Конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чДата17.10.2018
Размер78 Kb.
#90370
ТипКонкурс
Прием на специализанти

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им по реда на чл. 18а, ал. 4, за което уведомяват писмено Министерството на здравеопазването и регионалната здравна инспекция в тридневен срок. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.

(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:

1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2;

3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) копие на удостоверение за признаване на професионална квалификация, когато дипломата е издадена в друга държава, в случаите по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето.

(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши в тримесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4 на:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) асистенти, ако са заели мястото чрез предвиден от правилника на висшето училище конкурсен изпит по специалността, главни асистенти, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен "доктор" по специалността съгласно номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по която са асистенти, главни асистенти, докторанти или доктори; в тези случаи те изпълняват учебната програма за съответната специалност;

2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалностите "социална медицина и здравен мениджмънт", "правно регулиране в здравеопазването" и "икономика на здравеопазването";

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) работещите в Министерството на здравеопазването, националната и районните здравноосигурителни каси, висшите училища и Военномедицинската академия по специалностите "социална медицина и здравен мениджмънт", "медицинска информатика и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването", "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" и "правно регулиране в здравеопазването;

4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) работещите в регионалните здравни инспекции по специалностите по т. 3 и по специалностите, по които инспекциите провеждат практическо обучение;

5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) членове на научно-преподавателския състав и преподаватели по практика във висшите училища по специалността "Медицинска педагогика".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 18а.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучението за придобиване на специалност на асистентите, главните асистенти и редовните докторанти по ал. 1, т. 1 се счита за започнало от датата на започване на работа за асистентите и главните асистенти и от датата на зачисляване за докторантурата, когато започването на работа или зачисляването е извършено не по-късно от три месеца от определянето на местата по чл. 18а, ал. 4.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, се извършва и на лекари, които работят в центрове за спешна медицинска помощ, по всички специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина".

(2) В случаите по ал. 1 специализантите работят в център за спешна медицинска помощ и изпълняват учебната програма за съответната специалност, като индивидуалните учебни планове са съобразени с организацията на работа в центровете за спешна медицинска помощ.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, се извършва и по специалностите "анестезиология и интензивно лечение", "обща и клинична патология", "педиатрия", "спешна медицина" и "инфекциозни болести".

Чл. 21. (1) Конкурсът е писмен и се провежда анонимно.

(2) При подаване на документите кандидатите получават конспект и/или примерни тестове за съответния изпит, както и списък с литература.

Чл. 22. (1) Ръководителите на висшите училища и на Военномедицинската академия със заповед определят съставите на изпитните и техническите комисии, мястото и датата на провеждането на конкурса за всяка специалност.

(2) Председателите на изпитните комисии са хабилитирани лица по съответната специалност, а членовете са преподаватели от обучаващите институции по чл. 7.

(3) Кандидатите се уведомяват писмено най-късно един месец преди провеждане на конкурсния изпит за мястото, датата и часа на провеждането му.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко "много добър (4,50)", която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценяването се извършва с точност до 25 стотни. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система.

(2) Председателите на изпитните комисии в 5-дневен срок от датата на провеждането на конкурса представят на техническата комисия протоколите по ал. 1 с оценките на кандидатите и писмените работи, а при провеждане на тестове - не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на конкурса.

(3) Техническата комисия обобщава данните от изпитните протоколи, обявява резултатите от конкурсния изпит и извършва класирането в низходящ ред по получената оценка и съобразно посочените от кандидата вид и място на провеждане на обучението. При еднакви оценки класирането се извършва по сбора на оценките от държавния изпит и от средния успех от следването в дипломата за висше образование.

(4) Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките.

(5) Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинска академия в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. Не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.

(6) Председателите на техническите комисии в двудневен срок от обявяване на оценките предават във висшето училище или във Военномедицинската академия изпитните протоколи с оценките от конкурса, писмените работи и документите на кандидатите.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявят повторно конкурси по реда на този раздел в шестмесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4 за местата, които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.

(2) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18а, ал. 4 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.

(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната здравна инспекция, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.

(3) В договора се посочват:

1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;

2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място, финансирано от държавата;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;

4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;

5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) начина на документиране и контрол на присъствието на специализанта в обучаващите институции;

6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията и реда за получаване на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение, включително и от дейността му по договор с Националната здравноосигурителна каса и от избор на екип от медицински специалисти, в съответствие с установеното във вътрешните правила на лечебното заведение за формиране на възнагражденията на работещите в него;

7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст при спазване на изискванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27.

9. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., зал. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) срокът на договора, който не може да е по-голям от срока по чл. 12, ал. 8.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., попр. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 4 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Възнагражденията по ал. 3, т. 2 и 3 не се изплащат на специализант, който:

1. работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение с някоя от страните по договора по ал. 1 и 2 по същата специалност или в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи;

2. провежда практическото си обучение по реда на чл. 17 или чрез самоподготовка, когато е предвидена в учебната програма;

3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) С договора по ал. 1 се определят и:

1. условията и редът за финансиране на практическото обучение на места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане;

2. пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция.

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 9 и ал. 6. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение или няма сключен договор за финансиране на обучението по ал. 5, т. 3.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 7.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант. В нея се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството на здравеопазването на висшето училище или Военномедицинската академия в 14-дневен срок от сключването на договора по чл. 41, ал. 2.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава образец на договора за обучение за придобиване на специалност по чл. 24.

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Забранява се сключване на договор за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 на места за специализанти, които не са утвърдени по чл. 18а, ал. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Ръководителят на лечебното или здравното заведение или на регионалната здравна инспекция определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години. Ръководителят може да бъде определен и по искане на специализанта.

(2) Ръководителят на специализанта:

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) изработва индивидуален учебен план за обучение в срок до един месец от сключването на договора по чл. 24, който се утвърждава от ръководителя на лечебното или здравното заведение или на регионалната здравна инспекция и се изпраща във висшето училище или Военномедицинската академия, където е записан специализантът;

2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) участва при възможност в провеждането на колоквиумите;

3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);

4. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) По реда на ал. 1 се определя и ръководител на обучаващия се за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2, който е с призната специалност и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на съответната високоспециализирана дейност.

Чл. 26. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекъсвано в следните случаи:

1. поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове;

2. при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година;

3. по молба на специализанта, извън случаите по т. 1 и 2, но не повече от два пъти по време на обучението за период не по-дълъг от продължителността му;

4. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в случаите по чл. 192 и 193 от Закона за здравето;

6. провеждане на обучението за придобиване на специалност или на част от него в чужбина със съгласие на ръководителя на специализанта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия. Копие от заповедта се изпраща в лечебното или здравното заведение или в регионалната здравна инспекция.

Чл. 27. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия по предложение на ръководителя на специализанта в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата по чл. 24, ал. 8;

2. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;

3. неизпълнение на програмата за практическо обучение;

4. неспазване на условията, предвидени в договора за обучение;

5. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;

6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) по молба на специализанта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, с изключение на лицата по ал. 1, т. 6, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) (1) Медицински специалисти, които са провели етап на обучение за придобиване на специалност извън територията на Република България и имат право да упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност след спечелен конкурс за място за специализант по реда на тази наредба и след признаване на проведения период на обучение, при условия и по ред, определени от висшето училище или от Военномедицинската академия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Изискването по ал. 1 за явяване на конкурс не се прилага за специализанти, които са прекъснали обучението си за придобиване на същата специалност по реда на чл. 26, ал. 1, т. 6 или са провели обучение по специалност от номенклатурата на специалностите и по програма по чл. 12, ал. 1 извън територията на Република България.

(3) Чужденците и гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, на които е признат проведен етап на обучение за придобиване на специалност по реда на ал. 1, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на глава четвърта.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Прехвърляне на специализанти може да се извърши при следните условия:

1. писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;

2. прехвърлянето се осъществява на място по същата специалност;

3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) наличие на незаето място след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23 или след повторно проведения конкурс по чл. 23а, ал. 1 в приемащата обучаваща институция за практическо обучение;

4. писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;

5. писмено съгласие на ръководителите на съответните институции, провеждащи практическото обучение.

(2) Ректорът на висшето училище писмено уведомява Министерството на здравеопазването за прехвърлянето в тридневен срок, като прилага и копие на прекратения договор по чл. 24.

(3) Ректорът на приемащото висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница