Комисия за защита на конкуренциятастраница1/15
Дата13.09.2016
Размер2.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Р
В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 51, ал.3, от ЗЗК, с който не се допуска разгласяването на търговски тайни или други защитени от закон тайни на страните.

Заличените данни са отбелязани със (......)*


Е Ш Е Н И Е

601София, 17. 07. 2008 год.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Реджеб Мустафа


ЧЛЕНОВЕ:

Весела Антонова

Елена Стоименова

Мария Попова

Румяна Карлова

При участието на секретар – протоколист Йорданка Узунова, разгледа в редовно заседание, проведено на 17.07.2008 год., преписка № КЗК-546/2007год., докладвана от члена на Комисията г-жа Мария Попова.І. ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Производството по преписка на КЗК № 546/2007г. е образувано на основание чл. 36, ал.1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) с решение по Протокол № 1182/18.09.2007г. за евентуално извършено нарушение по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на Съюза на птицевъдите в България, изразяващо се в решение на сдружение на предприятия, което има за цел или резултат ограничаване, нарушаване и предотвратяване на конкуренцията и/или съгласувана практика.
Повод за образуване на производството са серия публикации в пресата и съобщения в други средства за масово осведомяване относно рязкото увеличаване на цената на пилешкото месо през месеците юли - август 2007 г. При предварителното проучване на съдържанието на голяма част от тези съобщения в масмедиите се констатира активното участие на “Съюза на птицевъдите в България”, представляван от Председателя г-н Борис Стоименов и на г-н Иван Ангелов, собственик на един от най-големите производители на птичи продукти в страната и най- голям за регион Стара Загора - “Градус” ООД, както и член на Управителния съвет на СПБ. Съобщенията, послужили като повод за образуване на производството, започват от състояла се на 01.08.2007г. пресконференция на тема “Сушата, зърнената криза и проблемите на птицевъдния бизнес”, на която г-н Стоименов и г-н Ангелов са направили изявления, в които съобщават за предстоящо увеличаване на цената на пилешкото месо.

На 01.08.2007г. изявленията, направени по време на пресконференцията са цитирани от редица информационни агенции и вестници1. Няколко дни след изявленията от страна на Председателя на Съюза на птицевъдите в България и управителя на “Градус” ООД, пресата2 отбелязва повсеместно увеличаване на цените напилешкото месо в почти цялата страна, като основно засегнати региони са посочени Смолян, Стара Загора, Добрич, Бургас, Пазарджик, Сливен, Видин, Пещера, Велико Търново, Гоце Делчев и Дупница.

От всички гореизложените факти е достигнато до предварително заключение, че съществуват достатъчно данни, пораждащи основателни съмнения, че рязкото увеличение на цената на едро на пилешкото месо за началото на месец август се осъществява с активното участие на “Съюза на птицевъдите в България” и “Градус” ООД, гр. Стара Загора, чиито представители излизат в медиите с конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пилешкото месо, като дори оповестяват конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени.

В хода на разследването по преписката, въз основа на иззетите при осъществено претърсване на офисите на Съюза на птицевъдите доказателства и информация, се установява интензивно участие на редица дружества, производители на пилешко месо и яйца в регулярни срещи, на които е обсъждана информация относно производствени цени, капацитет и пазарни квоти на предприятията в бранша и са взимани решения за фиксиране на нивото на цените на продукцията. На основание на тези факти, пораждащи основателни съмнения за извършено нарушение по чл. 9, ал. 1 от ЗЗК от страна на предприятията, взели участие в съответните съвещания и със съдействието на Съюза на птицевъдите за периода 2002 г. – 2007 г., с определение по Протокол № 1582/27.11.2007 г., КЗК конституира като ответни страни по производството дружествата “Хайпро България” ООД, гр. Павликени, „Пилко” ЕООД, гр. Разград, „Птицекланица” АД, гр. Добрич, „Градус 7” ООД, гр. Стара Загора, ЕТ „Ангел Димитров- Гранит”, гр. Велико Търново, ЕТ „Андип- 92 Андрей Павлов”, гр. Пловдив, „Валдис” ООД, с. Шишковци, ЕТ „Иван Ангелов”, гр. Пещера, „Джиев” АД, гр. Костинброд, „Авес- 94” АД, с. Черни Връх, „Кокоимпекс” ООД, гр. Смолян, „Яйца и птици- Зора” АД, с. Дончево, “Тивис” ООД, гр. София, “Пегемекс Трейд” ЕООД, гр. Ловеч, “Аерокок” ООД, с. Трилистник, “Завет” АД, с. Завет, “Авис” ЕООД, с. Завет, “Яйца и птици –Ломци” ООД, с. Ломци, “Пулком”, с. Поликраище, ЕТ “Маркрафт”, гр. София, “Биомагия” ООД, гр. Пловдив, “Трудово” EOОД, гр. Дебелец, “Върголия”, ООД, с. Срацимир, “Камчия” АД, гр. Шумен, “Елпа” ООД, гр. София, “Евком” ООД, гр. Чирпан, “Каламица” АД, с. Цалапица, „Дитроникс” ООД, гр. Плевен, “Славяна” АД, с. Славяново, ЕТ “Долис- Георги Цолов”, гр. София, “Сиконко Агрия” АД, с. Поликраище, “Птици и птичи продукти” АД, гр. Плевен, “Овобизнес” АД, с. Бохот, “Булгарагро” АД, гр. София, “Алси” ЕООД, гр. София.

С определение по Протокол № 1660 от 11.12.2007 г., като ответна страна по преписката е конституирано “Булагро”АД, гр. София и се прекратява производството по отношение на “Булгарагро” АД, гр. София. Дружествата “Градус- 1” ООД, гр. Панагюрище, ЕТ “Валентин Георгиев- Валдис”, гр. Кюстендил, “Мар- Крафт” ООД, гр. София и “Аеркок” ООД, с. Трилистник са конституирани като ответни страни с определение по Протокол № 1700 от 18.12.2007 г. С определение по Протокол № 46 от 17.01.2008 г., КЗК конституира като ответна страна “Гранит- 2” ЕООД, гр. Велико Търново и заличава като страни по преписката “Аерокок” ООД, ЕТ “Маркрафт”, “Валдис” ООД, Върголия” ООД.

С решение № 17 от 17.01.2008 г., на основание на чл.41, ал.1 ЗЗК и на чл.60, ал.2 ЗЗК, е наложена глоба в размер на 1000 лв. на г-н Николай Лаков, в качеството му на изпълнителен директор на “Птици и птичи продукти” АД, за непредоставяне на поисканите информация и доказателства.

С определение по Протокол № 177 от 19.02.2008 г. е допуснато назначаването на обобщена счетоводно – икономическа експертиза със задачи, поставени в писмени молби от „Авес 94” АД, с. Черни връх (депозирана по време на заседанието), „Пилко” ЕООД, гр. Разград3 и „Яйца и птици- Зора” АД, с. Дончево4, както и със задачи, изложени от представителя на ЕТ „Валентин Георгиев- Валдис”, гр. Кюстендил в хода на откритото заседание на Комисията от 19.02.2008г.

Предвид осъщественото конституиране на 36 предприятия като ответни страни по преписката и необходимостта от прецизиране на правната формулировка с оглед чл. 9, ал. 1 от ЗЗК, с определение по Протокол № 649/27.05.2008г., предметът на производството по преписката е допълнен съобразно новоконституираните страни и текста на чл. 9, ал. 1 от ЗЗК както следва: установяване на извършено нарушение по чл. 9, ал. 1 от ЗЗК от страна на Съюза на птицевъдите в България, изразяващо се в решение на сдружение на предприятия и от страна на конституираните 36 търговски дружества, изразяващо се в споразумение между предприятия, както и съгласувана практика на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Със същото определение са обобщени и формулирани задачите на допуснатата счетоводно - икономическа експертиза и е мотивирано редуцирането на въпросите, поставени от четирите ответни дружества, поискали експертно становище.

С определение по Протокол № 727 от 17.06.2008г. Комисията не допуска исканото5 от ЕТ „Ангелов- Иван Ангелов” назначаване на отделна съдебно- счетоводна експертиза.

Предвид неизпълнение на задължението от страна на „Яйца и птици- Зора” АД, с. Дончево, „Авес 94” АД, с. Черни връх и ЕТ „Валентин Георгиев- Валдис”, гр. Кюстендил за заплащане в срок на дължимата по допуснатата експертиза сума, представляваща възнаграждението на вещите лица, с определение по Протокол № 752/19.06.2008г. е допуснато извършването на експертизата само по отношение на „Пилко” ЕООД, гр. Разград. Експертизата е възложена на маг. ик. Ваня Иванова Николова, финансист икономист- експерт / вещо лице с № 48 от Списъка за вещите лица, утвърден от Комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт- съдебен район Софийски районен съд и Софийски градски съд към Апелативен съд, раздел – икономисти.ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОТВЕТНИТЕ СТРАНИ


  1. “СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по ф. д. № 30111/1991 г., със седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, бул. “Христо Ботев” № 80, ет. 1.

Сдружението се представлява от Председателя Борис Кирилов Стоименов.


  1. ЕТ “АНГЕЛ ДИМИТРОВ- ГРАНИТ”, гр. Велико Търново е вписано в търговския регистър при Великотърновски окръжен съд, с Решение от 20.07.1994 г., по ф.д. № 1508/1994 г., със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление: ул. “Георги Измерлиев” № 17, вх. Г, ет. 1, ап. 3 и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със животинска продукция, промишлени стоки, алкохолни, безалкохолни напитки, цигари, бира и други дейности незабранени от закона.......

Предприятието се управлява и представлява от Ангел Илиев Димитров.


  1. “ГРАНИТ- 2” ЕООД, гр. Велико Търново е вписано в търговския регистър при Великотърновски окръжен съд с Решение от 19.07.2001 г., по ф.д. № 772/2001 г., със седалище и адрес на управление: ул. Георги Измирлиев 17, бл.1, вх.Г, ет.1, ап.3, гр. Велико Търново и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство.

Дружеството се управлява и представлява от Ангел Илиев Димитров.


  1. “ПИЛКО” ЕООД, гр. Разград е вписано в търговския регистър при Разградски окръжен съд с Решение № 4/04.01.1999 г., по ф.д. № 4/1999 г., със седалище гр. Разград и адрес на управление: Индустриална зона, гара Разград- Птицекланица и с предмет на дейност: маркетинг, производство и търговия на птиче месо и изделия от него, както и всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Едноличен собственик на капитала е „Амета Холдинг” АД

Дружеството се управлява и представлява от Хю Бернард Джонсън.и Любомир Борисов Лозанов заедно и поотделно.
  1. “КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян е вписано в търговския регистър при Смолянски окръжен съд с Решение № 1510 от 12.12.1997 г., по ф.д. № 904/1997 г., със седалище в гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция и търговия на едро и дребно (без забранените със закон).

Съдружници са Ангел Димитров Ангелов и Димитър Тодоров Бояджиев.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя Димитър Тодоров Бояджиев с адрес: Смолян, гр. Смолян, ул. Изворна 2.
  1. ЕТ “АНДИП - 92 АНДРЕЙ ПАВЛОВ”, гр. Пловдив е вписано в търговския регистър при Пловдивския окръжен съд с Решение № 9506 от 26.06.1992 г. по ф.д. № 6552/1992 г., със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. “Борис Петров” № 12 и с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, продажба на стоки и други вещи в първоначален, обработен или преработен вид......... и всяка друга дейност незбранена от закона.

Предприятието се управлява и представлява от собственика Андрей Николов Павлов с адрес в гр. Пловдив, ул. „Богомил” 55, ет. 4, ап. 16.

В хода на проучването по преписката е установено, че дружеството е с настоящ адрес в гр. Пловдив, бул. Марица № 77.
  1. “ЯЙЦА И ПТИЦИ- ЗОРА” АД, с. Дончево, е вписано в търговския регистър при Добричкия окръжен съд с Решение № 1406 от10.06.1996 г. по ф.д. № 953/1996 г., със седалище и адрес на управление: с. Дончево, община Добричка и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със стокови и разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти, месопреработка и фуражни смески....... и други дейности, за които няма законова забрана.

Дружеството има съвет на директорите в състав: Иван Георгиев Иванов, Радослав Любомиров Бозаджиев, Петя Йорданова Танева-Шотлекова, Георги Иванов Георгиев

Дружеството се представлява от Иван Георгиев Иванов.
  1. “ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД, гр. Добрич е вписано в търговския регистър при Добрички окръжен съд с Решение № 1441/26.06.1997 г., по ф.д. № 814/1997 г., със седалище в гр. Добрич и адрес на управление: ул. “Антон Стоянов” № 2 и с предмет на дейност: производство, изкупуване и преработка на птиче месо яйца и друга продукция от птицевъдството, люпене преработка и търговия в страната и чужбина със стокови и разплодни яйца, еднодневни и едномесечни пилета, птици и птичи продукти, съхранение на вложено зърно.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: Исмет Абил Абил, Стефка Пенева Димова, Радослава Цветкова Сталянова, Ангелина Димова Димитрова и Иван Иванов Иванов.

Дружеството се представлява от Иван Иванов Иванов.

  1. “ДЖИЕВ” АД, гр. Костинброд, е вписано в търговския регистър при Софийски окръжен съд с Решение № 1/25.04.1996 г., по ф.д. № 727/1996 г., със седалище в гр. Костинброд и адрес на управление: гр. Костинброд- Птицеферма и с предмет на дейност: производство и реализация в страната и чужбина на месо и местни произведения, яйца и други продукти от животновъдството и птицевъдството, производство и реализация на фуражи и други стоки незабранени от закона.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Александър Борисов Бошнаков, Благо Димитров Джиев и Павлина Благоева Джиева и се представлява от Благо Димитров Джиев.

“Джиев” АД е собственик на 100% от капитала на “Джиев К” ЕООД. “Джиев К” ЕООД е вписано в търговския регистър при СОС по фд 615/2004г. с адрес на управление София Област, общ. Костинброд, гр. Костинброд, Птицекомбинат и с предмет на дейност птицевъдство, угояване на птици с цел търговия в страната и в чужбина и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон. “Джиев К” ЕООД се представлява и управлява от управителя Павлина Благова Джиева.

10 “АВЕС- 94” АД, с. Черни Връх е вписано в търговския регистър при Бургаски окръжен съд с Решение от 29.12.1994 г., по ф.д. № 5449/1994 г., със седалище и адрес на управление: с. Черни Връх 8122, област Бургас, община Камено и с предмет на дейност: производство, преработка и реализация включително и външно търговска на птиче месо яйца и еднодневни пилета, изкупуване на яйца и свързаната с това инвестиционна дейност, както и търговия със зърно и комбинирани фуражи.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: Панайот Русинов Панайотов; Преслав Ентъппрайс; Живко Маргаритов Зайков; Костадин Николов Гайдаров и Росен Панайотов Панайотов.

Дружеството се представлява поотделно от Росен Панайотов Панайотов, изпълнителен член и Панайот Русинов Панайотов, председател на съвета на директорите.
11. ЕТ “Валентин Георгиев - Валдис”, гр. Кюстендил е вписано в търговския регистър при Кюстендилски окръжен съд с Решение от 22.04.1992 г., по ф.д. № 724/1992 г., със седалище в гр. Кюстендил и адрес на управление: ул. “Карпош” № 7, ет.2 и с предмет на дейност: производство, изкупуване продажба и търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки и вещи, незабранени от закона.

Фирмата се управлява от търговеца и се представлява от собственика Валентин Георгиев Дудушки.

12. “ГРАДУС 7” ООД, гр. Стара Загора е вписано в търговския регистър при Старозагорски окръжен съд с Решение № 3482/17.11.2003 г., по ф.д. № 1658/2003 г., със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление: ж. к. Индустриален, Птицекланица – “Градус” и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство.

Дружеството се управлява и представлява от съдружниците Иван Ангелов Ангелов и Лука Ангелов Ангелов заедно и поотделно.


13. “ГРАДУС -1” ООД, гр. Панагюрище е вписано в търговския регистър при Пазарджишки окръжен съд с Решение № 897/04.04.1995 г., по ф.д. № 732/1995 г., със седалище в гр. Панагюрище, област Пазарджик, община Панагюрище и адрес на управление ул. “Петко Мачев” № 25.

Дружеството се управлява и представлява от съдружниците Иван Ангелов Ангелов и Лука Ангелов Ангелов - заедно и поотделно.


14. ЕТ “АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ”, гр. Пещера, е вписано в търговския регистър при Пазарджишки окръжен съд с Решение № 4371/05.10.1992 г., по ф.д. № 2989/1992 г., със седалище и адрес на управление: гр. Пещера ул. “Михаил Такев” № 39 и с предмет на дейност: животновъдна селекционна дейност, външна и вътрешна търговия със всякакви стоки ..... и други дейности, незбранена от закона.

Предприятието се управлява и представлява от Иван Христов Ангелов.


15. “ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Павликени е вписано в търговския регистър при Великотърновския окръжен съд с Решение от 19.02.1998 г., по ф.д. № 293/1998 г., със седалище в гр. Павликени и адрес на управление: ул. “Дъскотско шосе” № 6 и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански и индустриални продукти и всяка друга дейност, незбранена от закона.

Дружеството се управлява и представлява от Управителите Ван Лееуен Якубус Хюбертус Мария и Ван Леувен Хенрикус Жерардус Йоханес Мария, заедно и поотделно.


16. “АВИС” ЕООД, гр. Завет е вписано в търговския регистър при Разградския окръжен съд с решение № 15 от 09.02.1993 г., по ф.д. 15/1993 г., със седалище и адрес на управление: гр. Завет, ул. “Кирил и Методий” № 1, и с предмет на дейност: отглеждане на разплодни родителски стада, стокови носачки, еднодневни пилета, яйцезаготовка, производство на яйца за консумация, преработка на птици и птичи продукти, търговска дейност в страната и чужбина..

Собственик е „Авис- Инвест” АД, гр. Завет.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Петков Василев, гр. Разград, ул. Марин Дринов 18.
17. “АЕРКОК” ООД, с. Трилистник е вписано в търговския регистър при Пловдивския Окръжен съд, с решение № 9370 от 02.11.1994 г., по ф.д. 6640/1994 г. С решение № 765/2006 г. на Шуменския Окръжен съд се прави промяна на седалището: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 116, Вх. Б, ет.1, ап. 4. Дружеството е с предмет на дейност: производствена, търговска .............покупко-продажба на стоки ......... и други услуги и дейности, които на са изрично забранени от закона и подзаконови нормативни актове.

Дружеството се управлява и представлява от Управителите Боян Пламенов Атанасчев и Андрей Пламенов Атанасчев, заедно и поотделно.
  1. “АЛСИ” ЕООД, гр. София е вписано в регистъра на търговските дружества при СГС по ф.д. 14357/1998 с адрес на управление гр. София, ул. “Люботрън” 76, бл.5, вх. Б и с предмет на дейност вътрешна и външна търговия, производство и гърговия с промишлени, хранителни, серскостопански и битови стоки и др. Дружеството се представлява и управлява от собственика Александър Владимиров Мигинеишвили.

В хода на проучването по преписката е установен адрес за кореспонденция с зружеството гр. София, ул. “Родопски извър” бл.235, вх. Б, ап.14.

19. “БИОМАГИЯ” ООД, гр. Пловдив е вписано в търговския регистър при Пловдивския окръжен съд с решение № 10447 от 22.11.1996 г., по ф.д. 5330/1996 г., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Драгота” 2, ет. 2, ап. 4 и с предмет на дейност: производство и търговия с резервни части, дистрибуция и представителство в областта на електрониката и техниката в страната и чужбина, инженеринг, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба....., извършване на дейности, разрешени от закона и предоставяне на услуги, разрешени от закона.

Дружеството се управлява и представлява от управител Снежана Димитрова Божкова.

20. “БУЛАГРО” АД, гр. София е вписано в търговския регистър при Софийски окръжен съд с решение № 1 от 04.01.1999 г., по ф.д. 1165/1997 г., със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. “Малина” 5, и установени в хода на проучването по преписката адрес за кореспонденция: гр. София, район Триадица, ж. к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 6, ет. 1, ап.1, и местоизвършване на дейността: България, област София, община Костинброд, с. Драговищица.

Дружеството е с предмет на дейност: научно- изследователска и селекционна работа с животни, птици и растения, производство на разплодни животни и селекция, производство и покупко- продажба на зърнени храни, компоненти и комбинирани фуражи за селското стопанство и леката промишленост, покупка на стоки или други веши с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство.

Дружеството има Надзорен съвет в състав: Ивайло Гълъбов Борисов, Димитър Николов Белоречков и Рита Гълъбова Тодорова. Дружеството е с Управителен съвет в състав: Албена Владимирова Борисова, Карамфила Борисова Иванова, Славина Петрова Петрова. Дружеството се представлява от изпълнителен директор Албена Владимирова Борисова.


21. “ДИТРОНИКС” ООД, гр. Плевен е вписано в търговския регистър при Плевенски Окръжен съд, с решение № 2374 от 04.11.1994 г., по ф.д. 2374/1994, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Беласица” 20 А и с предмет на дейност: производство и продажба на промишлена и селскостопанска продукция.

В хода на производството, като настоящ адрес на дружеството се установи: гр. Плевен, ул. „Мусала” 15.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя Дафинка Йорданова Дъкова.
22. ЕТ “ДОЛИС- ГЕОРГИ ЦОЛОВ”, гр. София е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд в регистъра на едноличните търговци по ф.д. № 19246/1992 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни връх” № 18, Вх. Б, ет.10, ап.38 и с предмет на дейност: ........производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция...... и извършване на други дейности, за които няма правно нормативна забрана.

Предприятието се управлява и представлява от Георги Цолов Цолов.

В хода на производството е установен Адрес за кореспонденция (предоставен от търговеца): гр. София, ул. „Иван Йончев” № 6, бл. 1, ет. 7, ап. 35.
23. “ЕВКОМ” ООД, гр. Чирпан, съгласно справка, направена в правно-информационната система Апис регистър, е обявено в несъстоятелност с решение от 21.01.2005 г., по ф.д. № 188/2004 от Пловдивския окръжен съд (ДВ бр. 15 от 15.02.2005 г.). С решението се постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, постановява прекратяване на дейността му, прекратява правомощията на органите му и го лишава от правото да се разпорежда с имуществото. Съдът назначава за синдик на дружеството Диана Меранзова Колева с адрес: ул . „Господин Михайловски” 30, ет. 1, офис 1, гр. Стара Загора.
24. “ЕЛПА” ООД, гр. София е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд, по ф.д. 12586/1990, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Люлин”, бл.809 П, ет.6, ап.17 и с предмет на дейност: производство и търговия с месо, птици и яйца на едро и дребно, производство и търговия с месни произведения и с други, незабранени от закона стоки.

Дружеството се управлява и представлява от Парашкев Цветанов Павлов, Евдокия Кирилова Павлова и Людмил Парашкевов Павлов.

В хода на производството по преписката като настоящ адрес на дружеството се установи: „Владайска река” № 12.

25. “КАЛАМИЦА” АД, с. Цалапица е вписано в търговския регистър при Пловдивски окръжен съд с Решение № 11261 от 29.12.1996 г., по ф.д. № 5795/1996 г., със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, Пловдивска област и с предмет на дейност: производство на суровини и стоки, търговия със стоки и услуги, внос-износ......., както и всички останали търговски дейности, които не са забранени от закона, с изключение на

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: Пламен Георгиев Владимиров, Парашкева Любомирова Гарабедова, Александър Александров Сталийски и се представлява от Пламен Георгиев Владимиров.
26. “КАМЧИЯ” АД, гр. Шумен е вписано в търговския регистър при Шуменски окръжен съд с Решение № 1376 от 29.12.1997 г., по ф.д. № 1376/1997 г., със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, Административна сграда на “Камчия” ЕАД и с предмет на дейност: производство, изкупуване и преработка на птици, птиче месо и яйца; производство на фуражно зърно и комбинирани фуражи; производство и преработка на селскостопанска продукция......

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: Албена Николова Комитова, Галина Йосифова Стаматова, Валя Георгиева Иванова. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Албена Николова Комитова.


27. “МАР- КРАФТ” ООД, гр. София е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд, с решение №1 от 16.05.1997 г., по ф.д. 6410/ 1997, със седалище и адрес на управление: бул. Ботевградско шосе, бл. 112, вх. Б, ет. 1, ап. 2, гр. София, район Подуяне и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство и търговия промишлени, хранителни и селскостопански стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството се управлява и представлява от Марин Митев Караколев.

В хода на производството по преписката, като настоящ адрес на дружеството се установи адрес в гр. София, ж. к. „Гоце Делчев”, бл. 258, вх. Б, ап. 1
28. “ОВОБИЗНЕС” АД, с. Бохот е вписано в търговския регистър при Плевенски окръжен съд с Решение № 408 от 23.03.1998 г., по ф. д. № 408/1998 г., със седалище и адрес на управление: с. Бохот и с предмет на дейност: производство на птици и яйца и производни на тях.....

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: Даниела Накова Георгиева – изпълнителен директор, Анна Желева Колева, Наталия Иванова Генева и се представлява от Даниела Накова Георгиева.


29. “ПЕГЕМЕКС ТРЕЙД” ЕООД, гр. Ловеч е вписано в търговския регистър при Ловешки окръжен съд с решение № 1149 от 20.11.2003 г., по ф.д. 595/2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 55, търговски комплекс “Космос”, и с предмет на дейност: ...... продажба на стоки от собствено производство ......

Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Дора Петкова Георгиева


30. “ПУЛКОМ”АД, с. Поликраище е вписано в търговския регистър при Великотърновския окръжен съд по ф. д № 1390/1996г., със седалище и адрес на управление с. Поликраище, обл. Велико Търново и с предмет на дейност: производство и изкупуване на стокови и разплодни птици, пилета и яйца; месодобив и месопреработка на птици и други селскостопански животни, търговска дейност в страната и чужбина.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: Марийка Митева Савова, Емил Иванов Ангелов и Иван Йорданов Иванов.

Дружеството се управлява и представлява от изп. директор Йонка Николаева Чорбанова.

31. “СИКОНКО АГРИЯ” АД, с. Поликраище е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд с решение № 1 от 3.11.1997 г., по ф.д. № 15838 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, Г. С. Раковски, № 42 и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански продукти и продукти на хранително вкусовата... промишленост и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: Петър Кирилов- председател, Кирил Борисов Якимов- заместник председател, Симеон Владимиров Симеонов- изпълнителен директор и се представлява от изпълнителния директор- Симеон Владимиров Симеонов.

В хода на производството, като адрес за кореспонденция се установи: с. Поликраище, Велико Търново.


32. “СЛАВЯНА” АД, с. Славяново е вписано в търговския регистър при Плевенския окръжен съд по ф.д. № 1782/1997 г., със седалище и адрес на управление: гр. Славяново, област Плевен, промишлена зона и с предмет на дейност: производство на еднодневни и едномесечни пилета, птиче месо, птици, разплодни и консумативни яйца, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция......, обработка на земеделска земя, с цел производство и търговия на зърно и комбинирани фураж.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: “Стара планина- холд” АД, представлявано от Спас Борисов Видев – изпълнителен директор, “Глобал трейд” ЕООД, представлявано от Гълабина Георгиева Моцева – член на съвета и Евгений Василев Узунов – председател на съвета на директорите. Дружеството се представлява от Евгений Василев Узунов и „Стара планина Холд” АД, с представляващ Юл Спас Борисов Видев, заедно и поотделно.


33. “ТИВИС” ООД, гр. София е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд, по ф.д. 16315/1993, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Оборище” № 131-В и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за бита на гражданите и промишлени изделия, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти от растителен и животински произход, включително фуражи, брашна и др.

Дружеството се управлява и представлява от Николай Иванов Иванов и Йордан Константинов Тачев.


34. “ТРУДОВО” EOОД, гр. Дебелец е вписано в търговския регистър при Великотърновския окръжен съд, с решение от 16.05.1994 г., по ф.д. 949/1994, със седалище и адрес на управление: гр. Дебелец, общ. Велико Търново, п.код 5030, п.к. 15 и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация на селско стопанска продукция от растителен и животински произход.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Кънчев Нечев.


35. “ЗАВЕТ” АД, с. Завет е вписано в търговския регистър при Разградски окръжен съд с Решение № 14 от 08.11.1991 г., по ф.д. № 14/1991 г., със седалище и адрес на управление: гр. Завет, ул. “Кирил и Методий” № 5 и с предмет на дейност: производство на лекарствени препарати и желатинови капсули и тяхната реализация, други дейности, незабранени от закона в областта на промишлеността за медикаменти и химико-фармацевтични препарати......

Дружеството се управлява от Съвет на директорите: “Централна Оказионна Компания” ООД, с представител Люрета Стефанова Каревска, “Конкордия- Винченцо” ООД, с представител Светлана Иванова Георгиева и Мирослав Стефанов Стамов и се представлява от “Централна Оказионна Компания” ООД, с представител Люрета Стефанова Каревска


36. “ЯЙЦА И ПТИЦИ –ЛОМЦИ” ООД, с. Ломци е вписано в търговския регистър при Търговищки Окръжен съд, с решение № 780 от 20.09.2004 г., по ф.д. 366/2004 г., със седалище и адрес на управление: с. Ломци, община Попово и с предмет на дейност: производство и търговия – вътрешна и външна със зърно, зърнени храни и техните производни, както и други стоки и имущества, както и всички търговски сделки, разрешени от закона.

Дружеството се управлява и представлява от Управител Иван Желев Миланов.


37. “ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ” АД е вписано6 в търговския регистър при Плевенски окръжен съд с Решение № 1783 от 28.05.2002 г., по ф.д. № 1783/1997 г. партиден № 1263 рег. , том 25, стр. 80, със седалище в гр. Плевен и адрес на управление: гр. Плевен, ул. В. Левски № 1 (ДВ бр. 84 от 03.09.2002 г.).

С решение на Плевенския окръжен съд от 20.05.2002 г. е вписано преобразуване на дружеството чрез отделяне на новообразувано акционерно дружество с наименование „Птичи продукти и птици” АД, гр. Плевен, което приема всички активи и пасиви на дружеството, отнасящи се до производствената дейност.

„Птици и птичи продукти” АД, гр. Плевен се представлява от членовете на Съвета на директорите: „Албена инвест холдинг” АД, к.к. Албена, представлявано от Бойко Недялков Недялков; „Балканска птицевъдна компания” ЕООД, гр. Плевен, представлявано от Николай Желков Леков и „Стара планина холд” АД, гр. София, представлявано от Васил Георгиев Велев, само заедно.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница