгата има споменато това множество от 144 000 сме длъжни да се върнем на пасажа, който предхожда този в Откр.14:1. И така четем: Откр.7:1-4-8

Откр.7-ма гл. е вмъкната м/у 6 и 7 печати. В противовес с другите печати на апокалипсиса, които носят смърт, този е печатът на живия Бог (Откр.7:2). Другите печати известяват съд или унищожение. Този печат означава спасение и сътворение. Този печат сочи собственост на Бога.

Древните жители често са маркирали техните стоки с печат, за да обозначат на кого принадлежат. Общо взето печатът е използван, за да постави отпечатък върху кал или восък и се е състоял от парче метал или скъпоценен камък (Изх. 28:11; Естир 8:8), който е носел гравирано името или символ на притежателя. В нашия пасаж печатът маркира челото. Това ни напомня на Кайн, който също получи белег на челото за своя собствена закрила (Бит. 4:15). Но един пасаж в Езикиил е много близък до този текст: “[Господ] му каза: “Мини през града, през Ерусалим и тури белег върху челата на мъжете, които плачат поради всичките мерзости, които стават сред него”. А на другите рече: “... Старци, юноши и девици, младенци и жени избийте съвсем, но не се приближавайте при никого от ония, върху които е белегът” (Езек. 9:4-6).

Белегът на челото следователно представлява поклонение на истинския Бог, на живия Бог, Твореца. Печатът поставя белег на ония, които вярват в Създателя. За да изповядаме, че Бог е собственик на нашия живот, трябва да го признаем като наш Творец. Да бъдем запечатани, това означава да покажем, че дължим всичко на Бога. Четвъртата заповед съдържа името, титлата и територията на собственика на земята. Земята и всичко на нея принадлежат на Твореца. Така и хората, които са собственост на Бога изявяват това като се прекланят на Твореца - съблюдавайки съботата. Те носят печата – собственост на Бога.
Защо 144 000?

Преди влизането в Ханаан на Израилтяните предстоеше тежка битка с/у коалицията на всички народи, далеч превъзхождащи ги по численост и въоръжение – Ис.Нав.9:1,2

Въпреки това Бог нареди на Моисей да направи следното – Числа.31:1-6

Само по 1 000 души от всяко племе –12 племена Х 1 000 души = общо 12 000 души.

12 е числото на Божието царство – 12 племена, 12 апостола, 12 порти на Новия Ерусалим

Числото 1 000 се състои от 10 х 10 х 10 = 103 В нашият триизмерен свят – това изразява пълнотата на Божието управление, защото числото 10 е числото на Божието управление. 10 е най- малката административна единица, 10 е най- малката бойна единица, Бог е формулирал своя закон със 10 заповеди, 1/10 част Бог учреди за финансовата издръжка на църквата Си, Бог създаде човека с 10 пръсти на ръцете за да вършат хората Божиите дела и с 10 пръсти на нозете за да ходят людете по Божиите пътища.

В случая числото 1 000 символизира племето. На еврейски думата elef – хиляда, символизира племето, тълпата, рода или дори полка. По този начин числото 1 000 описва племето в неговата цялост. 12 х 1 000 пълнотата на Старозаветния Израил.

Пред небесният Ханаан на Божият народ предстои най- ожесточената битка с обединените сили от Откр.13гл. Сега Агнето е извело своята войска и тя е още по- голяма 12 х 12 х 1 000 = 144 000 - Пълнотата на Божият Израил преди влизането в Небесният Ханаан.

Древният Израил не представляваше пълнотата на Божия Израил. Божият план бе цялата земя да бъде населена с праведни люде. Затова сега числото 12 – символ на Божието царство е умножено по 12.
Че разпределението на Божия народ на 12 племена се прилага и в новозаветно време е видно от следните стихове:

Яков.1:1,2 – Яков пише “до 12 Израилеви племена”, но това са преди всичко християни, а не само евреи. Мащабът на Божието царство е разширен – Деян.10:34,35 Дванайсетте Израилеви племена са продължени от Езичниците, които приемат Христос. Те стават наследници по обещание (Гал.3:29). На небето родовият списък продължава и до днес – Евр.12:23. По времето на Йоан списъците, които съдържали сведенията за това кой на кое племе принадлежал, бил изчезнал заедно с унищожението на храма. Всичко, което останало било такива, които твърдели, че са част от Юда, Вениамин или Леви. Така че Израилевите племена, споменати в Откр.7 гл. не се приемат в буквален смисъл. Римл.2:28,29 Списъкът от Откр.7гл. по- скоро наподобява на армия, маршируваща на победен парад, и засилва впечатлението за пълнота и съвършенство. Думата в Откр.7:9 “множество”, също означава и “армия”. Стихове 9 и 10 описват една победоносна армия. Белите мантии и палмовите клонки са били част от ритуала, честващ военните победи. Стилът, езикът и символизма на числата на текста - всичко това свидетелства за присъствието на целия Израил. 144 000 описват Божият Израил маршируващ като едно цяло. Това е “целият Израил” мечтан от апостол Павел (Римл. 11:26), “пълното затваряне” число на спасените. Това е голямото множество, многонационално и многокултурно, което Йоан вижда украсено с белите мантии (Откр. 7:9).

12 х 12 – това е пълнота по повърхност, лицето – представлява пълнотата на Божия Израил, Божиите люде по повърхността, по лицето на цялата земя. А 10 х 10 х 10 = 1 000 пълнотата на всяко племе. Така преведено 144 000 означава - Божият народ от цялото лице на земята, в цялата своя пълнота – от всички места всеки, който е от Божиите люде.

Докладва се, че когато напълно разгромили неприятелите, и пратениците от всяко племе се върнали от битката, че не липсвал нито един от тях – Числа.31:49.

Числото 144 000 символизира завета с Бога (12 х 12 х 1 000) и е противоположно на числото 666, което символизира силата на човеците без Божието присъствие.


Защото са Девственици”, т.е. тези, които са се опазили за брака си с Бога, явно контрастират с онези, които са се оставили да бъдат съблазнени от звяра - Пс.73:27. Отново Писанието използва брачната метафора, за да посочи интимната връзка между Бога и Неговия народ. Еврейските Писания често пъти наричат Божия народ “девствената дъщеря на Сион”. Апокалипсисът употребява този образ за девствеността на Божия народ в смисъл, че Израил ще остане завинаги чист, защото винаги очаква своя възлюбен. Царството не е от този свят. В контраст с онези, които са се присъединили към земното царство, “чистите” (“девствениците”) на Сион се пазят за царството на Бога. Описвайки ги като “девственици”, пророкът на Апокалипсиса има предвид един посветен народ, народ отреден за Бога. Те са всички, които се противопоставят на образа на звяра. По нататък стиховете говорят, че те са носителите на тройната ангелска вест.
Другата титла, която ги характеризира - “първи плодове на Бога” (Откр. 14:4) - внушава същата концепция. Този израз извиква спомена за ритуала, по време на който Израил запазва първите плодове от жетвата за Бога. Писанието считаше Израил за първородният на Бога и, в същия ред на мисли, първите плодове на жетвата (Ерем. 2:3), един свят народ, отделен за Бога. Апокалипсисът поставя 144 000 настрана от останалата човешка раса.

Какво означава “първи плодове на Бога”? Начатъкът е пръв плод от сезонен продукт, жетвата е самият сезонен продукт. 144 000 са първия плод, жетвата е неизброимото множество на спасените – Откр.7:9,14.

В Стария завет преди жетвата трябваше да се принесат първите плодове на Господа. След това започваше жетвата (Лев.23:39,40). Резултата от Ранният дъжд на 50-ца бе голям – около 68г., когато е бил убит ап.Павел Римската империя е имала около 6,5 млн. християни. Започнаха от 12 апостола – 30г. по- късно – милиони християни. Така ще бъде и в края – започва се с малко, а се привършва с неизброимо множество спасени.

В кн.”Христос наша правда”, стр.156, пише:

Поради високото духовно положение, което са достигнали, множество не от тяхната вяра, виждайки, че Господ е с народа Си, ще се присъедини към тях в служба на Спасителя”

Божият народ и народът на змея се различават по техните действия и отношения. Последователите на змея са като роботи. Те дори не говорят. Змеят говори вместо тях. Главната им грижа е материална и икономическа, тяхната цел е светски успех и признание.

От друга страна, учениците на Агнето го следват спонтанно (Откр. 14:4) и пеят “една нова песен” (ст. 3). Изразът “нова песен” е фундаментален за книгата “Псалми”, и означава опитността на спасението, на пресътворяването. В този случай 144 000, завладени от чудото на обновлението, избухват в хармония на хвала, които само те могат да изразят.

Те са щастливи защото Бог е сред тях. В Откр.7:2 Ангелът, които ги подпечата идва от изток. В Свещеното писание Изток е Божията посока – Езек.43:1,2 + Откр.18:1

Божията слава влиза от Изток, от там откъдето е напуснала – Езек.10:18,19 Сега тя се връща. Имаме обратният процес. Езекиил от 40 до 48гл. обръщат първите глави на книгата, обръщат неуспехите на миналото в опитността на Израил.

В еврейският език има две думи за управител над народа – “мелек” – означава цар и “наси”- принц, лидер. Последните глави на кн. Езекиил, където се описва новия Израил и новия храм е използвана само думата “наси”. Защо? “Наси” се използва преди монархията. Управителя на Израил в бъдеще няма да е корумпиран цар и народа в новия Ерусалим ще се върне във времето, когато Бог бе управител. Във възстановената земя всяко племе ще отиде в дела си, а Бог ще бъде управител – Езек.48:1-7,23-29. Така края на кн. Езекиил разкрива символичният идеал на Божието царство – всяко племе ще има равен дял с останалите, а левитите ще бъдат в центъра, около новия храм. Преди храма бе в Юда, но при новото разпределение новия храм ще е при посветените левити. В новия Ерусалим, в новата земя, центъра на живота и обществото ще бъде святостта и религията! Преди да влязат в земния Ханаан племената се подреждаха около скинията. Децата на наложниците бяха поставени в най- крайният север и юг; децата на съпругите – на изток и запад, а посредата – левитите. Асир, Дан, Нефталим на север; Завулон, Юда, Исахар на изток; Гад, Рувим, Симеон на Юг; Манасий, Ефрем, Вениамин на запад; в центъра около скинията – Левитите. В новата земя ще е пак така. С други думи организацията на новото общество ще бъде както по времето на Изхода. Самите структури на обществото ще изразяват вярата в Бога.

Какъв вид общество ще създадат спасените? – Със светилището и светостта в центъра на обществения и социалния живот. Няма да има нужда от храм, защото Н.Ерусалим е куб, както и Светая светих, и той самия е Светая светих, защото храма е Божието присъствие. Исус ще присъства и живее със своя народ завинаги. Това вижда и Елена Вайт – Р.П.стр.45,46

Всички заедно влязохме в облака и се възнасяхме седем дни нагоре към стъкленото море, където Исус донесе короните и със собствената си ръка ги постави на главите ни. Даде ни златни арфи и палмови клонки в знак на победа. Тук на стъкленото море сто четиридесет и четирите хиляди застанаха във формата на правилен четириъгълник. Някои от тях имаха много светли корони, други - не толкова светли. Някои корони изглеждаха отрупани със звезди, а други имаха само по няколко. Всички бяха напълно доволни от короните си. И всички бяха облечени от раменете до нозете със славни бели дрехи.”

379,473312= 144 000 не, а картина на социалния живот – 12 племена х 12 000 около Исус Христос в средата.
Откр.14:5 “те са непорочни” - Откр.21:27

В.Б.


На кристалното море пред престола - стъкленото море, което блести от Божията слава, сякаш размесено с огън - е събрано множеството на онези, които са “победили звяра и образа му и числото на името му”. Заедно с Агнето на планината Сион стоят сто четиридесет и четирите хиляди изкупени между човеците, “държейки Божии арфи” в ръце. Там се чува като шум от много води и като тътен на мощна гръмотевица “глас на свирачи, които свиреха с арфите си”. И пеят “нова песен “ пред престола - песен, която никой не може да научи, освен сто четиридесет и четирите хиляди. Тя е песента на Мойсей и на Агнето - химн на освобождение. Никой освен сто четиридесет и четирите хиляди не може да научи песента, защото е израз на духовния им опит, който никоя друга група хора не притежава. “Те са, които следват Агнето където и да отива.” Понеже са взети на небето измежду живите от земята, смятани са за “първи плодове на Бога и на Агнето” (Откр. 15:2, 3; 14:1-5). “Това са ония, които идат от голямата скръб”. Те са преживели времето на скръбта - време, каквото никога не е имало, откакто съществува народ на земята. Издържали са агонията във времето на Якововата скръб; устояли са без защита при последното изливане на Божиите наказания. Но са били избавени, защото “са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето”. “И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни” пред Бога. “Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях.” Видели са земята, опустошена от пламъци и бедствия, видели са как на слънцето бе дадена сила да измъчва хората със силен пек и сами са понасяли страдания, глад и жажда. Но “няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори на текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. (Откр. 7:14-17).”

Най-близо до престола са онези, които някога прилежно са провеждали делата на Сатана, но, изтръгнати като главни от огън, са последвали своя Спасител с дълбоко, горещо посвещение. До тях са сред лъжата и неверието съвършени християнски черти на характерите на тези, които са почитали Божия закон, когато целият християнски свят го е обявявал за невалиден, и милионите от всички векове, убити мъченически заради вярата си. Непосредствено зад тях е “голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си” (Откр. 7:9). Борбата им е свършена, победата - спечелена. Извоювали са първенството и са получили наградата. Палмовата клонка в ръката им е символ на тяхната победа, бялата дреха - знак на непорочната Христова правда, станала сега тяхна.”

Всеки един от нас има привилегията да бъде от тази група. Измежду всички християни по света Адвентистите от 7 ден сме в най- благоприятни позиции да бъдем в тази група. Това е не само привилегия, но и радост и повод за благодарност, прослава и хваления към Бога от наша страна.

И тъй като часът е молитвен, можем с отворени към Бога сърца да поднесем своите молитви и благодарности, задето Бог ни се Е открил и призовал, да бъдем м/у спасените. Амин!

7.05.2004г.

гр.СофияКаталог: SDABG.NET-IZDANIA -> SDABG.NET%202005 -> SDABG.NET -> VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Revelation%20matherials
Revelation%20matherials -> Слава на Исус Христос! + С. П. Дни
Revelation%20matherials -> Тълкувания на книгата откровение
Revelation%20matherials -> Книга за нас, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
Revelation%20matherials -> Слава на Исус Христос! + Т. Откр
Revelation%20matherials -> Четвъртата тръба
Revelation%20matherials -> Апокалипсис-сега!
Revelation%20matherials -> Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
Revelation%20matherials -> Книгата откровение 1: 10 "Господният ден", на гръцки език "кириаки хемара"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница