Конкретните обектиДата22.11.2022
Размер14.93 Kb.
#115638
Клас

Клас:
Класът е съвкупност от променливи и функции, които са обвързани в логическа структура и работят заедно. В него могат да се описват
атрибути(свойства) и методи на обектите. Също можем да кажем, че класът представлява шаблон който описва видовете състояния и поведението на
конкретните обекти.
Като например:
public class Dog
{
//...Some code
}

Конструктор:


В обектно-ориентираното програмиране когато, създаваме даден обект от клас трябва да извикаме конструктор.Конструкторът е псевдокод, който
няма тип на връщана стойност, носи името на класа и се извиква с ключовата дума NEW. Използваме го при създаване на обекти.
Задачата му е да инициализира заделената за обекта памет, в която ще се съхраняват неговите полета(тези които не са static).
Например:
public Dog()
{
//...Some code
}
Ако имаме класа Dog, така ще изглежда неговия най-опростен конструктор.
От друга страна ако трябва да създаваме обект, кодът ще иглежда по следния начин:
Dog myDog = new Dog();

В случая, чрез ключовата new, извикваме конструктора на класа Dog, при което се заделя паметта необходима за новосъздадения обект Dog.

Полета:
Характеристиките на реалния обект ги интерпретираме в декларацията на класа, като декларираме набор от специален тип променливи, наречени полета, в
които пазим данните за отделните характеристики. Когато създадем обект по описанието на нашия клас, стойностите на полетата ще съдържат конкретните
характеристики, с които даден екземпляр от класа(обект) се отличава от всички останали обекти от същия клас.
Пример:
private string name;

Свойства:


В обектно-ориентираното програмиране съществува елемент на класовете наричан свойство(property). Това са характеристиките на даден клас. ПОдобно на полетата,
свойствата могат да бъдат притежавани само от коректен обект или да са споделени между всички обекти от тип даден клас.
Пример:
private string Name { get; set; }

Методи:
Методите са съставна част от програмата, която решава даден проблем, може да приема параметри и да връща стойност. В тях се извършва цялата обработка на данни,


която програмата трябва да направи, за да реши поставената задача. Също така съдържат логиката на програмата и те са мястото, където се извършва реалната работа.
Като пример мога да дам следното:
static double GetRectangleArea(double width, double height)
{
double area = width * height;
return area;
}

Ключовата дума this:


В С# тази дума дава достъп до референцията към текущия обект, когато се използва от метод в даден клас. Това е обектът, чийто метод или конструктор бива извикан.

this.myField; // дава достъп до поле в класа


this.DoMyMethod; // дава достъп на метод в класа
this(3, 4); // дава достъп на конструктор с два параметъра от тип на цяло число

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница