Конкурс по програма „Конкурентноспособност и успя да получи финансова подкрепа за реализация на тази дейностДата16.12.2016
Размер181.55 Kb.
#11240
ТипКонкурс

БЮЛЕТИН N 46


Уважаеми колеги!

В навечерието сме на Новата 2014 година! Всеки от нас прави равносметка на постигнатото през годината. В дейността на ННТДД за 2013 г. следва да се отбележат следните важни събития: • Провеждането на Общото събрание на което бе избран нов Управителен съвет за следващ тригодишен период. Приет бе нов Устав на Дружеството.

 • ННТДД като член на Клъстер „Безразрушителен контрол в Република България участвува в конкурс по програма „Конкурентноспособност” и успя да получи финансова подкрепа за реализация на тази дейност.

 • Проведени бяха „Дни на безразрушителния контрол 2013 г.” с впечатляващо международно участие, както и с активно участие на млади специалисти.

 • Членове на ННТДД от ИМех – БАН участвуват активно в международен проект по 7 рамкова програма INNOPIPСS.

 • Защитена бе една докторска дисертация в областта на БК.

 • Членове на ННТДД успешно частват в провеждането на БК в Израел, където показаха висока компетентност, активност и безстрашие като работиха и в условията на терористичните атаки.

 • В ИМех – БАН и ННТДД и ИМех – БАН организираха Национален център по БК.

 • В СЦП КБР бяха сертифизирани специалисти – дефектоскописти от Сърбия.

През Новата 2014 година очакваме реализиране на нови големи проекти като „Южен поток” и др.

Нека Новата година ни донесе здраве, творчески успехи, личен просперитет и благополучие!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:


/проф. дтн М. Миховски/


1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 16.05.2013 г. се проведе заседание на новоизбрания УС на Общото събрание на ННТДД. Беше избрано ръководство на УС в състав председател – М. Миховски, зам. председател – Р. Димитров и Ю. Данев, изпълнителен директор – Й. Мирчев. Реши се първото заседание да се проведе на 20.06.2013 г.

На 16.05.2013 г. се проведе заседание на УС на ННТДД на което бяха разгледани следните въпроси: • Относно необходимостта от намаляване таксите при лицензиране в RT.

 • Необходимост от корекции на наименованието на специалностите по БК в списъка на специалностите по професионално обучение на МОН.

 • Разпределяне на задачите по изпълнение на плана за 2013/2014 г.

 • Необходимост от свикване на ТК „Органи за контрол” по въпросите за използване на ASТM стандарти.

 • Необходимост от корекции в правилата за обществени поръчки.

 • Финансови въпроси.

Бяха формирани работни групи които да подготвят съответните предложения до АЯР, ИА БСА, МОН и МИЕ.

На 20.06.2013 г. се проведе заседание на УС при следния дневен ред: предварителен отчет за провеждане на Дните на БК, организационни въпроси (избор на състава на комисии към УС, разпределение на задачите по плана за работата на ННТДД, информация за работата на НАционалния център по БК, разположен в ИМех – БАН.
ТРАДИЦИОНЫЕ ДНИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (НК) В БОЛГАРИИ (17-20.06.2013 г.)

Национальное научно-техническое общество дефектоскопистов (ННТДД) в Болгарии в июне каждого года организует Дни НК в городе Созополе – на побереже Черного моря.

Программа Дней Включает

1.XXVIІI Международная конференция „Дефектоскопия’ 2013”.

Научные руководители: проф.дтн М. Миховски, чл.кор.Э.С.Горкунов

2. ХХIV Молодежная школа “Неразрушающий контроль структуры и физико-механических свойств материалов”.

Научный руководитель: доц. д-р Й. Иванова

3.Болгаро-русский семинар “Диагностика электроэнергетических систем”.

Научные руководители:

проф. дтн А.И. Таджибаев, доц. д-р Хр. Драганчев

4. Круглый стол „Цели и задачи Класстера „Неразрушающий контроль Болгарии”

5. Национальный семинар “Задачи и проблемы НК элементов ж.д. транспорта”.

Научные руководители: ст.н.с. д-р Ал. Скордев, А.Туцова

6. Круглый стол “Порошковая металлургия”

Научные руководители: проф. д-р Т. Печенка, доц. д-р М. Стойчев

7. Круглый стол “Развитие стандартизации в области НК”.

Научные руководители: проф. дтн М. Миховски, Л. Димитрова

8. Заседание секции “Бизнес”

Научные руководители: Р. Димитров, Ал. Русев

9. Выставка фирм

Председателями Организационного комитета является проф. дтн М. Миховски, председатель ННТДД в Болгарии и акад. Э.С. Горкунов, зам. председателем РОНКТД.

Научная программа включает 5 пленарных, 45 секционных и 65 постерных докладов. Доклады, представленые на XXVIІI международной конференции были заспределены в следующие секции: Современные электромагнитные методы контроля структуры и напряженного состояния материалов и изделий, NDT на атомных станций, NDT в строительстве и в инфраструктуре, NDT композитных и порошковометаалургических материалов.

На заседаниях школы молодых ученых были представлены более 15 докладав специалистов из Болгарии, России, Украины, Полши. Особо следуют отметить участников с СПИПКЭ в работе болгаро-русского семинара в области диагностики энергетического оборудования.

Представители УрОРАН (Институт машиноведение и Институт физики металлов) представили серия докладов в области применения электромагнитных методав для исследования ферромагнитных материалов после термичного воздействия и в условиях механических нагрузок.

Представители Израеля представил серия докладов в области новой организации NDT и NDT в области строителства, в том числе и после въздействия високих температур (пожары).

Доклады болгарских специалистов были в области организации контроля, обучения и сертификации специалистов с учета требования EN ISО 9712, NDT трубопроводов при помощи длинноволновых ультразвуковых методов средств контроля, исследования структурного состояния композитов.

Общее количество участников было 185 из Болгарии, России, Украины, Белоросси, Польши, Израель, Хорватии, Сербии, Германии, Чехии, Италии. Самая представителная была делегация России – 15 специалистов.

В рамках Дней НК было проведено заседании по проекту „INNOPIPES” седмой рамочной программы Европейского совета. В заседание участвывали представители России, Украины, Болгарии. Были намечана будущие работы и сделан отчет о проделанной работы. Было отмечего что проект способствует развития научных связей между России, Украина и Белороссии с, одной стороны и участниками из Европейских стран (Болгария, Румыния, Польша, Литва), с другой. Руководителем проекта является проф. дтн Е. Барканов из Рижкого политехнического института.

В 2014 г. Дни НК 2014 будут проходить снова в городе Созополе с 9 по 14.06.2014 г.

До встречи в Созополе. Наш сайт: nntdd@abv.bg.


ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 2013 г.

От 17 до 22.06.2013 г. в град Созопол (на брега на Черно море) се проведоха традиционните дни на безразрушителния контрол 2013 г. Научната програма включваше: 1. ХХVIIІ Международна конференция „Дефектоскопия ’13”. Научни ръководители: проф.дн М. Миховски, акад. Е.С. Горкунов,

 2. ХХIV Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”. Научен ръководител: доц. д-р Й. Иванова

 3. Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”. Научни ръководители: проф. дтн А.И. Таджибаев, доц.д-р Хр. Драганчев,

 4. Национален семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта”. Научни ръководители: ст.н.с. д-р Ал. Скордев, А. Туцова

 5. Кръгла маса “Прахова металургия”. Научни ръководители: проф. д-р Т. Печонка, доц.д-р М. Стойчев

 6. Кръгла маса „Развитие на стандартизацията по БК” Научни ръководители: проф. дтн М. Миховски, инж. Л. Димитрова

7. Семинар на секция “Бизнес”. Научни ръководители: Р. Димитров, Ал. Русев

8. Кръгла маса „Клъстер БК”. Научни ръководители: проф. дтн М. Миховски, Ю. Данев

9. Изложба на фирми

10. Руско – български семинар «Сертификация на персонала и експертиза на безопасността в промишлеността. Риск в промишлената безопастност, мониторинг и управление.

В рамките на Дните бяха представени на специално организирана изложба основните търговски фирми които доставят оборудване, а също така и фирми – производители на специфично оборудване за NDT в България.

Научната програма включва 5 пленарни доклада, 65 секционни, 64 постерни доклади. През тази година особено активно бе учасието на млади специалисти с добре подготвени публикации като отразяват тяхното активно участие в настоящото и бъдещето на БК.

По страни участниците се разделиха както следва: Русия - 21, Украйна – 4, Хърватия – 7, Германия – 2, Италия – 1, Сърбия – 2, Израел – 7, България – 125, Румъния – 3.

В руско – българския семинар участвуваха 12 специалисти от България и повече от 55 от Русия и ОНД.

В българо-руския семинар „Диагностика на енергетичните системи” бяха представени 12 доклада, подготвени от специалисти от Русия, Украйна, България.

В програмата на Дните бяха включени доклади в областта на БК в атомната енергетика (4 доклада), както и в областта на диагностиката на енергетичното оборудване (12 доклада).

В доклада на Ат. Атанасов от АЕЦ бяха представени резултати от използването на TOFD метода при ултразвуков контрол в практиката на ОКС ИЦ „ДИК”. В. Ничев и М. Цветанович представиха възможностите на метода на фазовите решетки при контрола на заварени съединения на атомни реактори. Е. Ничева (АЯР) представи доклад за състоянието на корпусите на реактори на 5 и 6 блок на АЕЦ. В доклада на Л. Ожигов са представени новите методи за безразрушителен контрол на корпусите на реактори на АЕЦ.

Част от докладите, представени от експерти от Русия и България бяха посветени на приложение на електромагнитните и вихротокови методи за оценка на структурата и механичното напрегнато състояние на материали и конструкции. Специален обобщен доклад в тази област представи акад. Е.С. Горкунов - зам. председател на УрОРАН, директор на ИМаш и зам. председател на РОНКТДД.

В пленарния доклад на проф. А. Нотеа от Израел бяха представени нови виждания за организация на БК чрез развитие на звената за провеждане на контрола (специалисти І и ІІ ниво) и сформиране на център за нови разработки и супервайзерския надзор на контрола. В АЕЦ вече са направени опити за реализиране на тази нова организация на контрол.

В доклада на Г. Шоеф се третираха актуални проблеми на случайно възникнали „ями”. Този вид разрушения не са типични за България, но добре подготвения материал с онагледяване бе приветствуван от всички участници.

В доклада на Якоб Аронов бе представен опита на специалистите в Израел по диагностиране и рехабилитация на специалисти, особено актуална и за България. Обменени бяха мнения за дефектите в строителството и начините за откриването им, както и за необходимостта от нови нормативни документи които да регламентира контрола при строежа на сгради.

Докладът на Я. Шоеф бе посветен на влиянието на „огъня” върху механичните характеристики на материалите. Получените нови експериментални данни както и оригиналните изводи бяха основа Орг. Комитет да присъди І награда за млад специалист на Я. Шоеф.

Проведено бе и заседание на участниците в клъстер „БК в Република България” в която взеха участие повече от 15 специалисти. Тебяха запознати с устройствените правила по организиране на клъстера, устава му, целите, задачите на Управителния съвет за 2013 – 2014 г. Представен бе и проекта с който Клъстера участвува във финансирането на дейността му по програма „Конкурентноспособност” на ЕС.

На заседанието на участниците в Клъстер „БК в Република България”  бяха дискутирани възможностите за сформиране на Център за обучение на специалисти – дефектоскописти (с участието на АЕЦ и ИМех – БАН), както за нуждите на страната, така и специалисти от страни където работния език е руския.


БЪЛГАРО-РУСКИ СЕМИНАР „СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛ И ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОМИШЛЕНА БЕЗОПАСТНОСТ”

От 21 – 27.06.2013 г. в Созопол в курорта „Green live” се проведе Българо-руски семинар „Сертификация на персонал и експерти за промишлена безопастност. Индустриален риск в промишлената безопастност. Мониторинг и управление.” Организиран от ООО НУЦ „Качество” – Москва при съдействието на ННТДД.

Активната част на семинара бе в периода 22-24.06.2013 г. В семинара участвуваха около 40 специалисти от Русия 12 специалисти от България.

Представени бяха 22 доклада от които 4 от проф. М. Миховски и ст.н.с. Ал. Скордев. В семинара от руска страна взеха участие представители на фирми които са със значими постижения в контрола на качеството, обучението и сертифицирането на специалисти и оценка на риска – РТУ „Нефт и газ”, ООО „Бизнес Тренд”, ООО МК „Каскад”, НТЦ „Нефтогаздиагностика”, ООО „ВНИИ ЖТ”, ОСМ ИСМ Качество, ЦДО „Качество”, НОАП ООО „Техсервиз”. Представена бе продукцията на фирма „Кроnус”. Обзорни доклади представиха ръководителите на ОООНУЦ „Качество”, както и представителите на ННТД по дефектоскопия.

Проведоха се кръгли маси по следните стандарти EN ISO 9712, ISO 17024, ISO 17025, ISO 19011. На участниците бе издадено удостоверение за участие в семинара.

В проведените разговори бе решено да се подготви договор между НУЦ „Качество” и ННТДД.3..... ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА NDT АКАДЕМИЯ

Четвъртата генерална асамблея на Международната NDT Aкадемия се състоя на 11 – 13.10.2012 г. в Бреша (Италия). В заседанието участвуват представители от 10 страни. На 12.10.2012 г. участниците в заседанието посетиха научния парк AREA в Триест с разглеждане на синкростоните ELLETRA и TERMI.

Заседанието е представителствувано от президента на MAFK д-р Д. Нардени. Разгледа ни са редица организационни въпроси свързани с легализация на MAFK, финансиране, създаване на научни колективи за решаване на сложни научни проблеми, като например обработка на информационни сигнали при реализация на различни методи за БК.

Следващото заседание на МНБК ще се състои през 2014 г. в Прага по време на Европейската конференция по БК. През 2013 г. ще се състои заседание на МНБК в периода 20 – 25.10.2013 г. в Бреша.

Научни доклади Асамблеята бяха представени от:


 • Dr. Uwe Epert – Германия – Процеси в цифровата радиография

 • Dr. Z. Prevorovski – Чехия – Обратна задача в Акустична емисия

 • Dr/ V. Ushanin – Украйна - Нови вихротокови датчици. (Инвариантные оценка ефективности вихротоковой бобине при разработка на нови преобразуватели)

 • Prof. R. Kazus – Литва – Постижения на института по ултразвук в Каунас.

В Триест лекции са представени от г-жа М. Теркони и г-н П. Пахлоде Пахи.

Основните цели и задачи на МАБК са: • Въвеждане на 6 месечен курс в техническите вузове по БК;

 • Основни области на изследване са: приложение на съвременни физични явления в БК, приложение на съвременни математически подходи, развитие на теоретическите основи на БК.

 • Да се развива основната връзка в БК: разработка – проектиране – оборудване – практическо използване.

 • Обмен на опит между лабораториите в които работят членовете на МАК.

 • Включване на МАБК и нейните членове в европейски и др. Проекти.

 • Подготовка на международни изпитвания.

 • Организиране на работна група „Обработка на сигнали”

 • Организиране на годишна награда за най-добра работа в областта на БК, която да се връчва от МАБК.

От България член на МАБК е проф. дтн М. Миховски.
Информация за заседанието на участниците в проект INNOPIPES проведено в рамките на Дни на БК (България-Созопол)

Заседанието се състоя на 20.06.2013 г. в гр. Созопол в сградата на БЧК.

В заседанието взеха участие:

- проф. дтн. М.Миховски, ас. инж. Ал. Алексиев, ас. инж. Й. Мирчев (България);

- проф. М.Чибаков, ………………………………….. (Русия)

Заседанието премина при следния дневен ред: • М.Миховски- информация за First Training Event from 22-25.05.2013 in Warszava;

 • М.Миховски, Ал. Алексиев, Й.Мирчев- обсъждане на организационни въпроси по взаимни посещения за 2013г. и за общи научни задачи;

Представени бяха следните научни доклади

1. Yukhymets P.S., Rybakov A.A., Nehotyaschy V.A., Filipchuk T.N. Features of the development of pipeline corrosion damage under low-cycle loading

2. Mirchev Y., Al.Alexiev, A. Shekero, S. Bukharov, N.Yakimovich, Inspection of pipelines using low frequency guided waves

3. Чебаков М., Контактное взаимодействие штампа и многослойного основание

4. Sergienko V. P., Вukharov S. , E. Machanovsky, Al.Alexiev, Y.Mirchev,, Materials and technologies for advanced composite repair of pipelines

5. M. Mihovski, M. Sotirova, Non-destructive testing of pipelines state and methods for its repairing

6. I. Tuipa, …………………………………………

Докладите след заседанието ще бъдат отчетени в трудовете на XXVIII международна конференция „Дефектоскопия” 2013.

Печатното издание е научни известия на НТСМ с ISSN 1310-3946.

Проф. дтн. М.Миховски
/…………………………../

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БК

По инициатива на ННТДДД и ИМех – БАН от началото на м. юли започна да действува Национален център по БК в България.

Изборът на ИМех не е случаен. Институтът е единствена запазена институция с включващ научен капацитет (1 професор, 3 доценти и 2 асистенти) в областта на контрола. В Имех функционира учебен център по БК, като част от Учебния център към БАН. Тук подготвени по различни методи са преминали за последните 3 години повече от 900 специалисти.

ИМех предоставя и базата за организиране на дейности на ННТДД.

Първи права на дейността на Центъра бе провеждането на среща между представители на ННТДД, ИМех – БАН, АУЦ „Козлодуй” с представители на IAEA по въпроси на обучението и сертификацията на специалисти за нуждите на атомната енергетика.

Националният център по БК се намира в сградата на ИМех – БАН стая 329. Тук Вие може да намерите: • Всички списания по БК (представени в Бюлетините на ННТДД).

 • Списание „Теория NDT”

 • Информационните журнали на БИС.

 • Доклади от проведени конференции в страната.

 • Доклади от проведени конференции в чужбина (където са участвували членове на ННТДД).

 • Информационни продукти на фирми.

 • Книги поБК.

 • Учебници и учебни помагала.

 • Стандарти по БК – EN, ISO, ASTN, TPI и др.

На Ваше разположение са специалисти по БК от които може да получите информация по следните въпроси:

 • Обучение по NDT.

 • Сертификация по NDT.

 • Дейности на Клъстера по БК.

 • Научни и научно-приложни прояви по БК в страната и чужбина.

На Ваше разположение са компютри и копирни апарати.

Организирането на Центъра бе спонсорирано и от фирмите „Контрол ООД”, Мултитест ЕОД, IQC-B. Ничев, както и от Учебния център към ИМех – БАН.

Очакваме Ви в Националния център по БК.
2.9. In memorium

На 21.10.2013 г. почина маг. физ. К. Шиваров. Завършва физическия факултет на СУ „Кл. Охридски”. Активната му дейност в областта на безразрушителния контрол е свързана с КЗУ и ДСО „Монтаж” където ръководи провежданата изследователска и развойна дейност и участвува активно в подготовката на стотици дефектоскописти в страната. Активно е участвувал в строежите на топлоцентрали, газо и нефтопроводи, в строежа на атомната централа „Козлодуй”. След пенсионирането си продължава да работи като консултант, както и като ръководител на фирма за обучение в областта на контрола.

Бил е член на ръководството на ННТДД в годините на утвърждаването му като обществена организация.

Поклон пред паметта му!


6.... Нова книга, подготвена от члена на ННТДД гл. ас. В. Владимиров.

На 02.07.2013 г. в аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” се състоя тържествено представяне на книгата „Минно-геоложки тълковен речник” с автори Валентин Владимиров и Илия Гърнев. Книгата е издадена от Университетското издателство „Св. Кл. Охридски”.

Този англо-български тълковен речник е предназначен за специалисти, студенти, докторанти и научни работници и запълва една съществена празнота в областта на създаването на единна терминология в тази област.

Спонсор на изданието е “ Гелонер майниг” ЕАД.

Поздравяваме авторите!

Желаем им нови успехи!


6.... Нови книги на Издателски дом „Спектър” - Москва.

Издателски дом „Спектър” пуска в продажба следните книги:

- Алëшин Н.П., В.Т. Бобров, Ю.В. Ланге, В.Г. Шербински, Ультразвуковой контроль, 224 страници, 690 рб.

- Полунин А.В., Визуальный и измерительной контроль в документах и фотографии, 108 страници, 880 рб.

- Воронков И.В., Л.В. Воронкова, В.Н. Данилов, Преобразуватели с фазоваными решетками, 36 страници, 250 рб.

За поръчки: email : tndt@idspektr.ru, www idspektr.ru.


Списание „Територии NDT“ брой 2 2013 г.

През месец юли получихме бр. 2 а журнала „Територии NDT“.

В раздела „Новини” са представени информация за проведените: VІІ международна конференция „Диагностика” на оборудването с използване на магнитната памет на метала”, Втора конференция по изпитване и изследване на свойствата на на материалите Тест Маг – 2013 г., Международната научно-практическа конференция „Съкращаване на разходитепо експлоатация и ремонт на оборудването”, международна изложба „NDT и техническая диагностика в промишлеността”, заседание на международната NDT академия”.

В научно-практическата чст на списанието са отпечатни статиите:

- Шелихов Г.С., Ю.А. Глазков, Регистрация на дефекти на вътрешната повърхност на изделия с МТ.

- Вавилов В.П., Контрол на скрита корозия в стоманени резервоари.

- Коннов В.В., Дистанционна диагностика на подземни газопроводи.

- Дубов Ан. Ал., Ал. Ан. Дубов, Използване на безконтактно магнито-метрическа диагностика на тръбопроводи.

- Иванов С.В., Вибродиагностика.

- Богомилов А.В., Жакупов А.Н., Сапинов Р.Д., Контрол компресорни станции.

Списанието може да бъде прочетено на сайт: http://tndt.idspectr.ru или в офиса на ННТДД – София, ул. Г. Бончев, бл. 4.
Списание „Територии NDT“ брой 3 2013 г.

В раздел „Новости” на списанието са включени информации

- за Дните на БК 2013 г. в Созопол

- за ХХІ конференция УЗДН – 2013 г. проведена, през м. май в Петербург

- за изложбата „Эколо 2013”

- за международния форум „Точни измервания - - основа на качеството

- за изложбата „Weldex/Poccвapка 2013

Представени са и материали от срещата на Председателя на РОНКД с регионални центрове на организации.

Председателят С.В. Клюев представя в „Страница на ръководителя” своето ново виждане за промени в организацията на работа на РОНКТД.

В раздела „Информация за националните дружества за БК” са представени статии от:

- Патон Б.Е. и В.А. Троицки за дейността на Института „Патон” в Киев в БК

- Бобров В.Г. и А.А. Ткаченко „50 години ВНИИНК” в Кишинев.

В раздела „Методи, уреди и технологии” са представени следните обзорни статии:

- Дубов А.А., Контрол на качеството на машиностроителни изделия с използване на метода на магнитната памет.

- Луценко П.Л., Г.Г. Луценко, В.П. Микренко и Р.Н. Спок, Система за автоматизиран ултразвуков контрол на оси в ж.п. транспорта.

Списанието ще намерите в офиса на ННТДД и на сайта: www.mnpo-spektr.ru.


М. Миховски – почетен доктор на ИММПС

На 07.10.2013 г. в Гомел Научният съвет на Института по механика на металополимерни системи (ИММПС) към Националната академия на науките в Белорус (НАНБ) удостои с почетно звание „почетен доктор на ИММПС” председателя на ННТДД проф. дтн М. Миховски за постиженията му в областта на безразрушителния контрол, изследването на трибоефект с използване на ултразвукови вълни и за заслугите му в развитието на научните връзки между ИММПС НАНБ и Института по механика при БАН.

Честито!

В словото си М. Миховски подчерта, че неговото постижение като специалист е свързано с СССР, а развитието му като учен е било успешно благодарение на особено ползотворните научни контакти с учени от Русия, Белорусия и Украйна.


Среща на представители на ННТДД с БОБК ТД

На 04.10.2013 г. в Минск се състоя среща между представители на Ръководството на ННТДД (М. Миховски и Й. Мирчев) и председателя на Белоруското общество по БК технически дейности (БОБК ТД) и директор на Института по приложна физика към НАНБ проф. д-р Н. Мигун. От българска страна участвуваха Митко Миховски, Йордан Мирчев, Александър Алексиев и Ивайло Василев, от белоруския - проф. дтн Н. Мигун и проф. дтн В. Венгринович.

На срещата бяха представени постиженията на ИПФ през последните години в исторически план. На 15.10.2013 г. ИПФ отбелязва своя 50 годишен юбилей. Институтът е водещ в научноизследователската и развойна дейност в областта на БК, център е на БК и на офиса на БОБК и ТД, ръководи обучението на кадри във ВУЗ и Учебни центрове, организира сертифицирането на кадри в областта на контрола.

Обсъдени бяха въпроси за участието на БОНК и ТД и ННТДД в 11 ЕС NDT, както и възможността организациите да участвуват съвместно в Европейските проекти. Приета бе поканата за участие на белоруски специалисти в Дни на NDT 2014 г. в Созопол.

В рамките на беседата бяха припомнени случаи от реализираните връзки между ИМет БАН и ИМех – БАН с ИПФ НАНБ, както и между специалисти на дружествата по БК.

Информация за ИПФ НАНФ се съхранява в офиса на ННТДД.Участие на специалисти по БК в проект INNOPTEPCS по 7 рамкова програма

През втората година на 2013 г. ИМех – БАН бе посетен от следните специалисти:

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

Трима специалисти от ИМех – БАН (А. Алексиев, Й. Мирчев и Ивайло Василев) посетиха ИММПС в гр. Гомел – Белорусия. В делегацията взе участие и проф. М. МИховски, който изнесе 2 лекции по проблемите на контрола и ремонта на тръбопроводи и по оценка на механичното напрегнато състояние на материалите. За нуждите на ИММПС той проведе курс по визуален контрол по EN ISO 9712 с участието на 7 специалисти от ИММПС и Белоруския институт по транспорта.Семинар на фирма „Брюел и Кер” - Германия

На 27.11.2013 г. в Института по механика на БАН със съдействието на ИМех – БАН и ННТДД бе организиран семинар на фирмата, където бе представено следното ново оборудване от Struers A/S и Carl Zeiss:

 1.Struers A/S

-Автоматична машина за шлифовъне и полиране “Tegramin-30”

-Прецизна режеща машина “Secotom-50”  

-Ръчна режеща машина “Labotom-5”

-Уред за вакуумно импрегниране “CitoVac”

 2.Carl Zeiss

- Axio Imager Z2m    
- Particle Analyzer System       
- Axio Vert.A1
- SteREO Discovery.V8

Национална конференция „Акустика 2013”

На 29.11.2013 г. в ТУ – София се проведе национална конференция „Акустика 2013” в Библиотечно – информационен център на ТУ – София. Основни организатори на конференцията са: Национална секция по Акустика, Технически университет – София, Лаб. „Вибрации и акустичен шум”, Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума, Съюз по електроника и съобщения, Институт по механика – БАН, Лаб. „Механика, диагностика и безразрушителен контрол”, Спектри ЕООД.

Конференцията в София е продължение на сесията „Акустика 2013” проведена на 11-12.10.2013 г. в ТУ – Варна.

В София бе отбелязана с 40 годишния юбилей на Национална секция по „Акустика”. Основен доклад на историята на секцията представи председателя на Националната секция проф. дтн М. Миховски. В доклада бяха споменани ветераните. Отбелязана бе ключовата роля за организиране на дейността на секцията от дългогодишния и председател проф. д-р Иван Вълчев.

Поздравления за Юбилея бяха поднесени от Ректора на ТУ – София проф. д-р М. Христов, Директора на ИМех – БАН, ННТД по дефектоскопия, СЕЕС на ФНТС, фирма „СПЕКТРИ”, фирма „Брюел и Кер”, БАОКУШ.

Конференцията бе организирана в две части:

1. „Шум и вибрации” и 2. „Ултразвукови изследвания на материали и изделия”.

Научната програма на конференцията включва:

- ........ доклада, представени на сесията във Варна (в областта на електроакустиката и хидроакустиката);

- 14 доклада в областта на шума и вибрациите;

- 12 доклада в областта на ултразвуковите изследвания.

В организираната изложба организираха фирмите „Спектри и Брюел и Кер”, INNOVIA, Oлимпус.

Организирана бе среща на представители на фирмите „Спектри” и INNOVIA, и лабораториите Вибрации и акустичен шум в ТУ – София и „Механика, диагностика и безразрушителен контрол” в Института по механика на БАН с потребители, специалисти и млади учени.

След рецензиране материалите ще бъдат отпечатани в списанието „Акустика”.На заседанието на Националната секция „Акустика” бе избрано ново ръководство в състав: Председател - проф. дтн М. Миховски, зам. председатели – инж. Б. Михайлов, доц. д-р И. Кръстев, доц. д-р Е. Сираков, НАучен секретар доц. д-р И. Иванов, технически секретар маг. инж. Г. Кулишев
Каталог: Aplication -> Docs -> Buletin
Buletin -> Организира, съвместно с Клъстр бк, международна конференция „бк в машиностроителното производство", организира успешно завършване на проекта „Клъстер бк в Република България"
Buletin -> Честита Нова 2011 година!
Buletin -> Честита Новата 2013 година!
Buletin -> Отчет за работата на ннтдд доклад на финансовата комисия Приемане на плана за работа и бюджета за 2016 г
Buletin -> Семинар на специалистите в областта на диагностиката на енергооборудването. Желая на всички участници добро здраве, творчески срещи и добро настроение
Buletin -> 1. вести от националното дружество по ефектоскопия
Buletin -> 2011 г е 49 от създаването на ннтдд. През 2012 г ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружеството
Buletin -> Уважаеми колеги
Buletin -> Честита Нова 2010 година!
Buletin -> Бюлетин n 48 Честита Новата 2015 година!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница