Конкурс по нвмоп име: "Реконструкция на трафопост с мощност 2 Х 800 кVA, намиращ се в сграда на умбал "Света Анна" София ад за осигуряване първа категория на сигурностДата11.01.2018
Размер46.01 Kb.
#44713
ТипКонкурс
Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Анна" АД - София Получен на: 24.01.2008 г.  Преписка: 00692-2008-0001 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: "Реконструкция на трафопост с мощност 2 х 800 кVA, намиращ се в сграда на УМБАЛ "Света Анна" - София АД за осигуряване – първа категория на сигурност. Описание: "Реконструкция на трафопост с мощност 2 х 800 кVA, намиращ се в сграда на УМБАЛ "Света Анна" - София АД за осигуряване – първа категория на сигурност. Документация за участие може да се получи до: 15.02.2008 г. 

http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=143894

Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Община Момчилград Получен на: 23.01.2008 г.  Преписка: 00239-2008-0001 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: Възстановяване на достъпа и изграждане на съпътстващата инфраструктура до светилището край с. Татул, община Момчилград Позиция 1: Изграждане на пътеката до обекта, инсталиране на електричество и осветление, социализация Позиция 2: Създаване на информационни зони, разработване и монтиране на информационни табели Описание: Изпълнение на консервационни и реставрационни дейности на светилището в село Татул по проект спечелен по програма ФАР -ТГС /България -Гърция / 2004 "Насърчаване на културните и туристическите и човешки ресурси в трансграничен район" Позиция 1: Изграждане на пътеката до обекта, инсталиране на електричество и осветление, социализация Позиция 2: Създаване на информационни зони, разработване и монтиране на информационни табели • Потенциал на обекта Наличните археологически и исторически сведения дават основание да се предполага, че светилището е ключово за орфизма. Мистичното влияние на орфизма се открива в ученията на Питагор, Емпедокъл, Хераклит, Парменит, отчасти Платон, в космогонията на Анаксимандър: в основите на античната философия и култура, корен наевропейските култури. Днес орфизмът е обект на интерес от страна на научните среди и на много хора по света. От изключителна важност е да се организира интердисциплинарно изследване, което да разкрие в пълнота общокултурната значимост на обекта. Това изследване би било решаващо и за концепцията за опазване и експониране на самия паметник. Дори фактът, че през ХІ и ХІІ век това място е обитавано от Палеолозите – предци на прочути владетелски фамилии в Европа и Азия – е достатъчно основание да се предприеме проучването. Това проучване би могло да разкрие обекта като един от най-значимите паметници на културата. Подробно описание на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка е достъпно в Работния проект за „Възстановяване на достъпа и изграждане на съпътстващата инфраструктура до светилището край с. Татул” на адрес: гр. Момчилград, ул.”26-ти Декември“ №12, І етаж, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа. Очаквани срокове за реализация на проекта: времетраенето на реализация на проекта е 3 месеца. При изпълнение на СМР е необходимо да се спазват всички правилници и нормативни документи, отнасящи се до този вид работи. Документация за участие може да се получи до: 22.02.2008 г. 

http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=143832


Документ: Обявление за обществена поръчка от възложител по чл.7, т. 5 или 6 Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Получен на: 23.01.2008 г.  Преписка: 00353-2008-0029 (Отворена)
Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП Име: Мониторинг на съоръжения в цех БПС (реконструкция на сигнализация в НКЗ) Описание: Процедура на договаряне с обявление с обект: "Мониторинг на съоръжения в цех БПС (реконструкция на сигнализация в НКЗ)" включва: проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на информационна система за за мониторинг на електросъоръженията в цех БПС, като се използва мозаечна мнемосхема. Мозаечната мнемосхема в цех БПС показва текущото състояние на комутационната апаратура. С помощта на светлинна и звукова сигнализация дежурният персонал се информира за състоянието на монтираните в цеха устройства и съоръжения. Светлинната сигнализация се визуализира на мозаечен щит и табла за съответните сигнали. Документация за участие може да се получи до: 22.02.2008 г. 

http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=143773

Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Община Сандански Получен на: 23.01.2008 г.  Преписка: 00572-2008-0002 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: Изграждане на довеждащ водопровод село Вълково , община Сандански Описание: Изграждане на довеждащ водопровод село Вълково с обща дължина от 5880 метра.Изграждането се предвижда да се осъществи с тръби HDPE ф 110, ф159 стоманени, ф 160 и ф 180 Документация за участие може да се получи до: 26.02.2008 г. 
http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=143751

Документ: Обявление за обществена поръчка от секторен възложител (ЕС) Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Получен на: 23.01.2008 г.  Преписка: 00353-2008-0028 (Отворена)
Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП Име: Изпълнение на ремонтни дейности на блокове 5 и 6 през 2008г. Описание: Предмета на процедура на договаряне с обявление с обект: "Изпълнение на ремонтни дейности на блокове 5 и 6 през 2008г." се явява извършване на следните основни дейности: - Основни и текущи ремонти на цилиндри ниско налягане (ЦНН-1,2,3) на парна турбина К-1000-60/1500-2 от 5-ти и 6-ти енергийни блокове (ЕБ); - Ремонтни дейности по турбогенератор ТВВ-1000-4У3 (ТГ-9,10) и възбудителен генератор БВД-4600-1500-АУ3 от 5 и 6 ЕБ; -Ремонт на радиални плъзгащи лагери, аксиален лагер и валова линия на ТГ-9 и 10; -Ремонт на оборудване (маслоохладители, баци, филтри, регулатори) от маслените системи на ТГ-9 и ТГ-10 (включително ОР с подмяна на тръбния сноп на 4 броя маслоохладители); -Ремонт (почистване на топлообменните тръби и водни камери) на 1 брой топлообменник, тип 1/7, за планово и аварийно разхлаждане от 5 и 6 блок; -Ремонт на помпи (в РО, МЗ, ДГС, ЦПС-3,4); -Основен ремонт на 1 брой подгревател високо налягане в МЗ 5 блок (5RD21W01); -Ремонт на въртящи водоочистващи решетки от ЦПС-3,4 и ДГС-І,ІІ,ІІІ на 5 и 6 ЕБ; -Ремонт на електродвигатели (в РО, МЗ, ДГС, ЦПС-3,4); -Ремонт на съдове, резервоари, деаератори високо налягане и топлообменни апарати (охладители, подгреватели); -Основен ремонт на трифазен силов маслонапълнен трансформатор тип ТМРУ 63000/220/6,3-6,3 кВ; - Монтаж и демонтаж на тръбно скеле; -Демонтаж и монтаж (подмяна при необходимост) на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и топлообменно оборудване; -Подготовка на основен метал и заварени съединения на оборудване и тръбопроводи от ІІ-ри контур на 5 и 6 блок за извършване на безразрушителен контрол (БРК); -Отстраняване на забележки от БРК, техническото освидетелстване и регистрирани дефекти по механично оборудване от ІІ-ри контур; -Цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната повърхност на камерите по циркулационна вода на кондензатори 5,6SD11,12,13 и резервоар 6UJ13B01; -Механичен монтаж и ел. монтажни работи на 16 броя регулиращи клапани в Машинна зала на 5-ти и 6-ти блок; - Подмяна на кородирали участъци от тръбопроводи на вътрешен и външен противопожарни пръстени; -Доставка и подмяна на вентили и участъци от тръбопроводи за охлаждане на вентилационни и охладителни системи от 5 и 6 блок. Основен ремонт на ръчна спирателна арматура на кондиционери; - Анализ на трансформаторни масла; - Блажно боядисване на съоръжения и метални конструкции; - Изработване и монтаж на площадки за обслужване на оборудване. Документация за участие може да се получи до: 22.02.2008 г. 
http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=143748
Каталог: newsfile
newsfile -> Булконтрола, бултерм, вода софия (13 – 15 април 2011г.)
newsfile -> Конкурс за млади дизайнери Каква е целта на конкурса?
newsfile -> Покана за посещение на изложенията China International Industry Fair
newsfile -> Business English for Success Intensive communication skills for business capacity building
newsfile -> Програма 8 март състояние на пазара за ее и възобновяеми енергийни източници в Европа
newsfile -> С п и с ъ к селскостопански продукти, суровини и храни с произход от сащ, Европейския съюз, Канада, Австралия и Кралство Норвегия, са забранени за срок от една година в Руската федерация
newsfile -> Molecular Medicine Center Medical University of Sofia and Lieber Institute for Brain Development Organize On 16th of June, from 14 h, in the Auditorium Of Clinic of Neurology and Psychiatry Building, Alexandrovska University Hospital
newsfile -> Embassy of the united states of america sofia, bulgaria


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница