Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитестраница1/12
Дата18.12.2018
Размер1.21 Mb.
#108048
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

> Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните>

{1/08/2007}1.8.2007 PE 390.761v03-00

ИЗМЕНЕНИЯ 87-345 ― ЧАСТ I (от съображенията до член 8)

<TitreType>Проектодоклад
(PE 378.893v02-00)

<Rapporteur>Cristina Gutiérrez-Cortines


за създаване на рамка за опазване на почвата

Предложение за директива (COM(2006)0232 – C6 0307/2006 – 2006/0086(COD))

Проект на законодателна резолюция

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise Grossetête, Esther De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna Ibrisagic, Jan Březina, Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, Joseph Daul, Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-Heiner Lehne, Béla Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, Michl Ebner, Johannes Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, Giles Chichester, James Elles and Thomas Ulmer

Изменение 87

rticle>Проект на законодателна резолюция

Европейският парламент отхвърля предложението на Комисията.

Or. {DE}de

Обосновка

Предложението е в разрез с принципа за субсидиарност и е свързано с прекалено много бюрокрация. Освен това не са взети предвид мерките, предвидени в съществуващото европейско законодателство. Липсва разграничаване от законодателството на ЕС. Мерките, одобрени по европейското право, са подложени на упрека, че имат отрицателно въздействие върху почвата. Освен това е предвидено – без парламента – да бъде предприето хармонизиране по отношение оценката на риска за замърсяване на почвите. (Schnellhardt и др.)

Директивата нарушава договорните условия и накърнява субсидиарността на държавите-членки. (Ulmer)Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 88Проект на законодателна резолюция, параграф 1

1. отхвърля предложението на Комисията;

Or. {NL}nl

Обосновка

Политиката за опазване на почвата в трансграничен аспект няма особено съществено значение. От гледна точка на субсидиарността трябва да се отдели по-голямо внимание на националните политики за опазване на почвите на отделните държави-членки. Освен това от гледна точка на пропорционалността приемането на директива е твърде утежнен инструмент за изпълнението на тази политика. Затова усилията трябва да се ограничат до тематичната стратегия относно опазването на почвата.Изменение, внесено от Johannes Blokland

Amendment 89Проект на законодателна резолюция, параграф 2

2. изисква мораториум за период, който подлежи на уточняване, с цел установяване на последиците от тематичната стратегия относно опазването на почвата, за да се даде по този начин възможност на държавите-членки да разширят или да усъвършенстват политиката си за опазване на почвата. След този период може да се направи оценка, в каква степен е целесъобразна или необходима директива относно опазване на почвата;

Or. {NL}nl

Обосновка

Препоръчително е да се определи мораториум, така че държавите-членки да могат да прилагат политиката за опазване на почвата на базата на тематичната стратегия за опазване на почвата. Едва по-късно трябва да се извърши анализ дали една директива е необходима или целесъобразна. Все пак в тематичната стратегия могат да бъдат възприети ценни аспекти от настоящото предложение за директива.Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 90Проект на законодателна резолюция, параграф 2а (нов)


2а. призовава още отделни подходящи аспекти от настоящото предложение за директива за опазване на почвата да бъдат включени в тематичната стратегия за опазване на почвата;

Or. {NL}nlОбосновка

Препоръчително е да се определи мораториум, така че държавите-членки да могат да прилагат политиката за опазване на почвата на базата на тематичната стратегия за опазване на почвата. Едва по-късно трябва да се извърши анализ дали една директива е необходима или релевантна. Все пак в тематичната стратегия могат да бъдат възприети ценни аспекти от настоящото предложение за директива.Предложение за директива

Текст, предложен от Комисията
Изменения, внесени от Парламента


Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 91Заглавие и позовавания


Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО

за създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО

(Текст от значение за ЕИП)

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, по-специално член 175, параграф 1,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, по-специално член 175, параграф 2,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взе предвид становището на Европейския парламент, като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора за ЕО4,
като имат предвид, че:

като има предвид, че:

4 […]
Or. {DE}de

Обосновка

Въз основа на промените на Договора от Ница при "мерки, свързани с използването на почвата ..." следва да се приложи процедурата за вземане на решение, предвидена в член 175 параграф 2. Използването на почвата в настоящото предложение за директива се засяга, наред с другото, от членове 4 (Мерки за предотвратяване), 5 (Запечатване), 6 и сл. (Задължение за идентификация на рисковите райони), 9 (Предотвратяване на замърсяването на почвата) и 13 (Саниране). Затова трябва да бъде приложена предвидената за това процедура за вземане на решение.Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 92Съображение 4


(4) Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Към тематична стратегия за опазване на почвата” определя основните осем процеса на деградация на почвата, на които са подложени почвите в ЕС. Те са ерозия, намаляване на органичното вещество, замърсяване, засоляване, уплътняване, загуба на почвено биоразнообразие, запечатване, свлачища и наводнения. Наличното научно познание относно почвеното биоразнообразие и неговото поведение е твърде ограничено, за да позволи в настоящата директива да бъдат предвидени специфични разпоредби за опазването му. Предотвратяването и смекчаването на последиците от наводненията бяха разгледани в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на наводненията.

(4) Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Към тематична стратегия за опазване на почвата” определя деветте основни процеса на деградация на почвата, на които са подложени почвите в ЕС. Те са ерозия, намаляване на органичното вещество, замърсяване, засоляване, уплътняване, загуба на почвено биоразнообразие, запечатване, опустиняване, свлачища и наводнения. Наличното научно познание относно почвеното биоразнообразие и неговото поведение е твърде ограничено, за да позволи в настоящата директива да бъдат предвидени специфични разпоредби за опазването му. Предотвратяването и смекчаването на последиците от наводненията бяха разгледани в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на наводненията.

Or. {EN}enИзменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 93Съображение 6


(6) Законодателството на Общността, например в сферата на отпадъците, химическите вещества, предотвратяването и контрола на промишленото замърсяване, изменението на климата, водите, както и селското стопанство и развитието на селските райони, включва някои разпоредби относно опазването на почвите, но те не са нито замислени за предпазване на всички почви от всички процеси на деградация, нито достатъчни за това. Поради това съществува необходимост от съгласувана и ефективна законодателна рамка, която да даде възможност за общи принципи и цели, насочени към опазването и устойчивото ползване на почвите в Общността.

(6) Законодателството на Общността, например в сферата на отпадъците, химическите вещества, предотвратяването и контрола на промишленото замърсяване, изменението на климата, водите, както и селското стопанство и развитието на селските райони, вече допринася за опазването на почвата и може да допълни тази рамка, като предостави общи принципи и цели, насочени към опазването и устойчивото ползване на почвите в Общността.

Or. {EN}en

Обосновка

Използването на почвата и опазването й вече е включено в съществуващото законодателство на ЕС. Всички настоящи усилия за прилагане на ефективна стратегия следва да бъдат признати в тази рамка.Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 94Съображение 10


(10) Тъй като целите на планираните действия, а именно да се установи обща рамка за опазване на почвата, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище поради мащаба на проблема и неговите последствия относно друго общностно законодателство относно опазването на природата, водите, безопасността на храните, изменението на климата, селското стопанство и сфери от общ интерес като опазването на човешкото здраве, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надвишава необходимото за постигане на посочената цел.

(10) Тъй като деградацията на почвата може да има тежки последствия за природата, водите, безопасността на храните, изменението на климата, селското стопанство и сфери от общ интерес като опазването на човешкото здраве, съществува необходимост от формулиране на общностни цели в областта на политиката за почвата. При това държавите-членки трябва да запазят свободата си, сами да определят съдържанието на тази политика. Този метод на „отворена координация” представлява достатъчна основа за по-нататъшно развитие на политиката за почвата в Европа. Както е пояснено в тематичната стратегия, държавите-членки ще бъдат призовани да вземат мерки на национално равнище. Ако след пет години стане ясно, че целите не са постигнати, Комисията може да предложи допълнителни мерки.

Or. {NL}nl

Обосновка

Приемането на директива е несъразмерна мярка, тъй като вече съществува широк кръг от разпоредби за опазване на почвата, например в Рамковата директива за водите, в Директивата за нитратите, както и мерките от „Натура 2000”. По-добре е тук да се използва методът на „отворената координация”, защото така наистина се формулират общи цели, но се оставя повече свобода на действие на държавите-членки.Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 95Съображение 11 а (ново)

(11а) Средносрочният преглед на Общата селскостопанска политика следва да установи целеви мерки за поддържане и подобряване на плодородието на почвата, съдържанието на органичното вещество и капацитет за улавяне на въглерод.

Or. {EN}enИзменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 96Съображение 13


(13) Запечатването в Общността става значително по-интензивно в резултат на разширяването на градските пространства и нарастващата необходимост от земя в много отрасли на икономиката, като този процес изисква едно по-устойчиво използване на почвата. Необходими са подходящи мерки за ограничаване на запечатването на почвата, например чрез възстановяване на изоставени промишлени площи и по този начин намаляване на използването на зелени площи. В случаите, в които въпреки всичко се стига до запечатване, държавите-членки следва да гарантират прилагането на методи на строителство и дренаж, които биха позволили запазването на колкото е възможно повече функции на почвата.

(13) Запечатването в Общността става значително по-интензивно в резултат на разширяването на градските пространства и нарастващата необходимост от земя в много отрасли на икономиката, като този процес изисква едно по-устойчиво използване на почвата. Необходими са подходящи мерки за ограничаване на запечатването на почвата, например чрез възстановяване на изоставени промишлени площи и по този начин намаляване на използването на зелени площи. В случаите, в които въпреки всичко се стига до запечатване, държавите-членки следва да гарантират прилагането на методи на строителство и дренаж, които биха позволили запазването на колкото е възможно повече функции на почвата. Следва да се насърчава използването на специални екологични техники на строителство и продукти за настилка в градските райони.

Or. {EN}en

Обосновка

Поставянето на настилки в градските райони има отрицателни последици; ето защо следва да се използват наличните нови екологични техники, за да се смекчат тези последици.Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 97Съображение 13


(13) Запечатването в Общността става значително по-интензивно в резултат на разширяването на градските пространства и нарастващата необходимост от земя в много отрасли на икономиката, като този процес изисква едно по-устойчиво използване на почвата. Необходими са подходящи мерки за ограничаване на запечатването на почвата, например чрез възстановяване на изоставени промишлени площи и по този начин намаляване на използването на зелени площи. В случаите, в които въпреки всичко се стига до запечатване, държавите-членки следва да гарантират прилагането на методи на строителство и дренаж, които биха позволили запазването на колкото е възможно повече функции на почвата.

(13) Запечатването в Общността става значително по-интензивно в резултат на разширяването на градските пространства и нарастващата необходимост от земя в много отрасли на икономиката, като този процес изисква едно по-устойчиво използване на почвата. Необходими са подходящи мерки за ограничаване на запечатването на почвата, например чрез възстановяване на изоставени промишлени площи и по този начин намаляване на използването на зелени площи. Държавите-членки следва да установят стимули за развитие на промишлени и градски площи на места, които вече са били използвани за промишлени и градски цели, и следва да ограничат използването на зелените площи. Държавите-членки също така следва да гарантират, че регулаторните рамки за планирането на използването на земята благоприятстват възстановяването на почвите и следва да предвидят установяването на бързи процедури за разрешаване на саниране. В случаите, в които въпреки всичко се стига до запечатване, държавите-членки следва да гарантират прилагането на методи на строителство и дренаж, които биха позволили запазването на колкото е възможно повече функции на почвата.

Or. {EN}enИзменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 98Съображение 13 а (ново)

(13a) За да се избегне използването на девствена земя, запечатването на почвата и намаляването на функциите й, промишленото и градско териториално планиране следва да се извършва на площи, които вече са били обект, в миналото или понастоящем, на промишлено и градско планиране.

Каталог: RegData -> commissions -> envi -> amendments
amendments -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
amendments -> Европейски парламент
amendments -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
amendments -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
amendments -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница