Концепция за превенция и противодействиеPdf просмотр
страница2/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane
2
,
1
Национална стратегия, Част 2, Приоритет 4.
2
Обучението е процес на придобиване на знания, специфични умения и компетентности в съответна област и има за цел подобряване на възможностите, капацитета и ефективността на обучаващите се.


4
Превенция
3
и Правоприлагане
4
. Те са независими един от друг, като свързващите мерки в и между тях се разработват, усъвършенстват и изпълняват чрез годишни антикорупционни планове.
1.5.
Обществото и честните служители на МВР са в правото си да очакват резултати.
Изпълнението на Концепцията гарантира, че действията на служителите на МВР отговарят на най-високите стандарти на професионален интегритет.
5


ЧАСТ 2 - ЦЕЛ
2.1. О
сновната цел на настоящата Концепция е постигане на реални и трайни
резултати в превенцията и противодействието на корупцията в структурите
на МВР.
2.2. За постигане на основната цел е необходимо:
- Да се установят уязвимите за корупция места и да се предприемат адекватни превантивни действия за ограничаване и отстраняване на корупционните практики в тях;
- Сред служителите на МВР да се насърчава изграждането на култура на прозрачност, споделена отговорност, взаимна подкрепа и нетолерантно отношение към корупцията;
- Да се предприемат ефективни мерки по отношение на служителите, извършили корупционни действия;
- Ръководителите в МВР да създават и усъвършенстват стабилни отношения на партньорство между своите структури и публичния и частния сектор.
ЧАСТ 3 – ПРИНЦИПИ
3
Превенция (лат. Изпреварвам, предупреждавам) – предварителни действия за предотвратяване на нещо. В наказателноправната доктрина означава предварителни правоохранителни мерки, насочени към предотвратяване на престъпление или друго правонарушение.
4
Правоприлагането е властническа дейност по изпълнение на правните предписания на нормативните актове. Органите на изпълнителната власт правоприлагат, спазвайки предвидения от закона процесуален ред съобразно компетентността им.
5
Терминът „интегритет“ в българския език се употребява със следните значения: честност, почтеност, непоквареност.


5 3.1.
Концепцията възприема активна и практически насочена позиция за противодействие на корупцията в МВР, поради което определя за свой водещ принцип: устойчивост на резултатите.
3.2. Концепцията се базира също и на основните принципи, посочени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България
2015 - 2020 г., които са:

Върховенство на закона;

Утвърждаване на принципите на доброто управление, прозрачност и отчетност в работата на администрацията;

Гарантиране на правата и законните интереси на гражданите;

Последователност, систематичност и приемственост при провеждане на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

Участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.
3.3. Етичният кодекс за поведение на държавните служители в МВР
6
регламентира специфични принципи, които имат за цел да регулират отношенията между служителите и гражданите. Спазването им е важна предпоставка за недопускане на корупционно поведение. Те са: законност, опазване и защита на човешкия живот, уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите, лоялност, честност, почтеност, безпристрастност, политическа неутралност, компетентност, отговорност, конфиденциалност, недопускане тормоз на работното място.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница