Кондензатори. Свързване на кондензаториДата13.10.2018
Размер225 Kb.
#86628
Раздел 1 – Кондензатори. Свързване на кондензатори

 1. Да се изчисли капацитетът на плосък кондензатор във вакуум (ε0=8,85.10-12 F/m) с квадратни плочи с размери 20 x 20 cm. и разстояние между тях 0,5 mm.

 2. Д
  а се изчисли еквивалентният капацитет Cекв на веригата. C1=2μF, C2=8µF.

 3. Д
  а се изчисли еквивалентният капацитет Cекв на веригата. C1=4μF, C2=8µF, C3=16 μF. 1. Да се изчисли капацитетът на плосък кондензатор във вакуум (ε0=8,85.10-12 F/m) с квадратни плочи с размери 25 x 20 cm. и разстояние между тях 2 mm.

 2. Д
  а се изчисли еквивалентният капацитет Cекв на веригата. C1=4μF, C2=4µF, C3=2μF. 1. Д
  а се определят напреженията U1 и U2 върху двата кондензатора ако U=70V, C1=2µF и C2=5µF.


Раздел 2 – Закон на Ом. Мощност и енергия на ел. ток.

 1. Л
  ампа с мощност 60W е включена към източник на напрежение U=12V. Да се изчислят тока, протичащ през лампата и съпротивлението й.

 2. Какво напрежение трябва да се подаде на резистор със съпротивление 600Ω за да разсейва мощност 1mW?

 3. През нагревател, включен към източник на напрежение 220V протича ток с големина 4А. Да се изчисли консумираната от нагревателя електроенергия за 10 часа работа.

 4. Р
  езисторът R1=10Ω разсейва мощност 40W. Каква мощност разсейва R2, ако R2=5Ω? 1. Р
  езисторът R1=10Ω разсейва мощност 22,5W. Каква мощност разсейва R2, ако R2=5Ω?
 1. Да се изчисли спадът на напрежение в проводник, по който тече ток с големина 2А. Проводникът е меден цилиндричен с дължина 50m и диаметър 0,6mm. Специфичното съпротивление на медта да се приеме ρ=1,7.10-8Ω.m.

Раздел 3 – Еквивалентно съпротивление на ел. верига

 1. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=5Ω, R2=15Ω, R3=60Ω и R4=40Ω.

 2. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=5Ω, R2=15Ω, R3=10Ω и R4=20Ω.

 3. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=10Ω, R2=15Ω, R3=20Ω и R4=30Ω.

 4. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=4Ω, R2=12Ω, R3=20Ω и R4=30Ω.
 1. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=4Ω, R2=40Ω, R3=2Ω и R4=8Ω.

 2. Д
  а се определи еквивалентното съпротивление на веригата ако R1=10Ω, R2=20Ω, R3=15Ω и R4=5Ω.


Раздел 4 – Изчисляване на ел. вериги чрез еквивалентни преобразувания

 1. Д
  а се определят токовете в отделните клонове на веригата ако Е=20V, R1=8Ω, R2=20Ω и R3=30Ω.

 2. Д
  а се определи спадът на напрежение върху R3 ако Е=50V, R1=R2=60Ω и R3=20Ω.

 3. Д
  а се определят токовете I1, I2 и I3 ако Е=12V, R1=10Ω, R2=20Ω, R3=5Ω и R4=7Ω.


 1. Д
  а се определят токовете в отделните клонове на веригата ако Е=24V, R1=4Ω, R2=10Ω и R3=R4=20Ω.

 2. Д
  а се определят токовете, протичащи през всеки от резисторите ако Е=24V, R1=10Ω, R2=40Ω, R3=16Ω и R4=16Ω.

 3. Д
  а се определи напрежението между точките c и d както е показано на схемата ако Е=24V, R1=5Ω, R2=7Ω, R3=10Ω и R4=20Ω.

Раздел 5 – Изчисляване на ел. вериги по метода на клоновите токове

 1. П
  о метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=10Ω, R2=50Ω, R3=20Ω, R4=80Ω, E1=20V и E2=50V.


 2. По метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=60Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, E1=20V и E2=40V.
 1. П
  о метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V и E2=20V.

 2. По метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=10Ω, R2=50Ω, R3=20Ω, R4=20Ω, R5=60Ω, E1=40V и E2=100V.

 1. По метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V, E2=20V и E3=40V.

 1. П
  о метода на клоновите токове да се определят всички токове във веригата. R1=90Ω, R2=30Ω, R3=45Ω, E1=30V и E2=60V.

Раздел 6 – Изчисляване на ел. вериги по метода на контурните токове


 1. П
  о метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V и E2=20V.

 2. По метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=10Ω, R2=50Ω, R3=20Ω, R4=20Ω, R5=60Ω, E1=40V и E2=100V.

 1. По метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V, E2=20V и E3=40V.

 1. П
  о метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=90Ω, R2=30Ω, R3=45Ω, E1=30V и E2=60V.


 2. По метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=20Ω, R2=100Ω, R3=40Ω, R4=160Ω, E1=40V и E2=100V.

 3. П
  о метода на контурните токове да се определят всички токове във веригата. R1=60Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, E1=20V и E2=40V.

Раздел 7 – Изчисляване на ел. вериги по метода на възловите потенциали


 1. Да се определят всички токове във в
  еригата по метода на възловите потенциали. R1=60Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, E1=20V и E2=40V.

 1. Да се определят всички токове във веригата по метода на възловите потенциали. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V и E2=20V.

 2. Да се определят всички токове във веригата по метода на възловите потенциали. R1=10Ω, R2=50Ω, R3=20Ω, R4=20Ω, R5=60Ω, E1=40V и E2=100V.

 1. Да се определят всички токове във веригата по метода на възловите потенциали. R1=30Ω, R2=10Ω, R3=15Ω, E1=10V, E2=20V и E3=40V.

 1. Да се определят всички токове във веригата
  по метода на възловите потенциали. R1=90Ω, R2=30Ω, R3=45Ω, E1=30V и E2=60V.


 2. Да се определят всички токове във веригата по метода на възловите потенциали. R1=20Ω, R2=100Ω, R3=40Ω, R4=160Ω, E1=40V и E2=100V.

 3. Да се определят всички токове във веригата
  по метода на възловите потенциали. R1=60Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, E1=20V и E2=40V.

 4. Да се определят всички токове във веригата
  по метода на възловите потенциали. R1=5Ω, R2=25Ω, R3=10Ω, R4=10Ω, R5=30Ω, E1=20V и E2=50V

 1. Да се определят всички токове във веригата по метода на възловите потенциали. R1=10Ω, R2=50Ω, R3=20Ω, R4=80Ω, E1=20V и E2=50V.Раздел 8 – Променливи напрежения и токове


 1. Дадена е моментната стойност на синусоидално напрежение . Да се определят ефективната стойност на напрежението U и честотата f.

 2. Ефективната стойност на синусоидално напрежение c честота f=50Hz и началната фаза e U=28V. Да се запише изразът за моментната стойност на напрежението .

 3. Да се определят честотата f и периодът T на синусоидално напрежение с моментна стойност .

 4. Да се начертаят два периода на синусоида с амплитуда Um=5V и начална фаза .

 5. От израза за моментната стойност на тока да се определят ефективната стойност I и началната фаза .

 6. Моментната стойност на тока през резистор със съпротивление R=10Ω е . Да се запише изразът за моментната стойност на напрежението върху резистора.

Раздел 9 – Изчисляване на ел. вериги при променливи напрежения и токове


 1. На входа на веригата
  е подадено синусоидално напрежение с ефективна стойност U=20V и честота f=50Hz. Да се определи активната мощност във веригата ако R=50Ω и L=0,1H.

 2. На входа на веригата
  е подадено синусоидално напрежение с ефективна стойност U=50V и честота f=100Hz. Да се определят ефективната стойност на тока във веригата и напрежението върху бобината ако R=20Ω и L=50mH.

 3. Н
  а входа на веригата е подадено синусоидално напрежение с ефективна стойност U=20V и честота f=200Hz. Eфективната стойност на тока във веригата е I=0,4A. Да се намери индуктивността на бобината L ако R=20Ω.

 4. На входа на веригата
  е подадено синусоидално напрежение с ефективна стойност U=220V и честота f=50Hz. Активната мощност, консумирана от веригата е P=400W. Да се намерят пълната мощност S и реактивната мощност Q ако R=100Ω.

 5. П
  рез веригата, показана на схемата протича синусоидален ток с ефективна стойност I=1,5A и честота f=50Hz. Да се намери ефективната стойност на напрежението U ако R=60Ω и L=120mH.

 6. На входа на веригата е подадено синусоидално напрежение с ефективна стойност U=220V и честота f=50Hz. Активната мощност, консумирана от веригата е P=320W. Да се намерят пълната мощност S и реактивната мощност Q ако R=80Ω.

Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница