Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (і)Дата01.02.2018
Размер20.3 Kb.
#52255
Приложение № 5

към чл. 6, ал. 2, т. 3


Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение № 4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение № 2 (і)
Отпадъци, съдържащи:

С1 - берилий; съединения на берилия;

С2 - съединения на ванадия;

С3 - съединения на хрома (VI);

С4 - съединения на кобалта;

С5 - съединения на никела;

С6 - съединения на медта;

С7 - съединения на цинка;

С8 - арсен; съединения на арсена;

С9 - селен; съединения на селена;

С10 - съединения на среброто;

С11 - кадмий; съединения на кадмия;

С12 - калай; съединения на калая;

С13 - антимон; съединения на антимона;

С14 - телур; съединения на телура;

С15 - бариеви съединения, без бариев сулфат;

С16 - живак; съединения на живака;

С17 - талий; съединения на талия;

С18 - олово; съединения на оловото;

С19 - неорганични сулфиди;

С20 - неорганични съединения на флуора;

С21 - неорганични цианиди;

С22 - следните алкални и алкалоземни метали: литий, натрий, калий, калций и магнезий

в несвързано (елементарно) състояние;

С23 - кисели разтвори или киселини в твърдо състояние;

С24 - основни разтвори или основи в твърдо състояние;

С25 - азбест (прах или влакна);

С26 - фосфор: съединения на фосфора (без неорганични фосфати);

С27 - метални карбонили;

С28 - пероксиди;

С29 - хлорати;

С30 - перхлорати;

С31 - азиди;

С32 - полихлорирани бифенили (PCBs) и полихлорирани терфенили (PCTs);

С33 - съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;

С34 - биоциди и фитофармацевтични препарати (напр. пестициди);

С35 - инфекциозни вещества;

С36 - креозоти;

С37 - изоцианати, цианати;

С38 - органични цианиди (например нитрили и др.);

С39 - феноли; съединения на фенола;

С40 - халогенирани разтворители;

С41 - органични разтворители, без халогенирани разтворители;

С42 - халоген-органични съединения, без инертни полимерни материали и други

вещества, отбелязани в този списък;

С43 - ароматни съединения; полициклени и хетероциклени органични съединения;

С44 - алифатни амини;

С45 - ароматни амини;

С46 - етери;

С47 - вещества с експлозивни свойства, без описаните другаде в този списък;

С48 - съдържащи сяра органични съединения;

С49 - всички производни на полихлорирания ди-бензофуран;

С50 - всички производни на полихлорирания ди-бензо-р-диоксин;

С51 - въглеводороди и техните кислород-, азот- и/или сяра- съдържащи производни,неотбелязани в този списък.
Забележка

(і) Някои повторения с основните категории опасни отпадъци, изброени в Приложение № 4, са допуснати съзнателно.
Каталог: legislation -> waste -> naredba-2
legislation -> Първа общи положения ч
legislation -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
legislation -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
legislation -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
legislation -> Цел и правна рамка
legislation -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
legislation -> Закон за опазване на земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница