Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информацияДата10.04.2018
Размер85.4 Kb.
БИЛБОРД АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, уведомява всички акционери и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.03.2009 г. са:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2

ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.


  1. През първото тримесечие на 2009г. не е настъпила промяна на лицата, които упражняват контрол върху дружеството.

Лицата, които притежават над 5% от капитала на дружеството към 31.03.2009 г. са както следва:


Наименование на акционер

Процент от капитала

Васил Стефанов Генчев

28%

Стефан Василев Генчев

20%

Калин Василев Генчев

20%

Венета Стефанова Генчева

12%  1. През отчетния период не са извършвани промени в състава и вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите на дружеството и няма настъпила промяна в представителството на дружеството. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

Към 31.03.2009г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е в следния състав:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,


2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите.

  1. През отчетното тримесечие не са извършвани изменения и/или допълнения в Устава на дружеството.
  1. През отчетното тримесечие на е приемано решение за преобразуване на дружеството и такова не е било осъществявано.
  1. През отчетното тримесечие не са извършвани структурни промени в дружеството.  1. Не е откривано производство по ликвидация.
  1. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
  1. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
  1. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
  1. През отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружеството.
  1. Нетният размер на неконсолидираната печалба към края на първото тримесечие на 2009г. е 220 хил. лв.
  1. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
  1. Не е публично разкриван модифициран одиторски доклад.
  1. През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за разпределяне на дивидент.
  1. През отчетното тримесечие не са възникнали задължения, което са съществени за дружеството.

Отчетено е изменение в групата на нетекущите и текущите пасиви през отчетното тримесечие спрямо третото тримесечие на 2008г.


През първото тримесечие на 2009 г нетекущите задължения на дружеството към свързани лица намаляват с 18 хил. лв. През разглежданото тримесечие нетекущите задължения по получените банкови заеми на БИЛБОРД АД се понижават със 70 хил. лв. Текущата част от задълженията по получени банкови заеми на БИЛБОРД АД се понижава с 274 хил.лв. През първо тримесечие на 2009 г. текущите задължения нарастват с 1299 хил. лв., като задълженията към свързани лица на дружеството се увеличават с 914 хил. лв., а задълженията на дружеството към доставчици и клиенти се увеличават с 255 хил. лв.


  1. През първото тримесечие на 2009г. е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

През първото тримесечие на 2009 г текущите вземания на дружеството от свързани лица нарастват с 1 451 хил. лв.
  1. Дружеството няма ликвидни проблеми.


Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:


 

към 31.03.2009г.

към 31.03.2008г.

Коефициент на обща ликвидност

1.962

4.920

Коефициент на бърза ликвидност

1.710

4.686

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.266

2.693

Коефицент на текуща ликвидност

0.962

3.920


  1. През отчетното тримесечие не е извършвано увеличение или намаление на акционерният капитал на БИЛБОРД АД.
  1. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
  1. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  1. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
  1. Не са прекратявани, нито са съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
  1. През първото тримесечие на 2009 г. не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
  1. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.  1. През първото тримесечие на 2009 г. дружеството отчита стабилен темп на развитие, като отчита общо приходи от дейността в размер на 3 186 хил.лв.
  1. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
  1. Не е извършвана покупка на патент.
  1. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз) за БИЛБОРД АД.
  1. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
  1. През отчетното тримесечие не са извършвани продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
  1. През първото тримесечие на 2009 г. не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
  1. През отчетното тримесечие не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
  1. През първото тримесечие на 2009 г. са настъпили следните важни обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа на БИЛБОРД АД:
 • На 26.02.2009 г. БИЛБОРД АД е представило в КФН, БФБ и на обществеността тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2008г.
 • На 12.02.2009 г. БИЛБОРД АД е уведомило КФН, БФБ и обществеността относно успешно преминал периодичен годишен одит по ISO 9001:2000.

От юли 2003 г. БИЛБОРД АД притежава Сертификат, издаден от SGS United Kingdom, който удостоверява, че Системата за контрол на качеството на БИЛБОРД АД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2000.

Годишният одит, приключил на 12.02.2009 г. за пореден път доказва способността на компанията да предоставя непрекъснато продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни разпоредби, както и стремежът на корпоративното ръководство и целия екип на дружеството непрекъснато да повишават удовлетвореността на потребителите. • На 03.02.2009 г. БИЛБОРД АД е уведомило КФН, БФБ и обществеността относно вписване в търговския регистър на Република Сърбия на съвместно дружество с ограничена отговорност MEGA PRINT DOO въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 03.12.2008 г. за учредяване на ново съвместно дружество с ограничена отговорност, заедно с фирма ADVERCITY, регистрирана в град Ниш, която е дългогодишен партньор и представител на БИЛБОРД АД в Република Сърбия. Новоучреденото дружество е вписано със следните основни параметри:

 1. Фирма на дружеството: Стопанско дружество MEGA PRINT DOO;

 2. Седалище: град Ниш, Република Сърбия;

 3. Капитал: 500 (петстотин) Евро;

 4. Участие в капитала на новоучреденото дружество: БИЛБОРД АД – 255 €, представляващи 51% от уставния капитал; ADVERCITY, Ниш – 245 €, представляващи 49% от уставния капитал.

 5. Предмет на дейност: съгласно шифър 74402 от сръбския класификатор на дейностите - ДРУГИ РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, като дружеството ще извършва и външнотърговски обмен и външнотърговски услуги, като може да се занимава и с други дейности, доколкото изпълнява всички условия според закона, освен дейности, за чието извършване е задължително разрешително от компетентен орган.

 6. Управител - САША ЙОТОВ, представляващ дружество ADVERCITY, Ниш;

 7. Срок – Дружеството се създава с неопределен срок.

Целта, с която е учредено дружеството е разширяване на дейността на БИЛБОРД АД в областта на широкоформатния дигитален печат и на територията на Република Сърбия.

В тази връзка и с оглед обезпечаване на възможността новоучреденото дружество да осъществява ефективно дейността си, на 03.02.2009 г. СД на БИЛБОРД АД прие решение за продажба на 10 бр. машини, собственост на БИЛБОРД АД - Дигитален принтер VUTEK ULTRA VU 5330 EC, Текстилна печатаща машина MIMAKI - комплект с печка, Ламинираща машина BU 2000 WL, Принтер VUTEK 200/600 PressVu, Компресор за въздух GА 18 FF -13 СЕ40, Почиств. на глава VUTEK с течност, Пропарваща машина STEAM - X 1850, Машина за ръчно поставяне на капси - 2 бр. и Шевна машина, на обща стойност 343 890 евро.

Сделката се осъществява във връзка с и при осъществяване на обичайната дейност на БИЛБОРД АД, съгласно предмета на дейност на дружеството. В нея не участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК и стойността й не надхвърля праговете, определени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.


 • На 30.01.2009 г. БИЛБОРД АД е представило в КФН, БФБ и на обществеността тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2008г.  1. Движение на цените на акциите на “БИЛБОРД” АД за периода

от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.

30.04.2009 г. За БИЛБОРД АД:................................гр. София Стефан Генчев

/Изпълнителен директор/
Каталог: static -> front -> files
files -> Доклад за дейността на билборд ад, гр. София за финансовата 2011 г
files -> г. Технически изисквания за подготовка на файлове за печат
files -> Billboard plc consolidated financial statements
files -> Доклад за дейността на билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г. На консолидирана база
files -> Бланка за поръчка и одобряване на 3D стерео проект
files -> Доклад за дейността на на "билборд" ад, гр. София за финансовата 2011 г
files -> Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през третото тримесечие на 2010 г
files -> Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г
files -> Корпоративен календар на билборд ад за 2016 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница