Комисия по правни въпроси д о к л а д относностраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.91 Mb.
  1   2   3   4   5
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

________________________________________________________________
Д О К Л А Д
ОТНОСНО:  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 153-03-34 от 28 март 2011 г., на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Проект

ІІ гласуване

З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

(Обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 8 от 2011 г.)


Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

Създава се нов § 1:

§ 1. В чл.1 след думата собствениците се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.

Останалите параграфи се преномерират.
Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Действащ текст: Обхват на законаЧл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „с нотариална заверка на подписите” се заличават.

2. В ал. 2 след думите „се вписва” се добавя „от инвеститора в Агенцията по вписванията”.
Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

В § 1 по вносител да отпадне т. 1.Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.
Действащ текст: Особен режим на управление на общите части

Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.

(2) Договорът по ал. 1 се вписва по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.§ 2. Създава се нов чл.2а:

„Чл.2а. (1). Инвеститорът има право да възложи чрез писмен договор правата и задълженията по управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, на физическо или юридическо лице, което не е собственик, извършва по занятие управление на недвижими имоти и притежава удостоверение за регистрация по реда на този закон.

(2). С писмения договор между инвеститора и лицето, на което се възлага управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се уреждат всички права и задължения на професионалния управител при спазване разпоредбите на този закон.

(3). При условията на ал.1, лицата, на които са им възложени правата и задълженията от инвеститора по управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищните комплекси от затворен тип, се задължават да подпишат вместо инвеститора писмени договор със собствениците за управление на общите части в режим на етажна собственост и да ги впишат в Агенцията по вписванията.”


Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:

Параграф 2 да отпадне.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

§ 3. Създава се нов чл.2б:

„Чл.2б. (1). В писмените договори във връзка с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищните комплекси от затворен тип, подписани със собствениците на самостоятелни обект задължително се уреждат:

1. всички права и задължения на собственика за поддържане и управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост и на прилежащата част от поземления имот върху който е изграден жилищният комплекс от затворен тип, освен посочените в този закон;

2. всички права и задължения на инвеститора или на лицето, на което му е възложено управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост и на прилежащата част от поземления имот върху който е изграден жилищният комплекс от затворен тип, освен посочените в този закон;

3. размерът на вноските от собствениците за създаване и поддържане на Фонд „Ремонт и обновяване”, за консумативни разходи и разходи за текущо поддържане, както и за извършване на неотложен ремонт;

4. размерът на депозитите и начините на плащане на вноските;

5. други условия, свързани с изпълнението на договора от страните по него.

(2). Участието на всеки собственик на самостоятелен обект в поддържането на прилежащата площ от поземления имот, върху който е построен комплексът, се определя в зависимост от притежаваните идеални части от общите части на сградата от всеки собственик на самостоятелен обект въз основа на разпоредбите на този закон.”


Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:

Параграф 3 да отпадне.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 42, 43 и 44” се заменят с „чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32”.

  2. Създава се нова алинея 2:

„(2). Разпоредбите в раздел І-ІV от глава ІІ на този закон намират приложение по отношение на управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищни комплекси от затворен тип, доколкото не противоречат на подписаните индивидуални договори по чл.2 – 2б.”

Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:

Параграф 4, т. 2 да отпадне.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.
Действащ текст: Изключения

Чл. 3. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собствеността.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница