Конформност- нонконформност изготвил: Катерина Д. МаневаДата11.01.2018
Размер102.86 Kb.
#43588
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”ФХН


КУРСОВА РАБОТА ПО ЕТНОПСИХОЛИНГВИСТИКА


НА ТЕМА: КОНФОРМНОСТ- НОНКОНФОРМНОСТ


изготвил: Катерина Д. Манева

фак. № 415

II-ри курс

специалност: ТФ


проверил:…………..…….

/Доц. д-р Т. Чалъкова /


Шумен 2011 год.

Конформизъм, следователно конформност e промяна на поведението, чрез която индивидът отговаря на натиска на групата, опитвайки се да е в съгласие с нея, като приема предложение или наложени норми. Тази промяна минава през отрицание на някои предишни позиции и води до самоудобрение чрез приемането на новите.

Думата е синоним на нагаждачество, но в научни и публицистични текстове е прието да се употребява по-скоро терминът чуждица. Факторите за проява на конформно поведение са свързани с размер, сила на групата, социална подкрепа, атрактивност на източника на влияние. Условия за получаване на конформизъм са единомислието на групата, несигурност, изпитвана от индивида, на който мястото в групата му импонира.

Множество изследвания и експерименти се провеждат през годините от учени с цел да се установи как се влияе отделният индивид от цялото.В тази насока е важен опитът на американския психолог Соломан Аш, при който на група от хора, всички от които са подставени лица, освен един наивен субект, са показани два лист, на единия от които има начертана линия с дадена дължина, а на другия същата линия е заобиколена от други две с различна дължина. Участниците са помолени да посочат коя линия съответства на първата. Първоначално всички давали очевидния отговор. Но след това всички подставени лица започнали да избират един и същ грешен отговор. Психологът предположил, че мнозинството от хората ще изберат правилния отговор въпреки мнението на другите. За негова изненада 75% от участниците предпочели да изберат отговор, който самите те не смятат за верен, за да не се противопоставят на всеобщото мнение.

Установява се, че хората са силно зависими едни от други, на възникват и други въпроси, като този- влияе ли езикът на една нация върху възгледите й и ако влияе- по какъв точно начин. Факт е наистина, че има някаква закономерност, връзка, но тя се проявява на едно подсъзнателно ниво и едва ли обикновеният човек си е давал някога сметка за нея.

Защо подреждаме речта си по един или по друг начин? Как се изразяваме? Защо в някой езици има много думи за назоваването на един обект, а в други за назоваването на същия този обект има само една или две думи? Влияе ли структурирането и подреждането на речта върху порядките и начина на живот на хората или езикът е отражение на националността, която го говори?- това са само една малка част от въпросите, които се пораждат у всеки, замисляйки се над тази проблематика и на които евентуално ще се опитаме да хвърлим яснота.

Редът и дисциплината са качества не само на нас хората, но и на езика. Факт е обаче че те понякога те биват много подценявани и при двата компонента. Нашата цел е да разгледаме именно това- конформността и нонкорфонмността у хората, но пречупени през призмата на езика. Ще се опитаме да разберем защо някой нации са по склонни да нарушават реда, а други да му се подчиняват и има ли това някаква връзка с езика им.

Нека да разгледаме едно обикновено изречение на нашия роден език- българския:

- Аз обичам да гледам телевизия сутрин и вечер.

Нека разменим малко словореда в него да видим какво ще се получи.

- Сутрин и вечер аз обичам да гледам телевизия.

Смисълът на изречението си остава пак същия.

Нека проверим дали може да се трансформира още това изречение.

- Да гледам телевизия обичам- сутрин и вечер.

Ето че е възможна още една трансформация.

Но сега нека проследим какво е различното в това изречение. Какво става с позицията на глагола?

Както се забелязва дори с просто око, сказуемото променя своята позиция, като първо то се намира в средата на изречението, после в края му и накрая в неговото начало. Какво говори това за нас като националност що се отнася за конформността..?

Съдейки по езика, за българите можем да заключим, че като цяло са народ, който не търпи много, много правилата, не е склонен към смирение и подчинение. Схемата ни на изказване е доста свободна и либерална, което отговаря и на нашето освободено поведение. Това поведение може да се наблюдава у нас още от ранна детска възраст.

В едно изследване, направено сред ученици от първи до четвърти клас сред деца от български произход много ясно се открояват тези маши качества. Децата доминират по голяма част от качествата по които ги оценяват. Средната им оценка е 0,72 при възможна 1,00. Най- високите им резултати са проявени в качествата: честност, висока обща култура, упоритост, амбициозност, добро семейно възпитание, общителност, интелектуалност, любознателност. От друга страна най- ниско са оценени качествата им: насоченост повече да дават на другите, самокритичност, радикализъм, сдържаност, винаги готов да прави услуга, постоянство, скромност, тактичност, конформност. От околните те биват възприемани, като властни, с лидерска нагласа, независими, доминиращи, отхвърлящи авторитетите, бунтари, но и конвенционални, сътрудничещи, отговорни, великодушни, покорни, зависими и водими. Те са с най- хармонично съчетание на двете противоположни тенденции в поведението- доминантност и доброжелателност в съотношение 56% : 44% . Според хората провели изследването, сред децата от български произход, с най- висока степен на потребност са развити: потребността от общество, потребността от постижения, от познание, от приятни усещания, от показност, от разяснение, от ред. По- слабо развити у тях са потребностите от изолация и отстъпване. Децата от български произход са оценени, като най- малко склонни към агресия, независимо под каква форма е тя: телесна, вербална, индиректна, опозиционно поведение, агресивна раздразнителност, агресивно недоверие, ревност и омраза. Изключение прави само чувството за вина след агресия, където те доминират над другите участници в изследването.

Какви обаче са резултатите от същото това изследване, проведено сред деца от турски произход…

Нека първо погледнем словореда в турския език и може би сами ще се досетим какви резултати са показали децата.

- Ben dondurma istiyorum.

- O geldi.

- Bu odada ders olmayacak.

Закономерността в турския език е, че сказуемото винаги стои в края на изречението. Това говори за една стриктност, силна конформност, подреденост, ред и т. н.

Ето и резултатите на децата в подкрепа на това твърдение.

В очите на хората, които провеждат изследването, децата от турски произход са вторият по качества етнос, като общата им оценка е близка до тази на децата от български произход- 0,62, но тяхната упоритост е насочена в една малко по- друга посока и това никак не е случайно и изненадвщо имайки предвид езика им.

Децата от турски произход доминират над другите етноси в няколко качества, които са в логическа връзка по между си: дисциплираност, колективизъм, уважение към труда на другите, сдържаност, скромност, чувство за отговорност. Много високи при тях са оценките и на проявлението и на качества, като вежливост, високо самочувствие, разбирателство с родителите, любезност, организираност, физическа сила и здраве, упоритост и трудолюбие. Най- ниско се оценяват в радикализма, методичността, интелектуалността, рационализма, великодушието, винаги готов да прави услуга, впечетлителността и патриотизма.

Децата от турски произход се възприемат, като недоверчиви, скептични, срамежливи, покорни, податливи на властта, без лидерски нагласи, зависими. Балансът между доминантност и доброжелателност е изместен по посока на доброжелателността 67% : 33% . В междуличностните си отношения те са много по склонни към конформност, дружелюбие, доброжелателност, отколкото към протест, агресивност, бунтарство.

Високо развити у тях са потребностите от придобиване, одобрение, показност, от развлечения, общество и уважение. Най- ниско са развили потребностите си от създаване, от безопасност, като стремеж за избягване на порицанието, грижа от страна на другите, изолация, от отстъпване.

Децата от турски произход и децата от български произход се възприемат по- скоро като близки и сходни по произход отколкото като различни. Те се оценяват приблизително на едно равнище, като децата от турски произход са малко по- агресивни по всички показатели, с изключение на чувството за вина, но и там разликите не са големи.

Като говорим за изследване проведено в рамките на България, няма как да не споменем и децата от ромски произход. За ромския език не зная много, но тук ще се опитам да направя обратната връзка, а именно- поведение- език.

Относно поведението на ромчетата са установени следните резултати. Качествата на ромчетата се оценяват много по- ниско. Оценки на нивото на другите два етноса те получават само за: физическа сила и здраве, физическа красота, високо самочувствие, общителност, впечетлителност, смелост, колективизъм. В същото време някой от качествата им се оценяват със сравнително ниски проценти. Такива са: интелектуалност, добро семейно възпитание, методичност, ученолюбие, дисциплина, откровеност, рационализъм. Децата се възприемат като непослушни, властни, несътрудничещи, безотговорни, неподчиняващи се, независими, бурни, със силно нарушен баланс по посока на доминантността 79% : 21% - един доста негативен образ.

От тук за езикът им можем да си направим изводи, че е хаотичен, неподреден, неподлежащ на езикови догми и не би могъл да се разбере и възпроизведе от всеки индивид на други езикови общности.

За немците например се твърди, че са една от най- разкрепостените нации. Как обаче конструират изреченията си в правата реч?

- Antalya ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz.

- Der Flughafen Antalya ist Ziel zahlreicher Urlaubsflüge.

В немският език сказуемото е подчинено на догмата, че се намира винаги в началото на изречението, но никога в средата му. Изключенията от това правило са много малко и в тях сказуемото е в края на изречението. Ето го и обяснението за тяхното поведение. Въпреки че речта им се подчинява на тази норма, изискването им относно речта все пак е либерално и дава някаква свобода на избор на индивида, а не е като това в турския език.

Немците са подредени и стриктни, но не напразно те са едни от най- великите окопатори и узорпатори. Да не забравяме, че един от най- големите и по брутален начин жестоки фашисти е бил Хитлер, който по случайност или не чак да там случайност е бил германец. Немците са силно конформни, но това подтискане в една насока, избива в отприщване в друга. Те са една от най- стриктните нации, които винаги са точни и спазват обещанията поети от тях в уговорените срокове. Като цяло нацията им е много добре развита интелектуално и това можем да заключим от безспорните им лидерски качества, проявени в множество сериозни международни области, като произвеждането на коли и др.

Какво да кажем за руският език и нация? Нека отново да прибегнем до метода на сравняване на изречения и реда в тях за да можем да придобием някаква представа и за тази народност.

- Объём сведений в Википедии и её популярность постепенно росли.

- Солнце светит с апреля по октябрь.

- В начале 13 века, с началом смуты в Византии, сельджуки покоряют Анталью и прилегающие территории.

Наистина, голямо сходство има между българския и руския език, и това сходство го има и у хората от двете националности. И руснаците, също като българите притежават лидерски умения, но като че ли те са малко по- дисциплинирани и подвластни на реда и това явно е за добро, защото руснаците са всепризнати що се отнася до военно дело и техника, което без ред би било немислимо. Езикът им се нарежда на едно от челните места по изучаване в света и той е сред езици, като: английския, френския и немския.

И като заговорихме за значими езици, изучавани по цял свят, няма как да не споменем и най- глобалния сред тях- английския.

- I have some idea for your homework.

- You was so beautiful last night.

- Some boy came this morning.

Не случайно английският е най- глобалния език, нали? Американците се славят, като една от най- свободомислещите и толерантни нации. Разкрепостени в много отношения, те рушат табутата, ненавиждат реда, не подлежат на контрол и не се интересуват от мнението на другите. При тях явно тази комбинация се е оказала доста печеливша, защото въпреки младата си история- те са на върха и е очевидно, че не смятат скоро да го отстъпват или споделят с други. Всеки човек, независимо от националността, религията и етническата си принадлежност, преследва своята американска мечта с копнежа един ден да я догони.

Самата аз също се подложих на анализ що се отнася за конформността и резултатите никак не ме изненадаха. На изследването по скала 4- конформност, аз получих 3 точки, което съответства на идеален баланс между автономност и конформност в мен.

В заключение ще кажа само, че няма никакво значение какъв си по вяра, език и националност. Идеални хора- няма. Вярно че показателите на някой нации се приближават много до идеалните, на всяко правило си има изключение. Може би идеалният човек е този, който притежава пословичната швейцарска точност, влюбчивостта на французите, военните умения на руснаците, ловкостта и будността на ромите, интелектът и гостоприемството на българите, дисциплинираността на турците и т. н., но такъв просто няма и може би никога няма да се роди. За това призовавам всички- бъдете такива каквито сте, а не такива каквито хората искат да бъдете, защото това го е казал и един именит полски педагог от еврейски произход: „Не можеш да посееш синчец и да очакваш да порасне пшеница!” Човек си е такъв, какъвто е и не трябва да се срамува от себе си и да подтиска индивидуалните си умения, само защото те не се вписват в мирогледа на другите и правят изключение от нечии правила!

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод в темата;

2. Изследването на Соломан Аш;

Конформността и качествата на:

3. Българи;

4. Турци;

5. Роми;

6. Немци;

7. Руснаци;

8. Американци;

9. Резултати от моето лично изследване на конформността;

10. Идеалният Човек;

11. Заключение;

ИСТОЧНИЦИ

1. Уикипедия- конформизъм;

2. Изследването на Доц. д- р Иван П. Иванов, направено във връзка с педагогическите методи и подходи при работа с деца от различни етноси;

3. Лични разсъждения, анализи, впечетления и резултати от онлайн- теста, подготвен от студентите в Свободния университет;
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница