Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за уч. 2013 / 2014 гДата22.07.2016
Размер35.98 Kb.
ТипКонкурс
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 114

гр София, бул Цар Борис III № 54 А, тел 02/954 60 20, email: cdg_114@dbv.bgО Б Я В А
На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП , Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги,утвърдени от Кмета на СО и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на Целодневна детска градина № 114 обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за уч. 2013 / 2014 г.:

 1. Чуждоезиково обучение – Английски език

 2. Български народни танци

 3. Модерни танци

 4. Плуване

 5. Футбол

 6. Йога за деца

 7. Приложни изкуства

Допълнителните педагогически услуги могат да се осъществяват от физически и / или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон , или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3,ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
І. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна връзка

2.Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, че участника е юридическо лице.

3. Документ за правоспособност на преподавателите.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата

оригинал или /официално /заверен препис.5. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

6. Свидетелство за съдимост за преподавателите.

7.Свидетелство от психодиспансер за преподавателите

8.Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите

9. Референции

10. Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата за обучение на едно дете
ІІ. Срок за подаване на документите

от 09.09. 2013 г
ІІІ. Критерии и методика за оценка на офертите:


 1. Високо квалифицирани преподаватели с правоспособност

 2. Програма за обучение на децата

 3. Цена за обучение на децата

 4. Обогатяване на материалната и дидактична база на ДЗ

 5. Референции


ІV. Начин за провеждане на конкурса

1.По документи от комисия в състав ,определен със заповед на директора на детското заведение ,включваща :

 • представител на администрацията р-н „Красно село”

 • представител на родителите

 • представители от ЦДГ № 114

2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ДЗ.

3. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика:

/ в плик „А” се поставят документите от т. 1 до т.8 от раздел І

/ в плик „Б” с надпис „ Оферта” се поставя попълнената оферта и референции.

/ двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен от канцеларията на ЦДГ № 114 Не се допуска използването на други различни пликове.

-Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.4. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи или не спазен срок за подаване.

5. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класиране, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

6. В тридневен срок след приключване на конкурса , директорът на детската градина издава Заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис, по факс или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

7. Със спечелилия кандидат ,избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор , съгласно типов образец, предоставен от детското заведение при подаване на документите за участие в конкурса.

V. Други условия:

1.На кандидатите се представя проект на договора, с който да се запознаят.

2.Желаещите да участват в конкурса , да представят съответните документи в плик до 09.09.2013 вкл. в канцеларията на ЦДГ № 114

3. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време, удобно за децата и родителите, извън часовете за възпитателно – образователна дейност съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.

4. Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, взимат и предават децата лично на учителя на групата.

5. За всяка допълнителна педагогическа услуга, сумите се събират от представител на Фирмата до 10- то число на месеца, следващ месеца в които е предоставена услугата.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница