Конкурс по Програма Рила 2013 Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (cost)страница1/5
Дата15.10.2018
Размер0.67 Mb.
#88113
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР”ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ И НАГРАДИ

В ТОЗИ БРОЙ:

Покани за проектни предложения, стипендии и стажове

БРОЙ (6)46/2012

Съдържание

Конкурс по Програма Рила 2013

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)
EACEA/20/12 - в рамките на програмата за учене през целия живот - Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)
Покана от Програма LIFE + (2007-2013 г.)
Постдокторантски стипендии на Програма „Граници на човешката наука”
(HFSP), Франция
Докторантура по Науки за живота, Швейцария
Грант на Фондация Бергхоф за иновации
Университетска асоциация за съвременни европейски изследвания (УАСЕИ) – University Association for Contemporary European Studies (UACES) финансира конференции и събития


Финансиране на дейности по Програма „Наука за мир и сигурност”, НАТО
Възможности за академични изследвания от Институт за академични изследвания, Университет Принстън, САЩ

Университетски изследователски стипендии от City University в Лондон, Великобритания
Стипендианска програма Solander, Университета в Лунд, Швеция
Магистърски курсове "Еразмус Мундус" (EMMC), категория Б, Университет в Гронинген, Холандия
Награда на Женевската асоциация „Ернст Майер”
Стипендии от Програма „
Рейгън-Фейсъл” за изследване на демокрацията

Стажантска програма към Университета на Обединените нации (UNU) в Бон, Германия

Хуманитарна грантова програма на ООН за 2012 г.
Стаж в Европейската асоциация на фармацевтичните търговци на едро (GIRP) за 2012 година
Стипендия в областта на социалната епидемиология

Конкурс по Програма Рила 2013
Краен срок: 10 август 2012 г.

Обявяването на резултатите от класирането – ноември 2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.
Министерство на образованието, младежта и науката и Фонд „Научни изследвания“ обявяват конкурс по „Програма Рила 2013”.

Рила е българо-френска програма за научно сътрудничество. От френска страна програмата се ръководи от Министерството на външните работи и европейските въпроси и от Министерството на висшето образование и науката, а от българска от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Целта на програмата е да се развие научния и технологичен обмен  за усъвършенстване чрез сътрудничество между изследователските лаборатории на двете страни.

Насоки за кандидатстване и формуляр можете да изтеглите оттук.Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

Краен срок: 28 септември 2012 г.

Поканата развива 7РП на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрация дейности.
Описание и цели

COST насърчава предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за други европейски програми и / или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера.

Развитието на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на Европейското изследователско пространство (ERA). COST насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни научноизследователски мрежи в Европа. Дейностите се извършват от изследователски екипи, за да се заздравят основите за изграждане на научни постижения в Европа.

COST е организирана в девет широки области:
- Биомедицина и молекулярни бионауки;
- Химия и молекулярни науки и технологии;
- Наука за системата на Земята и управление на околната среда;
- Прехрана и земеделие;
- Горите, техните продукти и услуги;
- Индивиди, общества, култури и здравеопазване;
- Информационни и комуникационни технологии;
- Материали, физика и нанонауки;
- Транспорт и благоустройство


Дейности

COST обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. COST не финансира самите изследвания, а подпомага дейности за работа в мрежа, като срещи, конференции, краткосрочни научни обмени и информационни прояви. Понастоящем се подпомагат повече от 250 научни мрежи (дейности).Предложенията ще се оценяват на два етапа:
-
Предварителни предложения: краткото изложение на предложението и очаквания от него ефект, трябва да съдържа максимум 1 500 думи / 3 страници. Предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на разходите (например искане за финансиране на научни изследвания) ще бъдат изключени. Допустимите предложения ще се оценяват от комитетите за съответната област в съответствие с публикуваните критерии.
- Кандидатите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка. Решението ще бъде взето в рамките на шест месеца от датата на подаване и се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.
Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави. Финансова подкрепа от порядъка на 130 000 евро годишно, обикновено за четири години може да се очаква, при спазване на наличния бюджет.

Допустимост

Могат да кандидатства всяко юридическо лице със седалище в една от страните, които участват в програмата:


• Европейският съюз (ЕС)
• Европейското икономическо пространство (ЕИП)
• Страните кандидатки,
• Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)
• Трети страни
Още информация ТУК.

EACEA/20/12 - в рамките на програмата за учене през целия живот - Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)

Краен срок: 1 октомври 2012 г.

Тази покана се отнася до организации, установени в държавите, участващи в Програмата за учене през целия живот.


Бенефициерите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот. Организациите на заинтересовани страни включват европейски, национални и регионални сдружения или организации, чиито основни дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на образованието и обучението, и по-конкретно организации на социалните партньори и други национални или регионални сдружения, които представляват интересите на обществена група за разработване и прилагане на политики за учене през целия живот.
За целите на настоящата покана всички висши училища, акредитирани от държавите-членки (участващите страни), и всички институции или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над 50 % от своите годишни приходи от публични източници през последните две години (освен друго финансиране чрез безвъзмездни средства от Европейския съюз за проекти) или които се контролират от публични органи или техни представители, се смятат за публични органи. Тези организации трябва да заявят в клетвена декларация (приложена в комплекта документи за кандидатстване), че тяхната организация отговаря на горепосочената дефиниция за публичен орган. Агенцията си запазва правото да изиска документация за доказване истинността на тази декларация.
Част A.1 - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на публични органи
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени от един или повече национални или регионални органи от една страна, които отговарят за политиките в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот (за предучилищно, училищно обучение, професионално образование и обучение, висше образование и обучение на възрастни), или от други публични органи, оправомощени от тези органи да отговорят на поканата. Заедно с екземпляра на предложението на хартия се изпраща подписано писмо (писма) за оправомощаване от участващия орган.
Част A.2 - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на организации на заинтересовани страни. Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от национални партньорства, съставени от най- малко три организации, пряко участващи в разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот.

Част Б - Подпомагане създаването на иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни технологии (наричани „творчески класни стаи“) в рамките на транснационално сътрудничество за разработване и прилагане на общи въпроси на политиката в областта на образованието и обучението, свързани с приоритетите, залегнали в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.

Още информация ТУК.

Покана от Програма LIFE + (2007-2013 г.)Краен срок: 26 септември 2012 г.

LIFE + е европейския финансов инструмент за околната среда. Това е европейски инструмент за финансиране, предоставяне на специфична подкрепа за развитието и прилагането на екологичната политика на Общността и законодателството.


LIFE + е насочена към съвместно финансиране на действия в областта на опазването на природата (LIFE + Природа и биологично разнообразие), както и в други области на околната среда, които са от европейски интерес (LIFE + околна среда и управление). Третият компонент на LIFE + е насочен специално към съвместно финансиране на информационни и комуникационни дейности за околната среда (LIFE + Информация и комуникации).

Видове проекти, които могат да бъдат разграничени по LIFE +:
1. LIFE + Природа и биологично разнообразие - главна цел: Опазване, съхраняване, възстановяване, мониторинг и улесняване на функционирането на природните системи, естествените местообитания, дивата флора и фауна с цел спиране на загубата на биологично разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси в рамките на ЕС.

2. LIFE + Политика и управление на околната среда - основни цели: Изменение на климата, водите, въздуха, почвата, градската среда, шум, химикали, околна среда и здраве, природни ресурси и отпадъци, гори, иновации и стратегически подходи.

3. LIFE + Информация и комуникация - главна цел: Разпространяване на информацията и повишаване на осведомеността за околната среда, въпроси, включително предотвратяване на горските пожари; предоставяне на подкрепа за придружаващите мерки, като информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучение, включително обучение на предохранителни мерки срещу горските пожари.
Максималният размер на процента съфинансиране за проекти по LIFE + е 50% от общите допустими разходи по проекта. По изключение максималния дял на съфинансиране от 75% се прилага за предложения, които са насочени към Директивите за приоритетните местообитания / видове птици и местообитанията им.

Условия за участие
Програма LIFE + е отворена за всички юридически лица, държавни органи, други публични органи, частни търговски организации и частни нетърговски организации (включително и НПО), които са законно установени в Европейския съюз.
Проектните предложения могат да се подават от един-единствен бенефициент или в партньорство, което включва бенефициента и един или няколко свързани бенефициенти. Те могат да бъдат национални или транснационални, но действията по проекта трябва изключително да се провеждат в рамките на територията на 27-те държави-членки на ЕС.
Кандидатите трябва да представят своите предложения, като използват уеб инструмента eProposal.

Крайни срокове
- 26 септември 2012 г. (за националните органи)
- 2 октомври 2012 г. (Националните органи трябва да препратят всички предложения на Европейската комисия). Свържете се с вашето национално / регионално звено за контакт за допълнителна информация: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Постдокторантски стипендии на Програма „Граници на човешката наука” (HFSP), Франция

Краен срок: 30 август 2012 г.
Отворена за: учени в началото на кариерата си в областта на биологията или науките за живота
Стипендия: Проверете условията по-долу

Програма „Граници на човешката наука” (HFSP) подкрепя иновативни фундаментални научни изследвания по основните биологични проблеми, с акцент върху нови подходи, включващи научен обмен между националните и дисциплинарни граници.


Стипендиантите на HFSP могат да изберат да останат за срок до три години в приемащата страна или да използват последната година и да се завърнат в родината си и да започнат работа в лаборатория.

Има два вида стипендии:
- Дълготрайни стипендии (LTF) за кандидатите с докторска степен по биология и
- Интердисциплинарни стипендии (CDF) за кандидати с докторска степен по физика, химия, математика, инженерство и компютърни науки, които са изучавали ограничено биология по време на предишното им обучение

Кой може да кандидатства
Кандидати с докторска степен (Ph.D.) или с ниво сравнимо с докторска степен във фундаменталните научни изследвания (напр. Доктор по медицина MD или др.).

Кандидатстване
Кандидатите трябва да се регистрират до 16 август 2012 г. Крайният срок за подаване на пълно заявление е 30 август 2012 г.
Онлайн регистрация.
Преди да кандидатствате, моля, прочетете внимателно Насоките за кандидатстване.

Стипендията покрива:
- Издръжката;
- Детски надбавки (ако е необходимо);
- Изследвания и пътуване;
- Преместването.

Контакт: Human Frontier Science Program, 12, quai Saint-Jean, 67080 STRASBOURG Cedex – FRANCE, тел.: +33 3 88 21 51 ext. 27 или 34, факс: +33 3 88 32 88 97, E-mail: fellow@hfsp.org

Още информация ТУК.Докторантура по Науки за живота, Швейцария

Краен срок: 1 юли 2012 г. и 1 декември 2012 г.
Отворена за: притежателите на магистърска степен степен по природни науки, медицина, компютърни науки или инженерство
Стипендия: 40 800 шв. франка или (33 906.14 евро) през първата година; като сумата нараства всяка година

Висшето училище по науки за живота в Цюрих предлага тринадесет силно конкурентни докторантски програми, изпълнявани съвместно с Швейцарския федерален технологичен институт ETH в Цюрих и Университета на Цюрих, и има за цел да привлече най-обещаващите млади студенти от цял ​​свят.


Студентите приети в програмата ще получат цялостно докторантско образование, което ще им позволи да се превърнат в лидери в областта на биологичните изследвания.
Тук можете да намерите преглед на всички докторантски програми на Висшето училище по науки за живота в Цюрих.

Кой може да кандидатства
За да бъдат допустими за докторантските програми на науките за живота, кандидатите трябва да притежават магистърска степен или еквивалентна такава от университет в областта на природните науки, медицинските науки, компютърни науки или инженерството. Кандидатите, допуснати до програмите ще трябва да се регистрират или в Университета в Цюрих или в ETH Цюрих, в зависимост от принадлежността на бъдещият им ментор.

Стипендии
Изследователски групи в рамките на науките за живота получават финансова подкрепа, определена от Швейцарската национална научна фондация (в момента 40 800 шв. фр. през първата година; 43 800 шв. фр. през 2-рата година; 46 800 шв. фр. през 3-тата и 4-тата година). Моля, обърнете внимание, че това са брутните суми, от които приблизително15% ще бъдат приспаднати за социалните осигуровки, данъците и т.н., без да се включват частното здравно осигуряване, което е задължително (около 250 до 300 шв. фр. в зависимост от схемата). Доходът е достатъчен в сравнение с международните стандарти, за да могат докторантите да водят достоен живот в Цюрих. За жилищните разходи (включително настаняване, здравно осигуряване, транспорт, храна) се изплаща приблизително около 2 000 шв. фр. на месец.

Кандидатстване
Кандидатствайте онлайн тук и следвайте стъпките.
За повече информация моля свържете се с администратор на LSZGS:
Life Science Zurich Graduate School, Dr. Susanna Bachmann, University of Zurich,
Institute of Molecular Life Sciences, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, Fax: +41 44 635 68 61

Email: gradschool@lifescience.uzh.ch.

Повече информация ТУК.

Грант на Фондация Бергхоф за иновации

Краен срок: 7 юли 2012 г.
Отворена за: Всички държави
Грант: 30 000 евро годишно

Дейността на Фондация Бергхоф е посветена на подкрепата за конфликтни заинтересовани страни и участва в техните усилия за постигане на траен мир чрез укрепването на мира и трансформацията на конфликтите. Бюджета на Фондацията поддържа състоянието на художествени проекти, трансформирането на конфликти, които допълват своите оперативни дейности по различни синергични начини.


Тази година, тематичният акцент е „виртуални пространства за трансформирането на конфликти”, за да се подкрепят проекти, изследващи ролята на интернет базирани платформи и социални медии като катализатор за трансформирането на конфликти. Предложенията следва да допринесат за:
- Концептуализиране на виртуални „пространства за трансформирането на конфликти” в областта на конфликт на научните изследвания, подкрепа на мира и мирното образование;
- Подобряване на съществуващите инструменти и платформи, в подкрепа на трансформацията на конфликта с помощта на виртуалното общуване, информация и социални мрежи;
- Създаване на нови инструменти и платформи, в подкрепа на трансформацията на конфликта в местни, регионални и глобални условия;
- Предоставяне на „научени уроци” от използването на виртуални инструменти за превенция на насилието, управлението на кризи и трансформация на конфликти;
- Развитие на „виртуално” обучение и информационни платформи, насочени към социализиране на култура на ненасилие.

Допустимост
Програмата няма географски ограничения. Могат да кандидатстват както организации, така и физически лица.

Грант
Няма минимален размер за отпускане на безвъзмездни средства, а максималният размер на финансиране е 30 000 евро годишно. Максималната продължителност на проекта е две години. За благоприятно се счита желанието на кандидата да предостави съфинансиране, но не е задължително.
Подробностите по отношение на споразуменията за безвъзмездни средства, мониторинга и оценката на проектите може да варира в зависимост от съответната програма за предоставяне на безвъзмездна помощ. С възлагането на всеки грант, Фондацията постига споразумение с получателите по отношение на приноса към проекта. Изпълнението на всички проекти ще бъде наблюдавано от Фондацията.


Кандидатстване
За да се управлява ефективно, процесът на кандидатстване е разделен на два етапа.

Първи етап: Първоначално заявление
Попълване на онлайн формуляр за кандидатстване. Това изисква от кандидатите да предоставят данни за себе си и за проекта. Кандидатите трябва да качат два документа в PDF формат: Писмо анкета и подходящо CV. Писмото анкета трябва да бъде 2-3 страници с шрифт, не по-малък от 12 pt (за предпочитане Arial или еквивалентен шрифт). Всички подходящи CV-та трябва да се комбинират в един PDF документ.
В Писмото анкета трябва да се обърне внимание на следните точки:

- Цели - Какви са целите на проекта и какви са очакваните резултати? Трябва да се посочат по-специално неговите новаторски елементи, полза и неговата добавена стойност по отношение на съществуващите знания и практика.


- Планиране - Коя методология се прилага, при която хората ще бъдат включени и какви ще бъдат основните моменти в проекта по дати?
- Приложимост - По какъв начин проектът съответства на целите на стратегията за финансиране на Фондация Белгхоф като цяло, както и програмата за предоставяне на безвъзмездна помощ и какво по-специално се предлага?

Като алтернатива, за Инициативата за стратегическо партньорство, в Писмото анкета трябва да се обърне внимание на следните точки:

- Съдържание - Какъв е фокуса към приноса на проекта, как той съответства на общите цели на проекта и сътрудничеството?
- Планиране - Кои хора ще бъдат ангажирани и хората, чиято методология ще се прилага?
- Приложимост - Как ще бъдат постигнати целите на проекта, как бихте определили ползата и добавената стойност?
- Партньорство - Какви са идеите за развитие на сътрудничество и партньорство с Фондация Бергхоф в рамките на проекта и извън него?
- Бюджет - Нужно е да се посочи разбивка на средствата за цялата продължителност на проекта, и за се посочи, ако е приложимо - потенциалния размер на наличните съответни фондове.

Втори етап: Пълно заявление
Тези, които могат да представят пълно заявление за отпускане на безвъзмездни средства ще се свържат с представител на Фондацията. В зависимост от програмата за отпускане на безвъзмездна помощ, за която се кандидатства, процеса на проучване могат да включва и мерките за комплексна проверка. Кандидатите, които не са били успешни, няма да получат допълнителна информация.

Освен ако не е указано друго, пълното заявление трябва да бъде по обем не повече от 10 страници, напечатани в шрифт, не по-малък от 12 pt (за предпочитане Arial или еквивалентен шрифт). В него трябва да са посочени разработените планове, посочени в първоначалното заявление и трябва да включва:- Резюме (по една страница);
- Цели - кратко изявление относно целите на проекта, очакваните резултати и очакваното им въздействие. Необходимо е да се посочат по-специално новаторските елементи, полза и добавена стойност по отношение на съществуващите знания и практика.
- Схематично изложение на проекта - как ще се изпълнява и неговите постигнати цели? Освен други важни подробности, схематичното изложение на проекта трябва да включва информация относно използваната методология, както и екипа, включително описание на техните роли и отговорности.
- Приложимост - По какъв начин проектът съответства на целите на стратегията за финансиране на Фондация Бергхоф като цяло, както и програмата за предоставяне на безвъзмездна помощ по-специално?
- График на проекта (за предпочитане чрез Диаграма на Гант).
- Бюджет - включително подробна разбивка за цялата продължителност на проекта.
- Информация относно всякакви промени в информацията, предоставена в онлайн заявлението за безвъзмездни средства, като част от първоначалната заявление.
Още информация на сайта на поканата.
Университетска асоциация за съвременни европейски изследвания (УАСЕИ) – University Association for Contemporary European Studies (UACES) финансира конференции и събития
Крайни срокове: 14 септември 2012 г. и 11 януари 2013 г.
Финансиране на конференции и събития
Финансирането е за еднократни събития, обикновено конференции или семинари. Заявленията за финансиране се оценяват от членовете на UACES Подкомитета на конкурентна основа. В допълнение към финансирането, UACES е в състояние да насърчи събития.
В идеалния случай, събитието се очаква да бъде обратна връзка за други съществуващи дейности, (т.е. панел на годишна конференция, или публикация и т.н.). Насърчава се участието на млади учени с интердисциплинарни предложения.
С
ъбития, които не са отворени за нови участници няма да бъдат разглеждани. Едно събитие, което е част от съществуваща серия от събития, е малко вероятно да получи финансиране.
Трябва да се обърне внимание, че UACES финансира създаването на съвместни изследователски мрежи. Покана за кандидатстване за такива мрежи ще бъде обявена след една година и събитито ще бъде обявено на сайта на асициацията, както и в UACES бюлетина.
Ф
инансирането е предназначено само за хората, организиращи събитието, а не за хора, които искат да присъстват на него.Вид на събитието
Когато се кандидатства за финансиране, кандидатите трябва да определят вида на предложеното събитие - конференция или семинар. Едно събитие, което е част от поредица събития, е малко вероятно да получи финансиране.
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница